DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— tu —


Različite yiesti.


wamm


t


Prispjela uam je zalostna viest, daje visokostovani zaöastni
član uaseg družfcva


JOSIP KARGL,


0. kr- šumarski ravnatelj u miru, vitez reda Franje Josipa
nakon dtigotrajne bolesti u 7Ö. dobi života svoga dne 23. OZUJka
t. g, u Linču preminuo.
Pokojnik poznat je sa njegova službovanja u bivšoj vojnoj
Krajini, j^ošto je najprije skižio od 1859. do 186´2. u otočkoj


.p7Tkovnijij a zatim promaknut na stepen šiimarskoga ravnatelja te
premješten u TemeŠvar. Bijaše to svestrano naobraŽen i izvrstan
strukovnjak, a kao predpostavljeni prema podčinjenim činovnikom
pravedan i prijazan te ga je radi toga svaki, koji ga je pobliže
poznavao , visoko štovao i ljubio. Prije nego li je stupio u krajišku
šumarsku aUižbu, bio je lovskim kapetanom na carskom
dobru kod Monce u sjevernoj Italiji. Oplakuju ga tri sina i jedna
kćerka.


Životopis Čestitog starine, imeuito o djelovanju pokojnikovu
na polju Šumarstva, priobćit ćemo u dojdućem broju našega lista.


^^^^^f^PWIllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM


Gospodi članovom 1 predplatnikom -šumarskog lista. Obzizom
na slabo stanje blagajne kao i znatne izdatke, koje družtvo imade,
zatim obzirom na svakim danom rastuću svotu zaostataka družtvenih prinosa
smatra si upravljajući odbor dužnošću još jednom svu onu gospodu
članove hrvatsko-slavonskog Šumarskog družtva, kao i predplatnike na Šumarski
list, kojih se tiče, sjetiti, da izvole čim prije zadovoljiti ustanovam
§. 7. alineja a) družtvenih pravila t. j . da svoje dugove, dotično zaostatke,
druztvenoj blagajni namire, da upravljajući odbor ne bude prisiljen
u interesu družtvenog obstanka i drnga sredstva poprimiti.


Naše današnje znanje o brstu i brstiku itd. Poznato je gospodi
Ćlanovom, da je upravljajući odbor bio u svoje vrieme u interesu
stvari dao posebno otisnuti i u knjižicu vezati djelo, koje je g. 1879.
bilo izašlo kao prilog družtvenomu organu, naime: „ISTaše današnje znanje
0 brstu i brstiku, predočeno uz osobiti obzir na Kras na temelju putnih
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 146 studija
i uz uporabu dotičnoga kujižtva/´ sastavio Josip Wesely. Pošto je


u dotično poduzele priličan družtveni kapital uložen, to biamo molili onu


gospodu nove članove, koji to baš izvrstno djelce svoje vrsti niožda još


ne posjediiju, da si ga nabave. Moči ga je puko dobiti bud kod predsjed


niCtva, biid pako i kod tajnika brvafcsko-slavonskog šumarskog družtva uz


neznatnu ciena od 50 novČ, Djelce obsiže 86 strana u osmini.


