DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 111 -


Prilozi k poznavanju drvnih zaliha sječivnih hrastika
slavonske podravine i ustanovljivanju mjestnih skrižaljka
0 prihodu šuma jednake ili slične zemljištne
i stojbinske vrstnoće,


piše A. Banhelovsky šumarnik.


Pocam od godine 1860. po slavonskih šumah sve većma
mah preotimljujuća trgovina s drvi, uz ovim krajevom običajni
način dostajanja sastojina po t. z. paušalnih svotah, (po kojem
se dostalcu mogaše svojevoljno izradjivanje i unovčenje doznačenih
mu stabala u stanovitom nekom roku prepustiti), upućivaše
medjii ostalim vlastnika šiima, da predtizme sam izbrajanje,
izmjerivanje, kao i procjenjivanje svojih sastojina. Pri
tom poslu imađjaše dovoljno prilike, da već unapred saznade
ukupnu drvnu zalihu dotičnih svojih šuma, što mu treba znati,
da si uzmogne jasnu slika istih predstaviti, kao i ine možebitne
potrebne podatke i cinbenike ustanoviti, koji bi mu ocjenu
tehničkih svojstva i trgovačke vriednosti tih sastojina pospješavali,
al bi ga uz to naravno te radnje i nehotice imale potaknuti
još i na razne koristne gospodarstvene odluke prispodab-
Ijanja kao i zaključke. Obsežna, svom mogućom pomnjom i
točnosti preduzeta takova iztraživanja omogućuju mi eto sa-
obćiti ovdje drugovom strukovnjakom kao i ostalim interesentom
resultate takovih studija, misleć objelodanjenjem istih pružati
i drugim koju tu za ustanovljivanje baš u gospodarstva
toli potrebnih mjestnih skrižaljka o prihodu (locale Ertragstafeln)
podobnih zemljištnih kao i stojbinskih vrstnoća, a
to tiem prije, što su svi u radnji toj spomenuti oblici sastojina,
izuzam onih pod brojevi 10, 16 i 17 navedenih, samom
naravju i bez ikakvog ljudskog uticanja postali, pa stoga nam
dakle predočuju bez dvojbe posve jasnu i naravnoj sklobovitosti
šuma tih krajeva odgovarajuću cieL U koliko se pako sastojine
pod br. 10., 16 i 17 od spomenutih razlikuju, razjasniti će
se na potrebnih mjestih.


Razjašnjenja skrižaljkam: L o zalihi stabalja, i


II. ozalihidrvnegromade.
Izkazi priležeće skrižaljke 1. predočuju nam faktične iznose
zalihe stabalja (Stammvorrath) , postignute izbrajanjem
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 112


SV akog pojedinog stabla u sastojinah; izkazi skrižaljke II. nauprot""
pokazuju nam proračunane odgovarajuće drvne gromade


s


istih. Na koji su način pako ovi podatci pi´oracunani, spomenuti
ćemo, u koliko to u obće interes stvari zahtieva, kasnije.
Stojbinske vrstnoće svake pojedine šumske čestice ustanovljene
su putem mekanicke analize tla, pri cem uzesmo mjerilom za
prispodabljanje vrstnoća zemljište sa najboljim i najljepšim drvnim
prirastom u čitavom obsegu tog šumsko-gospodarskog područja.
Glavne sastojine tla jesu ilovača, piesak, mjestimice glina,
pokrita maniim ili jačim slojem crnične zemlje. Doljnje naslage
tla (Untergrund) sastoje se većinom iz žutog il modrog pieska,
a samo mjestimice, i to u neznatnoj dubljini izpod površine,
nahadja se i pješćenati lapor, nu obično samo u nesuvislik slojevih,
medjutim već su i ti češće medju naravnom pregradom,


t. j . površnom zemljom (Oberkrume) i pješćenimi doljnjimi naslaganu
tla, pa zato i jest u takovih sludajih tlo vele propustno,
kao što je i podloga takovu porasta stabalja u obće nepovoljna.
Smjesi tih pojedinih vrsti tla primjereno pako ustanovljene su
im i vrstnoće, i to tako, da I. uzesmo najboljim, uzimajuc pri
tom vazda ipak takodjer obzir i na upliv postojećeg položaja,
podloge i vlage tla, kao i na stupanj natapanja istog (Bevv^ässerungsgrad),
koje činjenice ukupno, kako je poznato, prikazuju
produktivnost tla, koja ima i opet biti mjerilom drvnomu priraštaju.
Sastojinske vrstnoće pako nisu´samo po gustoći (sklopu)
uzrasta, no i na temelju prirasta na drvu ocienjene; možebitno
nesadaranje izkaza zemljištnih sa izkazi sastojinskih vrstnoća
pako potiče odatle, što imasmo uz sadanju količinu i kakvoću
drvlja sastojine, koja nas upućivaše, da takodjer i drvne zalihe
tu spominjanih šuma medju sobom u neki sklad svedemo, pojedince
ocienjivati, pošto se naravno ne može pripisati kakvoći
tla, ako možda koja od postojećih sastojina zbilja nije onu drvnu
gromadu izkazivala, koju bi mogla imati obzirom na samu
produktivnu joj snagu tla,, i koju bez dvojbe prije imaše.


