DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 163 -
Razmatranja o reorganizaciji uprave i gospodarenja
po hrvatskih obćinskih sumah.


Docim se naši obćinski šumari tuže na zlu upravu, neumjestne
naredbe i zastarjele šumarske zakone, to čujemo opet
s druge strane danomice viku i graju političkih organa, a poimence
obćinsko šumarsko osoblje uzdržavati imajućih obćinara,
da su županijski nadšumari suvišni teret zemlji, jer da ne imaju
posla, stoga da ih valja ukinuti; po gotovo su pako obćinski
kotarski šumari baš trn u očijuh istih. Pitamo li pako objektivno,
tko da ima pravo, morati ćemo priznati, da obojica;
tražimo li pako uzrok tim obstojnostim, to ćemo ga bez dvojbe
naći u samoj organizaciji šumarstva kod nas. Već unapred spomenuti
mi je i to, da se slične tužbe dižu naravno i proti šumarskomu
institutu imovnih obćina po zemlji; dapače poznate
su nam nekoje od istih, gdje je već tako daleko u svadji došlo
medju samimi obćinami, da se je pobojati, da su dani obstanka
tih imovnih obćina već i prebrojeni.


Drugovi su naši već opetovano bili putem javnih glasila
naših izticali i naglasivali mane i želje stališa našeg, a i sa
strane visoke vlade priznana bje već pred više godina potreba
reorganizacije šumarstva u zemlji. Nu buduć veći dio hrvatskih
šuma leži u samom teritoiiju bivše vojne krajine, to bi se vazda
izčekivajući utielovljenje tog diela domovine materi zemlji takodjer
odgadjalo i reorganizovanje šumarstva na tu sretniju
dobu. Kako medjutim u najnovije doba već ne smijemo dvojiti,
da će to stoljetno obećanje takodjer i činom postati, to mislim,
da se možemo pravom nadati, da će Visoka vlada već do mala
takodjer i šumarsku organizaciju u pretres uzeti.


To držimo da je sklonulo i lanjsku glavnu skupštinu šumarskoga
družtva na zaključak, staviti na dnevni red ovogodišnjeg
sastanka i pitanje o šumarsko - upravnoj reorganizaciji
u nas, a prema tomu mora naravno i čitava ta skupština osobito
po sve one drugove, koji imadu sreću ili nesreću u obćinskoj,
dotično imovno - obćinskoj službi službovati, neku veću
važnost zadobiti. Živo zanimanje onih, kojih se ta reorganizacija
u prvom redu tiče, po samu stvar, vidjeti je već i odtale,
što se je do sada javilo već četiri izvjestitelja za taj tema. Pa
i posve je naravno, da je tako, ta radi se tuj ne samo o bu
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 164 —


dućnosti obćinskih šuma, već i o budućnosti šumarsko-obćinskih
činovnika, a da će se i taj puta, ne budemo li složno
ustali na obranu, vriediti ona narodna: „kume ne uzdaj se u
me, — već se uzdaj u se i u svoje kljuse", o tom ne ima dvojbe.


Žaleći, što nismo do sada u stanju saobćiti tuj nazore
„0 reorganizaciji šumarstva u nas", kako ih budu na rečenoj
glaš´noj skupštini članovi družtva zastupali, mislimo ipak da
je baš i u interesu same stvari, ako ipak unapred već koju o
tom i sami ovdje razpravimo, tiem više, što držimo, da bi baš
ovaj put bilo nuždno pitanje to temeljito, da i svestrano razpraviti,
akoprem se veći dio već i onako — bar na papiru — i
bez uticaja onih, kojih se baš i u prvom redu tiče, riešiti nastojalo
, a možda i riešilo, u koliko je naime c. kr. šumarski
odsjek c. kr. glavnog zapovjedničtva kano vrhovne krajiške
oblasti Njegovom kraljevskom Veličanstvu podnio posebni nacrt
zakona ob uredjenju šumarskih odnošaja kod imovnih obćina
krajine. Pošto ta nova osnova ne bje do sada javnosti
predana, to se žali bože valjda ni gospoda izvjestitelji rečenog
pitanja na ovogodišnjoj skupštini šumarskog družtva neće nanj
obazirati moći, pak će im prema tomu po svoj prilici biti ponajglavnija
zadaća, koliko je moguće oštrije i podpunije iztaknuti
mane al i želje obzirom na sada postojeće obćinsko šumarsko
upravne odnošaje u nas. Akoprem bi naravno koristnije
bilo i po samu stvar, kad bismo i mi u Hrvatskoj bili tako
uvaženi, kako su to ina šumarska družtva, kojim vlade svaku
važniju osnovu ili odluku na očitovanje, ocjenu, dotično strukovnu
izpravu dodieljuju, to ipak držimo, da ćemo možda i tim
putem moći koju tu polučiti, samo ako nas bude dovoljno na
skupštini zastupano, ter budemo li dolikujiićom ozbiljnošću stvar
razpitivali i razpravljali. — Al baš bi zato i s ovog posljednjeg
uzroka bilo koristno, da se već i prije bar u hitnijih i načelnih
točkah sporazumismo; pak stoga se eto i latismo pisati
taj članak.


