DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 226 — ^
bavi prama domoyini i rodu, žrtvom nesmiljenoga progonstva,
zlobe i zavisti, žrtvom svog osvjedočenja, ali je bio m.už toli
vriedan i odličan, da će mu uspomena živjeti, doklegod bude
hrvatskiii šumara. Šporer je mrtav, al mu plodovi djelovanja
žive, šumarsko družtvo, šumarsko učilište, samosviest hrvatskog
šumarskog stališa i prošlost hrvatskog sumoznanstva, sve su
to samo plodovi njegovoga neumornoga, napornoga i rodoljubnoga
djelovanja, pa stoga i možemo slobodno reći: da već ne
može biti daleko ni ono doba, kad budu rodoljubni i svjestni
hrvatski šumari latili se izvesti jednu od najplemenitijih dužnosti,
dužnosti zahvalnosti, štovanja i moralne nagrade prvomu
velikanu stališa našeg.


Dostojno da ovjekovječimo spomen pryaka našeg i Nestora,
to neka bude skrb naša, — a zato i napisah ovo nekoliko redaka,
klicući; slava Franji Šporeru, bio on uzorom hrvatskim
šumarom 1 Fran Kestercanek.


Svrha i važnost šumarskih pokiišališta/


po clru. professoru Arthuru barunu Seekendorfu.


Jedno od najnovijih šumarskih djela jest i ono netom
izašlo djelce „das forstliche Versuchswesen, insbesondere dessen
Zweck und wirthschaftliche Bedeutung´^ napisano od pocastnoga
elana našega družtva g, Arthura baruna Seckendorfa, poznatog
prvaka na polju šumoznanstva u našoj monarkiji. Smatrajući
sadržaj rečene knjige po svakoga pravo naobraženoga šumara
od važnosti, kao i stoga što držimo, da već nije daleko doba,
gdje ćemo se i mi hrvatski šumari morati hoćeš nećeš uhvatiti
a kolo šumara inih naroda, koji se šumarsko-znanstvenimi, kao
i praktičnimi iztraživanji bave, priobeiti ćemo u sliedećem u
prevodu po prilici sav sadržaj prvomu odsjeku rečenog djela.
„Svrha šumarsko-znanstvenih iztraživanja jest, da se sustavnim!
opažanji i na temelju valjano pi´omišljanih pitanja osnivajućimi
se pokušaji stvaraju po malo racijonalnomu šumarenju potrebite
podloge. Timi se znanstvenimi iztraživanji imade pako
prije svega ustanoviti važnost šuma u naravi, relativna vrstnoća
raznolikih šumsko-gospodarskih ucina, te po malo pdpnaći
one mjere, kojimi je posjeduiku ^uma moguće uporab;v:^m
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 227 ~ :
malenih troškova najveće moguće prihode iz šuma .j)olu6ivati.
Prema tomu pako spada u obseg istraživanja šumarskih poku^šališta:
pronaći upliv 8uma na tlo i podnebje, dokazati viiednost
raznolikih šumsko-uzgojnih kao i nasadnih računa, izvadjati
istraživanja o prirastu i obliku drveća u svrhe sastavljanja
skrižaljka drvne gromade, kao i skrižaljka o prihodu, proučavati
sitne neprijatelje šuniam kao kornjaše i gljivice i označiti
sredstva proti razprostranjenju istih, iztraživati efekt raznih u
šumarstvu jur udomljenih strojeva i orudja, tražiti nova vrela
privrede i uporabe raznolikim šumskim proizvodom,, ili u kratko :
unapredjivati blagostanje posjednika šuma, a po tom i blagostanje
čitave zemlje, zakonodavstvu pako pružati sve onenuždiie
podatke, koje isto treba, da može pravedno oporezati šume i
stvarati shodne, zemlji i obstojnostim odgovarajuće zakoiie.