Označivanje sastojinskih vrstnoća je´slieđeće :


I. i II, uzorne. j Po dva stupnja prvih četirijuh glavnih
III.^i IY, vrlo dobre. I vrstnoća ustanovismo zato, da nam
V. i VI. dobre. > bude lasnije i preglednije izkazati po
VII. i VIII. prilične, I rali razlike drvnih zaliha pojedinih sa^^-
^^^^^" / stojina.


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 113 —
Označivati poprieönu starost mnogih debala vele je tegotno^
često i ^nemoguće točno ju ustanoviti, a u našem slučaju još i
tiem težje, što je podieljenje pojedine sastojine sačinjavajućih
hrastova vrlo nejednako, jer ovi stoje stranom raztrešeni medjn
inakim đrvecem, kako n. pr. u br. 4., 5., 6., 7., 9 i 17, stranom
pako nalaze se, kao što u br. 1., 3., 5., 6., 8 i 15^ u skupmah,
a prema tomu imadu naravno i raznoliki razmak stajališta
(Standraum), koje može opet razno uplivati na uzrast pojedinih
stabala, na postignuće primjerene visine (ili po svršetku
porasta drva u vis), taj bi se pako upliv kod pojedinih u tu
svrhu iztraživanju podvrgnutih stabala mogao i dokazati; medjutim
za većinu stabala, koja se sva naravno ne mogu takovim
^putem iztraživati, u obće je upliv taj neopredjeliv. Za moći
međjutim ipak po šumarsko-gospodarske svrhe toli nuždnu popnecnu
dobu starosti sastojina pronaći, iztraživasmo obzirom
na starost u svakoj šumi za svaki pojedini u skrižaljci III. izkazani
razred normalnih hrastovih debala (Eichen-Normalschäfte)
više u takovom sklopu uzraslih stabala, tako da prema dobivenim
iznosom mogosmo sigurnošću reći, da li i u koliko je
uplivala odaljenost stajališta pojedinih stabala na količinu njihove^
krošnje^ uzrast itd. obzirom na poznate činjenice tako


zvanih uzgoju liesa namienjenih šuma (Werkholzwälder). Ako
dakle ovi podatci možda i ne odgovaraju podpuiioma faktičnim
obstojnostim ciele sastojine te vrsti drveća, ipak će nam mislim
obzirom na to, Što nam u obće dosad još manjkaju sredstva za
točno ustanovljivanje popriečne starosti tolikih stabalnih količina,
moći služiti podlogom daljnjih iztraživanja. Od ostalih
pako možebit sa hrastom u tih sastojinah se nalazećih vrsti
drveća ne mogosmo jednoličnim postupkom sadanju popriečnu
dobu starosti pronaći, a stoga niti ne iztražismo starost te
vrsti drveća. Brojevi, označujući nam pronadjenu popriečnu
Starost hrastova, postali bi jamačno izpremješanjem sa ostalimi
vrstmi drveća manji, nu buduć da su im.gromade kao i vriednost
tek neznatne, smatram da ih mogu u ovom slučaju podpuno
i bez daljnjeg obzira mimoići, tiem više, što bi u protivnom
^ slučaju razglabanje sastojinske starosti po vrsti drveća
zahtievalo obširni analitički postupak, a i sama takovim načinom
pronadjena popriečna starost čitave sastojine ne bi bila primjerena
cilju odgovarajućemu većemu i srednjemu dielu sastojina.
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

,— 114 -


Kod izbrajarija, mjerenja i procjene tih sastojina n prodajne
svrhe uzimao se je osobiti obzir na faktore vrstnoće hrastova
kao i inih xa gradju sposobnih yrsti stabala, jakosti promjena,
čistoću debla, oblikovinu i kalavost stabalja, s kojega
uzroka ustanovismo za hraste tri razreda vrstnoće (Qualitäts-
Classen), od kojih svaki predočuje za se bitno različnu vriednost
debala, a već prvi pogled na svakomu od tih razreda
odgovarajući broj debala, prispodobiv ga sa uzor-stabli svakog
razreda, omogućuje nam već sam po sebi stvoriti si neki približni
sud 0 yrstnoci tih šuma, predpostavljajuć dakako jednaku
zdravost stabalja. Šume s najtanjimi i najmladjimi stabli zaostaju
za inimi toli obzirom na trgovačku koli uporabnu cienu
istih, akoprem mogu množtvom stabalja i opet syojim brojem
drvne zalihe po rali ine sa manje stabala obilnjuće, nu deblja
stabla sadržavajuće šume takođjer i nadmašiti. Ako to i jeste
toli po izkustvu koli po naravi same stvari živim dokazom
prevelike važnosti „?> užitnog postotka´´ (h des Weiserprozentes),
to ipak zaslužuje i stabalni višak, koji k povišenju toga h kao
i k umnažanju gustoće šume mnogu doprinaša, pođpun obzir,
tiem više, što su baš gromada i vrstnoća zajedno žudjenim ciljem
šumskog gospodarstva. Ne valja nadalje pin tom zaboraviti
niti na to, da gustoća uzraštaja sastojina takođjer bitno
upliviše na uzcuvanje zemljištne snage, služeć. proti preotimanju
čbunja i korovja u šumi, kao i proti istim baš u tih južnih
krajevih cesto vladajućim bolestim drva, čega radi se u obće
samo uvjetno može riedkim šumam dati prednost pred inakimi.
Uslieđ toga pako, što se u jednoj te istoj sastojini uz debela
i starija stabla nalaze takođjer i pojedini razredi tankih i mladjih
stabala, naravno da su i razlike u starosti pojedinih stabala
prilično znatne, Čega radi neću ipak da uztvrdim, da veličina
promjera i starost stabala u istom razmjeru stoje, pošto
nas izkustvo dapače i o protivnom osvjeđočuje, dokazujuć nam,
da baš ona gustoća uzrasta, gdje je sklobovitost podpuna, dakle
gdje su krošnje stabala slabo razvite, ne pokazuje najveći prirast
kakvoće. Ovo je bez dvojbe dokaz velike ekonomičke važnosti
uzgajanja suma, koji se pako podnipošto ne bi mogao
našim starijim sastojinam pripisati, pa s toga i možemo tek
^^iJ^l"^^^^^^^^^ uticaju naravi, kao i u kasnijih godinah


