DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 133 stvuje
tomu lovu. Što se opet tiče obć iajkaj morao bi u tom
obziru vladati strogi red, te bi se zakonom moralo ustanoviti:
Obćine imadu odmah drilgi dan odrediti hajku, cim im je dojavljeno,
da su se kurjaci pojavili, ili ma kakovu štetu počinili;
vodjenje hajke ima se povjeriti najiskusnijemu lovcu onoga
kraja, a u slučaju da se ne bi obć. hajkaši htjeli pokoravati
lovnim odredbam, i ne imajuć dovoljnoga razloga ne bi htjeli
ni hajki prisustvovati, morali bi se kazniti primjerenom globom
ili kaznom zatvora.


U obće morali bi se svi prekršaji proti lovnom zakonu
kod dotičnih sudova brzo i strogo riešavati, jer će se tada svatko
više pokoravati lovnim ustanovam i naredbam, — a boljom
provedbom i izvršivanjem zakona morati će okrenuti na bolje
naši lovni odnošaji.


Prijatelji lova! do Vas je, da načinite shodne predloge u
pogledu promjene lovnoga zakona j a što skorija promjena je
neobhodno potrebna, ne ćemo li, da nam što prije ponestaje koristne
divljadi. Vlad. Kiseljak.


Još nešta o našem lugarsko- i šumarsko-čuvarskom
osoblju 1 strukovnoj mu naobrazbi.


Da je dobro uredjeno i odgovarajuće šumarsko čuvarsko
osoblje bitnom polugom svakog uredjenog šumskog gospodarstva,
već je odavno dokazana istina; sama služba lugarskog i
šumarsko-ouvarskog osoblja pako po sebi takove je naravi, da
se u obće točno ocieniti ne dade. Lugar, koji si je svjestan
svoje službe, služi u svako doba: bila noć ili dan, svetak il
petak, uviek valja da lugara nadje na svom mjestu t. j . u njegovoj
siezi. Zato , nije niti svatko za tu službu sposoban, uz
stanoviti stepen inteligencije i naobrazbe zahtieva se u lugara
čvrst, celican i skroz i skroz pošten značaj, dobro oko, zdrav
sluh i čilo zdravlje u obće. Važnost lugarskog osoblja još je
znamenitija bez dvojbe tamo, gdje je malo šumarsko-upravnih
činovnikaj a srezi velike, tu bo čekaju lugara uz službu čuvarsku
i lovnu još i ini ne manje važni poslovi i zadaće, —
a koliko imade šuma; gdje mora lugar kroz veći dio godine u
svem i svacem zastupati gosp. šumara, koji je ili inače poslovi
u uredu i upravi zabavljen ili pako i koječim drugim zaprieeen
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 134 boraviti
tamo, gdje bi morao. Što se organizacije lugarskog i
šumarsko-ciivarskog osoblja tiče, to je ista u raznili zemljah i
krajevih raznoliko provedena. IJ novije doba nastoji se podati
lugarskoniii i šumarsko-cuvarskomn osoblju po mogućnosti značaj
vojnički; to je postupak, koji je u bitnosti u Francezkoj, Italiji
i Njemačkoj jur proveden. U tik đržavak sačinjava sve šumarsko-
čuvarsko osoblje zemlje posebne lovacko-vojne sborove,
kod kojik častnička mjesta takodjer većinom obnašaju šumarsko-
upravni činovnici, imenito pako nadšumari i šumarnici.


Stručna naobrazba osoblja u tik zemljak u tiesnom je
savezu sa samim obavljanjem obće vojne dužnosti; značaj javne
straže lugarsko- i euvarsko-šumarskog osoblja pako i službe
njegove u obće pođpunoma opravdava tu provedbu.


Pokornost i točnost bezuvjetna su obilježja valjane službe
u šumi. Onajj koji nije za vojnikaj nije ni za šumara, a još
manje za lugara, — to je istina veo odavna priznana, pak zato
se u mnogik di´žavak uzprkos slobode naukovanja na strukovna
Šumarska učilišta primaju samo tjelesno i duševno podpuno čili
mladici, a postupak taj je bez dvojbe pođpunoma opravdan,
uzmemo li u obzir tegotuost i napornost šumarske službe. Lugar,
koji popriečno svaki dan bar veći dio svoje srezi ne obidje,
koji svoju srez skroz i skroz ne pozna, ter koji bar 90^0 svih
šumskih kvarova ne zateče, slabo vrši svoju službu.