U istinu se ne daje ni pomisliti tako dugo na pravednost
ustanova šumskoga zakona^ dokle se goder ne bude, i to putem
točnih pokušaja i istraživanja, riešilo pitanje, koji li upliv
imadu šume i njihove raznolike forme na toplotu i vlagu tla
i zraka, količinu oborina neke zemlje, postajanje tuce, lavina i
bujica, podržavanje virova i osjeguranje množtva vode rieka
na obranu proti popiavam, na uzčuvanje proti štetonosnim toplim
kao i hladnim vjetrovom, zdravlje ljudi itd. Samo na temelju
rezultata obsežnih istraživanja na tom polju biti će moguće
ustanoviti i onu kategoriju suma, koja će se morati u
interesu obćem bezuvjetno uzdržati i po osebujnih, svrlii toj
odgovarajućih načelih uzgajati, za razliku od onih „novčauih
šuma´´ (Kapitalforste), kojim je glavna svrha^ da vlastniku neki
prihod davaju, ter koje bi se pi-ema tomu imale naravno i svakoga
šumsko-policajnoga ograničivanja osloboditi. Uvaženjem
tih činjenica poprimio je bio i internacijonalni kongres gospodara
i šumara g. 1873. međju ostaiimi i sliedeće rezolucije:


1. Vladam raznih država valja preporučiti, da nastoje svimi
mogućimi sredstvi oko osnuća šumarskih pokuišalista, ter da
takove podupiru.
2. Koristi se pako samo onda možemo nadati, ako budu
na čelu takovih poduzeća stojeći ravnatelji pokušališta mogli
u kratko doba prirediti sve priposlano im gradivo — primjereno
potreboćam šumarstva u obće.


ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 228 —
. , 3. Čim se u kojoj zemlji bude osnovalo koje šumarsko pokušalište,
valja u interesu same stvari uputiti po vladi dotične
ravnatelje tih pokušališta, da stupe.u savez sa ravnatelji jur
postojećih takovih pokušališta, da se uzmognu prema tomu
ustanoviti oni iztražni objekti, koji se internacijonalno iztraživati
imadu, kao i zato, da se uzmogne postići sporazumak
obzirom na razne metode samoga iztraživanja.


4. Internacijonalni iztražujući sustav vrieđi medjutim samo
za onakova pitanja šumarskog pokušavanja, kojimi se n, pr.
upliv šuma na podnebje, količinu oborina, stanje vrela itd. opredieliti
imade. Potreba bezodvlacnog rješavanja pitanja takove
vrsti tiem se jace opaža, pošto je samo na temelju amo spađajueih
zasada moći tako zvano „šumarsko cuvarsko pitanje"
(Waldschutz-Frage) konačno riešiti.
5. Ima se sastaviti stalno povjerenstvo, koje će razprav-
Ijati i ustanoviti mjere za pospješivanje šumarskih pokušavanja.
To se povjerenstvo ima sastojati iz ravnatelja svih postojećih
pokušalištnih postaja. Prema potrebi slobodno je istomu, da se
još i kooptacijom pojača.
6. Internacijonalni kongres gospodara i šumara moli c.
kr. austrijsku vladu, da ista svim onim europejskim đržavam,
u kojih možda takova pokušališta još ne obstoje, spomenute
zaključke do znanja staviti blagoizvoli uz poziv sudioničtvovanju.
Isto je tako i internacijonalna konferencija za agrarnu
metereologiju, koja je od 6. do 10, rujna g. 1880. u Beču obdržavana,
ter koja se većom stranom iz predstojnika i činovnika
obćih metereologijskih središnjih zavoda sastojaše, osobito iztaknula
važnost šumarsko-metereologijskih pokusa i iztraživanja.


Nadalje je ista konferencija još i obzii*om na pitanje: „Inwieferne
und wie können die metereologischen Centralanstalten
ohne Schädigung ihrer anderen Zwecke auch die agrarmetereologisehen
Beobachtungen in den Kreis ihrer Thätigkeit aufnehmen?´´
bila sliedeću rezoluciju usvojila: „Konferencija smatra
vele koristnim, da se obzirom na prije spomenute zadatke
agrarne metereologije ustroje bar u većih državah, gdje odgovarajuće
mjere još poprimljene nisu, posebni središnji zavodi
za gospodarsku kao i šumarska metereologiju, koji bi zavodi
imali osobitu pomnju obraćati na zadaće tih iztražnih grana, a
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 229 ~
prema tomu pospješavati takođjer i popunjivanje u mnogom još
manjkavih iztražnih metoda, nove njima podčinjene postaje
ustrojavati ili bar spoticati ustrojstvo takovih, ter privatnim
osobam kao i družtvom kod ustrojavanja i vodstva takovih
postaja na ruku biti, radnje im kontrolirati, dobivene podatke
skupljati i uporabljivati.


