DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 173 —


Da se trska svake godine na jednoj te istoj površini koli
u kakvoći toli u kolikoći polučiti uzmogne, to jest: da gusta
i vitka raste, potrebno je, da se trska na površini svake godine
u zimno doba, kada je najbolja za porabu rezati, nizko i
na čisto reže i s mjesta izveze, ili ako to ne bi moguće bilo,
imala bi se sva ostala nerabljena trska u proljeće, prije nego li
mlada tjerati počme, popaliti, inače ostavljena trska povali se
sama od sebe ili ju jaki vibrovi polome, te tako u ritu pova-
Ijena i nagomilana smeta u razvitku mladoj trski, da ne naraste
vitka, a napokon teže je medju kršom stare trske novu
rezati, toga radi neobbođno je nuždno, da se trska svake godine
na površini poreze i izveze ili popali, hoćemo li da pravnu
i gustu trsku uzgojimo. U tom stoji ciela njega, da dobijemo
valjanu trsku. Ettinger.


Uporaba „Tahimetrije´´ u zemljomjerstvu.


Piše Franjo pl. Kružić, pravi uSitelj tehničke struke na kr. gospodarsko
i šumarskom učilištu u Križevcih.


U modernoj tehnici poznajemo više metoda za horizontalno
i vertikalno mjerenje terraina. Ove se metode obzirom
na točnost bitno razlikuju; tako je mapovanje sa teodolitom
mnogo točnije, nego ono sa mjeraćim stolom; trigonometrično
visinomjerstvo točnije od nivelovanja i t. d. Nu uzev u obzir
vrieme, koje se u svrhu tih operacija gubi, ne smijemo se točnosti
niti toliko klanjati: svaki šumar ili gospodar, koji je imao
priliku oveći kompleks mapovati i nivelovati, dobrano je o tom
osvjedočen.


Današnja tehnika stvorila je novi mjeraći stroj, koji se
dakako obzirom na skrajnju točnost izmjere ne može posve
sravnjivati sa napomenutimi metodami, ali gledom na brzinu
rada i u slučajevih, gdje se osobita preciznost ne zahtieva n. pr.
kod tra9iranja komunikacija, nadmašuje svaku do sada poznatu
metodu. — Stroj taj je danas već toli usavršen, da mu se mora
svakako i stanoviti stupanj točnosti priznati, jest to pako t. z.
tahimeter (TXJ(UI; = brzo, [Asi-pov = mjera, dakle brzomjer).


Tahimetrom dadu se sa jednog stanovišta izvesti sve one
operacije, koje su nuždne za gotovljenje tloyida, dakle: 1. smier
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 174
pojedinih točaka terraina t. z. azimut pomoću buzole; 2. uda


ljenost točaka od stanovišta, dakle i medjusobno (distancmetrom),
i 3. visina točaka iznad stajališta,
pomoću vertikalnog
kruga. — Mapiranje biva
metodom razsutih točaka
ili pako mapiranje u popriečnih
profilih; kada je
ta operacija gotova, kadri
smo nacrtati sliku skupa
sa isohipsami, dakle podpuni
tlovid, a prednost takovog
tlovida svakomu je
strukovnjaku poznat.


Ako imade ići trača
ceste ili puta točkami A B
C D i t. d. si. 1., to se dadu
ovim strojem sa stajališta
opredieliti i druge točke 1.


2. 3. 4 .... i to 1. njihov
smier (azimut); 2. distancija
i 3. visina; isto biva i za
ostale točke sa stajališta
II. III. . .
Ovi se strojevi pako
diele u tri kategorije:


1. Strojevi, kojimi se
mogu sve tri napomenute
oline računom ili diagramom
opredieliti, t. z. sjstem
Starke.
2. Strojevi, kojimi se
ove oline direkte odčitati
mogu, sjstem Kreuter —
Tichj.
3. Strojevi, kojimi se
odmah cieli tlovid nacrtati
može ili Tachy-graphometn, po systemu Tachus-a.
Izim ovih imade više rekonstrukcija od "VVagnera, Sterna,
Moinota i t. đ.
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 23     <-- 23 -->        PDF

- 175 —
Izumitelj tahimetrije jest professor Porro u Milanu, koji
je strukovnjakom svojim anallatičkim distancmetrom dovoljno
poznat.