* Vidi: JuJihefii „der Oesterrejehisoheu Monatechrift fur Forstwesen 1880."


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 116 —


obavljenomu čuvanju šuma zahvaliti i piipisati, da se te šume
danas nalaze u takovom stanju, koje, se, akoprem ne odgovara
svim željam, obzirom na ovdašnje odnošaje kao i produktivnu
snagu našib šuma ipak može uzornim smatrati, bar obzirom na
drvnu gromadu, koju mogu tako uzrasle šume davati, imajuć
uz konačno postignutu gustoću (Standraum) ipak najveću prirastnost
(Waobstbumsieistung). Postupak ustanovljivanja zalihe
drvne gromade (die Massenvorraths-Erhaltung) bio je taj, da
se je đolnji promjer svih za gradju sposobnih stabala zajedno
sa korom 3´, dotično 1 m. izinad podsjeka ustanovljivao, dakle
nipošto u stalnoj već u pfomjenljivoj visini iznad zemlje, pošto
se visina podsjeka, kako je poznato, prema debljini debla mienja.


— Promjeri ti opredieljivahu se dobro konstruiranom promjerkom,
i to mjerenjem dvijuh okomito se križajućih promjera,
.duljina debla i sadržina pojedinih stabala pako ocienjene su
stablo po stablo, a drvna gromada goriva pojedinih tvorivnih
stabala proracunana bi na temelju izknstyom pronađjenog postotnog
razmjera iste prema oblikovini, dotično debljevini. Sadržina
tvorivnih stabala proracunana bi na temelju duljine i
srednjeg promjera, kojim se je posljednjim postupkom dobilo
na temelju tuj poduzetih i vise stotina puta obavljenih točnih
mjerenja po raznih krajevih obaranih, ter u odsječke od 3 do
6 stopa razrezanih debala i proracunano uzor deblo. "^
Kod proračunanja sađržine debala ustanovljeni su posebni
„razredi drvne punoće" (Starke-Classen), i to za svakih 5 do
5 palaca, kašnje pako 10 do 10 centimetara razlike u promjeru;
za svaki pojedini takov razred pako ustanovljeno i proracunano
bi odgovarajuće „uzor deblo" (Mittelschaft) posebice. Ovo proračunavanje
sliedilo je dakle na temelju toli valjanih, ter ovdašnjim
prirastnim odnošajem šumskog drveća odgovarajućih i
mnogo puta prokušanih podataka, uslied kojih mislim, da mi
je slobodno uztvrditi: ,da se ne bi bio inaki postupak mogao
obzirom na množtvo predležećih debala takovom sjegurnošću u
obće ni upotriebiti, niti bi se bio dao bolji rezultat postići, i
to tiem manje, što znamo, da je kod mjerenja i; procienjivanja
odabranih pokusnih čestica u obće težko pogoditi i zbilja uzor
čestice sastojine, kao i to, da ćemo zaključujuć s maloga na


* Vidi: DanheloYsky „forstliclie Hilfstafein/´ IL Metrische .\iasg-aBe Essegg
1878.


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 12     <-- 12 -->        PDF

^ 116


veće, toli obzirom na kolikoću, koli obzirom na vriednost, doći
moći do znamenitih razlika u iznosih.


