DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 66 izdanja
ove naredbe položili državni šumarski izpit polag naredbe
kr., zemaljske vlade od 16. siečnja 1850.


Oni pitomci pako, koji su kao bivši slušatelji kr. šumarskog
učilišta u Krizevcih taj zavod prije preustrojstva od g.
1877. ostavili bili, mogu iznimice, ako još državni izpit položili
nisn, taj izpit i bez ustanova §. 2, lit. a. polagati, nu to
vriedi samo do konca godine; 1882. ;


§. 16.
Da li u inozemstvu ili drugoj kojoj zemlji ove monarhije
položeni državni izpit i naukovanje odgovara ustanovam §§.


1. i 2. i da li absolviranje nauka na kojoj inoj možebitnoj srednjoj
školi i bez polaganja konačnog izpita na kr. šum. učilištu
u Križevciit (u smislu naredbe kr. zemalj. vlade odjela za unutarnje
poslove od 21. svibnja 1879. br. 40008) kandidata za
polaganje ovog državnog izpita usposobljuje ili ne, imati ce
od slučaja do slučaja odlučiti kr. zemaljska vlada.
U Križevcih dne 28. prosinca 1880.
Dragutin Hlara m. p. Fran X. Kesterčanek m. p.
Vladimir Kiseljak na. p.


Sitnice ob uzgoju i koristi višnjevine i rašeljkovine.


Za moga ovogodišnjega tercijalnoga putovanja po južnonjemaćldli
zemijah pohodio sam medju ostalim takodjer i u
starodrievnom bavarskom Norimbergu neku oveću tvornicu
rezbarske, tokarske i ine galanterijske ili takodjer tako zvane
„niirnberžke robe." Nabavljajućemu tom sgodom raznih predmeta
pokaza mi gazda takodjer i više vele ukusno i liepo izradjenih
stvari iz višnjevine. — Bilo je tuj palica, kamiša,
puceta ormarića, držala, škatulja i mnogo drugih predmeta,
jedan ljepši od drugoga, u svih si pako ćutio prekrasan i jak
miomiris rašeljkovine — čemu se i ne malo čudih. — Ilpitay
znatiželjan gazdu, odkuda li si dobavlja potrebni materijal višnjevine
u tolikoj mjeri i takove vrstnoće, re6e mi, da je ta
visnjevina sva iz Ugarske,— tamo negdje nedaleko Štajerske
i Hrvatske medje — (valjda od Neudorfla?), gdje da ju plaća
po snopu (svežanj od 100 komada šiba) sa 10 for. Taj me evo
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 11     <-- 11 -->        PDF

^ ^ 07 ~


sluSaj takodjer i prinuka, da u interesu stvari i u tom listu
koju prosborim ob uzgajanju višnje i važnosti ter probitačnosti
uzgoja takovih višnjika.


Kod nas u Hrvatskoj nalazimo više vrsti višnje^), jedna
je obiöna višnja (Cerasus caproniana), slična trešnji, sa sasvim
gladkim, svjetlim i kožnim lišćem i mnogimi izdanci ili mlazovi,
što izbijaju iz njezinoga korjenja, od kojih su naši Bošnjaci,
boraveći u tih krajevih pravili cibuka; druga je dalmatinska
višnja (pnmus marasca), treća je vrst pako t. zv, višnja rašeljka,
(prunus mahaleb — Steinweichsel), a to je baš ona vrst,