Opis stroja prve kategorije po svstemu Starlie,


(graditelj geodetifikih i astronomiSkih strojeva u Beču).
Tabela I. slike 1—6.


Temelj stroju jest tronog M sa stavnimi vijci (w); pričvršćenje
stroja sa stativom biva vijkom na pero poput onoga na
teodolitu, tako da geometrijska os koničnog stupa S sa osju
vijka u jednu crtu padne.


Stup P pričvršćen je vijkom na tronog M, a preko stupa
jest namješten koničko izradjeni tubus S´, koji se može u savezu
sa horizontalnim krugom H na stupu S´ kretati. Vijak
L´ si. 2. može zaustaviti prosto kretanje, a sitno kolanje nastavi
se mikrometrom Jfj, koji na dielu p pričvršćenom okviru
(f^) imade svoju babicu.


U centrično izvrtanoj osi S utaknuta je os sa alhidadom
(K) si. 6. sa razdieljenjem ođ 10—10 m. — Na ovoj alhidadi
namješten je stalak za dalekogled, nadalje diametralni noniasi
N´ N" sa lupami, točnost noniusa 20", onda nakrstna libela i
napokon buzola (J5) si. 6. Pođpuno ekvilibrirana igla (v) pliva
na šiljku, te se dade sa strojčićem [a, b) aretirati.


Buzola JB dade se tako udesiti, da kada igla ništicu pokazuje
, optička os dalekogleda pada u geografički meridijan;
ovo je samo onda ponešto važno, kada se preduzeto mapovanje
sa kojom kartom sravnjuje, važnije jest pako to svojstvo buzole
(B) u onom slučaju, kada se sa više strojeva radi na istoj
tragi; tu je od potrebe sve strojeve jednako prilagoditi. — Buzola
na ovom stroju služi za točno i brzo orijentiranje, pa i
za mjerenje horizontalnih kuteva, gdje se ne iziskuje tolika
točnost.


Prosto i sitno kolanje alhidade pravi se vijkom Kg i mikrometrom
M^.


Alhidada može se kretati sama za se okolo osi, isto tako
horizontalni krug H; ako se pako pritegne zapor K„ i otvori
zapor iT,, dade se krug i alhidada zajedno kretati.


Stalak (Z Zj) za dalekogled pričvršćen je vijci na ploči
(-), izim toga razsječen je dio Z, u dva diela Z, Z" tako, da
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 176 —


se može kretna os dalekogleda dizati i puštati pomoću vijaka
A, A\ —^ Os A pričvršćena je u blazinicah pločicom D, koja je
pruživom levom providjena.


Libela L´ na nožicah (/fj) služi za konstatiranje horizontalnosti
kretne osi A dalekogleda.


Dalekogled Starke-ovog taMmetra si. 3. imade objektiv sa
59 "^ širine, i akromatički Steiniheilov dvojni okular (o); slike
su vanredno jasne, povećanje biva u omjeru 1:26. — Pošto se
ovim strojem mjere i distancije, providjen jest dalekogled za
to priredjenim nitnim križem (9).


Da se distancije direkte od središta stroja mjeriti mogu,
providjen je ovaj dalekogled distancmetrom od prof. Porro tako,
da je umetnuta leća (C), koja se može regulirati. Izim nitnim
križem (ip) dade se optička os dalekogleda i pomaknućem objektiva
pomoću vijaka (s i "j*) si. 5. pomicati.


Na okrenutoj osi A učvršćen je vertikalni krug V sa razdieljenjem
od 10—10 minuta; noniusi sa vriednošću od 20 sek.


Nonius libele {I, si. 4.) služi za konstatiranje vertikalnosti
glavne osi onda, kada se na stanoviti objekt visira (kod mjerenja
zenita).


Ostali na stroju dolazeći dielovi jasno se na slikah vide.


