DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br, 3. ü Zagrebu dne L svibnja 188L God. T.


Neke prirajetbe k osnovi nove naredbe o naših
šumarskih državnih izpitih.


Sjegurno se je svakoga našega šumara ugodno dojmila
viest, da se je visoka kr. zemaljska vlada napokon jednom ozbiljno
latila preustrojstva naredbe o polaganju šumarskib državnih
izpita. Smatrajući to radostnim začetkom nove ere na
polju domaće đržavno-šumarske uprave, pravom nam se j*e nadati,
da će isto tako do mala valjda sliediti i pretres nove
osnove obćeg šumskog zakona, zakona o preustrojstvu uprave
imovnib obćina, lovskog zakona itd. Premda se u bitnosti slažemo
sa načeli, razvitimi u osnovi, koja bje u zadnjem svezku
objelodanjena, — ne bismo ipak mogli u cielosti rečenu osnovu
takovu, kakova je sada, na odobrenje pi´edložiti, dotično preporučiti,
uzroke, s kojih držimo, da bi se rečena osnova svakako
još prije nego li će u kriepost stupiti, bar donekle promieniti
imala, spomenut ćemo u sliedećem.


U koliko mogosmo iz rečenog članka razabrati, pošla sa
gospoda profesori, sastavljajuć tu osnovu, po prilici sa sliedećeg
stanovišta


a) Da za Hrvatsku i Slavoniju bude samo jedan t. z. viši državni
izpit pravovaljan za samostalnu šumarsku upravu,
i to bez razlike službe.


h) Da se tim, što se usvaja samo jedna kategorija višega šumarskoga
izpita, po polaganju kojega je kandidat u obće
za svako šumarsko mjesto sposoban j priznaje takodjerpitomcem kr. šumarskog učilišta jednaka sposobnost kao
onim inih sličnih učilišta.


c) Da se, kako je to u inih državah jur odavna uvedeno,
izpit taj učini obligatnim uvjetom za svakoga, koji želi u
Hrvatskoj i Slavoniji šumarska službu oba^djati.
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 106 —


Doeim se u prvoj i drugoj točki samo uvjetno sa predlogom
slažemo, u pogledu točke c. posve odobravamo stanovište
odbora.


Öto se najme toga tiče, da li taj državni izpit svakoga,
koji ga jednom položi, u oboe za svako mjesto šumarske uprave
osposobljuje ili ne, mislimo, da se takovo pitanje može samo
teoreticno riešiti, doeim je u bitnosti slabe praktične vriednosti,
jer nam svim je i predobro znano, da se u oboe nikakvim izpitom
ne može kvalifikacija vrstnog upravitelja itd. polučiti,
tu bo su individualna svojstva i ženijalitet, koji pojedinca nad
ine uzvisuje, ter tako i za odlicnija mjesta uprave osposobljuje.


Promaknuće u šumarskoj službi (pošto je doticnik već šumarom)
ne smije a i neće sliediti po školskih i izpitnih svjedocbah,
već jedino po tom, kako je doticnik vrstan u svojoj
službi, u koliko joj je đorasao ili ne itd. Onaj pako, koji imade
bolje uvjete kasnijoj stručnoj naobra?;bi t. j . drugimi riecmi:
onaj, u koga je veće teoreticno predznanje, doći će po svoj
prilici dalje od ostalih mu drugova, Već iz toga vidimo, da
uspjeh, polučen u polaganju ovog ili onog izpita, ne ima toliki
upliv na kasnija promaknuća, koliko u obće samo na postignuće
službe. Pitanje je dakle, ima li onaj, koji je već jednom zadovoljio
zahtjevom državnog izpita, i zbilja pravo na svako šumarsko
mjesto u državi ili ne, bilo ono državno, obćinsko ili
privatnog posjednika? To je pako upravo ona točka, o kojoj
čitava nafta šumarska organizacija zapinje, a to stoga, što ne
imamo kandidata šumarstva jednake stručne prednaobrazbe.
Docim je naime većina naših državnih šumara svoje nauke na
akademijah i visokih školah, kako to već traži današnje stanje
šum. struke, uz sve s tim skopčane preduvjete (svršene srednje
škole itd,) svršila, vidimo opet s drage strane, da nam žalibože
križevačko učilište do sada daje samo kandidate srednjih škola,
koji se po tom naravno obično ne smatraju u nikojem pogledu
đoraslimi onim prvanjim, (izuzam nekih slučajeva).