Akoprem je već iz rečenoga moći dovoljnom točnošću razabrati,
0 čem nam je u sliedećem govoriti, to ipak držim, da
neće biti s gorjega, ako jošte i napose naglasim, da se neću
obazirati toliko na potrebu obće organizacije državno-Sumarske
uprave u nas, već ponajprije samo na one činjenice, koje se
neposredno tiču same uprave i gospodarstva obćinskih (kao i
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 165 —
imovno-obćinskih) šuma, predmnievajuć, da se i onako samo
sobom razumieva, da ove tek samo unutar granica ustanova
onih slobodni razvoj nalaze; valjanost jednih predmnieva sbodnost
drugih. Medju ove obćenite državno - šumarske ustanove
pako brojimo: šumarsko-političku uprava u državi, obće šumske
zakone i državno šumarstvo, agrarno zakonarstvo zemlje u obće
i napokon stanje naobrazbe šumarskog osoblja u zemlji. To su
oni faktori, na kojih temelju se svi ostali šumarski odnošajv
zemlje prije svega osnivaju, pa zaoto i vidimo, da sve vlade u
svako doba baš tim šumarskim uredbam najveću brigu i važnost
posvećuju, pri čem ih ima naravno prije svega voditi obća
narodno-gospodarska važnost šuma po zemlju samu i narod.


Ne upuštajuć se dakle — bar za sada ne kako rekoh, u
razmatranje tih obstojnosti, prelazimo na samo razmatranje
„uprave i gospodarenja naših obćinskih šuma."


Kao što je poznato, naše su obćinske šume manje više
autonomnim obćinam segregacijom dopitani dielovi bivših spajinskih
i državnih šuma. Prema današnjemu političkomu ustrojstvu
Hrvatske pako uzcuvale su naše obćine i do najnovijeg
doba prilično svoju autonomiju, kako to i malo prije naglasismo,
a to ponajviše stoga, jer držimo, da se ta autonomnost u
mnogom pogledu takodjer i kod sastavljanja raznovrstnih obćinskih
šuma se tičućih naredaba ili zakona uočiti mora a i
ima. Znamo nadalje, da su ba.š servituti drvarenja paše i žirovine
bili temelj izvedenoj segregaciji. Lišit se tih servituta po
.svojih šumah, bila je želja vlastelina kao i države kano posjednika
šuma, osjegurati pako obćinarom i ovlaštenikom i za
buduće te servitute, odnosno njihovu vriednost, imala je pred
očima vlada i zakon, naredjujuć segregaciju šuma, odnosno odkup
tih servituta Seljak je uživao stanovitu gradju, gorivo,
pašu i žirovinu češće baš od pamtivieka, al nije uživao posjed
šumski, kao što se nije ni sam, nit mu je zakon za buduće
bez odštete ta prava odricao, akoprem je usljed segregacije od
suovlaštenika postao posjednikom. Obćina, postavši posjednikom
nekog zemljišta, mogla je i može u stanovitih slučajevih taj
posjed prodati ili drugče unovčiti, al posjed se taj može eventualno
i medju same obćinare razmjerno razdieliti. — Uzmemo
li u obzir, da je u obće u Hrvatskoj razmjerno još mnogo šumske
površine, koja bi vlastniku a i narodu veće koristi pru
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

