DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 2. U Zagrebu dne 1. ožujka 1881. God- T.


Osnova nove naredbe o polaganju državnog izpita
za samostalnu šumarsku upravu u Hrvatskoj i
Slavoniji.


u zadnjem broju ovoga lista imasmo prilike apomenuti,
da je visoka kr. zem. vlada povjerila učiteljem šumarstva na
kr. šum. učilištu u Križevcu izradbu nove osnove o drzavnib
izpitih šumarstva, danas ju pako evo već u cielosti priobćujemoj
kako slieđi:


Na temelju odpisa visoke kr. zemalj. vlade od 3. studena
1880. br. 24507. ravnateljstvu ovog kr. šumarskog i gospodarskog
učilišta nadjoše najpokornije podpisani po savjestnom i
temeljitom proučanju stvari skodnim^ kako sliedi, priležeću
„osnovu noye naredbe za polaganje državnog izpita za osposobljenje
za samostalnu šumarsku upravu" ovoj Visokoj kralj,
zemaljskoj vladi na blagokotno uvaženje pođastrieti.


Izradjujući pako najpokornije podpisani tu osnovu, obzi


raku se, kod svojih radnja prije svega na sliedeće važne točke:


1. Na dosada još u nas postojeću naredbu za polaganje
višeg šumarsko-državnog izpita od 16. siečnja 1850. godine.
2. Na jur cešce po javnik našik glasilik, a i našem krv.slavonskom
šumarskom družtvu na temelju izkustva očitovana
mnienja i želje obzirom na shodne preinake ustanova prije spomenute
naredbe od g. 1850.
3. Na obće odnošaje našeg hrvatskog sumarsko-upravnog
osoblja.
4. Na postojeće uredjenje i svrhu kr. šumarskog učilišta
u Križevcih i tamo svoje naukovanje svršivših pitomaca5.
Na postojeće uredjenje državno-šumarske uprave u nas.
6. Na obće zahtjeve znanosti i prakse šumarskoga gospodarenja,
i


ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 68 7.
Na jur i u inib državnih dielovih austro-ugarske monarkije
postojeće slične uredbe, iraenito pak o na postojeće
ministarske naredbe zapolaganje takovih državnih
izpitauBecu i Pešti, kao i na postojeće naredbe
u tom pogledu u inih naprednih državah srednje Europe.
Nastojeć tako po mogućnosti zadovoljiti toli postojećim
u nas odnošajem, koli takodjer i svim obćim zahtjevom šumarske
znanosti i umjeća, nadaju se najpokornije podpisani, đa će
Visoka kr. zemaljska vlada, razabiruć sve i sva potrebna, ovu
tako sastavljenu osnovu milostivo za podlogu toli nuždne reorganizacije
poznate naredbe od 16. siecnja 1850. god. uzeti.*)


§ 1


Znanstveno i praktično osposobljenje za postignuće stalnoga
javnoga namještenja za tehničkog i upravnog činovnika
šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji ima se dokazati izpitom,


obavljenim po sliedećih ustanovah (temeljecih se prije svega na
ustanovah §. 22. šumskoga zakona od god 1858; — carski patent
od 24. lipnja 1857.).


", §. 2., ;


Za moći pako podvrći se tomu izpitu, potrebno je,- đa
kandidat dokaže:


a) Da je svršio trogodište i položio strogi konačni izpit iz
šumarske struke na kr. šumarskom učilištu u Križevcih,
ili da je svršio šumarske nauke na kojoj akademiji ili vi


. sokoj školi za šumarstvo u ovoj monarhiji, zadovoljiv ipak
uz to još i ustanovam ove naredbe, u §. 2. pod a. spomenutim.


h) Da je po ostavku križevačkog učilišta kroz najmanje tri
godine bezprekidno u praktičnoj službi kojega šumarskoga
ureda, kojemu je predstojnik po državi za samostalno vodjenje
šumskog gospodarstva osposobljeni i priznani šamar,
boravio. U slučaju pako, đa je kandidat svoju stru


*) Tom sgodom, kad se već radi o preustrojenjn naših šumarskih državnih
izpita,^ moUli bismo podjedno Yisoku kr. zemalj. vladu, da dade i bolji
oblik i ogled svjedočbam, nego li je dosadanji.


(Opazka uredničtva.)
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 89 —


kovtiu naobrazbu na akademiji ili kojoj visokoj školi šumarstva
ove monarhije slušao, dovoljno je, da se tako spomenutom
dvogodišnjom praksom izkaže,


c) Da je 22. godinu života navršio.
sub a) a. Kandidati, bivši slušatelji akademija ili visokih
škola šumarstvaj imadu se, hoteć se tomu državnomu izpitu
podvrći, izkazati još osim sa absolutorijem takodjer
svjedocbami o dobrim uspjehom položenih kolokvijih bar
iz onih predmeta, koji su propisani za konačni izpit kr.