o kojoj ćemo ovdje prije svega razpravljati. Grm je to 10—18
stopa visok, okruglo-jajastim lišćem, koje je obsrcasto, oštr-
Ijato, tupo, pilovito, gladko plešivo; bieli cvjetni grozdovi su
omaleni; cvati prije nego lista; voće okruglo-jajasto, crnkasto,
veće od graška. Raste po prigorju, imade osobit-o mirisno crvenkasto
drvo (rašeljkovina) crvenkaste kore, a što je za nas
najvažnije, prava mu je domovina u Europi naša krševita Dalmacija.
Drvo je osobito u novije vrieme predmet živahne i
izdašne trgovine, trebaju ga bo, kao što je poznato, tokari,
rezbari, stolari, ali i sapunari. Domaći naši žganicari (ijiquerfabrikanten)
peku od voća maraskom oplemenjene rašeljke poznatu
sladku žganicu, zvanu „maraschino"; osim toga je u
Dalmaciji i po susjednih krajevih Bosne i Hercegovine ta rašeljkovina
važan predmet obćeg narodnog domaćeg rukotvorstVa,
tamošnji žitelji bo ne samo da prave iz njega prekrasne
čibuke cesto velike upravo vriednosti, nego i ine domaće rukotvorine,
kako nam to medju ostalim jasno takodjer i g. 1876.
na Skradinskoj gospodarskoj izložbi izloženi predmeti pokazaše.
Isto tako je uzgajanje te rašeljkovine već odavna udomljeno
po dolnjoj Austriji, imenito po bečkoj okolici, gdje je ne samo
vele zanimiva no i važna proizvodna grana. Ne goje se pako
tu višnjici već kroz malo ne stogodište sbog koristnog ploda,
već jedino sbog izdanaka i mlazova, u kojih razvija kora sbog
sadržine t. zv. cumarina (naziv one lučbene sastojine, koja rašeljkovini
i višnjevini miris daje), osobito kad se za dobe cvatnje
odrezani izdanci malo ugriju, preugodan miomiris^), n. pr. sličan


1) Vidi : Dr. Bogoslav Šuhk „BHjarstvo" str. 105. i 106.
´) Vidi: Dr. E. Ph. Dobner „Lehrbuch der Bot. f. Forstmänner" 3. Aufl. str. 276.
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 68 —
onom prvenca (asperula odorata) i ždraljike (melilotus). Bec, to
starodavno tržište sa orijentalnom robom 2a svu zapadnu Europu,
obskrbljuje ovu već više vjekova medju ostalim takodjer
i t. z. turskimi lulami, osobito pako turskimi kamiši iz rašeljkovine
(Weicbselrolir). Nu kako i jesu prvobitno bečki trgovci
tu robu i zbilja iz turskih pokrajina dobavljali, to su se isti
ipak u brzo takodjer i u zemlji samoj stali za takovimi proizvodi
ogledavati, dobavljajuć si osobito početkom ovoga vieka
tu robu preko Trsta iz naše Dalmacije, a i iz samog okolišja,
Beča, gdje rašeljka osobito po vapnenastih ograncih u blizini
gradića Badena i u đivjem stanju dobro uspieva. Nu đocim se
te đudaljke to doba osobito cjeno plaćahu, to sa se divlje rašeljkovine
mlazovi u brzo izrezali, a pokusi uzgajanja rašeljkovine
po raznih bećkih parkovih pokazivahu, koli liepo može
ista i po dolnjoj Austriji uspievati. U do doba došao je i beSki
tokar Josip Trenner na pomisao, da i sam provede uzgoj du-đaljka
rašeljkovine u svojih vrtovih, na što ga još osobito i to
sklonu, što su tako umjetno uzgojeni izdanci pravniji a i
inače mnogo ljepši i vriedniji od onih u naravnom stanju sakupljenih
bili, Ou i neki Biondek bijahu pod konac prošloga
vieka prvi njegovaoci i uzgojitelji rašeljkovine u posebnih razsadnicih
u mjestu Badenu kraj Beča. Začetnik tih gojilišta
Trenner sam imao je već početkom ovoga vieka do 22 jutra
takovih rašeljkovih du dika, koji mu davahu godimice do


400.000 komada duđaljka. Njega pako do mala nasliedili su i
drugi vrtlari i gojitelji, i to tim više, što je uzgajanje takovih
dudika u to doba mnogo koristi nosilo, jer umjetno uzgojem
duđaci, (Weichselrohre) znatno nadkriljivahu ljepotom kore divljake.
Tako nastadoše vremenom oni veliki vrtovi rašeljkovine
kraj Badena, u Kottingbrunu, Siebenhirtenu i t. d., koji i dan
danas još zapremaju više od 120 jutara površja.
Velika dobit, koju ti razsadnici tim vlastnikom donašahu,
do mala sklonuše i druge posjednike na uređjenje takovih plantaža,
i ne prođje nit desetak godina, pa se ta vrst gojitbe i
po ugarskih krajevih udomi, i to dakako najprije u Sauerbrunnu
kraj Neudörfela na austrijsko-ugarskoj granici, al kašnje
i drugdje.