~ 166 —


žala, kad bi se inakoj težatbi posvetila, to ćemo morati svakako
priznati, da bi se ovakove površine u svako doba imale i zbilja
u interessu obćem eventualno i podieliti, dočim s druge strane
opet usljed još riedke u nas napučenosti, zemljištnih a i inih
oduošaja, još i mnogo više takovih šumskih površina imade,
gdje baš taj obće narodno-gospodarski interes traži, da takove
i za buduće šumom ostaju. Na one ne može se ni ustanova
obćeg šumskog zakona o potrajnosti šumarenja, kao ni one naredbe
glede obćinsko - šumarskog osoblja i t. d. u prvom redu
odnašati. Izlučenje svih obćinskih šumskih površina na zbiljnom
(t. z. absolutnom) šumskom tlu imati će se svakako prigodom
novoorganizaeije obćinsko-šumarske uprave prije svega
poduzeti, a tek ovako izlucena i ustanovljena površina obćinskih
šuma na t. z. absolutnom šumskom tlu imala bi (po našem
sudu bar) biti pravim temeljem uredjenja gospodarstva i
uprave tih šuma. Znajiioi pako to moći ćemo najsjegurnije upoznati
i pravu vriednost, odnosno važnost tih vrsti šuma po
narod i po zemlju, a prema tomu znati ćemo i u samom zakonu
potrajnost tih šuma pravedno osjegurati. U malo ne svih
se naprednijih zemljah Europe, obilujućih manje više šumami,
u novije doba nastojalo dokinuti toli štetno neposredno uticanje
raznih obćinskih organa na samu. bit gospodarenja u obćinskih
šum ah, i to podpunim pravom.


Izvadjalo bi se ukinuće ponajviše tim, da bi država za


htievala od obćina, posjedujućih stanoviti šumski kompleks, da
namještaju državom za samostalnu šumsku upravu ovjerovljeno
osoblje, osoblje, koje bi državna oblast potvrdjivala al i iz"
plaćivala, i tako bi se po malo razvio tako zvani državno-šumarsko
gospodarski sustav gospodarenja po obćinskih šumah,
kako ga lanjske godine u trećem svezku ovoga lista potanje
razpravismo, sustav, što ga žele, u koliko mogosmo razabrati,
takodjer i naši obćinski kao i imovno-obćinski šumari postići.
Samostalnost šumarskog osoblja u službi napram obćinskim
organom dakle bila bi po našem sudu druga točka, na kojoj bi


se imala temeljiti svaka reorganizacija.


Doklegod plaća obćinskih šumara bude ovisila o samovolji


pojedinih obćinskih organa, doklegod obćinski šumari ne budu


stalni u svojoj službi, ne može biti ni o boljku obćinsko-šu


marskih odnošaja govora, to sjegurno svi priznajemo.
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 167 -
Motrimo li nadalje stanje naših obcinskih šuma, to vidimo,
da dočim imadu manje više suvisle i oveće šumske čestice šuma
imovnih obćina u sebi sve uvjete potrajnog kao i racijonalnog
šumarenja, obična razti ešenost čestica šuma iirbarnih obćina
riedko kada odgovaraju tim uvjetom ; arondacija tih čestica u
suvisle, potrajnom i racijonalnom šuraarenju prikladne cjeline
dalnja je točka reorganizacije obćinsko-šumskih odnošaja. Pak
dočim nam provedba zahtjeva prve i treće tuj spomenute točke
daje sve uvjete potrajnosti šumarenja te omogućuje zahtjevom
i odnošajem odgovarajuće gospodarenje, zajamčuje nam spomenuta
samostalnost obćinskih šumara i uredjenje njihovih službovnih
odnošaja vrstnoću istog, prikazujiić nam donekle i dalnju
ciel uzsliediti imajuće organizacije samo-uprave tih obćinskih
šuma.


Samo se po sebi pako razumieva, da pravo izbora šumarskog
osoblja ima i za buduće obćinam kanoti vlastnikom šuma
ostati, u koliko ima naime vlada tek samo kvalifikaciju kompetenta
ustanoviti, ter izbor prema tomu potvrditi.


Što se tiče tužba pojedinih obćina obzirom na jednostrano
uživanje šuma nekih imovnih obćina, moramo i sami
reći, da nam se dosadanji način unovčivanja kao i uživanja
tih šuma u obće ne čini najsretnijim. Isto tako se ne možemo
sporazumiti s običajnimi pretvorbami uzgoja kao i vrsti drveća
po tih šumah, jer tamo gdje mjesto hrastika i bukvika borike
ili ariševe itd. šume za buduće doba sadimo, mora naravno i
samim sobom prestati servitut žirenja, a donekle i korist paše;