Na kongres austrijskih šumara, koji se je od 7. do 10. ožujka


t. g u Beču obdržavao, poslala je i visoka kr. zem. vlada g. prof. šumarstva
i tajnika brv.-slav. šum. družtva, Frana KesterČaneka, da ju zastupa.
Na kongresu bilo je ukupno 14 raznih družtva i korporacija zastupano
sa preko 30 zastupnika. Grlavnim pi-edmetom razprave bijaše pitanje
„o novoj osnovi za polaganje gumarskih di´žavnih izpita", ter bje u bitnosti
većinom primljen predlog dolnjo - austrijskog i češkog Šumarskog družtva,
dočim je ministarski predlog pao; po tom bi odsele u cislajtaniji obstojao
samo jedan državni izpit za samostalnu šumarsku upravu, a polagat bi ga
mogli samo oni, koji dokazu, da su austrijski (cislajtanski) državljani, ter.
da su izpit zrelosti na kojoj srednjoj školi dobrim uspjehom položili (osim
svoje strukovne naobrazbe, dotično šest-godisnje prakse za one, koji nisu
strukovnih zavoda polazili). Ministarstvo si je ipak pridržalo pravo od
kandidata, koji žele u državnu službu stupiti, prema potrebi zahtievati još
koji posebni izpit; češki zastupnici pako izjaviše, da če se odsele na zavod
u Weisswasseru primati samo takovi kandidati, koji se mogu maturalnom
svjedočbom izkazati. Predsjednikom kongressa bio je knez Coloredo Mausfeld,
podprodsjednici knez Kai-lo tSchwax-zenberg i grof A.bensberg-Traun,
za poslovodje budu izabrani gg. c. kr. nadsavjetnik šumarstva Josip Salzer,
i
c. kr. dvorski savjetnik Kinaldini.
Sastanak 1 glavna skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva
za god. I88(. Drago nam je, da smo danas u stanju gospodi članovom
javiti j da je upravljajući odbor u svojoj sjednici od 20. ožujka t. g, na
temelju odj^isa gospoštija Rogatačke i TrakoŠćanske mogao konačno ustanoviti
program za dne 8. kolovoza i sliedećih dana u hrvatsko m Zagorj
u obdržavati se imajući Ijetošnji družtveni sastanak, kako sliedi:
Prema programu krenuli bi članovi dne 7. kolovoza prije podne
južnom željeznicom do Pöltschaha, a odavle po podne kolima do Kogatca,
odkuda bi onda đružtvo 9, jutrom krenulo dalje u TrakoŠćan, a zatim u
Krapinu, gdje bi se na dne 10. prije podne imala obdržavati glavna skupština
di´užtva.
r>a upravljajući odbor uzmogne za vremena sve i sva narediti , to
molimo svu onu gospodu Članove družtva, koja kane Ijetošnjemu sastanku
prisustvoA´ati, neka se čim px*ije izvole prijaviti predsjedničtvu.
Kako je ljetos jedan od najdivnijih pi-edjela naše domovine izabran
za izlet, to ee Čvrsto nadamo, da će se gospoda članovi mnogobrojno pozivu
a i Članskim si đužnostim odazvati, i to tiem prije, što je upravljajući
odbor, odlučio izdati na podmirenje mjestnih troškova izleta, kao za
kola,: spavanje itd. poveću svotu iz družtvene blagajne, ter Što će se tom
prigodom obzirom na zaključak prošle skupštine takodjer i razpravljati
neka baš ´velevaŽna pitanja ,,o gospodarenju i upravi u naših obćinskih
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 146 šumah"
itd. Toliko si smatrasmo dužnošću gospodi člaaovom ´AH sada ravuanja
radi priobćiti, potanji program pako, kao i dnevni red same glavne
skupštine, objelodaniti će upravljajući odbor u svoje doba običnim načinom
u javnih glasilih.


Predavanja na kr. šumarskom učilištu u Križevcih. Predavanja
2a zimsko poljeće svršena su 20. veljače, a za. ljetno poljeće godine
1880/81. počeše na dne 7. ožujka t. g. Uspjeh naukovanja za prvo
poljeće može se označiti dovoljnim. Broj slušatelja šumara iznaša u III. tečaja
Četiri, u IL tečaju pako devetnajst, — prvi zajednički teČaj polazi
preko trideset slušatelja. Slab uspjeh naukovanja ima se najviše pripisati
nedovoljnomu predznanju (4 razreda gimnazije ili realke) slušatelja s toga
bi željeti bilo, da visoka kr. zemalj. vlada toj nestašici Čim prije shodnom
preinakom osnove primanja slušatelja na zavod predusretne!


Izviešće trgovacko-obrtnScke komore u Zagrebu za g. 1879.


Netom izašlo to izviešće sadržaje raedju ostalim veoma zanimivim sadržajem
takodjer i mnogu po nas šumare vele zanimivu toĆku. Kao što pi-ijasnjih
godina, tako je i ove godine vješta ruka veleštovanog dopisujućeg
Člana te obrtničko-trgovaČke komore, g. Adolfa Danhelovskoga, knjigu tu
povećala jednom strukovnom razpravom, koja ustanovljuje razliku vi-iednosti
hrastovine u raznih proreznih debljinah, razpravom, koja će sjegurno
svakom našemu Šumaru dobro doći. Isto tako nalazimo pod naslovom ^
^^ šumarstvo"
na str. 16. vele zanimivih podataka. Konačno ne možemo na
ino, a da ne spomenemo urednika rečenog izvještaja g. tajnika komore
Milana Krešića, koji je tim djelom i opet dokazao, da je zadaći svojoj u
svakom pogledu podpuuoma dorasao; djelo samo pako preporučujemo osobito
gospodi predstojnikom šumarskih ureda Čim toplije.