Ovi specijalni zavodi imali bi nadalje, osobito obzirom na
kritički izbor iztražnih metoda kao i sbog oglašivanja, ostati
u nekom savezu sa obćimi središnjimi metereologijskimi zavodi/´


Zaliti moramo, što je ljetos proračunski odbor državnog
sabora u Austriji u svojoj dne 17. veljače 1881- godine držanoj
sjednici ipak zaključio brisati sav po vladi u agrarno-metereologijske
svrhe zatraženi minimalni iznos od 2000 for., i to tim
više moramo žaliti, što si u (po meni izdanom) časopisu ,,Mittheilungen
aus dem forstlichen Versuchswesen Oesterreichs´^ objelodanjeni
progi´am, kao i dosele već postignuti rezultati iztraživanja
obće priznanje strukovnjaka stekoše, te se ne samo u
svoj europejskoj literaturi, već i u istoj Americi priznanjem
spominju.


Od isto tolike narodno-gospodarstvere važnosti biti će bez
dvojbe i ona uz raznolike zemljištne i podnebne odnošaje poduzeti
se imajuća pokušavanja i iztraživanja, odnoseća se na
ustanovljivanje upliva šumskih stojbinskih vrstnoća, na sastojinu
osnivajuce načine (sjetvu, sadnju, naravno pomladjivanje
šuma)j uzgojne napremice, (proriedjivanje, progalenje, klaštrenje)
i na prirast drvlja. Podjeđno s ovimi sastavljati će se najvažnija
pomagala u šumarstvu, naime razne skrižaljke o {)rihodu
(„Ertragstafeln"), pod kojimi razumievamo, kako je poznato,
skrižaljke, što nam prikazuju prirast i porast sastojina.
Takove su pako skrižaljke od osobite gospodarske vriednosti,
pošto nam služe podlogom bonitaciji tla, proračunavanju zalihe
i prirasta, ustanovljivanju najuharnijih vrsti uzgoja i gospodarenja
kao i kultivacije te ustanovljenju najshodnijih gospodarstvenih
obhođnih doba; nadalje služe nam za ustanovljivanje
zemljištnih, sastojinskih kao i šumskih vriednosti, i to biid za
svrhe kupovne, prodajne ili slučajeve izvlastbe šuma za željezničke
kao i cestovne gi´adnje, bud pako za ustanovljivanje sumarsko-
oporezovne glavnice ili odštetne svote, koju n. pr. treba
da poznajemo kod odkupljivanja služnosti itd.
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 230 Ne
rekosmo to možda stoga, kao da do sada u ubće još
ne imasmo skrižaljka o prihodu šuma, dapače obiatno, poznavanje
velike gospodarstvene važnosti istih već od:ivi.a ponuka
mnoge šumarske spisatelje, da se latiše posla proračiinavanja,
odnosno sastavljanja takovih pomagala. Nu većina tih skrižaljka
bila je nedostatna, pošto su se samo na malobrojnih pokušaj
ih, da često i samo na brzo obavljenih iztraživanjih temeljile,
na temelju kojih su se naravno opet isto tako netočni
medjuclanci interpolacijom ustanovljivali. Pa ipak znamo, da
je potrebno, hoćemo li da takove skrižaljke i zbilja odgovaraju
onim važnim zahtjevom, koje nanj stavljamo, da budu prije
svega vjerodostojne.