Ne može se pako državi ni zamjeriti, što nastoji svoja
šumarska mjesta popunjivati samo jednolično (akademičuo) naobraženimi
kandidati, a to tiem manje, što se po zajedničkom
ugarsko-hrvatskom zakonu i onako propisuje za postignuće državne
i šumarske službe akademična prednaobrazba. I u Austriji
vidimo slične odnosaje, gdje država namješta izključivo samo
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

~ 107^ —


abitarijente visoke škole u Beču, akoprem imade i u WeisswasserUj
Eulenbergu i Lavova šumarskih zavoda, ter će taj
postnpak uzprkos svih naprezanja (Seskih šumara valjda i za
buduće ostati. Nu s istih razloga uvelo je bečko ministarstvo
osim običnog državnog izpita još i god. 1875. posebni državni
izpit ža kandidate državnih šumarskih miesta. Vidimo dakle,
da za cislajtaniju postoje faktično dva visja šumarska državna
izpita^ jedan za abituriente srednjih šumarskih učilišta (isti, koji
je i kod nas još u krieposti), i drugi za abituriente šumarskih
akademija i visokih škola, ter kandidate državne šumarske
službe; potonja će ustanova obstojati bez dvojbe dotle, dok
budu postojale u Austriji, pa bilo pod kojom firmom, srednje
šumarske škole.


U nas je do sada postojao običaja da su državni šumarski
vježbenici u Krajini, koji su većinom bili pitomci marijabrunnske
akademije, državni izpit išli u Bec polagati. Pi^ema zaključkom
zadnjeg austrijskog šumarskog kongresa bilo bi to u obće nemoguće,
jer su tamo zaključili, da u cislajtaniji za buduće može
samo austrijanski državljan viši šumarski državni izpit polagati.
Nu ni to nije nova ustanova, jer takova već dugo postoji
za razne njemačke države, a prema tomu morati će dakle, ma
bilo i proti volji, svi naši kandidati šumarstva praviti državni
izpit u Zagrebu, u kolibo si možda erar ne bi pridržao ća i
magjarski državni izpit zahtievati za krajiške državne šumarske
činovnike. To je pako i uzrok, s kojega smo spomenuli, da se
slažemo s tim, da se spomenuti državici izpit zahtieva od svakoga,
koji želi u buduće u Hrvatskoj i Slavoniji šumarskoupravnu
službu obnašati. Isto tako bili bi prema rečenom samo
onda bezuvjetno za jedan viši šumarski di´žavni izpit, kad bi
svi naši šumari bar prilično jednake naobrazbe bili; doklegod
toga postići ne ćemo, dvojimo ob uspješnom razvoju šumarske
struke u nas. Usljed toga scienimo, da bi visoka kr. zemaljska
vlada u velike zadovoljila težnjam čitavog našeg hrvatskog
šumarskog stališa, kad bi kod uvedenja nove osnove za šumarske
državne izpite pošla još i koji korak dalje, pak u buduće
na kr. šumarsko učilište primala samo abiturijente srednjih
škola. To je zahtjev podpunoma opravdan, odgovarajući
podjedno već i tolikokrat izraženoj želji hrvatsko - slavonskog
šumarskog družtvaj da se križevačko šumarsko učilište ili za
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

-^ 108


htjevom vremena i struke primjereno podigne na stupanj akademije,
ili pako ukine, ter na zagrebačkoj univerzi osnuje odgovarajući
odsjek za šumarstvo.


