DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 167 —
potrebnija, što nam se je eto ipak približio čas ujedinjenja
milog doma i zavičaja, čin, koji će bez dvojbe od ne male važnosti
biti i po budućnost šumarstva u Hrvatskoj.


Smatrasmo si upravo dužnošću ovimi redci svratiti pozornost
svili šumara i prijatelja liepe nam struke na Ijetošnju
glavnu skupštinu hrvatskog šumarskog družtva, pozivajuć ih,
da se čim prije prijave predsjedničtvu družtva, pa da isto i
opet uzmogne sve shodne korake još za vremena učiniti. Svršavajući
te redke spomenuti nam je, da ih još i tiem radje pisasmo,
što vidimo radostni, gdje se baš u najnovije doba i u
našeg šumarskog stališa opaža neki obćenitiji i življi pokret i
težnja za napredkom; napisasmo to još i stoga, jer su nam
znani vele znameniti takovi sastanci šumara inih država i zemalja,
koji godimice na stotine učestnika uz jedno geslo u jednom
kolu sjedinjuju, nu poglavito napismo rečeno stoga, da
sve svoje prijatelje i članove družtva još i u zadnji čas sjetimo
jedne najglavnijih Clanovskih, strukovnjackih, kao i rodoljubnih
im dužnosti. Budućnost pokazati će nam, da li se u
nadi prevarismo — ili ne!


Šumarsko naukovno pitanje pred hrvatskim
saborom.


Uzčitavši taj naslov mnogi će možda čitaoc pomisliti, da
nakanismo tražiti po prašini arkiva spise hrvatskog sabora od


g. 1876-, koji svjedoče, koli površno se je u nas jedno od najvažnijih
narodno-gospodarstvenih pitanja t. j . pitanje „šumarsko
naukovno" tada prigodom razprave o zakonu preustrojstva križevačkog
šumarsko-gospodarskog učilišta shvatilo i riešilo u
najvišjih krugovih hrvatskog naroda, pak zato valja nam razjasniti
, da se uzprkos rečenomu naslovu ne ćemo obazirati na
činjenice spomenutog sabora, već da. si smatramo u interesu
stvari dužnošću danas tim člankom svratiti pozornost članova
hrvatskog šumarskog družtva na podnesak g. Milana Crnkovića
i drugova sadašnjemu saboru „ob ukinuću križevačkoga zavoda",
odnosno „podignuću akademije sa posebnim fakultetom
na hrvatskom sveučilištu u Zagrebu."


>l>
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 158 —
Podnesak ovaj, poduprt od narodnog poklisara g. Valušnika
u jednoj od saborskih sjednica ove godine, bi predan peticijonalnomu
odboru na dalnju uporabu. Nedavno bi nam prijateljskim
posredovanjem u prepisu na porabu stavljen, kako ga
evo niže, malo ne doslovce, priobćujemo , a činimo to medju
ostalim ponajprije s toga, što bijaše, — kako je to članovom
našeg šumarskog družtva i predobro znano — baš šumarsko
naukovno pitanje već i opetovano puta predmetom družtvenib
razprava i izjava, u koliko su se naime hrvatski šumari već
više puta u skupštinah šumarskog družtva izjavili za podignuće
šumarskog učilišta na stupanj akademije šumarstva, odnosno
za ukinuće tog učilišta ter ustrojenja posebnog šumarskog fakulteta
na sveučilištu u Zagrebu. Vele zanimivi spis taj pako glasi:


„Visoki sabore! Kroz mnogo godina prodirao je glas, čula
se je topla želja iz naroda hrvatskoga: da mu se doma podigne
šumarsko i gospodarsko učilište. Dugo se ti glasovi razliegahu
domom, dok im jeka nesta na dan 19. studena 1860. godine,
dan otvorenja križevačkoga zavoda."