Nu ovu je okolnost već pinije kojih 35 godina i Karlo Heyer
upozorio. izraziv se prigodom poziva k utemeljenju šumarskostatisticnog
družtva g. 1845. o vriednosti postojećih skrižaljka


o prihodu kako sliedi: „Die Unzulänglichkeit der bekannten
Holzzuwachs-Tafeln für die Wissenschaft und Praxis folgt schon
aus einer gegenseitigen Vergleichung der gleichartigen Ertragsangaben.
Man gewährt beträchtliche Abv^eichungen sowohl in
der absoluten Grösse der Massenbeträge, als auch in dem Zuwachsgange
durch die ßestandesaltersstufen hin, so dass bei
einerlei Holzart und Bonität der höchste Durchschnitts-Zuwachs
bald früher, bald später eintritt, sich längere oder kürzere Zeit
auf gleicher Stufe erhält und dann bald rascher, bald langsamer
wieder sinkt, während andere sie abwechselnd steigen und fallen
lassen. Dabei vermissen wir häufig die Zwischennutzungs-Beträge,
die so nöthige Griiedernng der Massen nach Sortimenten
oder, wenn auch diese gegeben, die Massabstände der Sortimente.
Die Kreismasse ist bald aufgenomen, bald nicht, und
das Wurzelstockholz fehlt fast durchgängig.
Eine selbständige Prüfung der Daten wird durch die Unbekanntschaft
der Mittel und Wege, durch welche man zu jenen
gelangte, gerade zu unmöglich gemacht, Mann kennt nicht die
einilussreiche Grosse und Form der gewählten Probeflächen;
mann weiss nicht, ob ihre Lage eben oder geneigt, oder selbst
steil war. Mann erfahrt nichts über die innere Beschaffenheit
und die Lebensgeschichte der Probebestände, nichts über die
Art ihrer Begründung, ob durch natürliche oder künstliche
Kultur^ und in jenem Falle: ob durch Schlag oder Femelbe
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 27     <-- 27 -->        PDF

~ mi —


trieb; nichts über das Mass des ßestanäesschlusses, nichts
darüber, ob der Bestand und von wann an und in weichein
Zwisclienraume regelmässig durchforstet worden, ob er auch
durch Streunutzung, Viehhüten etc. gelitten oder nicht. Gleich
unbekannt ist uns meist das bei der Massenaufnahme eingehaltene
Verfahren, — das bei der Klassificirung der Stämme,
das Abstandsmass der Klassen, die Bodenhöhe, in welcher es
und wie es genommen worden; die Klassenstammzahl, die Art
der Auswahl der Modelstämme und deren Zahl, das Verfahren
bei ihrer Massenermittelung, nämlich ob durch unsichere Okularschätzung,
oder durch Anwendung der nicht minder unsicheren
ßeductionszahlen, oder durch specielle Ausmessung und im
letzten Falle, die Länge der Sectionen, die Stelle und die Art
der Stärkemassnahme, die Hilfsmittel bei dei" Inhaltsberechnung
selbst, insbesondere auch beim B,eiss und Stockholze; die Stockhöhe
über den Tagwurzeln, das Verfahren bei der Ermittelung
der Bestandesalter, Zeitabschnitte bei der Interpolirang fehlender
Zwischenglieder etc."


Sve one, kao što i mnoge ine slične obstojnosti u šumar


stvu uzrokom su, da su baš u najnovije doba razne šumarsko


pokušalištne postaje počele ozbiljnije baviti se pitanjem o sa


stavljanju skrižaljka o prihodu šuma, dapače smatraju baš


pitanje ob obliku i priraštaju stabalja tako rekuć jednini od


najvažnijih si zadataka, koje im riešiti valja.


II tiesnom savezu sa ovimi radnjami stoje nadalje i svi
oni pokusi i iztraživanja, koja se tiču pomladjivanja sastojina
(Bestandesbegründung), a ponajpače uplivanja raznih načina
sadnje i količine i vrsti progale šuma na porast drveća. Ne
treba dakle da im tuj još i posebice vriednost iztičem, već ću
samo da iztaknem, da se racijonalno provedenom progaloni može
u obće šumska renta baš znatno povećati.


Još jednu vrst iztraživanja treba da posebice iztaknem,
pošto joj je svrha znatno doprinieti k riešenju jednog vele
važnog narodno-gospodarstvenog pitanja, mislim pako toli često
spomenuto pitanje o šumskom stelarenju, o riešenju koga pitanja
ovisi ne samo bit premnogih šuma, već i blagostanje
zemlje i žiteljstva.