Prema današnjemu predznanju križevackih pitomaca i stečenomu
izkustAm dvojimo u obće, da će isti moći i sada po preustrojstvu
zavoda, budu li se u novoj osnovi označeni zahtjevi
i zbilja od komisije u svoj strogosti stavili, zadovoljiti, akoprem
je isti zavod prema sadanjoj mu naukovnoj osnovi nenarayskim naöinom
nekako ha stupanj akademije stavljen. Daje cieia ta sgrada
slaba, svjedoci nam takodjer zadnjih godina baš obćenito slabi
napredak slušatelja, jer samo vrstniji i većim predznanjem providjeni
mladići mogu na nje stavljenim Uvjetom odgovarati. Sve
bi to pako prestalo, kad bi se samo zreliji i srednje škole jur
svršivši mladići primali na zavod.


Visoka kr. zemaljska vlada mogla bi pako ovim zahtjevom
tiem prije udovoljiti, što će se pocam od sliedeće školske
godine slični zahtjevi protegnuti i na jedino još postojeća srednja
šumarska učilišta u Weisswasseru i Eulenbergu, kako to
bar prigodom Ijetošnjeg šumarskog kongressa i sami ceski i
moravski zastupnici svečano izjaviše. Napokon učinio bi se tiem
ujedno korak dalje, da se već zbilja jednom podigne šumarsko
naše učilište na stupanj akademije, što će jednom morati biti.
Smatrajući tu točku jednom od najpogibeljnijih u rečenoj osnovi,
zabavismo se tuj i ponešto dulje obširnijim razglabanjem naših
nazora, držeći se one; Uz jednake dužnosti — jednaka prava!
Kako su do sada na svih učilištih tako zvani šumarski diplomni
ili konačni izpiti slabo odgovarali svrsi, akoprem ih je mogla
jedino uvidjavnost potrebe stvoriti, to se u novije doba u mjerodavnih
krugovih ozbiljno povela rieč, da se uz lih praktične
državne -šumarske izpite uvedu još i teoreticni državni izpiti,
koji medjutim faktično i u bitnosti ne bi bili ino, nego li je
već namišljeno bilo kod ostvaranja rečenih diplomnih izpita.
Tako je n. pr. ova namjera i u najnovijem ministarskom nacrtu
0 državnih izpitih u cislajtaniji postala činom, u koliko
se je^najme država odlučila od svojih kandidata zahtievati u
buduće t. z. teoreticni državni izpit, koji bi se imao prema dosadanjim
ustanovam diplomnog izpita na c. kr. visokoj školi
za zemljotežtvo pod posebnimi modaliteti polagati, pa tek kandidati,
koji su več taj teoreticni državni izpit položili, moći će
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 109 ™stupiti
u državnu služba, da se onda i opet nakon propisanog


broja godina prakse podvrgnu t. zv, praktičnomu šumarskomu


državnomu izpitu.


Pošto postoji i na našem šumarskom učilištu od najnovijeg
doba neka vrst takovog teoretičnog državnog izpitaj po kojem
se kandidat tek proglašuje za šumarsku praksu sposobnim ili
nesposobnim, to bi se u interesu same stvari najjednostavnijim
putem dalo u kratko u nas ono isto postići ^ što ce u cislajtaniji
još mnogo truda stajati. Uvede li se pako i taj u narav
same stvari sadržani postupak, to bi se dakako morala tomu
primjereno takođjer i ona u osnovi pod §. 3. spomenuta kućna
radnja posve izostaviti. — Kadgod se je pako o tih šumarskih
državnih izpitih, pa bilo gdje, razpravljalo, yazda se je velika
važnost polagala na to, da taj državni izpit ima koliko moguće
praktični karakter, t. j . da se mora samo praktična naobrazba
i vještina kandidata, ne pako teoreticno njegovo znanje
izpitivati, što je naravno tek samo onda moguće, ako je kandidat
svoju teoreticnu sposobnost i znanje polaganjem inog
(dakle teoretičnog strogog) izpita već dokazao.