„Pa koliko i zbilja neocienjivi zamašaj ima ovakov hram
nauke po zemlju, jasno nam govore rieči, kojih bivstvovanja
radi se ovakovi zavodi podižu, da se podigne moć zemlje i naroda
i da se prosvjeta širi. Poljska i šumska produkcija životno
upravo zasieca u bit narodnu, ona je onaj glavni, da i najvažniji
činbenik, kojemu moraju države zahvaliti svoje bogatstvo
kao i materijalnu snagu. Svatko dakle, komu je blagostanje
domovine na srcu, živo ima nastojati, da mu zavičaj sretan i
slavan bude, mora neiitrudivo raditi oko unapredjenja ovih
dvijuh gospodarskih grana. Napose svaki Hrvat živom vatrom
nek se lati tog rada, jer u nas žali bože gospodarstvo još duboki
sniva san."


„Sto su u drugih sretnijih zemljah jur odavna postigli, u


Hrvatskoj se još na to ni ne spremaju; u naprednijih zemljah


počiva šumarstvo i gospodarstvo na znanstvenoj podlogi, a umni


gospodari i šumari ljudi su znanstveno izobraženi, kod nas


pako sve to tek neko mehaničko-obrtno poslovanje, a vršitelji


obični obrtnici."


„To bje mnienje i prije, nego li se otvorio križevački za


vod, al to mnienje nije ni postankom istoga ugaslo, da što više


ono se još i većma uvriežilo."
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 159 —
„Imajući mi sami kod kuće hrvatsko-šumarsko učilište, pa
da se naše šumarstvo i zbilja ne pomaknu napred? — morajući
pako i zbilja takove žalostne glasove slušati, ogradjujemo se
eto svečano, bar mi — što nas ima hrvatskih šumara i gospodara,
da je tako, jer ne mi nego ti narode spravio si nas u taj položaj.
Da nismo u tvojih očijuh znanstveni ljudi, zato nas nisi
nikad ocienio, i da nismo mnogo učinili za razvoj hrvatskoga


šumarstva, nismo krivi, jer si nam sam zavezao ruke i uzkratio
glas, a svu u tom moć dao inim , koji su radili, a i još
uviek rade, — po svojoj savjesti! — Sve blagodati pako, koje
kao domaći sinovi uživamo, jesu puko zavadjanje i iz toga proiztičuća
bieda, nevolja nam i nesmiljeni prezir; — da prezir i
od samih Hrvata!"


„Svemu tomu pako krivo je prije svega nepoznavanje rečenoga
zavoda, jer da bi se narod s njim upoznao i kad bi
Visoka vlada dala povoda upoznati i druge vlasti sa bitnošću
njegovom, to bi se nedvojbeno otvorilo i nam široko polje djelovanja,
na kom bi postostručila radne sile, podupirala procvast
hrvatskoga šumarstva i gospodarstva — a tim upravo dovadjala
Hrvatsku blagostanju!"


„Dvadeset godina minu, što se to čedo porodi, al još ga
krije gusta koprena nepoznavanja pred narodom svojim. Današnji
položaj njegov i sve sbivše se u to vrieme promjene i
dogodovštine, prem bi morale biti poznate svakomu Hrvatu,
ipak moramo priznati, da su slabo znane, pak da su riedki koji
znadu: da taj zavod bitiše i u kojem liku."


„Prem spomenuti zavod jur dvadeset godina obstoji, to
ipak i oni, koji ga poznaju, opažaju na njem samo onu promjenu,
koju bi u boljih i zrelijih obstojnostih u mnogo jasnijoj


— u pravoj — sliki vidjali; u sućanstvu njegovu mnoga se
izmjeniše i promjeniše, al u bitnosti ostalo je sve isto, što i u
svom početku pred svietom bijaše, i prem je nepobitno načelo
u zdrava družtva, da tko ima obnašati dužnosti, mora i neka
prava uživati, to bismo i podvojiti morali o križevačkom zavodu."
„Prvi križevački šumari uz dužnosti, koje su imali, imali
su približno bar i nekoja prava, al što dalje prema budućnosti,
nagomilaše se te dužnosti do ogromna obsega, a ono malo prava
izniknu u daleki svemir, ter tako vidimo križevačke šumare i
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 160 —
gospodare sa ne malenimi dužnostmi bez ikakvih skoro prava.
Takovo bolestno udo pako obstanka ne ima, križevački zavod
ne može, niti smije živjeti."