Mnoga je već šuma postala žrtvom bezobzirnomu stelarenju,
tako da na mjestih, gdje no su se negda najkrasnije šume
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 232 —


listace širile, sada jedva po koji bor uzgajati možemo, pa i sama
goljetnost krasa živo nas opominje, da još za dobe prestanemo
tim nuzgrednim užitkom, koji mora uz šumsku [jasnju posvemašnu
devastaciju šuma bezuvjetno poskoriti. Ne.smijemo pako
ni to zaboraviti, da će, bude li se po naših gorskih krajevih
joÄ i u buduće do sada običajnim načinom stelarilo, bez dvojbe
velik dio šuma propasti, uslied Čega naravno nastaju opet.toli
za narod koli za zemlju baš ozbiljne pogibelji. Nije to pako
samo zadaća šumara, nego baš i dužnost vlade, da poprimi
onakove mjere, da se stelarenje po šumah, ako već i ne zabrani,
a ono bar primjereno ograniči. Rekoh „primjereno´´, jer
se bez dvojbe ne može oporicati, da se toli stelarenje koli i
paša već i u samom interesu bivstva ladanjskog pučanstva ne
može posvema iz naših šuma odstraniti. U koliko je pako potrebno
obazrieti se na takove potrebštine ladanjskog žiteljstva,
osobito po gorskih stranah i mjestih izvrgnutih popješćenju, to
baš odlučiti spada u djelokrug šumarskih pokušališta. Kako
liepih i velevažnih zaključaka baš na temelju takovih eksaktnih,
ako možda i dugotrajnih, pokušaja i iztraživanja steći možemo,
dokazuje nam medju ostalim i najvrstnije djelo svoje vrsti od
Ebermayera: „Die gesammte Lehre.der Waldstreu mit Rücksicht
auf die chemische Statik des Waldbaues. Unter Zugrundelegung
der in den königlichen Staatsforsten Bayerns angestellten Untersuchungen.
Berlin 1876." Takodjer i bolesti šumskog drveća
imati će se po pokušalištih iztraživati i proučavati; osobito
pako imati će se tim putem pronaći one mjere, kojimi bi se
dalo štetonosnom haranju kukaca i gljivica na put stati. Da
su pako u tom smieru poduzeta iztraživanja takodjer i po gospodarstvo
važna, jasno nam je već i stoga, sto znamo, da kukci


i. gljivice godimice uništuju na hiljade stabala, tako da može
često i unutar neznatnih razdobja vriednost od više stotina
hiljada (ako ne milijuna) poharom kukaca uništeno biti. Ne
upuštajući se u razglabanje svim nam još živo pred očima lebdeće
pohare Češke Sumave, iztaknuti ćemo primjerice samo to,
da jo po navodih pruskog pokušališta oko g. 18(50. borov gubar
(grosse Kiefernraupe) u samoj Pruskoj do 41, 692 hektara šume
opustošio, od kojih je do 10244 hektara bus posvema raztočio.
Neposredna šteta, koja je uslied toga državu snašla (troškovi
za utamanjivanje, umanjena vriednost drva itd.) izkazana je


ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 233 ™sa
2 milijuna maraka, posredni kvar pako prekoračuje možda
i dvostruku svotu.


Po navodih g. sumarnika Schulza u Danckelmanovom časopisu
„Zeitschrift für Forst und Jagdwesen", V. svezak godine
1873. iznaša kvar, nanesen po kukcih, od god. 1845. do
1867./68. u Rusiji i Pruskoj (kvar počinjen bi po Psilura mo~
nacha L. i Tomicus typographus L.) na površju od kojih 7000
geografičnih milja i šumištu od kojih 1600Q milja najmanje 35
milijuna hvati drva, (ili po prilici 139 milijuna četvornih metara,
odnosno novčanu im vriednost.) Od toga odpađa na samu
Rusiju 48 milijuna, na Prusku pako do 7 milijuna hvati izgubljenog
drva.