Slažuć se pođpunoma sa dieljenjem izpitnog povjerenstva
u stalno i vremeno, željeli bismo, da se ipak samo izpitno povjerenstvo
— umjesto iz predsjednika i dvijuh — iz trijuh
članova sastoji, a uz to da se dodieli još koji perovodja zemalj.
vlade za vodjenje zapisnika, kako je to n. pi\ običajno u cislajtaniji.
Glede prostorija, gdje da se izpit obdržaje, mogla bi
se možebiti koja shodna sveucilištna dvorana ustupiti, kako to
biva kod polaganja inih državnih izpita.


Mjesto da se svjedocbe i zapisnici pod vladinim pečatom
izdavaju, dotično zaključuju, preporučili bismo, da se za izpitno
povjerenstvo izda posebni pečat sa napisom: „Povjerenstvo
za polaganje kr. državnog šumarskog izpita´^ uz zemaljski
grb. — što se nadalje tiöe načina ocienjivanja kandidata, preporučili
bismo isti postupak po jedinicah, kako je u cislajtaniji
običajan. Predmeti diele se po važnosti, a isto tako i brojevi
redova; „nedovoljno" označuje se-iiišticom, „dovoljno" sa 1, 2. 3,
„dobro" sa 2. 4. 6., „veoma dobro" sa 3. 6 i 9 itd. Obzirom
na opetovano polaganje državnog izpita kod onih kandidata,
koji su na izpitu jednom pali, držimo da je dovoljno, ako se
u obće samo dvokratno polaganje izpita dozvoli. — Treći puta
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 6     <-- 6 -->        PDF

^ 110


polagati državni izpit znači rek bi prisiliti povjerenstvo, da kandidata
propusti, a samo se po sebi razumieva, da se u slučaju
opetovnog polaganja izpita mora čitav izpit u cielom svom obsegu
iz nova praviti, i to najmanje tek po izminucu jedne godine.


U koliko se nadalje iz rečene osnove razabire, ne ima
tamo spomena o zamjenicih izpitnib povjerenika, što bi svakako
uvrstiti trebalo; s druge strane opet scienimo, da bi se gdjekoje
točke, koje su u samoj osnovi spomenute, mogle možda
umjetnijfc uvrstiti u posebni naputak za povjerenstvo šumarskog
državnog izpita, koji će se i onako napose morati izdati.


Tiem bismo bili u kratko spomenuli naše primjetbe pogledom
na sadržaj rečene osnove, pak bismo svršavajuć ta razmatranja
samo još jednu ne manju važnu spomenuti željeli. Sa
polaganjem šumarskog državnog izpita i njegovimi ustanovami
bit će bez dvojbe u najtjesnijem savezu (osim obće prednaobrazbe
i strukovnog naukovanja) još i propisana dvo- dotično
trogodišnja šumarska praksa kandidata. Ne ćemo tuj da i opet
spominjemo stare jade i poznate tužaljke u tom. obziru, al ne
možemo propustiti, a da ne iztaknemo prieku potrebu, želi li
se i zbilja valjan uspjeb za buduće polučiti, da se vis. vlada
pobrine, neka se čim prije ustroji dovoljan broj i zbilja poučnih
šumarsko-vježbeničkih miesta, i to bez obzi)´a, bila ona sa plaćom
ili nagradom, ili pako i bez plaće. Spomenusmo to zato,
jer dosadašnje posvemašnje skoro pomanjkanje šumarsko-vježbeničkih
miesta u nas i sbilja se može smatrati najvećom rakranom
na^e šumarsko - državne uprave. Potreba te institucije
možda se i nije dosada toliko osjećala, nu očevidno biva danomice
sve priečom, jer dočim se broj izpražnjenib šumarskih
miesta sve to više umanjuje, raste nasuprot danomice broj kandidata
za šumarstvo.


Ne upuštajući se medjutim tuj jo^´ i u dalnja razglabanja
0 tom predmetu nadamo se, da će o tom toli važnom pitanju
svakako još prije, nego li se oživotvori, još i u kojoj anketi
strukovnjaka temeljito razpravljati.