Postavljanje stroja biva kao kod teodolita.


Temeljne operacije sa tahimetrom.


1. Mjerenje horizontalnih kuteva.
a) jednostavno mjerenje.
Horizontalni kutevi mjere se kao i običnim teodolitom,
visira se njime na objekt lievo i odčita stanje noniusa, aritmetički
sredik dade odčitanje a."; onda se visura baci na desni
objekt i opet isto radi i tiem se dobije kut fi" — pripadajući
kut ip = 5c" — p", ili ako prodje ništica

Ako se pako imade sa jedne točke kao obično sa tahimetrom
više kuteva mjeriti, upotriebljuje se tako zvana stavna metoda
(Satzmetođe).


Ova metoda sastoji u sliedećem;
Stroj se centrira nad točku 0 (si. 2.) u naravi, te se redom
bacaju visure prama objektu A, B, G . . . N i odčita stanje
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 177
notiiusa a,´b,c,d... Slika 2.
n; došav do posliednje
točke N, prebaci
se dalekogled


okrene alMdada
za 180" i bacaju vi-
sure natrag od N
prema A iduć, i redom
opet odčitaju
noniusiw, .. .đ,c, &,
o, ; pošto dolazi brojenje
kuteva od o"
počamši u istom redu
kao i prije, to
ako se prave aritm.


sredici


2


c + c, n -f- Wj


= 6„ = MQ ; dobiju se diferen


cijom odmah ne samo oni kutevi, koje pravci A, B, C.. . . N
sa o" na alhidadi prave, već takodjer i kutevi, kojega čine
objekti medjusobno obzirom na točku 0; tako 9, =60 — Si


= c„ ^n´T´l Vn-


Mjerenjem kuteva na ovaj način eliminira se 1. upliv neosovnosti
optičke osi i kretajuće osi 2. ekscentricitet i 3. moguće
kretanje stroja.


a) Repetiranje kuteva.
Starkeov tahimetar konstruiran je za repetiranje kuteva,
koje se obavlja po poznatih pravilih. Ako je prvo odčitanje na
0" postavljenog noniusa i prema objektu bačene visure iV^ i odčitanje
posije n —tog repetiranja na drugi objekt Bn, onda je kut


JVw — No.


"Veće sigurnosti i točnosti radi razdieli se broj » u w jednakih
dielova t. j . n = m. h, onda se kvit posije A, 2/i, 3/« . . . .
m}h puta izračuna. — Ako se kut 9 repetira posije fe, 2/«, 3/J . .
... mh puta, neka bude odčitanje ^, B, C . . . . ilf,
to se jednostavni kut 9 dobije:
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 178 L
— A C Đ -A M — A


Kn
ao
pravi i moguće najvjerojatnijivih ođčitanja.
kut

Slika 4.
Slika 3.


Buzola za mjerenje horizontalnih
kuteva.


Ako se ne traži izvanredna
točnost kod mjerenja horizontalnih
kuteva, može se uspješno
i magnetička igla za ovo mjerenje
upotriebiti.


Obično se označuje onaj kut,
koji čini dotični pravac sa magnetičkim
meridijanom (si. 3.) —
Kod mjerenja kuteva jednog poligona
upotrebljava se poznata
metoda sa skaktanjem t. j . mjeri
se kut X, x,„ oL,„„ ... . pravca
sa magnetičkim meridijanom, a
iz ovih se onda odrede ostali
preskočeni kutevi za konstruiranje
polygona, tako p,, = 180 -f


a,„ - 180« itđ.


+ «, a,, =


ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 179 —


Mjerenje zenitne distancije.


Za opređieljenje zenitne distancije potrebno je znati stanje
noniusa na vertikalnom krugu u onom slučaju, kada je visura
prama zenitu naperena; ova točka neka se zove zenitalna točka,
jer ako je ova točka Mi^ zadana, dade se opredieliti i zenitna
distancija objekta, ako je stanje noniusa M visirAnog objekta
poznato, najme z = M — Mg.