Na c. kr. šumarskom pokušalištu namješteni nadsumar g.
F/A . Wachtl proračunao je u svojoj najnovijoj radnji ,,IJeber
die Verbreitung des Tannen-Triebv^iklerfrasses in Nieder-Oesterreich",
da je taj kornjaš g. 1877. tamo počinio štetu u gubitku
na prirastu od 263.872 kubičnih metara drva, vriednih najmanje


632.000 for.
a. yr. itd.
Svi su ti brojevi uzeti minimalno, tako da ne ima dvojbe,
da za istinom zaostaju.
Od ne manje je vriednosti nadalje i korist iztraživanja
klicavosti sjemenja, spađajucega takodjer ii djelokrug šumarskih
pokušali šta. Na temelju ovih iztraživanja dokazati će se
upliv pojedinih stabala na klicavost sjemenja, (upliv stojbine
obzirom na tlo i podnebje, zdravkost stabla, odnošaje uzrasta,
starost itd.), nadalje vrst dobave i spra vijanje sjemenja obzirom
na klicanje i klicavu snagu sjemenja, a moći će se tako i vlastnik
šume očuvati od kvara, osobito pako da ga ne prevare trgovci
sa sjemenjem.


Od kolike su koristi tako poduzeta iztraživanja i pokusi,
dokazuje nam medju ostalim i Francezka svojom postajom za
kontrolu klicanja sjemenja u Barres - Vilmorinu. Tuj se podvrgava
sveukupno po francezkoj državnoj šumskoj upravi dobav-
Ijeno sjemenje četinjača stanovitim pokusom, kojimi se ustanovljuje
težina, čistoća, klicavost kao i klicava snaga istomu.
Provadjanje tih pokušaja urodilo je već i dosada dobrim plodom,
imajući neposredno posljedicom, da se je klicavcst dobav-
Ijenog sjemenja od godine do godine umnažala, dok ne postiže
sada već i maksimum klicavosti.
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 234 —


Da može takovo pokušalište takodjer i dohodka pružati,
dokazuje prihod sponienntog poknsališta n .Vilraorinu, koje je
francezkoj vladi posljednjih godina donašalo dobit od godišnjih
40 000 franaka.


ti djela „die forstlichen Verhältnisse Frankreichs" dao
sara točni opis te postaje i baš nzorne te domene, nii pošto
mislimj da će biti više čitatelja, kojim nije sadržaj rečenog
djelca poznat, biti će shodno, da još koju o rečenoj domeni
Barres-Vilmorin, koja je tako rekiić sama za se ogromna bašća
za pokušavanje, spomenem. Barres-Vilmorin leži 18 kilometara
južno od Montargis-a u departementu Loiret na visočini, ležećoj
150 metai-a iznad mora, te obsiže površje öd 67-37 hektara.


Tlo je većom stranom prudjasto, pokrito naslagom zemlje
od 40 do 80 centimetara dubljine; podloga je nepropustni sloj
gline. Podnebje naliči onomu grada Pariza, nu više je suho,
akoprem inače temperatura baš nije osobita ^ dapače još i nasuprot
studen oštra; tako dostiže primjerice god. 1871./72. do
27-9", a vanredno jake zime g. 1^79./80. dapače i 34*´ Celsija.
Akoprem zimski mrazovi nisu rieđki, to, opet s druge strane
ne ima pogibeljnih proljetnih mrazova, dovoljan dakle uzrok,
da sadnja raznolikih vrsti drveća, kojih ima polag „Catalogue
des vegetaux lignex indigenes et exotiques existant sur le domaine
forestier de Barres-Vilmorin" do 451 vrsti, dobro napreduje.


Kad no je poznati parižki trgovac sjemenja g. Vilmorin
bio g. 1821. taj posjed kupio, bijaše zemljište to malo ne posvema
pusto, izuzam ono nekoliko zapuštenih dubova i grabovja.
Vilmorin, koji si pređuze pustoš tu pretvoriti u gaj, lati se
bezodvdacno i uztrajno posla, i tako si već i tim osobitih zasluga
steče oko kasnije u departementu Loiret provedenih radnja
pošumljivanja.


