DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 68 7.
Na jur i u inib državnih dielovih austro-ugarske monarkije
postojeće slične uredbe, iraenito pak o na postojeće
ministarske naredbe zapolaganje takovih državnih
izpitauBecu i Pešti, kao i na postojeće naredbe
u tom pogledu u inih naprednih državah srednje Europe.
Nastojeć tako po mogućnosti zadovoljiti toli postojećim
u nas odnošajem, koli takodjer i svim obćim zahtjevom šumarske
znanosti i umjeća, nadaju se najpokornije podpisani, đa će
Visoka kr. zemaljska vlada, razabiruć sve i sva potrebna, ovu
tako sastavljenu osnovu milostivo za podlogu toli nuždne reorganizacije
poznate naredbe od 16. siecnja 1850. god. uzeti.*)


§ 1


Znanstveno i praktično osposobljenje za postignuće stalnoga
javnoga namještenja za tehničkog i upravnog činovnika
šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji ima se dokazati izpitom,


obavljenim po sliedećih ustanovah (temeljecih se prije svega na
ustanovah §. 22. šumskoga zakona od god 1858; — carski patent
od 24. lipnja 1857.).


", §. 2., ;


Za moći pako podvrći se tomu izpitu, potrebno je,- đa
kandidat dokaže:


a) Da je svršio trogodište i položio strogi konačni izpit iz
šumarske struke na kr. šumarskom učilištu u Križevcih,
ili da je svršio šumarske nauke na kojoj akademiji ili vi


. sokoj školi za šumarstvo u ovoj monarhiji, zadovoljiv ipak
uz to još i ustanovam ove naredbe, u §. 2. pod a. spomenutim.


h) Da je po ostavku križevačkog učilišta kroz najmanje tri
godine bezprekidno u praktičnoj službi kojega šumarskoga
ureda, kojemu je predstojnik po državi za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva osposobljeni i priznani šamar,
boravio. U slučaju pako, đa je kandidat svoju stru


*) Tom sgodom, kad se već radi o preustrojenjn naših šumarskih državnih
izpita,^ moUli bismo podjedno Yisoku kr. zemalj. vladu, da dade i bolji
oblik i ogled svjedočbam, nego li je dosadanji.


(Opazka uredničtva.)