DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 5. U Zagrebu dne 1. rujna 1881. God. V.


Izviešče tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora
hrv.-slav. šumarskog družtva tečajem g. (881.


Sliedeće izviešće podnio je upravljajući odbor brv--slav,
šumarskog družtva družtvenim članovom na minuloj šestoj
glavnoj skupštini u hrvatskom Zagorju na dne 10. kolovoza


t. g.: „Slavna skupštino! Eto nas, da Vam, štovani članovi
šumarskog nam družtva, u kratko ocrtamo djelovanje naše u
netom minuloj petoj godini preporoda udružbe hrvatskih sumai-
a. Valja da Vam spomenemo nastojanje i mar naš oko napredka
i razcvata, ali i oko obstanka družtva našega- Akoprem
smo uvjereni, da je i onako svakomu od Vas manje više poznata
javna djelatnost naša, ipak znamo i to, da Vas imade i
takovih, koji želite i potanje obavješteni biti o stanju družtva
ovoga, kojemu ću eto nastojati u glavnih crtah opisati minulo
godišnje razdobje t. j . od posljednjega našega prijateljskoga sastanka
u Vinkovcih do danas.
„Gospodo! Akoprem nam je već i u samih pravilih družtva
označen u glavnome smier, kojim nam raditi valja, to nas
je ipak takodjer i lanjska glavna skupština ovlastila bila, da
poprimimo neke mjere, osobito pako valjalo nam još nastojati
oko oživotvorenja tamo stvorenih zaključaka. Uslied važnosti
ovih u obće se u životu našega družtva baš minulo godište
osobitom djelatnošću odlikuje, o kojoj nek mi bude slobodno
prije svega sliedeće spomenuti. Na lanjskoj glavnoj skupštini
usvojeni su, kako znamo, medju ostalimi takodjer i slieđeći


zaključci:


Da ima poćam od prvog siecnja g. 188L družtveni časopis
u mjesto 4 puta, od sada šest puta na godinu izlaziti, zatim
da upravljajući odbor uznastoji oko priprema za ovogodišnja
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 206 glavnu
skupštinu, i da obaviesti novoizabrane pocastne članove
gg. dr. Juđeicha, dr. Seckendorfa i Šuleka, zatim professora
G-rossbaura i Presslera i šumarnike Kargla i Kadića, o zaključku
đružtva. Svim tim zaključkom zadovoljio je upravljajući
odbor podpunoma.


Prelazeć na prvi zaključak, naime uređjenje i izdavanje
časopisa „šumarski list", spomenuti nam je sliedeće: Zaključkom
lanjske glavne skupštine povjerena bi mi uz tajničtvo naročito,
i u prvom redu častna zadaća uredničtra „šumarskog
lista/´ Preuzev taj posao bijaše mi glavna skrb, da tizdignem
list taj, koji je do sada prvu dobu obstanka već prevalio bio,
na stepen onaj, koji mu obzirom na važnost po domovinu kao
i stališ naš dolikuje. Da li sam u tom uspio ili ne, — to suditi
naravno nije do mene, već do Vas gospodo i javnoga mnienja,
ja sam si pako, sto se moje osobe tiče, svjestan, da sam
sve svoje sile uložio, da postignem cilj, koga si označih. Uvjeren
sam medjutira, da bi mi bio slab uspjeh, da nisam, imao toli
liepe podpore od strane visoko i veleštovanih suradnika lista
i družtvenili članova, od kojih mi je ipak poimence i prije svega
iztaknuti dičnog gospodina šumarnika i ravnatelja dobara Njegove
preuzvišenosti g. baruna Prandau-a, poznatog nam svima
umnika g. Adolfa .Danlielovskoga, zatim vriedne i poznate pisce
na polju hrvatske nam šumarske literature, gospodu kr. nadzornike
šumarstva Miju Vrbanića i Josipa Ettingera, koja me
gospoda prvi svojimi vrstnimi radnjami obodriše i prijateljski
poduprieše. — Srdačna im budi stoga hvala!


Isto tako si smatram ugodnom dužnošću i svoj ostaloj
gospodi, koja me u radu književnom blagohotno podupirahu,
izreći ovime javno najtopliju zahvalu.