Da se zenitalna točka M^ nadje, radi se racijonalno tako,
da se mjeri tako zvana dvostruka zenitalna distancija istog
objekta; postupa se pako
ovako (si. 5.):


Ako se imade mje


riti zenitna distancija
objekta ^t.j. Y^ZOA=Z,
to se okolo osi 0 kretajući
dalekogled naperi
prama A i ođčita stanje
noniusa, ovo neka bude
E; sada se alhidada okrene
za 180" i prijašnja
visura 00 dodje u smjer
00´. Ako se sada dalekogled
prebaci (durchschlagt,
jer Starke - ov
tahimetar jest tako konstruiran)
i visura opet
u objekt A naperi, to se
dobije opet na noniusu
odčitanje Z,; to je 2 z
= iž — i, i Mu =
V, (R + i,). Tim načinom
dobije se za Starke-ov tahimetar jedanput za uviek zenitna
točka (Zenitpunkt).


Ova točka M^, biti će samo onda sigurno opredieljena, ako
je vertikalna os stroja zbilja vertikalna, i ako ostanu ništice
obih noniusa kod okretaja stroja u istom diametru i pod istim
kutem prema horizontu; za konstatiranje ovoga služi već prije
napomenuta nonius-libela (t), kojom se dapače dade i odklon
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 180 —


vertikalne osi mjeriti, ako je
vriednost jednog partesa na libeli
poznata; ova iznaša na Star-
ke-ovom stroju 15 sekunda*


Starke-ov tahimetar tako
je konstruiran, da se može dio
&, a s njime libela I i noniusi
JVj JV3, kretati; ako se dakle
kod mjerenja zenitne distancije
mikrometrom M^ prije svakog
odčitanja libela I horizontalno
postavi, to pada i ona korekcija
poradi manjkavosti napomenutih
uvjeta.


Mjerenje distancije.
Kako već prije napomenusmo,
upotriebljava se kod ove
^ operacije daljinomjer od prof.
^ Porro, koji to svojstvo imade, da
Cl se svaka distancija od geometrijske
sredine stroja mjeritimože.
Pošto je teorija ovog distancmetra
od Porro-a ili inaČe
analatički distancmetar zvan,
malo ili skoro ništa poznata, to
ćemo prije nego na praktičnu
u.porabu predjemo, u kratko spomenuti
teoriju analatičkog distancmetra.
Neka bude si. 6. MN = I,
predmet D = dist. predmeta od
objektiva 0, mn predmet, F udaljenost
predmeta od objektiva,
onda imamo po zakonu optike i
geometrije:


F D


mn I
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 29     <-- 29 -->        PDF

-- 181


— = — _ — — p, gdje je L daljina žarišta objektiva 0.
F L D
Ako se sada umetne izmeđju objektiva 0 i nitnog križa
(Fadenkreutz), na koji pada slika mn predmeta MN, jedna leća
0, onda je mn predmet za leću o; aa^ = 6 jest slika od mn, b
jest konstantna udaljenost niti, te imamo slično kao i prije:


mn 0 u


— == ili obzirom na sliku 6.
aa^ 0 u^


mn F—d


— = — -U . . . . S, gdie ie L´ kao i priie udaljenost
žarišta umetnute leće 0, točka C jest žarište od 0.


Ako iz jednačbe (Y) eliminiramo mn, F i F^ pomoću jednačba
a, ^, S, to dobijemo distanciju D predmeta od središta
objektiva 0, naime;


D = . I + —^ ^ -^ (1


Ako je točka C središte stroja i /\ udaljenost motke od
C, onda imamo:


A=D-f-S=— .1+ —^ ^ + S (I.


´-^ ^ b{L+L^ — d L + Ir´—đ ^


Ako želimo, da bude / \ proporcijonalan jednom dielu mjerače
motke (Z), što i karakterizira Porro-ov anallatički distancmetar,
onda mora biti:


L ii


A ^ . I = E. 1. II.
" b(L + L´—d)
to je pako, kako se iz jednačbe I. vidi, samo onda moguće,
ako je stroj tako konstruiran, da je:


-4-6 = 0 t. 1.