Cim se je pako ta gojitba u okolišju bečkom i po Austriji
sve više usavršivala i mnažala, tim naravno morao je i uvoz
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 69 —


naše ki^vatske rašeljkovine iz Dalmacije, Bosne i inib naših
pokrajina sve većma padati, i to tim više, što su dotične vlade,
obrtnici i ini poduzetnici u Beču i okolišju sve više svoj zanat
i obrt unapredjiyalij a tako umjetno uzgajane dudaljke sve
ljepše, miomirisnije, a tim dakako i znatno uporabljivije i cjenije
od samih naših divj´aka postale.


Dugo doba bila je ciena takovih rašeljkovih dudaljka baš
nenaravna^); ta još oko godine 1850. se plaćalo za svežanj od
100 komada poprieko 30—40 for. Uzgajanje to se je dakle toli
izplacivalo, da su se svi, koji su se tim poslom bavili, do mala
obogatili. Nu tim prouzročeno znatno umnažanje takovih razsadnika
do skora i opet potisnu ciene, tako da se je u Beču
već godine 1860. svežanj po 100 dudaljka samo još popriečno
sa 20 do 30 for., a godine 1877. ćak i samo sa 15 do 20 for.
plaćao. Još znatnije pale su ciene god, 1879. naime na 8 do
12 for. po svežnju, al kraj svega toga je ipak još 1 te godine
cisti prihod takovih dudaka do poldrug stotine forinti iznašao,
nedvojbeno uspjeh, koji se riedko inom kojom težatbom postići
može, kamo li pako onaj od god. 1850.; koji davaše nevjerojatni
cisti godišnji prihod od poldruge hiljade for. po rali.
Poznati austrijski šumar i bivši savjetnik šumarstva kod
namjestnictva u Dalmaciji pl. Gruttenberg, spominje^), da rašeljka
po Dalmaciji čini čitave male sastojine, obzirom na stojbinu
istih pako veli, da ljube kameno tlo, gdje do 320 m. iznad
morske površine, kao grm al i kao maljušno stablo od 3 do 6 m.
visine uspieva. Drvo da je prilißno čvrsto, žilavo, smedjo-crveno
i vlaknasto, ter jakog, kod svežeg drva neugodnog, kod suhog
pako miomirisnog vonja. Specifična težina == 0.84, Osim ploda
i drva rabi se takodjer lišće i košćice, osobito u sapunarstvu
miomirisa radi. Mnogo obširnije govori o rašeljki poznati i u
nas Hrvata cienjeni šumarski učenjak Josip Wessely, koji, spominjajuć
uzgajanje rašeljkovine po Dolnjoj Austi-iji, opisuje
uzgoj iste na sliedeći način ^)´. Ra^eIjka goji se u sitnih šumah
trogodišnje obhodnje. Duduki (die Rohrstäbe) traže, za


0 Vidi: Josef Wessely „forstliches Jaiii-bueb 11. Jahrgang 1881"- erster Theil
strana 264.


- ^) Vidi: Gentralblatt für gesammtes Forstwesen 1876, „Beit^´ägö zur Kenntniss
der ia Südösterreich heimiseiien Holzarten" von Guttenberg str, 420.
^) Vidi: forstliches Jahrbuch 1881. strana 265.
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 70 —


