DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 109 ™stupiti
u državnu služba, da se onda i opet nakon propisanog


broja godina prakse podvrgnu t. zv, praktičnomu šumarskomu


državnomu izpitu.


Pošto postoji i na našem šumarskom učilištu od najnovijeg
doba neka vrst takovog teoretičnog državnog izpitaj po kojem
se kandidat tek proglašuje za šumarsku praksu sposobnim ili
nesposobnim, to bi se u interesu same stvari najjednostavnijim
putem dalo u kratko u nas ono isto postići ^ što ce u cislajtaniji
još mnogo truda stajati. Uvede li se pako i taj u narav
same stvari sadržani postupak, to bi se dakako morala tomu
primjereno takođjer i ona u osnovi pod §. 3. spomenuta kućna
radnja posve izostaviti. — Kadgod se je pako o tih šumarskih
državnih izpitih, pa bilo gdje, razpravljalo, yazda se je velika
važnost polagala na to, da taj državni izpit ima koliko moguće
praktični karakter, t. j . da se mora samo praktična naobrazba
i vještina kandidata, ne pako teoreticno njegovo znanje
izpitivati, što je naravno tek samo onda moguće, ako je kandidat
svoju teoreticnu sposobnost i znanje polaganjem inog
(dakle teoretičnog strogog) izpita već dokazao.


Slažuć se pođpunoma sa dieljenjem izpitnog povjerenstva
u stalno i vremeno, željeli bismo, da se ipak samo izpitno povjerenstvo
— umjesto iz predsjednika i dvijuh — iz trijuh
članova sastoji, a uz to da se dodieli još koji perovodja zemalj.
vlade za vodjenje zapisnika, kako je to n. pi\ običajno u cislajtaniji.
Glede prostorija, gdje da se izpit obdržaje, mogla bi
se možebiti koja shodna sveucilištna dvorana ustupiti, kako to
biva kod polaganja inih državnih izpita.


Mjesto da se svjedocbe i zapisnici pod vladinim pečatom
izdavaju, dotično zaključuju, preporučili bismo, da se za izpitno
povjerenstvo izda posebni pečat sa napisom: „Povjerenstvo
za polaganje kr. državnog šumarskog izpita´^ uz zemaljski
grb. — što se nadalje tiöe načina ocienjivanja kandidata, preporučili
bismo isti postupak po jedinicah, kako je u cislajtaniji
običajan. Predmeti diele se po važnosti, a isto tako i brojevi
redova; „nedovoljno" označuje se-iiišticom, „dovoljno" sa 1, 2. 3,
„dobro" sa 2. 4. 6., „veoma dobro" sa 3. 6 i 9 itd. Obzirom
na opetovano polaganje državnog izpita kod onih kandidata,
koji su na izpitu jednom pali, držimo da je dovoljno, ako se
u obće samo dvokratno polaganje izpita dozvoli. — Treći puta