Nešto o prometu šiške 1 hrastove kore u Hrvatskoj. Polag
izvještaja zagrebačke obrtničko-trgovaČke Icomore za g. 1879. ubralo se je
god. 1879. oko 10—12-000 met. conti šiška u Hrvatskoj i Slavoniji;
metrička centa se poprieono plaćaše sa 12 do 15 for. Hrastove kore dob-
Ijeuo je 5´—6.000 met. centi, po 4 for. met, cent.


Izradjivanje drva u parnih pilah u Sisku i Kerestinou kraj
Zagreba god. 1879. Polag istog izvještaja trgovačko-obrtničke komore
rade paropile u Sisku i ona na dobru Kerestincu u istoj mjeri, kao i prijašnjih
godina; prva naime izradjuje do r20-000 kub, stopa dasaka, greda,
stupova itd., a druga do 3000 kub. met. dasaka, greda i stupova i 2.000
kub. met. hrastovih fri^a, radeći parnimi strojevi u jakosti od 46 konja
sa 50 radnika kroz tri sto dana u godini 5 kroz četiri dana radi se po 11
sati na dan, a dva dana u tjednu po 15 sati. Ciela produkcija imala je
vriednost 120.000 for., a proizvodi idu većim dielom u Francezku. Parne
pile lože sa ostancima drva.


Dendrometrija (die HoSzmesskunst). Nakladom vis. kr. zemalj.
vlade, odjel, za unutarnje poslove, izišla je ovih dana knjiga pod naslovom:
Dendrometrija ili nauka, kako valja postupati kod procienjivanja jedrine
pojedinih stabala, kao i drvne gromade čitavih šuma, napisao jvi Fran


X. KestarČanek, kr. pravi učitelj šumarstva itd. Knjiga namienjena je u
prvom redu slušateljem šumarom na kr. Šumarskom učilištu u Križevcih,


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 147 —
uu obivzive se takodjev i na sve potrebe prakse, pak će po tom i svakomn
šumaru dobro doći. Ciena je knjizi vele neznatna, 70 novć. ; knjiga obsiže
8 i pol tiskai:>a arka u osmini, providjena je sa 34 slike i više skrižaljka,
a osim toga dodane su knjizi takodjer i skrižaijke za opredjeljivanje piostine
okruga po metričkoj mjeri 2a promjere od 1 do 1000 milimetara.
Kako pisac sam u predgovoru spominje, imala bi knjiga ta biti donekle
tek samo prvim svezkom obće procjene, koju isti kani vremenom popuniti
objelodanjenjem joŠ ostalih dvijuh grana, naime nauke ob uredjenju šumskih
gospodarstva i nauke o račun inju vriednosti Šuma. Svakako je tom
knjigom učinjen znamenit početak na polju hrvatske šumarsko - znanstvene
strukovne literature. Pisac služio se je prigodom izradjivanja spomenutog
djela ponajviše priznanim vrstnim djelom „die Holzmesskunst" od prof.
dr. Baura, uzimajuć pri tora vazda ipak osobiti obzir na naše posebne
hrvatske šumarske odnošaje i potrebe, pak se je s toga nadati, da će ga
naši strukovnjaci moći dobro upotriebiti — pa i primiti. Dobiva se kod
knjižara „Neubergera" u Križevcih, .


NazDvija bukve . Kao nadopunjak u zadnjem svezku ovoga lista
saobćenog članka „Imena našemu hrašću" spomenuti ćemo tuj jos i raznolika
nazivlja naše obiĆne bukve:


Fagns silvatica (sylv.) Linn. Mili. Du Ham. G-led. Du E, Bgsdf.
Bkhsn. Rchb. Htg. D0II. Pok. Bchst Nördl. Willk. (Ett & Abi. Gpi.
& Willd.). —- Fagus u Rimljana — o^uv) Theoph.


Njemački : Rothbuehe, gemeine Buche, Buche, Mastbuche, Eckerbuche,
Waldbuche, deutsehe Buche, Bergbuche, Tbalbuche, Winterbuche,
Sommerbuche, Rauhbuche, Rauchbuche, Tragbuche, Weissbuche, (oder Buche),
Bücke, Bücke, Böcke, Boke, Buchbaum, Bruchbauirij Benchbaum.


Češki: buk, buk obecny, buk lesni. — Slovenski: bukev. —
Poljski: buk pospoUty. ^ Hrvatski: bukva, bukva obična, bukva
prosta, buk. ~ Madjarski; a biikkfa. — Englezki: Common Beech.