-
šumarskog učilišta u Križevcih (u smislu naredbe kr. zem.
vlade, odjel za unut. posl. od 21. svibnja 1879, br. 10008).
§.3.


Izpit se u pravilu obdržaje svake godine i to tečajem
mjeseca svibnja kod Vis. kr. zem. vlade u Zagrebu. Molbenice
sa priloženim! zahtjevi §. 2. za dozvolu polaganja izpita, imadu
se prema tomu po kandidatih najdulje do konca mjeseca studena
Visokoj kr. zemalj. vladi dostaviti.


Kandidatom, kojim se bude dozvola izpita đopitala, dodielit
će se podjedno sa riešenjem dozvole u roku od najdulje
četiri nedjelje takodjer i posebno, po stalnih clanovih izpitnog
povjerenstva kandidatu na izradba doznačeno pitanje kao kućna
radnja. Ovu domaću radnju dužan je kandidat najdulje u roku
od 10 tjedana po primitku samostalno izraditi, ter Visokoj kr
zemalj. vladi na dalnje uredovanje priposlati. Visoka kr. zem.
vlada dopituje te radnje putem šum. izvjestitelja predsjedniku
ovoročnog izpitnog povjerenstva na bezodvlačnu ocjenu i uredovanje.


Za izradjivanje te radnje slobodno je kandidatom sva
poznata šumarska djela i pomagala prema uvidjavnosti rabiti.


§. 4.
Izpitno se povjerenstvo sastoji:
a) Od stalnog odbora za vodjenje višjeg državnog izpita, sastojećeg
se od ravnatelja državnih suma u Hrvatskoj i
Slavoniji kao predsjednika, jednog od izvjestitelja šumarstva,
nalazećih se kod središnjih ureda u Zagrebu, kano
podpredsjedničkog zamjenika, a dragog kao člana odbora,
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 60 —


a zatim od jednog professora šumarstva sa kr. šumarskog


učilišta u Križevcik.


h) Od vremenih povjerenika za višji državni izpit šumarstva,


kojih je nkupno deset, i to dielomice državnih, dielomice


pako šumara imovnih obćina, obćina i veleposjeda u Hr


vatskoj i Slavoniji, kao i profesora šumarstva, sa kr. šum.


učilišta.


Stalne kao i vremene članove povjerenstva imenuje ban.
Yremeni se članovi povjerenstva imenuju za trogodišnju perijodu
iz ovećeg broja predloženih šumara, a predlaže ih na poziv
kr. zem. vlade šumarsko drnžtvo u Zagrebu.


Svako se izpitno povjerenstvo pako ima sastojati iz jednog
višjeg državnog šumarskog činovnika, jednog profesora šumarstva^
ter jednog šumarskog činovnika imovnih obćina ili
pako veleposjeda, pozvanih iz broja spomenutih izpitnih povjerenika.


Po mogućnosti se za svaki izpitni rok imade drugo izpitno
povjerenstvo sastaviti, a sazivlje ga početkom´ svake godine
prema potrebi i broju kr. zem. vlada.


Za jedan te isti izpitni rok mogu se i dva izpitna povjerenstva
sazvati^ nu to samo onda, ako je broj kandidata veći
od pet, inače pako mogu se takodjer i dani obdržavanja izpita
podieliti.


Za svaki se izpitni dan pred Jedno povjerenstvo ne smije
više od pet kandidata pozvati.


Ako su dva izpitna povjerenstva istodobno sazvana, to
predsieda jednomu predsjednik, drugomu pako zamjenik predsjednika
stalnog izpitnog odbora,


Za svaki izpitni rok opređieljuje zem. vlada iz broja povjerenika
za svako izpitno povjerenstvo još i po jednoga zamjenika,
koji je dužan u slnčajUj da koji elan izpitnog povjerenstva
oboli ili da bude inače prepriećen ovoga zastupati; pi´edsjednika
pako zastupa zamjenik ili ako je inako potrebno, najstariji
elan povjerenstva.


Predsjednik izpitnog povjerenstva rukovodi čitav posao,
a napose ima brigu, da se zapisnik viećanja pravovaljano vodi.
Zapisnik vrhu izpita ostaje u pohrani kod zem. vlade, a


vodi ga najmladji elan povjerenstva,
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 61 ™
Izpitni povjerenik, koji je s kojim kandidatom u rodu ili
u tastbinstvii, ne smije kod izpita istoga kandidata prisustvovati
kao povjerenik. Stalni odbor zavodjenje višjeg državnog
izpita za šumarstvo ne ima se sam po sebi smatrati nekim stalnim
izpitnim povjerenstvom.


§. B.


Izpit sastoji se iz pismenoga i ustmenoga điela.