Čim se je većma šumarsko-upravna služba stala lučiti od
šumarsko-čuvarske, tiem se veća pomnja posvećivaše uzgoju i
pomladku valjanog i odgovarajućeg šumarsko-lugarskog i čuvarskog
osoblja. Dapače prije, dok je svaki šumarski činovnik
morao „von Pick auf" t. j . pocam od lovnog dečka diljem služiti,
ter dok se je svaki sliednji lugar mogao nadati, da će
uztrajnošcu i marljivošću bar do „Revierverwaltera" dotjerati
nije se niti toliko osjećao manjak dobrog i valjanog lugarskog
osoblja, ta svaki lugar dao se je zvati šumarom, osjećajuć se
zvanim danas sutra cilj taj i zbilja postići. Pa baš mi u Hrvatskoj
i Austriji u obće još i dan danas imamo i koliko još
takovih, dapače öada i viših, šumarskih činovnika. Nu vremena
se mienjaju, pa tako se znatno promieniše i za šumarsko osoblje
zahtjevi, — a autodidaktom ili samoukim slabo već cvatu
ruže, ali zato eto nam i dan na dan sve to jače jadikovke zbog
pomanjkanja valjanog lugarskog kao i šumarsko-čuvarskog osoblja.
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 135 —


U ostalom posve naravna je to posljedica obćeg razvoja
šumsko-gospodarskih odnošaja u nas, pak se zaoto ni ne čudimo,
gdje je -već g. 1878. kraljevski šumar g. Vatroslav Cermai!
u Kutjevu podignuo glas u prilog podignuća „nižih šumarskih
iičilista^^ u nas, Nu glas njegov kano, da je ostao glas
vapijućega u pustinji, a predlog njegov, koga je stavio iste
godine u 2. svezku dragog tečaja našeg ^^šumarskog lista," kao
da je, kako je to u nas već običajno — doskora opet i zaboravljen,
a da se nije nitko latio ozbiljno oživotvorenja istog.


— Isto tako čini se, da je zabačen ^ mjerodavne strane i predlog
gosp. Wesselija, da se barem za kraške krajeve ustroji posebna
takova lugarska škola, akoprem se je u svoje doba baš
obzirom na to dosta ozbiljno čulo razpravljati, da se možda
ustroji u Otočcu ili kraj Senja takova škola ili bolje rekši
vježbaonica. Predlog g. Germana u „šumarskom listu^´ ne sadržaje
u bitnosti nikakovih novih nazora^ u koliko naime predlaže,
da se posredovanjem šumarskog družtva. oživotvori tako
zvano „družtvo za podignuće lugarnice^´ ili „Waldbauschulverein,"
kako ga Njemci okrstiš;e, ter kakov zavod još i dan-,
danas postoji u dolnjoj Austriji u Aggsbachu. Zavod ovaj uzdržaje
dolnjo-austrijsko šum.ai´sko školsko družtvo, dočim su
svi ostali slični takovi zavodi, kao ri. pr. onaj u Schneebergu
u Kranjskoj (od g. 1869. do 1876.), zatim onaj u Wildalmu
(od g. 1873.—1877.) itd. doskora i opet ukinuti bili; u obće.
moglo bi nam dojakošnje izkustvo naših susjeda u cislajtaniji
u mnogom baš glede toga pitanja od koristi biti,
Razpravljalo se je nadalje u nas o tom, da se na kr. ratarnici,
dotično šumarskom zavodu u Križevcih eventualno u
život privedu zavremeni lugarski tečaji, postupak, koji bi bio
donekle sličan onomu u Voralbergu, gdje je g. 1876. utemeljen
u Bregenzi poseban takav naukovni tečaj za lugare, koji uživa
podporu tamošnjeg sabora, ter se svake godine u proljeću kroz
šest tjedana obdržaje.