— Francezki: le hetre, le fayard, le hetre de bois, le hetre commun.
— Talijanski: il faggio. — Švedski: Bok, vanlig Bok, Rodbok.
Varieteti : Fagus silvatica purpurea Ait, -— Fagus atro—rubens
Hort. — Fagus cuprea Lođd. — Fagus atropurpurea Hort. — Fagus
silvatica foliis atropurpureis Du. R. Münchhs. Bgsdf. — Fagus sylvatlca
aenea Bchst. — Blutbuche, rothe gemeine Buche, kupfergi-üne gemeine
Buche, rothe Buche. — Le hetre rouge fonce, le hetre pourpre ; Darkred-
leaved Beech, the punple leaved Beech ; buk na,chovy bukva cervenlista.


V. Fagus sylvatica variegata Hort. — Fagus silvatica foliis variegatis
Hort. — Scheckenbuche, geschecktblättrige Buche, gescheckte gemeine
Buche; buk strakati, bukva pisanolista, bukva šarenolista.
r. Fagus silvatica heterophylla. Hort. — Fagus laciniata Hort. —
Fagus asplenifolia Hort. — Fagus incisa Willd. — Fagus heterophyla
Loud. — Geschliztblättrige Buche, weidenblättrige gemeine Buche, strahleufarrenblättrige
gemeine Buche; buk raznolisti.
-?). Fagus silvatica cristata Lodd. Hort. — Fagus crispa Hort, —
Krausblättrige Buche, kammförmige gemeine Buche; buk hfebenaty.
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 44     <-- 44 -->        PDF

^ 148 —


V, Fagus süvatica tortuosa Hort. —Fagus tortuosa Hort. - Schlangeubuche;
buk vijavy; bukva zmijolika.


r. Fagus sUvatica retroüexa Matbien — Fagus retrofteia. Math,
zuriickgekrümmte Bncbe; buk podbnuty.
V, Fagus silvatica pendula Hort. — Fagus pendula Hori Hängebucbe,
Haugbncbe, Trauerbuche; buk odvisly.


0. (Bebst.) weisse gemeine Buche oder Scbneebuchej rauhborkige
frühe
und späte gemeine Buche.
Hranivna vriednost žira. U „Centralblatt für das gesammte Forst


wesen" 1880. drngom svezku, objelodanio je Hinko Czubata (Slanak, "u
kojem se hranivna vriednost žira predo<5aje na sÜedeci način: Obćenito je
hranivna vriednost žira od Quercus pedunculata veća od onog Quercns
Cerris; komnške žira ne imaju hranivne vriednosti , imajuć skoro 50.^/^^
celulose, jezgra je opet siromašna na proteinib, ali je zato bogata na
u^´ljicnih hidratih, stoga su uz primjes ine hrane (kao §to je to kod: žirenja
n. pr. korjenje, ličinke itd.) vele hranive. Razmjer dušičnih spojina prema
inim izražen je sa 1:18 n jezgri, doČlm je obiÖni poznati razmjer hraniva
l-:~i\ a baš se zato´r~"ne""m^^^ uključivo žirom uspješno krmiti, Quercus
pednucnlata ima u žiru 10 — l´^Vo vaztopivih tvari, a 48—82^^ netopivih
tvari, i...40_*7´^/^, vode; Quercus Cerris pako sadržaje 12 do 22Y^
topivih, a 42 do 77 netopivih tvari i 44´Vjt vode. U razrajerju prema
tomu obiluje žir cera takodjer i sladorom (3 do ö%), sadržavajuć još osim
toga i do 4:´l´2^j^ dekstrina, koji u žiru lužnika nije nadjen.
Petrovska šumarsko-gospodarska akademija u Moskvi. (Allgemeine
Forst- und Jagd-Zeitung 1881.). Akademija ova utemeljena je


g. 1865., god. 1872. preustrojena, a brojila je do početka 1879. godine
ukupno 1382. slušatelja; god. 1879. ib bijaše ukupno 236, od kojih se
34 podvrže konačnomu izpitu. Prije dvie godine postade velik dio akademiČko
sgrade i zbirka plienom užasnog požara, koga nihilistom pripisuju.
"Ravnateljem zavoda je poznati ruski šumarski pisac i prvak Arnold, drugim
učiteljem šumarstva pako g. Schröder.
Najveća tvornica žigica na svletu. (Alig. Forst- und Jagd-Zeit.)
nalazi se n sjevero-amerikanskoj saveznoj državi „Wisconsin." Ona potrebuje
godimice za same drvene žice za žigice 2,000.000 kub. stopa drva,
te plača godišnji porez u Iznosu od 300.000 dolara.