Kora tvorivnih debala (Wexkhokschäfte)^ za tehničku porabu
nesposobna i bez ciene, odbita je od izmjerene količine promjera
u onom iznosu, kako joj se je već za svaku pojedinu
vrst drveća poprießna debljina pronašla, po tom su sadržine
debala bez nje , ukupna jedrlna pako hi još jednom i to posebice.
obzirom na tu radnju i naknadno proraöunana, uzev u
obzir takodjer sadržinu kore, koje iznos svakako takodjer spada
drvu, pak se stoga nije ni smio u izkazih prihoda na dryo po
rali šume izostaviti. Jedrina cjepanica i klipovja po složajih
u hvatu proračunana bi po tuj obiSajnoj prostornoj mjeri od


11.7
c/ pro hyat.
Odtale i proizlazi izkazana ukupna gromada tvorivnih i
gorivih stabala posebice po vrsti drveća, kojih je proracunani
iznos po rali, obzirom na odnosne za šume br. 10., 16 i 17.
prije već spomenute izpravke, predmnievajuć naravnim putem
pravom izcekivati se imajući prihod nä dryu, brojevno znatno
manji, nego li je n. pr. za slične stojbinske vrstnoće i za tek
samo slabu sklobovitost imajuću sastojinu u sastojinsko-normalnih
skrižaljkah prihoda propisanih za Austriju izkazan.
Prvi pogled na pod IV. izkazane skrižaljke ša „činbenici
sastojinske gustoće" dokazuje nam, da je zastorina (Stammgrundfläche)
stabalja za sva stabla u mnogih od spomenutih
šuma veća, nego li to sada još postojeći broj stabala bezuvjetno
zahtieva, ter da bi, kad si pomislimo taj suvišni prostor dotičnih
šuma izpunjen, broj stabala, a i ral mogla za toliko više
drva imati, koliko manjka, da se izpune brojevni izkazi gori
spomenute „normalne skrižaljke prihoda" približno ili posve,
mi pitanje je ipak, ne bi li u tom slučaju bio razvoj krošnje
u toliko ograničen, da bi prirast na drvu manji bio; isto tako
bi se moglo i na to pomisliti: da naravno uzrasle šume riedko
kada imadu pravilno, jednolični porast pospješujuće podieljenje
stabalja površinom, pak se zato mora uzeti obzir i na naravju
nastavše oblike sastojinskih odnosaja, njihove starosti i sadanju
faktičnu zalihu na drvu. Obzirom na stabalnu zastorinu samih
tvorivnih stabala (svijuh i ponajglavniji razred sacinjavajućih)
moći je šume, izuzam one pod br. 4., 10., 16 i 17 spomenute,
obzirom na starost i te krajeve smatrati u sklopu uzraslimi i
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 117 prilično
dobro uzčuvanimi, koja činjenica je tiem povoljnijom,
uzmemo li svu drvnu zalihu zajedno sa gorivnim drvom u
obzir. Obzirom na sam broj i podielenje tvorivnih stabala pako
za sve vrsti drveća moći nam jedino šume br. 1, 2, 3, 5, 6, 7^
8 i 15 uzornimi smatratij akoprem im je ukupna drvna zaliha
po rali u razmjeru prema mnogim inim, manje tvorivnih stabala
izkazujućim šumam, a i medjusobno često vele raznolika,
što treba prije svega raznolikoj starosti kao i stojbinskoj vrstnoći;
osobito pako i uzraštaju ("Wachsraum) ^ što ga pojedina
stabla tamo zapremaju, pripisati. Obzirom na to pako izkazaše
najveće podatke šume br. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 16 i 17, što
nam takođjer već i dolnji promjeri njihovih uzor - stabala pokazuju,
ne pako i njihov ukupni prihod na drvu. Opređjelimo
li si još i pod II. a. izkazanu količinu gorivnog drva samih
njihovih stabalnih razreda sa ukupno 5697536 c´ na ukupnoj
površini svih šuma, to odpada po rali samo 689´5 c´, dakle popriečno
samo neznatno 10"/o od ukupne drvne gromade, što je
nedvojbenim dokazom, da se gorivna stabla imadu većinom
smatrati samo manje više potištenim nuzgrednim uzrastom, koji
čini samo u nekih šumah posebne skupove glavnog uzraštaja,
što je i zbilja tako. Kora i gorivo zajedno iznašaju popriečno
35´297f ukupne drvne gromade, što svakako valja kod ustanovljenja
glavne karakteristike šuma u obzir uzeti.


Razjašnjenja ka skrižaljci III. o oinbenicih
kakvo će.