— tko pako poznaje veliku narodno-gospodarsliU vriednost baš
tih dvijuh nuzgrednih šumskih koristi u nas, morati će već
s ovog uzroka podvojiti o pravednosti takovih gospodarslcih
činjenica po naših obćinskih šumah. Niti sa dosad običajnim
uredjivanjem gospodarstva po tih šumah, dotično postojećim
poprečnim sadržajem izradjenih gospodarskih osnova ne bismo
se mogli slagati, jer u koliko ih imasmo prilike proučavati,
rekli bismo, da su odviš jednostrane, pak da se u njih malo il
ništa obzira ne uzimlje na samu bit svrhe šumarenja po tih
obćinskih šumah. Uzmemo li napokon još i to u obzir, da je
s jedne strane segregacija šuma po Hrvatskoj tek sad na domaku,
pa da velik dio toli imovnili koli i urbarijalno-obćinskih
šumarija ne ima još šumsko - gospodarstvenih osnova, s druge
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

-- 168 —


strane pako to, da sam posao uredjenja šuma predpostavlja
osobitu vještinu izvadjajućeg osoblja, vještinu, koju ne može
svaki, ma inače i posve vrstni šumar imati, a niti ima, to možemo
podpunim pravom uztvrditi, da je namisao sretna, Ivojom
se je sa stanovite mjerodavne strane očitovala namjera povjeriti
taj posao posebnom osoblju uz samostalni djelokrug, tiem
više, što su taj postupak drugdje već odavna shodnim pronašli.


Koristno bi bilo i to, kad bi svi obćinski činovnici Hrvatske
u obće sačinjivali za se poseban status ; vrhovna uprava
pako i nadzor nad obćinskimi šumami imao bi na svaki način
biti posve odieljen od državno-šumarske uprave državnih šuma
u Hrvatskoj. Potreba te činjenice već je opetovano u nas naglašena,
a baš i posljednje doba prigodom raznih veleprodaja
drva znala si je država vazda osjegurati prvenstvo, i to ne
baš uviek na korist naroda. Ova je činjenica kod nas još i tiem
važnija, što se materijalni interes erara i osobito imovnih obćina
kod nas baš i prečesto rek bi sudaraju, u kojem slučaju naravno
država, imajuć konačnu odluku, dotično vrhovnu vlast,
vazda znade sebi u prilog tumačiti pravo. Akoprem držimo, da
niti visoka kr. zemalj. vlada, niti visoki sabor, koji će ipak konačno
0 tom imati svoju reći, ne misle samostalnost Hrvatske
obzirom na upravu i nadzor nad obćinskimi (kao ni imovnoobćinskimi)
šumami preinačiti, to ovo ipak spomenusmo stoga,
što su neki drugovi naši opetovano izrazili bojazan, kao da bi
se ipak s neke strani naumilo drugačije. Kako i na koji način,
te putem kakovih organa hrvatska vlada vrši taj nadzor i vrhovnu
upravu nad obćinskimi šumami, to ne ide simo, već
spada na pitanje ob obćoj organizaciji političkih šumarskih
oblasti kod nas.


Što se pako do sada postojećih kr. županijskih nadšumara
tiče, koji je institut — kako se čini — i ista Visoka kr. zemaljska
vlada napustila, ne popunjujuć yeć više godina neka
tih izpražnjenih miesta, slažemo se i mi sa često jur izraženim
mnienjem, da isti ne odgovaraju više svrsi. Ne odgovaraju poglavito
stoga, što bi imali biti lih politioko-šumarsko nadzorne
oblasti, dočim su ipak de facto samo šumarsko - upravni a i
tehnički organi obćinskih šuma čitavih županija ili ća i djelo
va zemlje.
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 169 —


Nedavna bio je netko u službenih „N. Novinab" naglasio
važnost izvjestitelja šumarstva kod pojedinih podžupauijskih
oblasti; u koliko su nam naši odnošaji znani, ne bismo znali
kako taj predlog opravdati, bar za tako dugo ne, doklegod
bude postojala autonomija naših obćina, te po tom budemo
nadzornih šumarsko-upravnih organa u zemlji trebali. Isto tako
ne bismo mogli zagovarati ni austrijski šumarsko-upravni sustav
c. kr. šumarskih povjerenika, koji, u koliko mogosmo svojedobno
razabrati, već i tamo baš s razloga, sto ne odgovara nadam,
napustiti kane.