Austrijski veleposjed i njegove šume. Po tzkazih, što ih je
objelodanio gosp. Wessely u svojem najnovijem vrstnom djelu´ „Forstliches´
Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn", koga je baš sada TL svezak za g. 1881.
izišao, obsižu u cislajtauiji državna dobra 982.615 hekt. površine , od
kojih je opet G58.633 hekt. šume; državno - zakladna dobra zapremaju
58"95G hektara; od kojih šume 32-970 hektara. Grčko - iztočnog crkvenog
fonda dobra zapremajit 275-798 hektara, od toga i opet šume 234*777
hektara. Njegovo Veličanstvo car posjeduje 125"952 hekt. šuma, Njegova
carska A^isoat nadvojvoda Albi-echt 102 570 hekt. Šuma, suvereni knez
Ivan Jjichtenstein 136´303 hektara, knez I. A. Schwarzenberg 110-718 ht.
grof BchOaborn-Bucheim 124*563 hektara, princ August od Bachsen-Coburg-
Gotho 74-181 hektara^ nadbiskupija olomučka sa kaptolom 4G-818 hekt.,
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 149 ~
biskupija vratislavska 26-785 hekt., red njemačkih vitezova 22-405 hekt.
šume. Nadbiskupija Pražka ima 38-509 rali, inerberžka zajeduica 164-GlO
rali, a austrijsko družtvo državnih željeznica ima 88-023 hektara suma.


Acer saccharšnum (javor sladk!) (Allg. Forst u. Jagd-Zeit.)Ovo
drvo, kako je poznato, zaprema veći dio šuma u Kanadi. Nešto je
veće od i u nas jur udomljenog te takodjer iz sjeverne Amerike k nam
donesenog crvenog javora (Acer rubrum) ; deblo mu ima do 1 m. u promjeru
, visina pako i do äO m. Drvo daje dobro gorivo, a i ugljen mu
je eienjen, ali glavna korist takovih javornih guma leži u dobivanju sladora,
koga su već Indijanci još i prije došašća Europejaoa u Ameriku
znali sgotavljati iz soka toga drveta. Biti će malo komu poznat sara postupak
sa takovim! dobavljanju sladora namienjenimi sumarni, stoga ćemo
ga evo sad opisati. Za tvorenje javornog sladora služi sok spomenute vrsti
javora, koji se sok pako, kako u svih inih vrstiK drveća, kroz čitavu godinu
ne nalazi u drvu u istoj kolićini; najviše soka imade rano proljeti,
čim mine doba mrazova, dakle koncem veljače; kolanje nastavlja se sve
do početka travnja. Čim, je zrak noću hladniji, a jasnije sunce danju, tiem
je kolanje soka živahnije, više se pako soka nakupi danju, nego li noću.


Skupljanje soka traje po prilici šest tjedana, za koje doba može do 14 do


brih, dana biti. Kad se je jednom lišće na stablu razvilo, gubi se sok, ter


postaje trpak. Čim je zima sušja bila, tiem je sok sladji; isto ga tako


ima više u godinah velikih zlmnih mrazova, za kojimi su sliedili brzo topli


dani. Sok na prostu uzraslih stabala sadržaje više sladora u sebi od onih


u sklopu uzraslih. Pojedino stablo može popriečno dati 1 kilo šećera na


50 litara soka, ili godimice do dva Idla šećera, nu ima takovih stabala,


od kojih se godimice i do 20 kila Šećera dobiva, ali ta su riedka. Čini


se, da dobivanje šećera životnu snagu stabala ne umanjuje. Obična obhodnja


nasvrdanja stabalja je 40-godišnja, dapače tvrde, da je sok drugih godina


bolji od onog prve godine, pošto je navrtano deblo. Drvo navrta se


0´9 do 1*2 m, iznad zemlje, tako da otvor ima 5 —15 cm. u đubljini,


i 8 cm. u promjeru, u tu se škulju utakne malena ciev, kojom se sok


svadja u podmetnute posude. Tako se svake godine 1 — 3 Skulje navreu,


i to svake godine s druge strane debla. Sok pomeće se u kotlove, ugrije


i sgušćuje. Dok vrije sok, dodaje se nešto vapna ili sode za neutralizirati


proste kiseline, a da se sok čisti, dodaju mu nešto bjelanjka. Ostali je


postupak onaj isti, kako ga nalazimo "i u naših euvopejskih sladoranah.