Za moći spoznati te po šumsko gospodarstvo toli važne
činbenike sastojina, valjalo je predočiti za svaki pojedini, već
kod izbrajanja i mjerenja ustanovljeni razred kakvoće po jedno
uzor ili popriečno deblo, pošto nam je samo tim putem bilo najprije
moguće provesti toli razglabanje količine surovine drva
po pojedinih kategorijah vriednosti, koli i opredieliti pravu popriečn-
u cienu za jedinicu surovinske gromade. Poznato bo je,
da se iz hrastova sgotavljaju trgovačke tvorine najraznijih dimenzija
i u raznoliku porabu služeće, kojih tržna ciena obično
raste u istom razmjeru sa đimenzijami. Koli kod cjepke, toli
kod rezke građje treba za najcjenije vrsti i razvrstbine robe^
koje se baš većimi đimenzijami odlikuju, takođjer i stabla jačih
promjera, nego li za srednju i malu robu; jačemu deblu pri
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 118 -^
pada dakle velika važnost toli obzirom na drvo, koli i financijalno
gospodarstvo*, a bndiić da je svako deblo sastavljeno
iz više dielova raznolikih promjera, nedvojbeno sliedi, da je
svakoj tih česti unutar stanovitih granica druga vriednoća.
Obzirom na svrhu podataka o tih uzor-stablih sbrojene su sve
procienjene duljine debala, sve odnosne visine (Messpunktshöhen),
zajedno s korom mjereni promjeri, kao i sve po razredih punoće
proracvmane stabaltie jedrine svake pojedine šume, a taj
se je sbroj onda opet pođielio sa brojem stabala. Tako dobiveni
podatci su osim onih tek samo približno točnih, iz sadržine
i popriečne duljine resultiranih popriečnih punoća (Mittenstärke)
arithmetično točni, svi skupa pako podpunoma odgovaraju
praktičnim svrham , naime drvno - gospodarskim kombinacijam
(holzv^irtschaftliche Combinationen), kao i raztavijanju
surovine u pojedine kategorije vriednosti. Promjeri uzor-stabala
mogu nam nadalje služiti takodjer i za proračunavanje „brojeva
sklobivosti" ili „stabalne udaljenosti" šumom (Abstandszahl)
gospodujućih divnih razreda, kojih ustanovljenje je za sva gorivna
stabla, kao i konačno sjedinjenje svih tvorivnih debala
u jedno uzor-stablo za svaku šumu potrebnom sliedicom. Tegotno
skupljanje i sastavljanje tih podataka potvrdjuje tek samo
tvrdnju kao i izkustvo o željenom a i shodnom progalenju
(Lichtstellen) šuma i uspjehu njihovog prirasta, kao što bitno
olakšava oznaku i točnije ograničenje mjera proriedjivanja, koje
progalom postići želimo, il možda jur već i postigosmo, imajuć
uz to i za procjenu inakih sličnih i jednakih sastojina osobitu
vriednost.


Ukupnu visinu uzornih stabala nismo ustanovljivalij pošto
nam ne bje u tom slučaju iztraživanja do ustanovljenja faktora
0 prirastu. Uz to mi se činjaše suvišnim i ustanovljivanje u*
kupne visine (Scheitelhöhe), pošto je ista uz odgovarajući samotni
porast stabala na tom tlu i pod tim podnebjem postigla
u obće maksimum, poznat za hrast, više u sklopu uzrasla pako
ili ćak možda i zastrta stabla, nu koja su ipak obzirom na


* Vidi: z\. Danlielovsky 1. Abliaiidlung über die Technik des Holzwaaren-
Gewerbe?. 1873. Wien. Faesy & Fricfc,
2. Studie über die Produktion franz. Fassdauben 18V6. Septemberheft.
Oesterr. ßionatrichrift für Forstwesen.
B. l>as „ft des Weiserprozentes." 1880. JuUheft, Oeyt. Monatsch. f. Forstwesen.


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

~ 119 —


količinu promjera biti mogla u;^or-stablom, a i jesu, zaosta.se
možda samo zbog te zasjene u porastu u visinu, koja se činjenica
može medjutim goj^^njem Rurae znatno umanjiti, a konstatovanje
uzroka podržanja u priraštenju stabalja u visinu moglo
bi služiti tek samo za podkriepljenje već stečenog izkustva u
poznatih primjerih, da je i u „tvorivnih šumah^´ stanovita pro-
gala i samotnost stabalja umjestna. :


Spomenuti bi nam samo bilo još i to, da je porast u vis
u ovih hrasticih već odavna prestao, pak da nahadjasmo u gospodujućih
jačih deblovnih razredih običnu visinu, izraženu sa
30 do 40 metara duljine.


Razjašnjenja križaljci IV. o.faktorih sastojinske
gustoće i križaljci V. o uspjehu priraštaja.


Početkom pripomenute, na šume br. 10, 16 i 17 se ođnošeće
iznimke, temelje se na sliedećih momentih:


Br. 10. Iz ove se je šume oko godine 1830. pa do 1836.
succesivno prebiranjem povadilo do 357o brašća, koji su se
hrastovi malo ne izkljucivo na tad cjeno brodovno stupovje
(Schiffsbaupfosten) uporabili, odkle možemo pravom zaključiti,
da su rečeni hrastovi bili jedni od ^ajljep^^ih, ako i ne oni od
najjačih razreda drvne punoće. Posljedice te prilično znatne
progale sastojina pokazaše se po svoj prilici u ojačanju (odeb-
Ijanju) preostalih hrastova, na što nas takodjer upućuju odnosni
izkazi stupca „popriečnih debala" : Mittelstämme). Daljnja
posljedica te progale bijaše znatno ojačanje prizemnog nuzgrednog
stabalja u sastojini, kojeg drvna gromada po rali iznaša
do 560 kub. stopa, pa buduć nedoraslo, još stoji, niti se
nije u skrižaljci II. izkazanoj drvnoj zalihi pribrojilo. Moći nam
je nadalje tu šumu prispodobiti i s onom pod brojem 11 spomenutom,
koja š njom neposredno medjaši, imajuć uz to s ovom
toli isto tlo, koli i položaj. Sbrojimo li pako jur prije posječenu
tu hrastovinu od 35% zajedno sa još postojećom, za onda nuzgrednom,
sad pako glavnom sastojinom, to bi ukupna drvna
gromada; po rali iznašala 7. 674 kub. stopa, koji iznos i zbilja
prilično odgovara onomu šume br. 11.