Akoprem scienimo, da srao već tiem, što tuj spomenusmo,
dovoljno ocrtali stanovište naše u toj stvari, to hoćemo ipak
još koju važnu tuj spomenuti. Svim nam je i predobro znano,
koliko šume premnogih naših krajeva trpjeti imadu sbog silnih
šumskih kvarova i šteta. Nevolja je to, koja mnogomu vlastelinu
, koji bi možda inače i bio voljan žrtvovati stanoviti dio
dohodaka i za kulture svojih šuma, u brzo baš i omraziti mora
svako njegovanje istih. Da je tako, ne ima dvojbe, pak bi nam
to sigurno bilo i brojevno jasno dokazati, kad bi gospoda šumari
itđ. točno i pravilno objelodanjivali izkaze Sumsko-statistične,
jer mi držimo, da je to jedna od najhitnijih točka, na
koju ćemo se morati svakako mnogo obazirati prigodom razpravljanja
te reorganizacije. Kazneni postupak u toj stvari u
tako je tiesnom ođnošaju sa samom biti valjanog gospodarstva
i uprave obćinskih šuma (kao i siima u obće), da se valjanost
ovih može tek samo na pravednosti i dobroti onog osnivati.
Promieniti dakle svrbi shodno, dotično popuniti sve amo se
odnoseće uredbe i ustanove. neobhodno je nuždno, želimo li
da nam se zbilja potrajnost i racijonalnost šumarenja u zemlji
osjegura.


Veoma bijaše nadalje štetan po samu stvar dosadanji, ako
i iz nužde proiztičući običaj, za kotarske šumare u obćinah
namještati mlade, posve neizkusne, tek škole svršivše mladiće,
koji ne imajući naravno ni iz daleka pravi pojam o svom djelokrugu
i zvanju, nisu ni uz najbolju volju prečesto bili kadri
na nje stavljenim zahtjevom udovoljiti; dapače izkustvo nam
potvrdjuje, da su takovi mladi ljudi obično do mala za svaki
napredak i nauku, za svaku dalnju samonaobrazbu, koje im
obično i preobilno treba, indolentni. Došavši bez svake muke
ŠUMARSKI LIST 4/1881 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 170 —


do udobna kruha i do samostalnosti, prepušteni samim sebi niti
su mogli, a niti znali cieniti i razlikovati dobro od zla. Ova
je mana naše šumarske uprave sa svih strana već toliko puta
izticana, tako da ju ne bi niti već spominjati trebali, kad nam
to ne bi sama velevažnost iste i uviek opet nalagala. Usti´ojstvo
šumarsko-vježbeniČkih miesta toli je potrebno u nas, da
ai bez provedbe iste ne možemo valjanu organizaciju šumarstva
na hrvatskom narodnom i osobnom temelju absolutno baš ni
pomisliti, kao što se bez toga ne smijemo niti nadati pravomu
blagotvornomu i na dobrom temelju se osnivajućemu napredku
struke i umieća šumarskog u nas.


Svršavajuć ovime ta naša razmatranja, reći nam je samo
još tu obćenitu, da reorganizaciju, odnosno organizaciju državnošumarske
uprave u nas kao i šumarstva smatramo jednom od
najprečih narodnih potreba. Izgovor, da će sve to uzsliediti,
samo dok se Krajina materi zemlji opet povrati, držimo da takodjer
već ne može opravdanim biti, tiem manje, što bi se već
i sada svi šumarstva se tičući zakoni i naredbe mogli dogovorno
izmedju obadvijuh vrhovnih oblasti skladno provadjati i
izdati, kako je to već primjerice i u sudstvu učinjeno. Spojila
se dakle Krajina ili ne, dužnost je svakog hrvatskog rodoljuba,
da nastoji oko poboljšanja tih i zbilja ne samo provizornih i
nesnosnih, već upravo po narodno-gospodarski razvoj domovine
naše pogubnih odnošaja. 0 putevih pako , kojimi da krenemo
za polučiti cilj, imati ćemo sgode, ako bog da, do mala razpravljati
i na ovogodišnjoj skupštini hrvatskih šumara u Zagorju
; ovo pako, što tuj spomenusmo, jest samo u glavnome
sadržaj i izražaj onomu stanovištu, koje mi u tom pitanju zastupati
kanimo.


Vriednost trske na I rali površine.


Trska, obće poznata biljka, raste u čretih (ritovih) i drugih
stojećih vodah. Povelikih ritova nalazi se u naših predjelih
nablizu rieke Save, Drave i Dunava, gdje je više stotina rali
trskom obraSćeno.


Trska tjera svoju stabljiku svake godine ranim proljećem
iz svoga debeloga korjena, koji se više metara u duljini izpod
zemlje ili treseta pruža i na veliko razgranjuje. Trska raste