moći uspievati, obzirom na podnebje i stojbiuu iste uvjete kao
sto vinova loza, osobito pako zaklonjen položaj (jer inače ne
imadu ciste i neozledjene kore), duboko, plodno i vapnenasto
tlo, s kog se uzroka isto mora prije no 6e se takav razsadnik
ureditij 2—3´ duboko okopati, a uz to i svake treće godine
(dakle na koncu svake gospodarske obbodnje) i pognojiti. Da
je vapno potrebna sastavina tla^ na kojem želimo rašeljku i
višnju uzgajati, svjedoci nam takodjer jur spomenuto uspievanje
njibovili divljaka po krečevitih zemljak, na i izkustvo nam je
dokazalo, da daduki uzgojeni na tlu, sadržavajućem malo ili
neznatno vapna, ne imaju nikad onu tamnu i liepu rumenu
boju, kako u protivnom" slučaju; A hoćemo li maksimalni uzgoj
postićij to imamo takove plantaže još i okopati, a i zaljevati
(osobito za dobe suše), kako to vidimo u. pr. i u poznatih dudukgojaca
badenskih, koji svoje razsadnike do cetir puta godimice
okopavaju i umjetno natapaju. Nu i bez okopanja i natapanja
moći je polučiti cilj, nu nikako tako, kao onda, kad
taj trud požaljeli nismo.


Biljke se u domaćih biljevištih uzgajaju, ter za 1—3 god.
u razsadnik presadjuju. Presadjivanje biva u redovih, u razmacih
od 4 stope; razmak pojedinih biljka u redovih iznaša tek
samo 2 stope. Drugi rabe opet cetvorinsku (Quadratverband)
sadnju sa 2^2 do 4 stope. Po izmaku jedne godine, iza kako
su biljke presadjene, sliedi prvi obrez, koji se onda može kroz
15 do 24 godine ponavljati. Panj tjera u uzkoj svezi 3—9 izdanaka,
od kojih se ipak samo na 3—6, obično 3—5 najjačih
ostavlja, a ostali se odstrane. Čim je razmak stabalaca veći,
tim je broj godišnjih izdanaka i životnost stabalaca, dotično
panjića veća. Za uzgoj uzcuvani izdanci, koji za dobrog ljeta
l´o m. a i više, inaöe pako samo 4´ visoko ponarastu, osnaže se
pod jesen do preko polovice nožem od lišća i pupovlja, a oni,
koji su višji od 2 m. se i obrežu. U proljeće se onda od preostalih
izdanaka takodjer još odstrani pupolje osim 4—5 oči
(puplje) j zatim se kolje učvrsti u zemlju (poput vinograda)
yazda tako, da medju dva i dva stabalca zabijemo po jedan
kolac. Kad puplje iztjera, tad se mlazovi svezu likom o kolje,
vazda tako, da je uviek polovina izdanaka svakog susjednog
panja o jedan stupac pričvršćena. Ujesen se izdanci na ^jz palca
podrežu.
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

._ 71 ^


Najljepši izboji dobivaju se obično već u drugoj godini,
ostali tek u trećoj, a osobito vrieđni i liepi (Elite-Exemplare)
ostavljaju se i do Öetrtve godine na stablu. Sjeća se izvadja
pod kasnu jesen pilom tik panja. U nekih plantažah rabe mjesto
kolja brazde.


Da li su izboji posve ravni ili ne, ne čini mnogo, pošto
se mogu krivi lasno kasnje parom izravnati. Glavno je, da
imadu liepu, rumenu, gladku i cistu koru. Najviše im s toga
može škoditi krupna tuca, osobito prve godine. Pojedini gojci
montiraju duduke sami, t. j . oni ih izprave (u vrućini) i provrtaju
sami, nu većina ih prodaje surove tokarom.