„Slobodno nam je tvrditi´´, kaže pisac spomenutog kataloga,
„da je Vilmorin prvi uvidio, daje pustoš Sologne prije
svega i jedino samo posljedica prekomjerne nestašice šuma, ter
da će se samo novimi nasadi sama moei tomu kraju opet povratiti
nekadanja plodovitost. Nije žalio žrtva, da namisao svoju
učini svojinom obćom, nu držeć da primjer najbolje djeluje, uredi
i podigne svemu svietu pristupno pokušajno polj-e ili pokušalište.;"
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 235 -


Njim usadjeni uzor borici, u kojib nalazimo do 30 odlika
od Pinus sylvestris, sjemenja raznolike provenience , čine već
danas, dok je starost tih sastojina tek 50. gođin\i obhodnje pro-
manila, baš dragocieni materijal naukovanja. One nam svjedoče
premoć pojedinih odlika n- pr. one riganskoga bora (Pinus sylvestris
lägensis) medju odlikami P. sylvestris u obće, kalabrijskoga
bora (Pinus Laricio calabrica) nad vrsti P. Laricio itd.
dokazujući nara jasno velevažiiost provenience sjemenja po razvoj
nasada i prihod naših kulturnih površina. Sjegurno su Vih
morinovi pokusi, koji se sada državom nastavljaju, povodom,
da Francezi kod sjetve veću važnost polažu na. dobavu stranog
borovog sjemenja od nas. Tako se primjerice i sjemenje od
„Pinus sylvestris rigensis" i zbilja dvostrukom cienom plaća
od običnog borovog sjemenja.


Tom prilikom valja mi spomenuti, da je pitanje mjesta
dobave sjemenja u obće mnogo važnije, nego li se na prvi mah
i pričinja. Jer ne uzimljemo li na tu okolnost obzir, ne smijemo
se ni čuditi neuspjehu raznih pokušaja sjetve, osobito inostranih
vrsti drveća. To je i zima g. 1879./80. dokazala, kadno
su biljke od Abies douglasii, kojim bje sjeme u Kaliforniji skup
Ijano, većim dielom izginulo, đočim su se opet oni usjevi, kojih
sjemenje bijaše iz. British Columbije, preliepo uzčuvale.


Ü Škotskoj opaziše, kako to John. Broth u vrstnom svom
djelu „Feststellung der Anbauwllrdigkeit ausländischer Waldbäume"
spominje, da većina onih borika, koji niknuše iz sjemenja
njemačkog, dakle iz zemlje, koja ima znatno blažje podnebje,
nego je oštro podnebje Škotske, u porastu znatno zaostaje,
te slabije razvija od onih, koji se iz (škotskog) domaćeg
borovog sjemenja uzgojiše. Po Burkhardtu uspievaše na Smrekovnjaku
sjeme smreka sa Harza Ijep.^e od sjemenja, koje je
na samom Smrekovnjaku skupljano bilo.


Poznata je nadalje Činjenica, da je sjemenje onih krajeva,


gdje se po šumah stelari, znatno lošije od sjemenja takovih


krajeva, gdje ta rak-rana šumarstva nije običajna. Odatle pako


sliedi, da kod sjetve nije dovoljno, ako pazimo samo na to. da


sjeme ima zbilja žudjenu postotnu kakvoću klicavosti, već valja


i to uočiti, da se isto samo s podpunoma jediih stabala skuplja,


stabala uzraslih na takovoj stojbini, koja toli obzirom na pod


nebne^ koli i obzirom na mjestne odnošaje podpunoma odgovara
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 32     <-- 32 -->        PDF

-- 236


onim odnošajem , pod kojimi će imati dojdiiće knltnre rasti i
uspievatij Öinjenica, koja je medjntim i poljodjelcem već odavna
poznata.


0 rečenom ovisi nadalje ponajviše i uspjeh pokusnih sjetva
sjemenja inostranih vrsti drveća, od kojih izcekujemo prvo: da
nam bolje drvo od domaćih vrsti istog roda davaju, drugo: da
u kraćih obhodnjah veće drvne gromade proizvadjamo i treće:
da se iste lošijom stojbinom zadovoljavaju, da budu shodne za
uzgoj u mješovitih sastojinah, a svojom odpornošću proti vjetrolomom
kao i ostalim nepogodam vremena ili pako možda i
drugim kojim posebnim svojstvom da nadkriljuju domaće nam
rodove.


