DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 72 —


bi se do mala u interesu stvari koji od tamošnjih naših strukovnjaka
kojom razpravieom o tom amo odazvao.


Fran Xav, Kesterčanek.


Važnost Rieke po hrvatsku trgovinu šumskim!
proizvodi.^)


Rieka je hez dvojbe uz Spljet najvažnija hrvatska luka,
a kako ju ugarska vlada posljednja dva decenija baš vidno
i u svakom pogledu unapredjuje, to je naravno, te si naši Riečani
već i sada utvaraju, da su trgovinom i važnošću ravni
prvoj liTci naše monarkije, Trstu. Pa docim je sve do g. 1870.
odkako bje južna željeznica dogradjena, važnost Rieke s trgovačkoga
gledišta danomice padala, tako vidimo nasuprot, da
se ona, u najnovije doba baš prekrasno diže, i kako su Austrijanci
Trstj tako su Magjari opet Rieku ostavili i nadalje, uzprkos
g. 1879. provedenog ukinuća slobodnih luka, slobodnom
lukom.


Važnost Rieke po hrvatsku trgovinu sa šumskimi proizvodi
svake vrsti predobro je označena u kulturnoj povjesti naroda
našega. Sva skoro rek bi izvozna ti^govina s hrvatskom
hrastovinom bijaše sve do g. 1859. usredotočena na Rieci. Sava,
Kupa ter karlovacko-riečka t. z. luizinska cesta, bijahu za dugo
glavnini stecištem domaćega prometa naroda hrvatskoga- Rießki
veletržci i patricije uz sisačke i karlovačke staro-hrvatske trgovačke
tvrdke podržavahu za dugo stieg hrvatske trgovine na
čast i diku domaćeg obrtnictva kao i trgovine. Upravo za same
dobe obćeg kulturnog preporoda naroda hrvatskoga u prvoj
polovici ovoga vieka bijahu i opet riečki trgovci, a na čelnim
poznati patricij Adamić i francez Boune, koji nam za dugo osjeguraše
francezku uvoznu trgovinu sa dužicami, a i brodovnom
gradjom. Trgovina pako ta bila je to doba baš prevažna, što
možemo najbolje odtuda razabrati, da su za onda medju Riekom
i Francezkom sklopljeni dostalni ugovori za svakogodišnju
dostavu dužica u iznosa od 8—10 milijuna duga.


=) Vidir Wüsselv „Oestürreicliische Monatsschrift für Forstwehro´* Deoember-
Heft 1880 Str. 576-580.
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 73 —


Nije jpi´ometila,, poimence željexniels:ili prugn., pa. ipak je trgoviiia
naša. toli kopnom, Icoli morem mnogo znatnija bila od da.na.snje.
Kako nekoT´ Heiij, Bakai´ i Bieka trgovalin, i kakovo tnj bogatstvo
i bbigostanje za onda vladaše, o tom bi nam mnogi
od^´jetci za onda j^rebogatib i dobro stojeeiln sada pako osiromašeni]!,
tamošnjih gradjana mnogn kazivati znali.


Nn dočim se Rieei i opet počimlju dani bolje i sretne bn"dnć.
nosti vraeaii, to opet s druge strane bas n korist Rieke
ostalo hrvatsko primorje da,nomiee sve to vine propada i osiromašuje.
U Senju i Bakru, nekoe živahnih trgovačkih rajestih
danas su puste luke i magazini.


Tako bijaše i na Rieci, kadno se je bika dogradila jiižnoželjeznieka
p´i´uga Bee i Trst sa razgrankom Zidanimost-Zagreb-
Sisak. Pa kako i je bas dogradnja tih pruga znamenito djelovala
i na iste hrvatsko-sumavske odnošaje, osobito pako ]´t.a
samu za onda jur znamenitu trgovinu Siska sa fVaneezkiini dm
žicamij u koliko se njima stvorio neposredni put k moru, to se
tim ujedno i dosadanja trgovina Eieke odmakla na Trst. To
bje oko godine 1860. Dočim je Trst još god. 1859. jedva .poldrugi
milijun dužica eksportirao, izvezlo se već 1861. godine
llVs milijuna francezkik duga preko Trsta u Francezkn, a već
do mala skoro da je i nestalo izvoza duga iz rieeke luke. Taj
je izvozni promet Trsta rasao sve tamo do g. 1865—1867. na
kakovih 36´/^ milijuna dnžiea, i to ponajviše naše hi´vafskoslavonske
robe. Nu već oko god. 1873- vidimo, da se ti odnosaji
i opet u korist Rieke promienjuju. Dogradnjom pi´uga
Zagreb-Ka]´lovac-Rieka i onom Sv. Petar-Rieka nastaje i opet
novi život na Rieei.