Veći dio tako dobivenog sladora potroše u samoj Americi, akoprem se go


dišnja produkcija istog cieni na 220.000 do 270.000 kila. Kilo stojaše


g. 1877. do 40 novč. a. vr.
.Centralbfatt für das gesammte Forstwesen. -Ovaj list, izlazeći
u Beču nakladom poznate knjižare Faesj & Frick, a pod uredničtvom


c. kr. profesora šumarstva g. Hempela, namienjen u obće šumarom austrougarske
monarkije, posvećuje od novijeg doba takodjer i našim hrvatskim
Šumarskim odnoŠajem osobitu pazku, donašajuć toli članke koli viesti iz
naših krajeva. Buduć je pako u obće prlznan prvim listom gumarske struke
tu kao i inozemstvu, to ga možemo pravom preporučiti svim našim Sumai-
skim uredom kao i đrugovom na predplatu, osobito pako onim , kojim


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 150


uijo mogn<5e pređbrojiti se na vile inostranih Šumarskih listova, al im je


uz to ipak stalo takodjer i do spoznarija struke naše i po inih državah a


i zemljah monarhije. Ciena mu je na godinu 8 for. 50 n., a izlazi svaki


mjesec.^


Sume guljace u Bavarskoj i Njemačkoj u obce. Polag navoda
„Centralbl. f. g. Forst." zapremahu u Bavarskoj g. 1880. šanie,
namienjene gulenju kore^ ukupnu površinu od 46.654 hektai-a, od kojih
7974 hektara državnih, a 38.680 hektara obćinskih hrastika. Nuzgredno
možemo tu spomenuti, da bje na lanjskoj skupštini „hessenskog šumar,
družtva" u Bensheimu prigodom razpravljanja pitanja: „Welche Massregeln
hat der Forstwirth zu ergreifen, um Angesichts der Fortschritte der Mineralgerbung
den dem Wald-Eigenthümer drohenden Verlusten möglichst und
rechtzeitig vorzubeugen?" u vele naglašeno, da se pretvorba mladih hrastovih
šuma u guljace u buduće već ne ima nastavljati! — Pa ipak
imade još Ijudi^ koji i nam Hrvatom preporučuju, da jos i ono malo mladih
hrastika, što ih po domovini nalazimo^ namienimo gulenju kore!


Tri mlada medvjeda u zagrebačkom muzeju. Kako u zagrebačkih
novinah Čitasmo, pošlo je zoologičkomu muzeju u Zagrebu za rukom,
đa i opet dobrotom i posredovanjem g. Franje Polaka u Ogulinu
nabavi tri živa mlada mužka medvjeda, našasta u jednom brlogu. Zalibog
bje i ovaj put, kao što i onda u Čabru, koža medvjedice tako odrta, da
se ne bi bila dala prirediti, te zato nije ni poslana; zato tiem više preporučujemo
svim rodoljubom, osobito pako gospodi Šumarom, koji imadu
priliku da pribave medjedicu narodnomu našemu navodu, da u tom svoje učine.


K prevažanju drva i brodarenju na Bosutu, Studvl i Spacvi.
Iz zagrebačke trgovačko-obrtničke komore javiše zagrebačkim novinam sliedeče:
Onuda, kuda se protezu najveće slavonske šume, teku vode Bosut,
Studva i Spačva, koje su u vrieme najvećega stanja vode brodive, što je
za ondješnje u šumah radeće trgovce od najveće koristi 2a odpremanje po
okolišnih šumah izradjenu robu, Nu slabo je kada u tih potocih za prevažanje
drva dovoljno vode, jer čim voda opadne, ne mogu se ti jeftini
putevi prometa već upotrebljivati. Da se tomu doskoči t. j . da navedene
vode budu u svako doba brodive, nakanila je krajiška zemalj, vlada ondje,
gdje Bosut u Savu utiče, načiniti branu, koja bi vodu u Bosutu pi-ema
potrebi suzdržavala. Ü tu je svrhu određjeno posebno povjerenstveno pregledanje
na licu mjesta, da se uzmogne eventualno i Čim prije gradnja
započeti.