Isto tako se je u nas i zbilja pokušalo još i trećim načinom
pospješiti naobrazbu lugarskog osoblja, pošto sii se sami
pojedini predstojnici šumskih ureda i gospodarstva ili pako
drugi šumari latili posla lugarskog sukromnog naukovanja, način,
koji je baš, u koliko nam je poznato, medju ostalimi i sam


g. German kušao g. 1877. u Kutjevu oživotvoriti. Ovim putem


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 136 —


još i dan danas nastoje pojedini šumari kod nas svoje nadlugare
bar donekle svrsi shodno izobraziti, nu ne smijemo zaboraviti
ni to spomenuti, da je izkustvom dokazano, koli riedko
taj postupak plodom urodi. Poznato je nadalje, da se je u nekib
zemljak n. pr. u Češkoj, pokušalo i sa t. z. putujućim!
učitelji, što se je u gospodarstvu jur prilično udomilo i to probitkom,
nu jedino ondje, gdje nije toliko do uzgoja lugarskog
i šumarsko-cuvarskog pomladka, koliko do oboeg naucanja šumarsko-
gospodarskib napremica žiteljstva u obce.


Dosele rečeno smatrab nuždnim u interesu stvari spomenuti,
prije nego li predjemo na samo razmatranje stanja i odnošaja
lugarskog i šumarsko - cuvarskog osoblja, kao i njegove
naobrazbe u nas, nu pri tom mi valja već unapred iztaknuti,
da se absolutno neću moći obazirati na one žalostne te primitivne
odnošaje nekih krajeva domovine naše^ gdje t. z. obćinski
a i drugi lugari niti pisati ne znadu, gdje im godišnja plaća
jedva odgovara cieni za par valjanih čizama, ter gdje se lugar
jedya svaki mjesec po jedanput sjekiricom pod pazuhom u dodieljenu
mu šumu prošeće, kako sam to žalibože morao i sam
tečajem svoje prakse opaziti. Kako rekoh, na takove se odnošaje
ne mogu ni obazirati, jer tu u obće još ne postoje nikakvi
ođnošaji. Promotrimo li pako ostalu veliku većinu našeg lugarskog
kao i šumarsko - cuvarskog osoblja, to vidimo, da su
to većinom izsluženi podeastnici vojske, ter manje više imućniji
seljani, a izkustvo je dokazalo, da su bivši žandarski podeastnici
najbolji lugari i nadlugari, Akoprem je nadalje plaća lugara
u nekih krajevih dosta neznatna, to se ipak za ta mjesta
obično, osobito po bivšoj Krajini^ natječu baš samo imućniji
seljani, i to upravo radi časti, seljaci bo naši drže mnogo do
naslova „g. lugara," a još više do uniforme i prava noćenja
oružja itd.


Doduše znatno ide u prilog stvari, ako lugar štogodj drž^
do svoje časti i zanata, ali se moramo najodlučnije izjaviti proti
slabomu plaćanju lugarskog osoblja, — jer ako se i lugar svojim
zvanjem ponositi može, to on ipak mora uz svoju službu bar
uvjetno i svoju eksistenciju nalaziti, t j . njemu mora da je i
sa gledišta eksistencije i dohodaka stalo, da obnaša tu službu.´^


* Dobro je s toga, da se lugarom omogućuje samom shižbovnom oredbom
pomakniioe a viši piativni rai^red i ksti n. pr da ge cuvarska mjesta tako ndese;
1. šumski «uvar 2. lugar 3. uadlugar IL razreda i. üadlngar I. razreda,.