„KriževaSko učilište je u svojih 20 godina izobrazilo do
94 šumara i 53 gospodara, na jednu godinu dakle popriečno 5
šumara i 3 gospodara, što je za Hrvatsku toli neznatan broj, da
se u toj pučini tolikih dobara gubi, kad se uzme još u obzir,
da jih je do 30 izobraženo za tudje zemlje, da se je napokon
od onih, koji su doma ostali, posvetiti moralo poslie do 35
drugoj struci, i da ih je osim toga 13 i smrt u vječnost odpravila.
Točnim računom dolazimo do takovog rezultata, s kojeg
se sgražati moramo, jer prem broj učećih se hrvatskih šumara
i gospodara raste, to ipak broj obnašajućih službu pađa(!) —
i toli rapidno pada, da će skoro uz naš šumarski zavod nestati
traga hrvatskim šumarom."


„Vrieme je već tuj, gdje opažaju i oni, koji prije nisu
vidjeli, da su svi državni i privatni stipendiji, namienjeni za
križevački zavod, jedina podkriepa zavadjanja i na tom putu
totalnoga uništenja mladosti. Krivnjom tih stipendija zaluta
mnogi talenat u Križevac, koji inače ne bi, i tu kroz tri i više
godina, uz istina bog liepe znanosti, živi život pun nade i ufanja
na ljepšu budućnost, dok mu se napokon posije dovršenih
nauka ne otvore vrata u tmurni sviet, u kojem ga čeka nemila
borba za koji dan života."


„Eekli smo, da križevačke absolvente posije dovršenih nauka
čekaju istom nevolje. To je uvidjavno, nepobitno, jer takav
absolvent uz sve svoje nauke i znanje, zamoli li mjesto ma
gdje, zatvaraju mu pred nosom vrata. Obrati li se na državna
dobra provincijalne Hrvatske, dobiti će skoro riešitbu, da, pošto
molitelj nije pokazao dovoljno strukovnoga znanja, ne može mu
se molbi udovoljiti" i t. d. Potraži li sreću na državnih dobrih
u Krajini, ako i prolazi malo bolje, ipak mu ne ima mjesta u
službi — da ni kod iste hrvatske vlastele neće mu biti možno
polučiti cilj."


„Kud ljuće pogrde po Hrvata, van kad mu se tudjin blatom
nabaciva na težkom mukom sagradjeni hram, a kud li
gorkije boli po nas, nego li kad nas drugi na našeg doma
pragu hoće tim ruglu da izvrgnu, da nas iz vlastitog zavičaja
progone!" "
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 161 —
„Motreći mi položaj hrvatskih šumara po Hrvatskoj, zaključiti
nam je uz ideju svih ostalih drugova naših, da zamolimo
Visoki sabor, da isti sasluša glas naš, — ništa manjeglas naroda, — neka se križevaoki zavod ukine, a podigne potrebiti
broj professorskih stolica za šumarstvo kao i gospodarstvo
na hrvatskom sveučilištu u Zagrebu. Tim bi se doskočilo,
da se u istinu na ove dvie grane ne bi trošilo do 55 hiljada
for. na godinu, što se sada i zbilja izdaje, — jer prem
bi professori na sveučilištu morali biti bolje nagradjeni, no sada
na križevaČkom zavodu, to bi umanjeni broj istih ipak manji
trošak zahtievao; polučilo bi se tim, da bi trebovali samo strukovnih
učitelja, dočim bi ostale znanosti predavali professori
drugih fakulteta: tako bi matematičku i prirodoslovnu skupinu
šumari i gospodari slušali na sveučilištu sa matematičari i prirodoslovci
mudroslovnoga fakulteta, zakonoslovje, upravoslovje
i narodno gospodarstvo sa pravnici; polučilo bi se tim nadalje,
da ne bi trebovali posebno uredjivati fizikalnih, kemičkih i u
obće prirodoslovnih zbirka, koje nam zemaljsku blagajnu svake
godine po koju tisuću stoje, ovi bo kabineti na hrvatskom
sveučilištu jur postoje pa bi se njimi mogli takodjer i gospodari
i šumari služiti."