(Držimo, da će jedva jednostavno sagradjenje spomenute brane samo
po sebi već biti dovoljnim za polučiti cilj, a bilo bi nam veoma drago,
kad bi nam koji od prijatelja koju obširniju o tom za. taj Hat saobćio. —
Uredničtvo). ´


Najvišje drvo svieta. Najvišje drvo „Velingtonia (Sisquoia) gigantea"
nalazi se u mjestu Calayeras Grrove kod Stocktona u Kaliforniji,
te imade toČ!)o 9915 centimetara (po prilici 325 stopa) visine, pa težko
da će igdje visjeg stabla biti.


Pravo exploitacije državnih Šuma u Srbija, Pravo exploitacije
u svih državnih šumah u kneževini Srbiji imulo bi se po prediogu skup
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 161 —
štinarskog odbora dozvoliti družtvu „Societć de 1´ Union gen<5rale^^ za onaj
sliTOaj, da isto družtvo i zbilja preuzme gradnja srbske državne željezničke
pruge Biograd — Vranja, Nis i Pirot.


Izgorjelo histerično znamenito orijaško drvo. Čitamo u N. N.
br. 81. t. g. , da je nedavno izgorjelo jedno od posljednjih dvajuh prastarih
orijaških drveta na Peloponezu. Bila je to Čipresa, o kojoj je već
Pauzanija pisao 400 god. pr, Is. Drvo je bilo visoko 52 metra, a stablo
je imalo u obsegu 11 metara; obod grana obuhvaćao je 80 metara. Spalila
ga je neka ciganska četa. Stanovnici drevne Sparte su zbog toga
veoma raztuženi. Na Peloponesu ima ipak još jedno takovo orijaško drvo,
i to je gorostasna platana na lepantekom zaljevu.


Gojenje uljike u Dalmaciji. Pod naslovom „Olivenbau in Dal-,
matien" čitamo u „Centraiblatt für das gesammte Porstvpesen" 4. svezak
1881-, da je namjestniČtvo u Zadru uz privolu ministarstva za poljodjeljstvo
odredilo, da mjeseca veljaÖe, ožujka i travnja talijanski putujući ućitelji
iz Pize di´že po raznih krajevih Dalmacije predavanja o gojenju uljike.
Pozvani su u tu svrhu samo praktiĆni talijanski gojiteljl uljike. Popularna
ta predavanja imala bi se do godine i opet nastaviti, x^koprem je uljika
jur od davnine po svem našem hrvatskom primorju i Dalmaciji udomljena,
ipak nije tu način gojitbe uljike tako usavršen, kao baš u okolišju Pize,
gdje ju rezu i kresaju na neki osobiti način. Mislimo, da ne bi s gorjega
bilo, kad bi i naša vlada takova obučavanja odredila i za naše primorje,
gdje je uljika, kako znamo, takodjer važnom gospodarskom biljkom.


Eksport hrastove kore iz Ugarske. Kako „Centralbl. für die
deutsch. Holzh." saobćuje, imao je izvoz hrastove kore iz Ugarske zadnje
doba sve veću važnost, G-odine 1873. izvezlo se je iz austro-ugarske monarkije
samo 95.700 met. centi stroj barske kore, godine 1877. iznašao je
pako taj import u obće najviše^ naime 567.366 met. centi; god, 1878.
iznašao je import 360.200 met. centi, godine 1879-, koje bje godine iznenada
uvedena njemačka uvozna carina (0.50 maraka na 100 kilogi-ama)
spade uvoz u Njemačku na 311.200 met. centi, godine 1880. izvezeno
je iz Austro-ugarske 342.700 metričnih centi, a kako je poznato, izvaža
se najviše kore iz Ugarske. Osim toga uvaža se mnogo hrastove kore u
Njemačku i iz Francezke i Belgije. Ukupno uvezeno je godine 1880. u
Njemačku 600.000 metričkih centi hrastove kore za strojenje.