To bje takođjer uzrokom, da je i dfužtvo njemačkih šumarskih
pokiišališta nakano riešiti pitanje ob uharnosti sjetve
inostranih vrsti drveća na temelju osnovanih pokušajaj za koje
se je radnje primjerice g. 1881. u samoj Pruskoj izdala svota
od 4000 maraka. Kod ovih pokusa pako valjalo bi prije svega
paziti na to, da se od strane centralnog pokušališta samo absolutno
istovrstni materijal razašilje.,


Konačno spomenuti ćemo još to, da znatna količina šumskoga
sjemenja godimice propada, i to sbog lošeg postupanja
kod sjetve, kao i radi manjkavoga, odnosno prejakoga pokrivanja,
po čem dakako i opet posjednici suma prilično štetuju,
uzmemo li još i to u obzir, da se troškovi sjetve u šumarstvu
ne izplaćuju svake godine poput onih u poljodjeljstvene svrhe
izdanih, već da isti sa kamati od kamata do konca dugih vege-^
tativnih doba do znamenitih svota ponarastu, to ćemo pojmiti,
da je posjedniku šuma bezuvjetno koristno čuvati se bar po
mogućnosti takovih gubitaka,


U tom pogledu imati će i opet u, prvom redu šumarska
polvušaliAta posredovati svojimi pokusi o klicavosti sjemenja,
odnosno pokrivanja istoga, kao i kulturnimi pokusi.


JoH valja uzeti one koristi u obzir, koje mogu nastati
shođnijim uredjenjem i poboljšavanjem drvarskoga orudja i načina
obaranja stabala na temelju točnih prispodabljanja i pokušaja
toli po vlastnika šume, koli i po drvare, u koliko bi se
naime prvim broj nadnica drvarom znatno umanjiti mogao, a
da se ipak ne bi morala stoga drvarom i onako tegotno zaslužena
nadnica smanjivati. Isto tako moći će se bez dvojhe uve
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 33     <-- 33 -->        PDF

deiijeni noyog načina smolarenja takodjer i prihod tog nuzgrednog
užitka znatno povećati, a kad se budu ustanovila istraživanja
ob uplivu tla, podnebja i položaja obhodne dobe kao
i dobe gulenja kore na sadržinu tanina naše užitne kore i njihovu
uporabivost u strojbarstvu, moći 6e se prihod hrastovih
kao i vrbovih šuma guljaca znatno povisiti; sjetimo li se još
konačno i onih važnih iztraživanja, odnosećih se na trajnost
drva, osobito pako na dosada bar još slabo poznate uvjete čvrstoće
kao i pruživosti drva, koja su sigurno po tehniku od velikog
zamašaja; to možemo pravom zaključiti tvrdnjom: „da
šumarskim pokušalištom predstoji ne samo važna znanstvena,
iio i znamenita praktična zadaća neprocjenive gospodarske
važnosti."


Šumarstvo požežke podžupani]«


piše Franjo German, kr. zemaljski kulturni viećnik u Kutjevu.


Podžupanija požežka zaprema prostor od 216685 jutara
ili 124694 hektara, od ove pako plohe spada na šume i šikare
samo 112339 jutara (po lÖOOD^) iü 64648 hektara zemlje.


Okružje ove podžupanije graniči sa sliedećimi plemićkim!
dobri: Sa sjevera su imanja: Našice preuzvišenog g. grofa
Lađislava Pejačevica, Fericance gosp. Barbere, Orahovica
gosp. Jos. pl. Pfeiffera i dobro Vucin gosp. pl. Jankovića.


Sa zapada : Pakrac, imanje gosp. Eendlera i bivša pukovnija
gradiška.
Sa juga : bivša vojna Krajina gradiškanska i brodska
pukovnija, a
sa iztoka: Djakovo, biskupsko vlastelinstvo i Podgorač
, dobro gosp. grofa A. Pejačevica.


Ovaj prostor priliči kotlini, sličnoj ovalnomu koritu nekadašnjega
jezera; — dno ove kotline, „požežko polje" zvano,
okružuju sa svih strana gore, koje će, buduć imadu u ovoj podžupaniji
jedine prašuma, naravno više šumara zanimati od
ravnica.


Sklon je nagib ovog polja od sjevera prama jugu, a sjeverne
su gore do 200 metara višje od južnih. Kotlina je sa
3