L+L^—d^ ^
L(đ — L^)


L S
L^ = d — , IV.


Uporabom jednačbe II. ili III. dodje se do željenog cilja,
da bude naime ^ proporcijonalan motkinu odsjeku (Z), obično
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 182 —
se S kao poznata dimenzija uzme i to s razloga duljine, jer
se može đalekogled na Starke-ovom tahimetru prebaciti, ako
je n. pr. S ^ w L, gdje je » < 1, onda je:


n L*


L´ = d — V.


1+n


iz iednačke II. sliedi K = — VI. t. i.


^ b {L -t L´ — đ) ´
konstanta K neodvisna je od D i F.
Pa pošto se ova konstanta za praktičnu i brzu radnju u
okruglom broju C = 200 (za Starke-ov tahimetar) uzima, imademo
obzirom na jednačbu V. i VI.:


C b


VII.
»4-1
^^CM^ ^^jj


n + 1


Kod tahimetra od Starke-a jest:


L = 345´%^ L´ = 126´%.


đ = 237% S = 164%,


Ovako poznatimi olinami dade se svaka horizontalna distancija
izmjeriti po formuli /\^ == C. I n onom slučaju, ako je
terrain takav, da je srednja visura horizontalna ili da osovno
na motku padne.


Leća C (vidi tabelu si. 3.) služi dakle za to, da se dobije
od svakog predmeta konstantna slika na nitni križ ili što je
sve jedno, da je vidni kut za svaki predmet veće ili manje daljine
jednak.


Da se dakle izmjeri horizontalna distancija dvijuh točaka
^ i ^, to se stroj centrira u .4, a u JB namjesti se motka, tako
da srednja visura upravo udara u polovicu udaljenosti obih
pločica ili znakova. — Ako se sada baci jedna visura kroz
gornju, a druga kroz dolnju nit, dobije se duljina (1); ako se
ova sa konstantom C pomnoži, dobije se horizontalna udaljenost
od A do L.


Ako nije terrain takav, nego briegovit (si. 7.) onda je
kosa distancija 01 = Cl. sin n, a prava horizontalna distancija
^ = 01 sin 2 ili /^ = Cl. sin´^ 2. U takovom dakle slučaju
mora se produkt Cl reducirati za sinus quadrat zenita.
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 183 Da
vidimo, u koliko influira netočno ođčitanje duljine I i
zenita g, diiFereneirajmo posljednju jednačbu na /\,, I i e, onda
imamo đ ^ = Cd I sin^ s \- Cl sin* s d e. Neka je n. pr.
^200m., s = 45"; d ts = 0-0001; dl = 0-001 m., I = 1-000 m.


onda d A = T - O´OOl + 200. O-OOOl
(i A = 0´12 metara,
ili ako je đ 2 = 1 minut, onda je od 200 metara mogu se dakle do ^ ^ — T4O ^O´^´^O izmjeriti.


Trigonometrijsko visinomjerstvo.
Visina to5ke B iznad A t. j. B B^ = H dobije se sliedećim
putem:


H = lE -\- EB^ — IB
lE = l\ cotg e, EB* = OA = I = visina stroja, a IS =^ L
jest udaljenost točke / od podnožja, onda je J? = A <^°*S ^ +


-i-I-L.


Slika 7.


Ako nije skrajna točnost potrebna, može se uzeti IB =
Bn + Bm, . , . ^. .
L = pogneska ce biti tiem manja, cim je « veci


t. j . terrain horizontalniji.


ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 184


U koliko opet i ovdje influira netočnost na visinu, vidimo,
ako jednačbu za H diflerenciramo na, H, z i B, pa imamo:


BH = cotg. «đ A + A -rir


Neka je s = 45»; A = 200; dz = 20"; d A = O´lž m., onda je
dR = 0´13; ako je pako uz iste uvjete Az = lm., onda je
A -ff = 0-2 m.


Odtuda se vidi, da se pogrieška u visini u veliko opaža;
stoga se za točnije visinomjerstvo upotriebljuje uviek geometrijski
način, koji se takodjer sa taliimetrom obavlja.