Govoriti još i obširnije o smieru i sadržaju lista, mislim
da ne spada amo, i to tiem manje, što su i onako sve dalnje
amo spadajuće činjenice gospodi članovom našim veći iz samog
lista predobro poznate. Jednu ipak valja još da tuj iztaknem,
a ta jest, da smatram u interessu napredka lista neobh.odno
nuždnim, da se ovomu uređničtvu poveća svota, kako ju uprav
Ijajući odbor i u nacrtu proračuna za sliedeću godinu izkazuje,
opredieli za nagradjivanje suradnikom lista; — nađajuć
se medjutim, da će slavna ta skupština rečeni predlog usvojiti,
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

- 207 -prelazim
na dalnje razmatranje o djelovanju upravljajnćega odbora
u minuloj godini.


Kao sto je poznato, uputila Je lanjska glavna skupština
upravljajući odbor, da uznastoji, da se ovogodišnja glavua skiipština
bnd u gorskom kotaru, bud pako u brvatskom Zagorju
obdržavati uzmogne. Prema rečenom odluči se upravljajući odbor
za Zagorje, obrativ se molbom na njegovu prejasnost g.
kneza Windiscbgrätza i g. grofa Ivana Draškovića Trakoščanskoga.
za dozvolu posjeta njihovih tamošnjih suma, što nam
svom pripravnošću obrekoše. Ujedno povjeri upravljajući odbor
gg. nadšumarom Herzlu i Pauzaru, ter gospodi veleposjednikom
Kiepachu i Huđjeku čast mjestnih poslovodja, kojemu
se pozivu rečena gospoda najsrdačnije ođazva-še, — a upravljajući
im odbor ovime stoga i opetovano izraziije na svoj požrtvovnosti
u ime družtva najsrdačniju zahvalu! — Zivilil


Akoprem je užasna lanjska katastrofa zagrebačkog potresa
stranom poreraećenjem družtvenih nam prostorija, stranom opet
i tim, da je težko bilo za ono doba upravljajućemu odboru raditi,
djelovanje družtveno po nešto priečila, to je ipak upravljajući
odbor, a poimence pako gospodin predsjednik, sav svoj trud
bio ulagao, da se svi družtA^a se tičući poslovi pravodobno
obave. Tako budu takodjer i novo izabrani počastni članovi
0 drnžtvenom zaključku svojedobno obavješteni, ter se većim
dieloni već u srdačnih i laskavih đopisih družtvu na izkazanoj
im časti zahvalile, te ujedno obećaše, da će kako do sada, tako
i nadalje rad naš i hrvatsko-šumarsko družtvo po mogućnosti
podupirati, odnosno pratiti. Gospodin professor dr. barun Seckendorf
pako poslao nam je izim toga još na razdieljenje medju
prisutne članove na ovoj glavnoj skupštini dvadeset komada
otisaka poznatog mu djela: „das forstliche Versuchsw^esen"j na
kojem plemenitom daru budi njemu ovime takodjer izražena
najusrdnija hvala.


upravljajući odbor držao je u minulom razdobju ukupno
četiri svojih redovitih sjednica, nu osim toga viećahu predsjednik
i tajnik družtva bezbrojeno puta i prema potrebi, jer
se je upravo samo na taj način moglo potrebno na. dimžtvenu
dobrobit uraditi, činjenica, koju tnj tim više iztaknuti imamo,
jer su sva gospoda članovi upravljajućega nam odbora već i
onako svojimi zvaničnimi poslovi na toliko obterećena, da ih
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

-" 208 —


mogahu samo donioljuhje i požrtvovnost na rad za družtvo
poticati.
Rad družtveni pako možemo u bitnosti dvojakim oznaöiti,
naime rad odbora prema vanjskom svietu, i onda nutarnji poslovi
družtva, — a prema tomu mogli bismo opet iztaknuti
sliedece činjenice. Tajnik družtveni zastiipao je svojevoljno
hrvatsko - slavonsko šumarsko družtvo prigodom lanjske IX.
glavne skupštine njemačkih šumara (u rujnu) u Wildbadu u
Vurtembe-ržkoj, donogeć im bratinski pozdrav od hrvatskih šumara.
Zaslugom g. predsjednika Vrbanioa bio je upravljajući
odbor u stanju j da i ove godine izdade hrvatski šumarski kolendar,
koji si je obće priznanje stekao, a družtvo nije nikakav
teret uslied toga nositi imalo. Dne 7. studena 1. g. primio je
preuzvišeni g. ban grof Ladislav Pejacević odaslanstvo upravIjajućeg
odbora družtva, koje mu predade tom sgodom vele
ukusno vezana sva četiri tečaja šamarskoga lista na dar. Njegova
preuzvišenost obeća tom sgodom družtvu našemu od svoje
strane svu skrb i podporu. Prema zaključkom ođborske sjednice
od 1. studena 1880. obrati se predsjednictvo družtva na sam
visoki sabor kraljevine Hrvatske Slavonije i Dalmacije molbom
za primjerenu podporu, koju molbu je peticijonalni odbor sabora
u sjednici od 11. srpnja t. g. odstupio visokoj vladi na
dalnje uredovanje, odnosno eventualno uvaženje prema razpoloživim
sredstvom. Isto tako sakupljao je upravljajući odbor


