DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1881 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br, 3. ü Zagrebu dne L svibnja 188L God. T.


Neke prirajetbe k osnovi nove naredbe o naših
šumarskih državnih izpitih.


Sjegurno se je svakoga našega šumara ugodno dojmila
viest, da se je visoka kr. zemaljska vlada napokon jednom ozbiljno
latila preustrojstva naredbe o polaganju šumarskib državnih
izpita. Smatrajući to radostnim začetkom nove ere na
polju domaće đržavno-šumarske uprave, pravom nam se j*e nadati,
da će isto tako do mala valjda sliediti i pretres nove
osnove obćeg šumskog zakona, zakona o preustrojstvu uprave
imovnib obćina, lovskog zakona itd. Premda se u bitnosti slažemo
sa načeli, razvitimi u osnovi, koja bje u zadnjem svezku
objelodanjena, — ne bismo ipak mogli u cielosti rečenu osnovu
takovu, kakova je sada, na odobrenje pi´edložiti, dotično preporučiti,
uzroke, s kojih držimo, da bi se rečena osnova svakako
još prije nego li će u kriepost stupiti, bar donekle promieniti
imala, spomenut ćemo u sliedećem.


U koliko mogosmo iz rečenog članka razabrati, pošla sa
gospoda profesori, sastavljajuć tu osnovu, po prilici sa sliedećeg
stanovišta


a) Da za Hrvatsku i Slavoniju bude samo jedan t. z. viši državni
izpit pravovaljan za samostalnu šumarsku upravu,
i to bez razlike službe.


h) Da se tim, što se usvaja samo jedna kategorija višega šumarskoga
izpita, po polaganju kojega je kandidat u obće
za svako šumarsko mjesto sposoban j priznaje takodjerpitomcem kr. šumarskog učilišta jednaka sposobnost kao
onim inih sličnih učilišta.


c) Da se, kako je to u inih državah jur odavna uvedeno,
izpit taj učini obligatnim uvjetom za svakoga, koji želi u
Hrvatskoj i Slavoniji šumarska službu oba^djati.