Trgovina se i opet poče dizati, a god. 1873. izvezlo se
opet iz Rieke do ^ji milijuna dužica put Fi´ancezk´^. a od ovog
časa zau;?;imlje Rieka ope1 važno mjesto u povj^-sli lirvatske
izvozne t]´govine sumskimi proizvodi, imenito traneezkimi ducamij
kako se te najbolje vidi iz sliedećih podataka.


Najnoviji godišnji izvoz francezkili dužica; izvezlo se komada
iz slobodne luke:
Trsta ^^f^k^
47.745.700 1874. 3 629.600
47,217.100. , 1875 0.214.300
2
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 74 —
Trsta Rieke
36,028.000 1876 2,926.000
32747.000 1877 3,105.700
29,940.000 1878........ ..2,217.000
28,026.700. 1879. 1,671.900


U koliko je pako izvoz dnžioa godinom 1876. na .Rieci i
opet razmjerno manji» !eži donekle takodjer i u odnošajili, nastavših
na iztoku nsljed okupacije Bosne i srbsko-turskih ratova,
koji morahu već i po naravi samoj više na riecko tržište,
:nego li na tx^cansko uplivati. Kako bi se pako riecka izvozna
trgovina s ostalimi šumskimi proizvodi razvila, razjasniti ce
nam sliedeći, na temelju podataka riecko trgovacko-obrtnicke
komore sastavljeni pregled. .


Godišnji izvoz morem.


Drvljaseizvezlo:
-. 1872-74. 1875—77. 1878—79.
Jarbola i jedara, komada..... 42 89 20
Bordonala kub. metara 7.856 11.712 16.837
Obruča za lagvicke, svežanja 85.633 83,793 13.500
Brođovne gradje (corbami i madieri)
kub. metara 380 5.870 1.256
Bukovih i jelovih dužica kom. 1,811.429 5,523.400 7,713,400
Hrastovih dužica kom 2,018.358 4,082.133 1,894.450
Stuba i letva kom 85.633 157.033 199.150


Vesala kom. 4.200 6.267 5.150


Tramova kom 38.631 91.261 55.531


Željezničkih podvalaka kom. . . — 21,326 110.970


Stupova (ponti) kom ^ ^ 5.500 —


Kalanih stuba (subbie) 17.333 63.967 35.000


Dasaka kom 541.333 773.063 1,178.350


Tavolette bukove kom 1,705.065 1,377.817 2,669.950


Ostale gradje, kub. met — 1.166 2.875


Gorivnog drva „ „ 8.577 3.626 1.515


Drvnog uglevja mei centi.... 10.895 12.711 9.697


Dr v en e ro b e:
Stolarske robe, metr. cent 698 892 630
ßacava i badanja „ „ 778 2.046 4.628
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 19     <-- 19 -->        PDF

„ 75 ~


S m o 1 a r s 1^: e 1^ 0 b e:
^ ´ 1872—74, 1875-77. 1878—79,
Smole (peče e pegola) met. cent 4.99 53j 722
Katrana, met. cent, 111 308 487


T r i e s 1 a i ni a s t i .1 a.
Kore — met. cent ´ ´ 208 - 107 4.05
Suma „ „ , ´ 1.178 ´ 708 940
Babiiška (galla) metr. cent. ... . 47 30 4
Valone-e, metr. cent l i 2.347 —
Pepeljike „ „ — 2 34,


Plodina.
Borovice, metr. cent. —-, 34 53


Godišnji izvoz kopnom.
Drvlja se izvezlo:
Građje kub. met 4.240 7.748 6.987
Q-orivnog drva kub, met , 2 51 193
Drvnog ugljevja metr. cent..... 1 9 4


