DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 12B -iijih
šuma bar tim za sada uzorom služeoim istovjetnikom ravno
urediti), kao mjera progale naravju uastalih šuma, koje želimo
postići, kao i za mjeru one popriečne dobe sastojinaj u kojoj
mogu 8ume obzirom na sađanju im vriednost i tržne odno.^aje
najbolju tehničku kao i financijalnu sjecivnost postignuti, imajući
vazda pred očima mogućnost i nastojanje promišljenim
oprezom vodjenom progalnom sječom, kao i provedbom možebitnih
inih mogućnih uspjevanje šume pospješujućih mjera, postići
u najkraće doba ono, što je do sada narav sama u rnnogo
dulje doba proizvela.


Pripomenak 0 lugarskom osoblju^


kao prilog članku „0 zaštiti šume i lova" ti hrvat. šum. koledaru za godinu
1881, osobitiia obzirom na lugare urbarsko-občinskih šuma.


Dužnosti i prava lugarskoga osoblja, kao i tumačenje rieči
„lugar" kao javne straže, pa i ini njegov djelokrug bilo bi suvišno
ovdje napominjati, pošto je sve to potanje izcrpljeno u
našem ovogodišnjem šum. koledaru pod naslovom „zaštita šume
i lova^" nu preduzeo sam si u kratko ocrtati postupak sa lugarskim
osobljem urb. obćinskih šuma kod prijave i tužbe šumskoga
kvaraj kod uživanja obćinskih šuma, kod poÄumljivanja
i kod inih na gospodarenje uplivajućih okolnosti.


Kod prijave i tužbe šumskoga kvara bilo bi još nadovezati,
da je svakomu lugaru potrebna tako zvana službena
knjiga; prikladan za to bio bi šumski koledar sa 18 tabaka
čistog papira, u kojem nalaze lugari pouku pod gore spomenutim
naslovom, pa im se uza to može ii kratko i ovakav nacrt
upisati za bolje orijentiranje u službi.


Lugari dužni su svako oštećenje šumskoga posjeda odnosno
i proizvoda u svoje službene knjige onim redom ubilježiti,
kako ih u sbiljnosti zatekoše. Polito je od osobite važnosti,
da lugar sam zateče pri činu štetocinitelja, to im se nalaže,
da što vise i revnije obilaze i čuvaju šumsko dobro. Vrieme
ili rok, u kom imadu lugari tako zabilježene štete, zločine,
kradje ili smetanja posjeda prijavljivati, neka je n. p. svakog


1. dana sljedećeg mjeseca. Ovakove prijave imadu lugari obav


ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 126 —
Ijati u praznik, jer je poznato, da se u nas u ovakav dan


najmanje oštećuju šume. *


Kod zateSenja smetanja posjeda imade lugar drugcije postupati
glede prijave, i to s razloga, što smetanje posjeda gubi
svoju pravomoćnost za 40 dana, pa stoga imade lugar takovo
smetanje bezodvlagno i to za 24 sata posije zatecenja svomu
predpostavljeniku prijaviti.


Prijavu šumskih šteta, zločina, smetanja posjeda i dr.
imade pređpostavljeni šumar, ili u koliko ib prima nadšumar,
lugarom potvrditi svojim podpisom i naznakom dana u njihovoj
službenoj knjizi.


Kod uživanja obćinskih šuma je poznato, da privremenom
naredbom od 4. ožujka 1871. br. 2144. §. 43. imade temeljem
godišnjega uživanja služiti gospodarstvena osnova, potvrdjena
po vis. kr- zem. vladi. Na izkolcenoj plohi izlučuje šumar ona
stabla (kod oplodne sječe), koja će se tekuće godine izvaditi;
lugari dužni su bezprestano nadzirati radnike, koje su dotični
ovlaštenici u razmjerju njihova posjeda dužni davati, pa i paziti,
da li se drže točno radnih satova (koji se računaju od
8—12 prije i 1 5 posije podne).