takodjer i potrebni materijal za nacrt osnove novoga šumskoga
zakona j što ga kani već dojđućoj glavnoj skupštini predložiti.
Obzirom na unutarnju djelatnost družtva spomenuti nam
je samo to, da je upravljajući odbor u svojih sjednicah bio
riešio više administrativnih predmeta, tičućih se u obće nutarnjeg
djelovanja družtva. Nu i medju ovimi nam je osobito naglasiti
pitanje, koje bi se imale preduzeti mjere, da se već jednom
utjeraju razni zaostatci družtvenih članova, iznoseći ogromnu


svotu od više stotina forinti.
Nu baš u toj se točki članovi upravljajueega odbora ne
mogoše konačno složiti, i tako će eto biti do ove slavne skupštine,
da pitanje ovo sama na korist družtva odluči


U obće bila ]e skrb upravljajućega odbora, da osjegura?
odnosno utemelji štedljivošću prihod, odnosno glavnicu družtvenu,
smatrajući pravom, da je obstanak družtva ovoga sve
ŠUMARSKI LIST 5/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

, . . _ 209 — : ,


dotle nesiguran, dokgod družtvo ne bude većom gotovinom, razpolagati
moglo. Tim prelazimo na izviešće o samoj dra^tvenoj.
imovini, koja se je i ove godine opet znatno povećala. Tako
broji knjižnica sama više stotina svezaka, o kojih će odbor već
do mala poseban izkaz u družtvenom časopisu objelodaniti. Osim
toga dobiva predsjednićtvo stranom na račun knjižnice i redakcije,
a stranom na izmjenu xa list još i slieđeće časopise:
Allgemeine Forst und Jagd-Zeitung, forstliches Centralblatt^
forstliche Blätter, Handelsblatt für Walderzeugnisse, Oesterreichische,
Monatsschrift für Forstwesen, Centralblatt für das
gesammte Forstwesen, Supplemente zur allgemeinen Forst und
Jagd-Zeitung, Tharander Jahrbuch, hrvatsko - slavonski gospo,
darski list, i list arkeologicnoga družtva u Zagrebu.


Da se pako uzmogne za buduće neka temeljna družtvena
glavnica utemeljiti, zaključi upravljajući odbor u svojoj sjednici
od 3. srpnja 1 g. za družtvenu knjižnicu ne nabavljati drugih
djela, već samo časopise trajne vriednosti, — pošto je knjižnica
i onako već po samoj naravi družtva vanjskim članovom samo
uz velike neprilike pristupna, docim bi se s druge strane opet
na taj način mogla po malo prilična svota u druge svrhe prišteđiti.


U družtvenu blagajnu unišlo je ukupno od rujna g. 1880.
do konca srpnja t. g. do 1640 för. 59 novč.; izdano bi pako
polag izkazanih računa do 6. kolovoza t. g. do 1461 fr. 16 nč.,
ostane dakle u gotovom u blagajni 179 for, 43 kr.


Diužtvo brojilo je koncem 1880. god. 3ll članova i 82
predbrojnika, sada pako ima 324 člana i 71 predbrojnika, i to
8 pocastnih i 316 pravih (odnosno podupirajućih) članova.


Tečajem ovoga godišta ugrabi nam nemila smrt tri sudruga,
i to c. kr. umirovljenog ravnatelja všumarstva g. Josipa Kargla
kr. povjerenika šumske procjene Zdravka Bolkartha i kotarskog
šumara g. Sandora Rosu. — Slava im!


Od važnijih na predsjednićtvo družtva stigavših dopisa
valja mi prije svega spomenuti onaj c. kr. glavnog zapovjedničtva,
kao bivše vrhovne krajiške upravne oblasti, kojim nam
nsokoista javi, da ne može niti za ovu godinu drnžt^ni pod-
pore podieliti; zatim odpis bivšeg člana upravljajućega odbora,
izvjestitelja za šumarstvo kod Visoke vlade u Zagrebu gosp.