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 137 —


— U koliko dakle možebiti nije još stanje lugars-kog osoblja
u nekih kvajevili domovine naše tomu primjereno J diižno´st je
svijuh nasj da nastojimo oko pobolj^ice. Većina naših Mgara
znade pisati i čitati, a veći.ih se je dio takođjer i t. zv. lugarskom
izpitu podvrgao^ po cem možemo reći, da je na.se lugarsko
osoblje po prilici na istom onom stepenu, kao i.onol>većine
inih austro"-ugarskih pokrajina^ dakako da to joS nviek ha znaci
mnogo. Poznato je naime, kako se baš u najnovije dob^ u cislajtaniji
podigla živa agitacija, da!se već jednom, doskoči nedostatkom
tamošnjeg lugarskog kao i šumar^ko-cuvarskog osoblja.
Isto tako se je u najnovije doba tamo spotaknulo´pitanje
0 preinaki postojećih propisa za polaganje lugarskih državnih
izpita. " .
.. . , ,
: Naše je lugarsko osoblje nadalje još i u., toliko.-bilo u nazadku,.
u koliko za dugo ne imasmo na hrvatskom jeziku zahtjevom
tog osoblja i sadanjim našim šumarskim odnošajem
odgovatajuće „oboe šumarstvo i lugarstvo" obuhvaćajuće knjige,
akoprem je inače baš u tom smieru hrvatska šumarska,litexa-"
tura najbolje obradjena, a u:5 to mogla bi gdjekojemu našemu
lugaru možda takođjer poslužiti i od ne fnale koristi biti iz-´
vrstna njemačka knjiga: „Leitfaden für Unterricht und Prüfung,
des Forstschutzes und tehniscben Hilfspersonals in den k.,k..
österreichischen Staaten von Heinrich C. Weber;" -— djelo,koje
je već šest naklada doživilo. Postupak, po kojem´ se je
dosele prigodom popunjivanja lugarskih miesta običavao oBobiti.
obzir uzimati na izslužene podčastnike u vojsci, di^žimo, da bi;
se imao i za buduće uzcuvati, jer vojnička disciplina d.duh´
neobhodno su potrebni u šumarskoj službi. Osim što treba; lugar,
da znade citati i pisati, valjalo bi po mogućnosti, uzeti:-.
samo takove lugare, koji su možda i građjansku školu ili kakovu
ratarnicu itd. svršili, a svakako bi yaljalo nastojati/, da;
se i strukovno bar nekako naobraze, ter da taj lugarski izpit
načine; za buduće pako držim, da bi svakako valjalo o tom^
nastojati, da se i onim, koji se tek kane posvetiti lugarskomu
i šumarsko-čuvarskomu zvanju, pruži prilika steći potrebnu
strukovnu naobrazbu. — To pako, mislim, da bi se dalo najbolje
polučiti sliedećim načinom:


a; da
se uyede valjana strukovna naukovna knjiga za bugarsko
i čuvarsko osoblje u nas, osobitim obzirom na naše
3
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 34     <-- 34 -->        PDF

^ 138 ^


šumarsko-gospođarske kao i đržavno-šumarsko-upravzie od
nosaje i službovanje.*
h) da se za vec služeee lugarsko-i šumarsko-čuvarsko osob-
Ije po Taznih šumovitih predjelib i to za veći broj susjednih
šumarija, odrede posebni lugarski naukovni tečaji,
kojih naucanje bi se imalo posebnoj vrstnoj strukovnoj sili


— kanoti putujućemu učitelju — uz primjerenu nagradu
povjeriti;
e) da se dosadanji propisi o polaganju tako zvanih nižih šumarsko-
državnih ili lugarskih izpita potrebi i svrsi shodno
preinače:


d) za moći pružati sgode i drugim mladićem, koji se možda
kane posvetiti lugarskoj službi, da se u službu i zvanje
uputili mogUj trebalo bi, da se od strane zemlje i osobitim
obzirom na zahtjeve Krasa ustroji posebna „lugarnica" kod
kojeg javnog šumskog ureda za stanoviti broj godina.**


Kad bi se usvojili ti predloži, držim, da bismo najprije
mogli cilj polučiti, treba bo uzeti na um, da bi se moralo takođjer
i namješteno već lugarsko - čuvarsko osoblje, bar većim
đielom, tek točnije upoznati sa obsegom zvanja si, to bi se
pako najlasnije moglo polučiti uz podlogu valjane knjige i obdržavanjem
spomenutih — tek samo nekoliko tjedana trajućih