Nadalje dužnost je lugaru, da evidenciju vodi, koliko je
radnika koji broj dao i koliko ih još dati imade, skupa sa
radnimi satovi, pa i svakoga radnika mora prigodom radnje
napose nadzirati, osobito kod izradjivanja gorivnog drva, da
isti samo drva valjana izkljucivo za gorivo izradi, u prostorne
metre složi, i da trupce očišćene od granja netaknute ostavi.


Svojim čekićem imade lugar oznaćiti svaki trupac na mjestu
odpilenja t. j . na onom mjestu, gdje se odlučuje vrh za gorivo
od trupca, sposobna za gradju; naznačenje tekućeg broja na
svakom trupcu neobhodno je potrebito.


Tek pošto su gorivna drva po vrstnoći u prostorne metre
složena i razvrstana, imade ih istom lugar od radnika primiti,
točno prebrojiti i popisati, pa istom sada neka se ide po broju
selišta i množini izradjenog drva dotične obćine k redovitoj diobi.


Diobom gorivnog drva preostali trupci imadu se onakovim
ovlaštenikom podieliti, kojim je obćinski odbor na temelju dokazane
potrebe na gradji istu dozvolio. Nakon toga pako i
jošte preostale trupce imade lugar dobro čuvati, pa za svaki
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 127 takav
kvatj u koliko ne bi štetocinitelja točno ustanoviti mogao,
jamci on svojom službom.


Sveudilj jošte prinadleži lugarom nadzor, da nijedan od
ovlaštenika ne izvede više gorivnog drva, nego mu je dopušteno,
inače imade to odmak prijaviti doticniku, čija bi drva dirao.


Kod pošumljivanja, razumieva se umjetnim i naravnim
načinom, dužan je lugar točno vršiti sve naputke i naloge
dane mu po predpostavljenom. U spomenutoj službenoj knjizi
imade lugar točno u izvidnosti držati broj radnika kod ogradjivanja
zagajnih miesta, kod čišćenja puteva, kod priredjivanja
tla na sjeoini itd., u obće kod svib radnja, koje mogu prigodom
sadnje ili sjetve nastati.


Gdje postoji šumski vrt, tu će takodjer lugar — kojemu
taj posao poyjeren bude — znatna posla imati, navlastito biti
ee mu povjereni poslovi ogradjivanja vrta, pazka na zavremeno
obavljanje jesenske kopi; na novo izjednačiti i u slogove podieliti
potrebne dielove vrta, kao i zasaditi odnosna zasijati ili
mlade biljke u nje presadjivati, čistiti od korova kao i snažiti
pnteve, na sve to imade lugar točno, u koliko sam ne izvadja,
paziti i nadzirati. I kod ovakovih radnja imade lugar radnike
točno bilježiti, razumije se takove radnike, koje podavaju urbarijalne
ili plemićke obćine, paziti na to, da se radni satovi
obdržali budu te sve ovo kot. šumaru točno od vremena do vremena
prijavljivati, da isti uzmogne u pomanjkanju radnih sila
takove jošt potražiti.


Konačno se medju ine, na gospodarenje uplivajuće, okolnosti,
ubraja i ta, da je lugaru za svjestno i marljivo vršenje
prinadležećih mu dužnosti od neobhodne potrebe točno poznavanje
svoje cuvarije, i to ne samo u pogledu površine i medja,
već i u pogledu inih data, zasjecajućih u njegov djelokrug.
Pazit mu je točno na mejnike, da se takovi ne. odstranjuju i u
koliko bi se oštećivali po nepoznatih zlikovcih, imade ih lugar
u piijašnje stanje postaviti. Svoju čuvariju valja lugaru marljivo
obilaziti i sve službi shodno u svojoj službenoj Imjizi točno
u očevidnosti voditi.


Od izpitanih marljivih i svjestno svoju službu vršećih lugara
moglo bi se konačno za,htievati, da si i obćeniti opis svoje
lugarije sastave, što bi jim,svakako u mnogih slucajevih svjestnog
vršenja njihovih dužnosti u prilog bilo. Takav ,opis iraao