Br. 16. leži tik rieke, obuhvaćajuć uz to više k površini
pribrojenih, no inače pustih nizina, koje kakovih 2ö7o ukupne
površine zapremaju. Eazdielimo li pako izkazane drvne gro
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 120 —


made samo na zbilja ošumljenu površinu od 246.505 rali, to
nam odpada po ral 4891 kubična stopa, koju neznatnu zalihu
treba pripisati stranom visokoj starosti sastojine, a stranom i
štetonosnomu uplivu velikih i dugotrajnih poplava na uspjeyanje
šume.


Br. 17, koja šuma neposredno sa prijašnjom medjaši, zahtieva
takodjer s istih razloga umanjenje izkazanog površja
šumskog za kojih 20% , po čem bi na preostalih 696.746 rali
odpalo po prilici 5585 kub. stopa drva na svaku ral šume. Ta
je šuma međjutim manje podvrgnuta poplavi od prijašnje, ali
zato opet sadržava dvie oveće čestice slabije stojbine s nepropustnom
podlogom, kojih riedki porast i zločest priraštaj umanjuje
popriečnu količinu inače dobre i liepog uzraštaja sastojine,
tako da bi se ća i s onom pod br. 9 spomenutom prispodobiti
mogla.


U istoj se nadalje šumi nalazi i razmjerno velik broj bukovih
stabala, kako i u br. 9, kojih jedrina znatno zaostaje za
onom hrastova, što mora bez dvojbe takodjer umanjiti količinu
drvne gromade po rali.


Prema tim izpravkom površine šuma br. 16 i 17 mienjaju
se takodjer i podatci i faktori izkazani u Lj II., III., IV. i V.
kako to tamo i zbilja označišmo.


Podatci izkazani u IV. i V. za sve šume služe nam za
obogaćenje izkustya o proizvodnoj snagi sastojina naravnim
načinom uzraslih šuma bez čovječjeg upliva; o gospodarskih
efektih i momentih, pa izpitujući ove spoznajemo one činjenice,
koje obećaju inake i bolje uspjehe u gospodarstvu. One nam
pružaju nadalje pomoćno sredstvo za one slučajeve, kad nam
valja drvnu zalihu i vriednost sličnih šuma na brzo približnom
točnošću ustanoviti, kakovo nam je primjerice stupac „osnov^
niče" (Standseite) kod skrižaljke IV, — Velevažni faktori stojbinske
snage i s ovimi u savezu stojeći faktori progale u stupcu
„razmak stabalja" (Abstandszahl) služe nam pako za prispodabljanje
godišnjih uspjeha porasta samih tvorivnih hrastova,
nu te se brojevne vriednosti mogu međjutim samo u. savezu sa
stojbinskimi vrstnoćami ocieniti.


Polazeć s gledišta, da samo premoćna tvorivna stabla u
šumi uplivišu na mjerodavne „brojeve razmaka" stabalja, uzamši
nadalje obzir na potežkoće, koje bi bile nastale, kad bismo bili
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 121 —


imali i gorivna stabla zbilja mjeriti, ne uzesmo posljednja u
račun, što u ostalom ne može smetati one, koje možda zanima
to znati, označiti si osebujno približno broj razmaka za sva
stabla u šumi pomoću danih brojeva i sadržina gorivnih stabala
po vrsti samog drveća. Sada bi valjalo samo još pomoću tih
sastavljenih „izkustvenih podataka^´ takodjer označiti i funkcije
snage tla za odgovarajuće starosti stabala i stabalne zastoriiie
(Stammgrundfläche) u primjerenoj pregledno] skrižaljci, , da se
uzmogne iz nje razpoznati uzrastni uspjeh (Wachsthums-Erfolg)
i za ovaj ili onaj stupanj progale dobiti označen pravac njenog
ciljaj kao i zato, da bude moguće na njih osnivati predloge
željenim gospodarstvenim ciljevom, obzirom na dobu obhodnje
kao i gustoću sastojine. U tu neka nam svrhu služi sliedeća
skrižaljka na sti\ 122.


Ako u stupcu h sadržane „brojeve užitnog postotka^´ (Weiserzahlen)
smatramo valjanimi i za oznacenje prii^astaja sastojina,
to nam odgovara stojbinskoj vrstnoći I. šuma pod brojem 2,
šuma pod brojem 3. je pako drugom uzor-sumom, i to podpunim
pravom obzirom na izkaze stupaca e, /*, Ä^ i ? za šumu br. 2.
Cetirgodišnja razlika u starosti obijuh bit će valjda uzrokom,
da u šumi br. 2 nalazimo nešto manji broj hrastova po rali,
ali zato zapremaju opet veći zastor, nasuprot pako govore
stupci e, f i h bezuvjetno u prilog šume 2, od kojih su i opet
os.obito e zatim k od velikog gospodarskog kao i tehničkog zamašaja.
Razlika medju drvnimi zalihami šuma br. 3 i 2 postoji
valjda sbog različnosti starosti istih, pošto ne ima sumnje, da
bi šuma br. 3 nakon 4 godine mogla doći do stanja šume br. 2,
dapače još i većega, jer za to bi se doba mogli takodjer i brojevi
stupca k izjednačiti; naprotiv valja opet konstatovati, da
se u šumi br. 3 nalazi znatno veći broj stabalja nuzgredne vi^ti,
koje znatno na povišenje izkaza drvne gromade po rali upliviše.
Šuma br. 1. pako pokazuje, da je moći i uz manji razmak sta,
balja (17.35) još veću drvnu gromadu po raJi postignuti, nego