Rektificiranje tahimetra.
Da bude radnja sa strojem čim moguće savršenija, mora
se stroj u sliedeoih točkah izpitati:


1. Osi obih nakrstnih libela neka su normalne na vertikalnoj
osi stroja.
U tu se svrhu postavi stroj tako, da jedna od libela padne
u smier dvijuh stavnih vijaka, a druga u smier trećeg vijka;
ako sada puljci libela uskoče, pa u istom položaju ostanu, ako
se stroj za 180" okrene, izpunjen je uvjet, ako ne, popravi se
pol izboja puljka stavnim vijkom, a ostala polovica vijkom G
na libeli.


2. Kolotna os dalekogleda mora biti uzporedna sa ravninom
alhidade.
Za istinitost ove točke služi libela i´. — Ako se najme
kolotna os, na kojoj počiva rektificirana libela -L´, postavi na
stavni vijak, to mora puljak uskočiti i onda ako se alhidada
za 180" okrene; ako ne, onda se polovica izboja odstrani stavnim
vijkom. Time se os vertikalno postavi, druga polovica izboja
odstrani se dizanjem ili spuštanjem kolotne osi pomoću
vijaka t t\ kojimi se dade blazinka osi stegnuti i raztegnuti.


3. Optička os dalekogleda neka je normalna na kolotnoj osi.
Poklopci D, D, kao i pera Gg i Gr^ odstrane se i odpuste,
te se upravi visura na jednu oštro positiranu točku na terrainu,
zatim se stroj iz blazinke digne i obratno postavi; ako točka
terraina padne opet u visuru, uvjet je izpunjen, ako ne, to pokazuje
odklon dvostruku pogriešku. — Ova se pogrieška odstranjuje
tim, da se ne — kao što je obično — nitni križ, već
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 33     <-- 33 -->        PDF

^ 185 —


da se objektiv pomakne. — Ovo pomakiiuće biva tako, da se
vijci Sj Eo odpuste i objektiv vijkom <\i <]/´ okolo e, krene, polovica
pogrieške posije korekcije nategne se opet vijci s.


4. Niti križa neka budu horizontalne, ako je alhidada horizontalna.
Horizontalna visura upravi se na jednu točku tako, da
ju krajnji dio srednje niti pokriva; ako se sada rukom ili mikrometrom
krene alhidada, a s njom i dalekogled, to mora dotičnu
točku opet nit križa pokriti, ako ne, korigira se kretanjem
pomoću vijaka s,.


5. Os alhidadine libele (f) vertikalnog kruga neka bude
normalna na vertikalnoj osi stroja.
Horizontalno postavljeni stroj kreće se tako, da dodje
libela (1) na jednostavni vijak, kojim se libela uskoči; ako se
sada krene stroj za 180". to mora i sada libela uskočiti, — ako
ne, to je pogriečka opet dvostruka; polovica pogrieške popravi
se stavnim vijkom, a druga polovica vijkom Mj.


6. Os horizontalno postavljene libele L neka bude uzporedna
sa horizontalnom ravninom srednje niti i sa optičkom
osi dalekogleda.
U tu svrhu odaberu se na terrainu u daljini od kojih
200 metara dvie točke; nad jednom se centrira stroj, a na drugu
postavi se motka i kod horizontalne libele L ođčita se n. pr.
visina h. Nakon toga okrene se stroj za 180", dalekogled se
prebaci horizontalno pomoću vijka M^, kao i prije postavi i
odčita visina motke {h^), koja mora biti jednaka h. — Ako je


h + h,


\ > h, onda je prava visina = —~ Ako se ploča niti ip


Cl


pomoću vertikalno djelujućih vijaka (s,) tako podigne, da se


... /» + ´´,


na motki visma —-— vidi, onda je i visura horizontalna.