Po Wesselyu iznaša danas čist prihod takovih plantaža
rašeljkovine godimice po rali u okolici Beča od 120—190 for.
popriečno, bez dvojbe dakle prihod vele izdašan i znamenit,
koji je za nas Hrvate još i tim znamenitiji, sto bi se te vrsti
gojitbe već i po naravi podnebnih i inih odnošaja naših primorskih,
a osobito pako naših dalmatinskih strana, u tih krajevih
ne samo uspješno urediti dale, već bi se takodjer mogle
učiniti shodnim pripomaganjem mjerodavnih krugova naših liepim
vrelom bogatstva za tamošnje pošteno i radino, no nada
sve osiromašeno pučanstvo, i to tim više, buduć bi se s tom
vrsti uzgoja lasno mogla i onako u nas toli liepo postojeća
kućna obrt rezbarstva usavršiti i po obću produkcija važnom
učiniti, kako to n. pr. u Austriji jur počeše s drvom uljike i
inimi kojekakvim! po rukotvorstvo i rezbarstvo važnimi tvarmi
činiti, podižuć po raznih krajevili države javne obrtne škole,
kao n. pr. u Aussen, Halstattu, Grmundenu i t. d., koje već
liep uspjeh i na ovogodišnjoj izložbi u Beču ižkazaše. Ne bi


dakle s gorjega bilo, da se već sada jednom i u nas stane


razmišljati o podignuću blagostanja tih naših zlosretnih kraških


krajeva, što bi se bez dvojbe nioglo takodjer postići usavrši


vanjem i umnažanjem takovih rašeljkovih plantaža i sustavnom


obrti robe te vrsti, koja se, kako to jur i gore više dovoljno


iztaknusmo, u nas i onako već od naravi osobito po Dalma


ciji i Bosni na liepom stepenu razvitka nalazi. Zaključujuć


pako time ove sitnice ob uzgoju i koristi višnje^nne i rašelj


kovine, žalim, da ne imam točnijih brojnih podataka i dokaza


0 stanju i važnosti iste, osobito po našu Dalmaciju, a želim, da
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 72 —


bi se do mala u interesu stvari koji od tamošnjih naših strukovnjaka
kojom razpravieom o tom amo odazvao.


Fran Xav, Kesterčanek.


Važnost Rieke po hrvatsku trgovinu šumskim!
proizvodi.^)


Rieka je hez dvojbe uz Spljet najvažnija hrvatska luka,
a kako ju ugarska vlada posljednja dva decenija baš vidno
i u svakom pogledu unapredjuje, to je naravno, te si naši Riečani
već i sada utvaraju, da su trgovinom i važnošću ravni
prvoj liTci naše monarkije, Trstu. Pa docim je sve do g. 1870.
odkako bje južna željeznica dogradjena, važnost Rieke s trgovačkoga
gledišta danomice padala, tako vidimo nasuprot, da
se ona, u najnovije doba baš prekrasno diže, i kako su Austrijanci
Trstj tako su Magjari opet Rieku ostavili i nadalje, uzprkos
g. 1879. provedenog ukinuća slobodnih luka, slobodnom
lukom.


Važnost Rieke po hrvatsku trgovinu sa šumskimi proizvodi
svake vrsti predobro je označena u kulturnoj povjesti naroda
našega. Sva skoro rek bi izvozna ti^govina s hrvatskom
hrastovinom bijaše sve do g. 1859. usredotočena na Rieci. Sava,
Kupa ter karlovacko-riečka t. z. luizinska cesta, bijahu za dugo
glavnini stecištem domaćega prometa naroda hrvatskoga- Rießki
veletržci i patricije uz sisačke i karlovačke staro-hrvatske trgovačke
tvrdke podržavahu za dugo stieg hrvatske trgovine na
čast i diku domaćeg obrtnictva kao i trgovine. Upravo za same
dobe obćeg kulturnog preporoda naroda hrvatskoga u prvoj
polovici ovoga vieka bijahu i opet riečki trgovci, a na čelnim
poznati patricij Adamić i francez Boune, koji nam za dugo osjeguraše
francezku uvoznu trgovinu sa dužicami, a i brodovnom
gradjom. Trgovina pako ta bila je to doba baš prevažna, što
možemo najbolje odtuda razabrati, da su za onda medju Riekom
i Francezkom sklopljeni dostalni ugovori za svakogodišnju
dostavu dužica u iznosa od 8—10 milijuna duga.


=) Vidir Wüsselv „Oestürreicliische Monatsschrift für Forstwehro´* Deoember-
Heft 1880 Str. 576-580.