je kod prvih dvijuh izkazana, nu iz izkaza postojeće stabaljnö
količine u I, razabrati je moći, da se u toj šumi nalazi još
mnogo hrastova i slabijih razreda, koji bi ih mogli svakako za
one različne dobe od 6 do 10 godina obzirom na jakost promjera
dostići, po čem bi se ta šuma još prije od onih mogla
smatrati uzornom za ova stojbinsku vrstnoću. Šuma br. 6 ođ


2
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 18     <-- 18 -->        PDF

122 —


Cd šuma


-Q ^~^eo^^c^o^<^i^<^^r-^


Yrstnocii tia


^mA pfPđt H^i» ^-* ** f-fc p*^ ^»" ^´^ I— ^—´


Starost


COfifS H^ OC O´


O © 00 —^"I <(
O^ Ol OT h-1 CO OD 0^ OT Ot Ol —T CO Ol O 0"< O^´ Oi --^ Za-storina stabla


-j r. o :»


OL´ CT fc:^ O OD >L- .Jl


Broj razmaka sta


O ^J o:) -^ IT´ o ´-> T~^ 5i CO "-i O 00 O- iX- Oi Ol tto


1—l 1—L. j—1. 1—l H-^ ^_L ^-^ M. »—^ ^ W. k-^


o !~^ t*^ r
6> w Č Godišnji prirast


CO
O OC´ .^ ix MO *


f 1II 2, 111


o<


o o o o o o o o o o o


T^ to CT K>


-y: fii


ZJ-! ´X <7i iP-l-;5 ´--Ol


´


CC -1 c tc O; tj:-r:/J C/I -J f;::


a^ .-Ji .-/)


C-. ci cc ^´ cc o o .-^


ro-JX-cocot^bi^aoocoMocc


~a 7?- to ?-t— O OJ o


OJ CG t-t -^ D! O CO


Co tO tO h-*- I—i l o tC´ ENC´ K>-t>i.´ ^P-rC´ j—L OC- O J I4^ isiJ td >-´ -^ OCrf^ OD if-Ä 00 CO p p ^´1 p i—^ ^-´ tst/ O stabala i>


i:0 .!W CO CT; ´DO ^ O´
^;> M b3 CW !>3 to ti´ 63 l^S to Li´ 0. .sa korom na I .


COCOftOOC»a:´^CO´<30´C^


njjestn odnosnel ?^


OÜ os V^i ~J w ^


. visine


K^-^-aOorf^ff^Of-OCC-^] m --i .-Ti -q -3 "r^ o


-:


--1


. 0< CT´^^OiGO^j^OiCO^k^O 0"< C^ CJ3 o ^ r~^ l:^ Ukupna drvna 1 __


-a ´iD CecTi^OOCOOOC^ rr: -J 00 h|ix oo f4^ CO
H-L cc ^ -a O´ to -<] ^ 00 o o
Ol zaliha po, r:ili


i r^ p


~a iC» -^ ti o ´--1 C´ aj k; CTL U f-i5 CO -´ O) >f^

^ *T; ´-Ö "Tj M. CO´ o;» vf^ l_L to
C Q O O *


B o


o 7 = ~ ;:; N N
i^. t;^ ir, ^ N IS N


ep p_ CD ^ O O O o o


o" =3 o = ´^ 7 T


—-Q ^--^ O iyj< iX- ,V_": r/D.


:d s^ ^ ;rl- ^-=; c2 p c:


L3 ^i´^t^BB B S


K


1—1 (-H p p


< s.< ^.^ ^ ^ 5^


M< 1^ cA: ^ ´ li li i k_( l—l
r^- ^ . ^—1 J_-( HH !=:


«3 CT-=! ^ S »7=! ´


o


=--o


O i—I


t;:i


flO rn
PT PT


CD t»;


li"


<1 §5


^


"-I


;2 ;3


UJ


O r)


n-. 0-.


l-i-
l-i-
E3 P


CD


a>
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 123 —


likuje se samo svojom hrastovom tvoriynom sastojinom (Eichen-
Verkholzbestand)^ nu uz to sadržaje još i toliko tvorivnih stabala
inih vrsti drveća, da joj pravom možemo označiti stojbinu
dobrom, tako da ne bi ni ta suma zaostala za inimi iste stojbinske
vrstnoće, kad bi nam pošlo za rukom, ob^viv veo sadnju
žira, sadanju zastorinu bukve u prilog hrasta umanjiti j medju
šumami II. stojbinske vrstnoće nije br. 10 usiied jur spomenutih
dogodjaja za prispodabljanje sposobna. Br. 5 spomenuta
je takodjer samo obzirom na hrastove joj sastojine, akoprem
zaslužuje osobitu pozornost obzirom na izkazanu drvnu gromadu
po rali, pak bi se mogla pod uvjeti, kako no ih jur već
kod br. 6 iztaknusmo, domaći na najbolju stojbinu.