Ci


7. Kolobari (r r,), na kojih stoji libela, neka su podpuno
okrugli i istoga radiusa.
Odaberu se dvie točke A´\ B^ stroj se postavi u 4, a motka
u 2?, te se odčita kod horizontalno postavljenog stola visina {K)
samo onda, ako su radiusi (r r,) obih kolobara jednaki; ako je
»j >> », onda će visura ići za visinu x gore i prava visina za
jednake kolobare neće biti h već h — x. — Pad od .4 — B
jest onda, ako je I visina stroja i f koefficient poradi refrak
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 186


čije: P A-B = fe — X — I — f. Ako se sada prenese stroj u
B i opet isto čini, to se dobije opet:
P n—A = Jii — X — /, — /"ali
P A-n + P B-A = 0, dakle
h -{- h^ - {I + J^) - 2 f — 2 X = 0


^ = t±Jh_ _ L±Jl _ / .


2 2
ako je X = 0, onda je r = r,
ako je a; > 0, onda je r, < r
ako je a; <; 0, onda je r^ ;> r.
Ako želimo ovu korekciju kod nejednakih kolobara poradi točnosti
radnje u obzir uzeti, onda možemo ovu pogriešku (x) za
stanovite distancije Đ^ iz proporcije: Đ:D, == x:Xi izračunati,


X>,


jest naime a;, = — x.


Mala tabelica olahkoćuje praktično mjerenje.


8. Optička i kolotna os dalekogleda neka se sieku.
U tu svrhu baci se visura kroz horizontalno postavljeni
dalekogleđ i odčita visina motke; ako se sada dalekogled prebaci
i za 180" okrene, to mora horizontalna visura opet u istu
visinu motke udariti; ako ne, onda je polovica razlike jednaka
excentricitetu optičke i kolotne osi. — Ova kao i ona pogrieška
poradi neparalelnosti optičke i kolobarne osi eliminira se, ako
se svaka visura pravi normalnim i prebačenim dalekogledom i
uzme aritmetička sredina.


9. Nonius zenitne visure neka pokazuje 0°, a nonius horizontalne
90» ili lOO".
Dalekogled se postavi horizontalno pomoću libele; ako nonius
ne pokazuje 90" resp. 100", onda se može pomoću vijaka
pomaknuti. — Kontrola na zenitu izvede se opažanjem dvostruke
zenitdistancije povoljnog objekta. — Korekcija se izvede
pomaknućem noniusa za polovicu razlike obih zenitdistancija.


10. Konstanta neka bude za svaki tahimetar točno opredieljena.
Horizontalna distancija dviuh točaka A i B jest
-^ i ´ . , . , P^ L´
A = —7 — I, u ovoi mora biti konstanta C ==
= 200 za Starkeov tahimetar.
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 35     <-- 35 -->        PDF

- 187 —
Ako si na horizontalnom terrainu izmjerimo sa svom točnosti
distanciju od 200 met. i postavimo stroj na jednu, a motku
na drugu točku, to mora kod točne konstante C visura točke
gornje i dolnje niti upravljena upravo 1 metar na motki odsjeći
; ako odsieče više od 1 metra, onda je C < 200, ako manje
od 1 m., onda je C > 200 metara, pošto je pako u formuli
za 0 olina L i L´ konstantna, to se može samo b ili đ umanjiti,
a obično biva u praksi ovo posljednje t. j . manja udaljenost
objektivne i umetnute leće C pomoću vijaka.


U ovoj točki nastaju ipak dva teoretička pitanja, koja su
praktično važna t. j .


1. Koliko se mora leća 0 od C" udaljiti ili približiti, da
se pogrieška od konstante C eliminira.
2. U koliko se pomakne analatička točka C" od središta stroja,
ako ne đ za, ii´ d promieni. — U tu svrhu differencirajmo jednačbu:
L L´ . , ,..
B = na & D 1 a- đ, te dobiiemo
b (L -\- L´ ~ đ) ´ ^
L L´ b (L + L´ — đ).^ đ D
h{L + L´ —dYL L´
^ L L´
ali = B, dakle
b{L
»d==
-[- V — d)
L-4-L^ — đ
´
Đ


Neka n. pr. iznaša korekcija na D B"/,, od prave vriednosti,
to će biti i = 345 %; i, = 126 ´%j; đ = 237 ´%,.
&đ = 12-08 ";4i t. j . prilično vidljivo pomaknuće. DifFerencirajmo
poznatujednačbuS = na (^ i S, to dobijemo odgovor


na drugo pitanje; d-8 = — 9-d, ako u ovu jednačbu sub


(i + ii dy
stituiramo vriednost, dobijemo &§= 26*^ t. j . analatička točka
C udaljuje se za 26 milimetara, što je praktično uzeto nevidljiva
pogrieška ne samo kod većih već i kod manjih distancija.