„Pustimo sve obzire na stranu, u takovih se slučajevih
imade ponajprije na dobro i čast naroda gledati, pa sjetimo se
onih posljedica, koje bi takovom odlukom nastale: imali bi u
Hrvatskoj šumara naobraženih, odgovarajuće stupnju, na kom
šumarska znanost danas stoji, i to šumara Hrvata, kojim je
nada sve blagostanje domovine na srcu, koji će se trsiti rodu
svomu koristiti, ter koji sjegurno nikada neće dopustiti, da
nam toli ogromno blago hrvatskih šuma propadne."


„Mi smo za ukinuće križevačkoga zavoda; nismo za oživotvorenje
kakove osamljene akademije, van uprav za takovu šumarsku
školu na hrvatskom sveučilištu. Za akademiju ne zato,
sto iste ne zadovoljavaju zahtjevom najvišega strukovnoga naobraženja.
Da je tako, to su dokazali strani strukovnjaci u
onih velikih šumarskih kongressih u Njemačkoj i Švicarskoj,
koji jednodušno zatražile od svojih vlada, da osamljene šumarske
akademije ukinu, ter da ih na sveučilišta prenesu."


„Drugdje je to veo polučeno i provedeno, pak bi zato bilo
neumjestno, da podržavamo, dotično gradimo ono, što bi opet
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 162


za koji dan rušiti morali. Za učiteljske sile ne bi takodjer bila
tolika oskudica."


„Molimo napokon „Visoki sabor", da se izvoli svojski zauzeti
za ovo pitanje, pa da se tako što skorije u život privede
ovo pitanje, da se sastavak osnove povjeri muževom umnim i
voljnim na tom raditi, i onim muževom, kojim nije tudja šumarska
znanost. Mi pako ovdje odustajemo od svakog navađjanja
i razglabanja svih potankosti."


Mrkopalj 1. veljače 1881.


Sliede podpisi šestorice bivših učenika križevačkog učilišta.


Tim bismo bili izcrpili sadržaj rečenoga podneska, proiztekavšega
iz mladenačkih srdaca rodoljubnih mladića, koji svršivši,
kako i samo gori spominju, puni najljepših nada svoje
naukovanje, osjećajući se prikraćenimi u pravih, dovikuju eto
sami zastupnikom naroda, da se zavod onaj, koji ih odgojiti
imao, zavod onaj, koji ih je imao narodu spremne predati za
težko ovršavati zvanje, zavod onaj, koji zemlju hiljade i hiljade
stojaše a i stoji, zavod onaj, koga tek pred koju godinu radikalnom
lieku podvrgoše i preustrojiše, — dokine, i da se prema
zahtjevom zvanja i šumarske znanosti podigne nov zavod poput
fenića na prostranom temelju hrvatskog sveučilišta.


Ne upuštajući se bar za sada u potanju kritiku ove molbe,
ipak moramo reći, da nas ista spomenu na mnoge, da i vele
ozbiljne istine, o kojih bi valjalo, i to čim prije, toli medju
strukovnjaci, koli i u javnosti povesti koju rieč: jer ako zavod
križevački i zbilja ne odgovara zahtjevom naroda i zemlje, —
a onda nek se učini, kako to ište dobrobit hrvatske nam domovine;
odgovara li pako, — e onia bi i zbilja već skrajnje
doba bilo, da se svimi mogućimi sredstvi svaki dalnji atentat
na učilište ovo, koje već tolike u nas uzvitlalo prašine, nastoji
zapriečiti, jer budemo li uviek samo krnjili, mjesto da zavodu
dižemo glas i da ga unapredjujemo, to se nigda od njega koristi
nadati ne smijemo. — To je naše obćenito mnienje o toj stvari,
ob ostalom pako možebit do mala i više!