Hazlog, s kojega nalazimo u šumi br. 4. za hrastove zastorinu
od 79´24: n hvati, biti će možda jednoć burom prouzrokovani
kvar, akoprem tomu (barem dosada) ne ima sjegurnih
dokaza. Spomena vriedan je nadalje još i znatni stabalni promjer
tamošnjih hrastova, koji je promjer posljedica prekidanog
sklopa, usiied kojega su pojedina stablaj imajuć više svjetla,
zadobila jaci prirast, akoprem se tiem ne nadoknađjuje sva ona
gromada, koja usiied riedkosti sastojine po rali manjka. Sume
br. 8, 7j 9 i 11 smatraju se obzirom na stojbinsku vrstnocu
uzor-šumami, medj kojimi je i opet br. 11 najbolja, kako se to
može razabrati iz brojeva stupaca e, f, h i h u skrižaljci. Ista
imadjahu i tvorivne hrastovine manje po rali od one br. 8, nu
jakost promjera stabalja povisuje im zaoto i opet tehničku vriednost,
akoprem se čini, da broj razmaka stabalja govori u prilog
šumi br. 8.


Šumi br. 11. su obzirom na izkaze stupaca e; f^ hi h najbliže
šume br. 9 i 7, pak bi valjalo samo obzirom na br. 9.
još spomenuti to, da se u istoj osim hrastovih i inih vrsti drveća
nahadjaju tvorivna stabla u većini.


Medju šumami III. stojbinske vrstnoće pripada svojstvo
uzornosti skupnim brojevom 13 i 14, koje šume medjaše; njim
približuje se doduše donekle i šuma br. 12, ali se u toliko od
ovih razlikuje, što je za 12 godina starija, pak usiied toga stoje
u njoj i stabla u većem razmaku, a i razlika u promjerih stabala
je znatnija.


Šume br. 17 i 16 izkazuju liepe promjere uz primjereni
razmak stabalja, inaće im se pako baš hrastovi ničim ne odlikuju.
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 20     <-- 20 -->        PDF

- 124 —
Neriešenom zadaćom šumarstva ostaje, da kod dojdućeg


pomladjivanja uznastoji podpuniji uzrast uzgojiti, koji bi bez


dvojbe bio sposoban toli financijalno, koli tehnicko-gospodarski


uspjeh šuma znatno popraviti.


Suma br. 15 spada jedina izmeđju svih tuj spomenutih
sastojina IV. stojbinskoj vrstnoći^ akoprem, bar za sada, još ne
imamo dovoljno dokaza: da li je i zbilja oveći razmak stabalja
te šume bio tek posljedicom lošije stojbine (?); u tom bi nam
slučaju ta šuma mogla za sve dvojbene stojbinske vrstnoće IV.
razi*eda predočiti minimum porasta, koji smijemo, ne ima li umjetnog
uzgajanja šume, jedino od uticanja naravi izcekivati. Ako
konačno još uzmemo poznatu činjenicu u obzir, po kojoj sliedi.
da broj razmaka stabalja šume br. 10. iznaša za sva tvorivna
stabla 22´17j skupiv i šume br. 13 i 14 u jedno, prihvatimo
li i stegnutim površinam u šumah 16 i 17 odgovarajuće brojeve,
pak uzmemo li nadalje u svrhu prispodobe i one u izkazu


IV. za sva tvorivna stabla proracunane brojeve razmaka u obzir,
to ćemo viditi, da iznaša za brojeve razmaka stabalja:
minimum maksimnm
^ . za I. stojbinsku vrstnoću 17-16 21-16
II 16-63 22-17
TTT 18-08. 19-50
I V 20-88,
a kod uzor-šuma samih dobijemo :


B. za I. stojbinsku vrstnoću 17-81 17-82
II 16-63 18-87


III 18-08


IV 20-88.


Ako li konačno uzmemo u obzir te brojeve samo za stariju
uzor-šumu, to dobijemo:


G. za I. st. vrst. br. razmaka stabalja 17-82 uz 49-44L]´´´zast.
n . ,„ ..„. ´li„
„11 ." ,,ii 18-97´„ 54*92 ,;. „
J7 n 11


III. 18*08 „ 56-22 „
V li 11 11


n n


57 IV. 11 11 )i 11 20-88´ „ 50-52 „


11


Pod C spomenuti izkustvom u veliko dobiveni cinbenici
mogu nam služiti, a da ne uzmemo obzira na sadanje stanje
omh Suma svih tih stojbinskih vrstnoća, koje se sada razlikuju
od spomenutih uzor-šuma, (ako li se samo sjetimo, da će biižni
šumu,uzgojivajući šumar moći svakako za buduće i stanje lo