Praktična uporaba tahimetra.
a) Mapovanje.
Tahimetrijsko mapovanje (si. 8.) preduzima se metodom
razsutih točaka. U tu se svrhu odaberu dobro situirane točke
3
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 36     <-- 36 -->        PDF

- 188


P] Pg P3 itđ. kao stajališta stroja (Stationspunkte). — Ovako
namještenim strojem odčita se sa pojedinih točaka terraina:
azimut, visina motke kroz obe niti radi distancije i zenit.


Dobro upućeni figurant postavlja se sa metrički razdie-
Ijenom motkom u znamenitije točke, koje mu croqui pokazuje,


^
M
a chef sekcije sa pomoćnim osobljem pravi i bilježi opažanja.
Dakako da može ovdje svako piketiranje odpasti, jer se od svake
točke sva data odmah označe.


Da se ne dodje do kakove pometnje prigodom konstruiranja
mape, to se u manualu sve točke, koje se n. pr. sa sta
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 37     <-- 37 -->        PDF

- 189 —
jališta Pj mapuju, ubilježe sa 1, 2, 3 —, one pako, koje
se mjere sa P^, pobilježe se sa pismeni a, b, c, đ itd. one sa Pg,
sa brojevi 1, 2, 3, 4, itd.


Kada su sve točke sa prvog stajališta mapovane, predje
se na drugu itd. dakako da se moraju poradi nivelovanja točke
pojedinih stajališta nadovezati. Kod projektiranja trače za ceste
ili puteve dovoljno je 100 do 400 m. lievo i desno od trače
mapovati i to po prilici 20—40 točaka pro hektar.


Točke, koje slučajno padnu u guščaru ili šumoviti predjel,
težje je mapovati, nu okretan i teoretički naobražen mjeritelj
nadvladati će dosjetci i tu potežkoću.


b) Uređjenje skrižaljke.


Za primjer uzmimo, da se imade mapovati predjel si. A.
Skrižaljka imala bi onda sliedeči oblik:


^1
1 o
a
<
0
o3 0 -1-1
0 bjj E
+
1
c
S-i
|l l 1
Q
a
1-1 W te
0 . ^
CS
s.
0
1
1\
1 790 9´10" 88"25´55" 1-283
1000 1-14
1-42
0-28 56-5 1-55 1-83
378-14
379-97
2 86»36´50" 90´´29´20" 2-113
1900 2-00 -0-68 42-7 -0-36 -0-94 377-20
3 50018´40" 90° 1´40" 0-658
0 300 043 0 99 51-6 -0-03 096 37910 ^ ft
i t. d.
35030´20" 86O50´10" 1175
0-200 0-69 0-73 194-5 10-74 11-47 389 61


2 1-30


389-61


1-086


Pu 215<´38´30" 93´´36´40" 0-59 0-71 196-6 12-32 11-61


0100
2-695


a 235020´ 0" 94°i5´20" 2-59 -1-29 37-8 -2-82 -4-11 385-57


2-500
1-428


b 258"67´20" 95O52´20" 1-31 -0-01 46-2 -4-64 -4-65 385-03


1-200
1-712


c 251O56´20" 95056´ 0" 156 -0-26 617 -6-42 -6-68 383-00


1-400 S5|
i t. d.


Ovako dobivenimi kotami dade se izmjereni terrain nacrtati
i niveaucrtami, koje se onda po poznatih načelih interpolacije
i pomnožati mogu, providiti, i za dotični operat, za
koji bje mapovanje preduzeto, upotriebiti.


3