Kakav je bio u Ugarskoj lov početkom ovoga stoljeća. U


arhivu kneza Ersterhazy-a na imanju Ozora u Ugarskoj ima medju ostalimi


spisi takodjer i jedan račun o velikom lova, koji je obdržavan u tamošnjih


šumah od 27. do 30. kolovoza 1810. godine. Tečajem toga lova bude


uhićeno: 116 običnih jelena, 14 jelena sa 8 parožaka, 10 jelena sa 6


parožaka, 18 jelena rašljastih rogova, 12 srnjaka, 170 starih košuta,


126 lanih košuta, 112 lanjadi, 29 jelena šarenjaka, 20 slabijih jelena ša


renjaka, 9 lanjaca šarenjaka, 102 kom. starih košuta šarenjaka, 5 lanjaca ko


šuta Šarenjaka, 36 komada jelenčadi šarenjaka, 11 srnjaka, 9 starih srna,


10 lanih srna, 5 srndaća, 4 divje svinje, 53 divjih krmača, 38 mladih


veprova, 21 vepar, 3 vuka, 6 lisica, 10 divjih mačaka i 7 zečeva; —


kasnije našlo se je kod pretrage joŠ 36 komada razne divjaSi, dakle u
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 48     <-- 48 -->        PDF

-^ XB2


svem 982 komada, većinom visokog lova đivjaći. Bez dvojbe Jov, kakvomu
će težko još dan danas po Ugarskoj biti para.


Sadjenje i gojenje šuma. Visoka kr. zemaljska vlađa predala je
tisku u vlastitoj nakladi djelo „o sadjenju i gojenju Šuma," koje je napisao
kr. izvjestitelj šumarstva g. Franjo Čorđašić. Djelo to imalo bi služiti
slušateljem šumarstva na krizevaekom ućilištu ])odlogom istoimenih predavanja.
Kad se dotiska^ progovoriti ćemo o njem koju obširulje.


Šumarstvo u podžupaniJS ršeckoj god. S880. Iz objelodanjenog
izvieŠća podžupanijske oblasti rieöke vadimo takodjcr šumarstva tlGućih se
podataka. Za pošumljenje krša, veli se, nastavljeni su pokusi, (?) te bje u
kršu, nalazećem se u obćinah Kraljevica, Hreljin, Cirkvenica, Novi i trrobnik
na ukupnom prostoru od 132 hektara I. posijano sjemena:


a) 200 kila pajasena (Ailantus glandulosa) ;


b) 200 kila jasena (Frasinus excelsior);


c) 100 kila klena (Acer pseudo-platanus); . "


d) 4 kila briesta (Ulmus campestris);


e) 11 kila crnoga bora (pinus austriaca) ;


f) 1 kilo omorike (pinus picea);


g) 1 kilo ariša (pinus larix);


h) 1 kilo bagrena (Kobinia pseudo-accacia) 5


II. posađjeno biljka:
a) 10.000 kom. crnoga bora (pinus austriaca)h)
10.000 kom. bieloga bora (pinus sylvestris);
c) 12.000 kom. omorike (pinus picea);
d) 2.000 kom. koprića (celtis australis) ;
e) 20.000 kom. bagrena (Eobinia pseuđo-aceacia) ;
f) 5.000 kom. briesta (Ulmus campestris) ;
g) -2.544 kom. pajasena (Ailanthus glandnlosa) ;
h) 10,000 kom. jagnjeđa (populus nigra);
i) 12.000 kom. ruske vrbe (salis uralensis) ;
Posijano sjeme pokazalo je sliedeći uspjeh: Fajasenu su naškodile
kobilice, koje su na milijune nanj došle, ali je ipak ostalo u Kraljevici i
Novom neoštećenih biljka.


Jasen nije joŠ niknuo, ali mu u jeseni bijaše sjeme zdravo i nabreknuto,
te je sva nada, da će u proljeće niknuti, jer treba u tu svrhu
dulje vremena. Klen, briest, crni bor i bagrem liepo su nikli te stajahu
u jeseni dobro.


Posadjene pako biljke i to: crnog i bielog bora, omorike, bagrema,
koprića, briesta, pajasena, jagnjeđa i ruske vrbe stajahu u jeseni sve dobro,
izim jagnjeđa, koji je u grobničkom polju uzfalio , al se je zato liepo uzdržao
u cirkveničkoj obćini, u predjelih Pećić, Stronjin, Orehovik i Dobroviea
kod Grižana, te se je nadati, da će biljke tamo, ćim ojačaju, skršiti
silu deruće vode u tamošnjih povećih vododerinah.


Usbed ovih tečajem đvijuh već godina ućinjenilt pokusa osvjedoćismo
se, đa u kršu nije ju-obitaćno raditi sjemenom, već biljkami, $toga su za
gojenje šumskih biljka domoljubnom, te ujedno požrtvovnom pomoći obf^Ina
dosele u Novom i Bribiru ustrojeni posebni šumski vrtovi, u kojih će ^c