DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 82 —


Neosporna je dakle nužnost šuma i kod nas kako i za
pojedinog i sve nas skupa, tako i za državu našu. I jedva bi
bilo koga, koji bi to poricao. Samo svima pa i državi našoj
potrebxije više uvidjaynosti i svestranija ocjena i pogled na
važnost naših šuma, te na taj način i ozbiljnija briga za održanje
njihovo.


Pitanje o održavanju i unapredjenju šuma kod nas joHe
ni ukoliko ne dolazi ni u sudar sa poljodjelstvom, niti se zato
opaža i najmanja potreba. Kod nas još i ne ima poljođjeljstva
tolikoga objama i savršenstva, da bi mogla otvoriti borbu protivu
šuma i težiti, da se što više šumskog terena preobraća
u kulturno — žiratno — zemljište; naprotiv dobar uspjeh današnje
naše poljoprivrede u tiesnoj je svezi sa bićem i održanjem
šuma, i riedki je naš poljoprivrednik, koji uz svukoliku
poljsku radnju ne vodi opažnu brigu i o očuvanju po kojeg svog
branika, jer tek ako ima i dobrih zabrana pored valjanog ura


djenog polja i odnjegovane stoke, — onda se smatra za domaćina
i zemljodjelca na svom mjestu i onda se i sam opaža za
dovoljno osiguranog sa svima potrebama, nužnim mu za radnju
njegovu. Šume su nam i inače već toliko umanjene i na nzak
prostor svedene, da bi se jedva i riedko gdje i dala prilika,
da se iztakne: da li bi koristnije bilo, daše izyjestna šumautre
u korist poljoradnje, jer skoro svuda šume kod nas pokrivaju
mahom samo ona i onakova mjesta, koja su šta više i nepristupna,
a kamo li da bi se mogla koristno obradjivati, kao
njive, vinogradi, livade i t. d. Ne dakle s pogleda tog, da se
šumsko zemljište koristnije upotrebi za poljoprivredne cieli, nego
iz nedovoljne ocjene prave važnosti i koristnosti naših šuma,
a često još iz gramzivne težnje za posebno koristovanje upotrebom
drveta i ostalih koristi, što ih šume daju, — one su
kod nas već svedene na suviše ograničen prostor, tako da
nam se skoro javlja, ne neopravdano no sa dovoljno razloga,
pitanje: da li nam je sadanji rejon šuma dovoljan ili će možda
biti potrebe, da se izyjestna pa i mnoga kulturna zemljišta
preobrate u šumska. Poljska privreda u nas sa šumskom mora
stojati u tiesnoj svezi i koracati u svome razvitku uporedno?
pođpomažući se. Današnji stupanj razvića naše poljske privrede
ne predstavlja još ni malo potrebu smanjivanja šumskih predjela
u korist poljođeljstva, i prema tome i u tom pogledu