D r V e n e r 0 b e.
Proste, metr. cent 2.452 1.215 1,669
Polufine „ „ 56 32 54
Fine „ . „ .,...-.... ,1 8 15 . 70
Bacava i badanja — — 831


Smolasterobe;
Kolofonium metr, cent 64 215 234
Tekline metr. cent. — — 4
Kolomasti „ „ — 2 32


Trieslaimastila:
Kore, metr. cent. — 15 73
Suma „ „ 434 2.991 1.147
Babuška metr. cent — 6 ISo
Drva za bojadisanje, metr. cent. 6 16 63


Pepeijasterobei


Pepeljike metr. cent 1 1 1
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 20     <-- 20 -->        PDF

´,, _^ 76 —


Grođišnji uvoz raorem.
D r V 1 j a s e u V e 2; 1 0 :
1872-74. 1875—77. 1878—79.
Jarbola i jedara, koni 18 10 3
Bordojiala ~ luib. met 166 84 382
Obruča iz drva, svežanja 1.000 66B 100
Brodarske gradje, kub. met 6.551 1.974 1.146
Bukovih i jelovih dužica, kom.. 671.433 299.266 155.100
Hrastovih dužica, kom — ._ 8.650
Stuba i letava, „ ........ 2.900 ^ 2.333 2.100
Vesala, kom 6.133 5.930 3.300
TramoTa „ 294 948 960
Kalanih bukovih stuba, kom..., 6.067 6.633 8.8OO
Stupova i dasaka „ .. . 65.866 12.150 17.100
Ostalog gradjevnog drva, k. met. — — 204
Tavoleta, kom 63.733 6.9B7 —
Gorivog drva, kub. metara 2.305 934 868
Drvnog- ugljena, metr. cent — — 33


Drvene robe:
Stolarske robe metr. cent — 67 130
Drvenih lagvicaka i badanja, m.
centi. 2.306 934 92


S m 0 li n a:
Smole, metr. cent — — 1.448
Tekline „ „ .,....., 1.325 1.319 546
Katrana „ „ 795 631 .350


Trieslaimastila:
Kore, metr. cent. .,., 467 ´ 633 288
Babuaka (galla) metr, cent 4 2 —
Suma, metr. cent 1.725 1,813 1.997


Valone-a „ „ .." "´ 954 58 " 426
Drva za bojadisanje
(Farbehölzer)
metr. cent — , . . 99


Pep eljike.
Pepeljike „ 46 6
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 77. -^ ^
Godišnji uvoz kopnom.
Drvlja se nvezlo:
1872—74. 1875—77- 1878—79,
Gradje -- kub. met. _ . 31.765 f)9.235 65.650
Goriva „ ,^ .. / ´ 9.680 15.822 20.678
Drvnog ugljevlja metr. cent 75 1.570 1.235


D rven e r ob e:
Proste ~ metr. cent. 1.978 4.444 6.571
Polufine „ ,, 424 173 767
Fine´ „ ,, .; .. -685 1.258 43B
Bacava i bađanja............. — — 235


Smolina:
Tekline, metr. cent — 127 68
Kolomasti „ 7 31 —-
Katrana „ ^ „ 260 — 583


Trieslaimastila:
Kore, metr. cent ,.. . 139 159 379
Suma „ „ 34. ,. 528 "´ 75
Drva za bojadisanje metr. cent. . — — 28


P e peljik e:
Pepeljike, metr. cent 1 9 6
Dočim ove brojeve zabilježismo bez svakog dalnjeg prišivka,
uvjereni smo, da će svaki našib članova iz tib vele zanimivih
izkaza moći koju tu zanimivu, a donekle valjda i poučnu
razabrati,


Šumarstvo u kneževini Srbiji.


Kako je jur priznano, đa smo mi Hrvati i Srbi jedan te
isti nai-od, ter kako se u najnovije doba, Lvala bogUj i u našib
političnih krugovib ta naša narodna jedinstvenost sve to više
priznaje a i cieni, to držimo, da ne bi ni od strane našega
družtva s gorjega bilo, kad bi nastojali bar za buduće uzimati
primjereni obzir na razvoj i odnošaje šumskog gospodarstva
srodnih nam naioda balkanskog poluostrva. A kako je Hrvatska
baš u šumarsko-gospodarskom obziru od svib balkanskih