— posebnih naukovnih tečaja. Nu i sama gospoda predstojnici
šumskih ureda i ini šumari mogli bi u tom takodjer mnogu
učiniti oziyotvorenjem predloga, koga je, ako se ne varam, baš
jedan te gospode na lanjskoj našoj skupštini u Vinkovcih spotaknuo
bio, naime: da se u našem šumarskom listu objelodanjuju
posebni, popularnim stilom sastavljeni, strukovno poučni
članci, namienjeni u prvom redu baš našim predplatnikom lugarom.
Ovaj predlog je sjegurno svakog uvaženja vriedan, ali
ga do sada nije još nijedan od gospode članova, a žalibože
* Tako je B. pr. eesko šumar, družt^o još g. 18(;5. razpisalo nagradu za
najbolje djelo takove vrsti na ceskom jeziku, ~ a napisao ga je u 6 svezaka
K. Bahindhr.
** Vidi Oentraiblatt f, d. g. Forstw. 1880, svexak 7. strana 305., gdje se
veli: „Eine Schule jedocli müsste es sein, ;in welcher die Lehrenden, besser gesagt
Erzieher, nicht das blosse i\n,samnieln von Kentnissen oder gar das Hinaufschrauben
der Anstalt zur Mittelschule sich zum Ziele machen, sondern den
Unterricht tn dem äer Heranziehung von i´orstsohiitxorganen angemessenen richtigen
Rahmen ertkeilen nnd Männer erziehen, wie sie der Dienst benöthi^t.
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 139 —


ni sam gospodiii predlagatelj, po6eo provadjati. Spomonub to
naročito stoga, ne bi li možda za buduće barem koga potaknuo,
da se odazove, jer valja uzeti naum, da štogod budemo na
tom poljvi sijali, da ćemo i žeti. Na veliku potrebu i važnost
valjanog lugarskog kao i šumarsko - cuvarskog osoblja u nas
upozorio je bio već g. 1840. naš .neumrli Nestor brvatskih šumara
j za onda obilazitelj šuma u brodskoj pukovniji, Franjo
Sporer, nastojeć bar donekle nestašici toj doskoöiti izdanjem
svog vrstnog djela u tri svezka: „Das Forstwesen in der k. k.
österreicbiscben Militärgrenze oder vollständiges Forstlehrbuch
für das Militär - G-renzforstschutxpersonale und die hiezu aspirirenden
Feld- und Verwaltungs-Cbargen, mit besonderem Bückblicke
aller dem Militär-Grenz-Forstpersonale vorkommenden
Dienstes-Obliegenheiten." Isti cilj želio je Šporer postići takodjer
i kasnije g. 1849. izdanjem svog djelca: „Mali šumarski
katekizam ili razgled svega onoga, što šumar, komu je o podpunom
izpunjenju dužnosti njegova zvanja stalo j neobhodno
znati mora", sa pitanjem i odgovorom. Sličnu svrhu kao da je
imao pred očima i naš nezaboravni preporoditelj hrvatskoga
šumarskoga di^užtva, pokojni nadšumar Yiadoj Köröskenji,
kadno je g. 1873. izdao bio svoje ,,obće šumarstvo za samouke
i za one, koji se žele izpitu lugarstva i pomoćnoga šumarstva
podvrći itd.", a napokon nastojao je postići isti cilj g. Franjo
Čordašić izdanjem poznatog djela „šumarski poucnik." Nu djela
ova ne odgovaraju u cielosti svim zahtjevom današnje dobe,
akoprem su mogla u prvi mah za nuždu posve zadovoljiti, i
inače bila posve dobra. Viditi je pako ^ mislim, dosta jasno iz
svega toga, koliku važnost su naši hrvatski šumari u svako
doba podavali koli valjanomu lugarskomu osoblju, toli i mogućnosti
njihove naobrazbe. Buduć nas pako još i dan danas
ista bol, ako možda i ne u istoj mjeri, bije, to držim, da je
baš dužnost svakoga svjestnoga šumara, da nastoji po mogućnosti
i sposobnostim koju tu doprinieti k riešenju zadaće o
naobrazbi našeg lugarskog kao i šumarsko-cuvarskog osoblja u
obće, pa stoga zakljucujuć ove redke izcekujem, da će se i ostali
moji drugovi možda na uhar stvari latiti pera i razglabanja
tog baš velevažnog pitanja u nas, koji imamo u samoj Hrvatskoj
i Slavoniji sa Krajinom 550 do 600 lugara, dotično čuvara
šume, a trebati ćemo ih zbilja do mala možda skoro još jedan