Sva pitanja za oba izpitna điela imadu, uz dovoljni obzir
na pomoćne znanostij ponajprije uočivati praktične potrebe
šumara, osobitim obzirom na dužnosti i zadaću samostalnih šumarsko-
upravnib činovnika.


Predmeti izpita jesu:


a) Sumogojstvo i to koli u svojib naravoslovnih dielovib, koli
i šumarsko-iinancijalnili, a i narodno-gospodarskib momentih,
osobitim obzirom na pravila poznata za uzgojivanje
golieti i pustara.


h) Zaštita šuma i šumsko redarstvo osobitim obzirom na šumski
i lovni zakon, lovnu zaštitu, a donekle i na amo spadajuće
ustanove obćeg kaznenog zakona i sudbenog postupka.


c) Šumarska tehnologija i uporaba^ obubvacajuća temeljna načela
i pravila pravodobne sječe i žetve, izradjivanja i pripreme
glavnih šumskih proizvoda, tvorina i koristi, osobitim
obzirom na opredieljivanje vriednosti, prodaje i sacuvauje
istih.


d) Greodezija, u koliko se ova šumara tiče, osobitim obzirom
na poznavanje ustanova kod nas, propisanih naputaka za
mjerenje, omedjivanje i uredjivanje državnih, a i inih javnih
šuma.


e) Ustanovljivanje šumarskih obhodnja, gospodarskih osnova,
pretvaranje i osnuće uzgoja toli po teoriji, koli u praksi.


f) Šumarska taksacija u cielom svom obsegu, osobitim obzirom
na proračunanje vriednosti šuma, šumarsko-financijalno
gospodarenje, ter posebitu uporabu taksacije kod komasacije,
segregacije, izvlastbe i prodaje šuma.


g) Šumarsko graditeljstvo, n koliko se isto prije svega odnosi
na gradnju šumskih puteva i prometila u obće, kao i ine
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 6     <-- 6 -->        PDF

_ 62^ —
po
šumarstvo važne gradjevine, kano lugarskei drvarske


stanove, odvodnje, provodnje i t. d.


h)
Državno šumarsko upravoslovje u obće, a napose pozna


vanje svih državno-šumarsko-upravnih odnošaja u nas (šum


ski zakon, naredba o nredjenju urbarnih i imovnih ob


cina i t. d.).


i)
Ođnošaj privatnog prava prema šumarstvu i lovstvu, oso


bitim obzirom na posjed^ vlastnost, služnosti, ugovore, naknadjivanje šteta, smetanje posjeda, o punomoćih i poslovih
bagatelnog postupkak)
Temeljna načela neposrednog oporezivanja.
1) Obća načela lovstva.
m) Obći pregled
ratarstva, u koliko je poznavanje toga potrebno
kandidatu za upravu manjih gospodarskih objekta.


§6.


Pismeni izpit traje jedan dan, ter su kandidati dužni najdulje
u roku od osam sati izraditi odgovor na pitanja, koja
jedan od kandidata neposredno pred početkom izpita iz ovećeg
broja takovih izvuče.


Kandidatom daju se tri pitanja na izradbu, nu dovoljno
je, da kandidat ma samo dva pitanja povoljno rieši.


Pitanja ta imadu biti takove obćenite naravi, da je moguće
i srednje osposobljenomu kandidatu u opredieljeno vrieme
posvema nanj odgovoriti.


Kandidati ne smiju se kod izradjivanja tih radnja nijednom
drugom znanstvenom pripomoći služiti do onih pomoćnih
tablica, koje im možda povjerenstvo na razpolaganje stavi ili
rabiti dozvoli.


Kandidatom predložit se imajuća pitanja sastavlja povjerenstvo
neposredno pred izpitom iz ovećeg broja takovih pitanja,
koje si zem, vlada godimice stranom po profesorih šumarstva
na kr. šum. učilištu, stranom pako i po inih odličnicih
šumarske struke predložiti dade. Predložena ova pitanja
ostaju pod´prvotnim pečatom sastavitelja sve dotle, dok ih


pred izpitom predsjednik povjerenstva u prisutnosti povjerenstva
ne otvori.
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

-^ 63 —


Pitanja ova imadu po mogućnosti obuhvaćati Uh praktičn
i dio šumarstva, osobitim obzirom na postojeća životna
pitanja šumarstva u nas.


Kod ovog pismenog izpita ima biti bezprekidno i strogo
nadziranje kandidata, ter se osim toga ima i o obdržavanju
nadzora i učinih pojedinih kandidata potrebno u zapisniku spomenuti.


Napisani odgovori na pitanja mogu se takodjer i u prvotnom
sastavku izpitnomu povjerenstvu uručiti.


Predati mora se taj sastavak ili umah načinjeni prepis
posije dov-ršenog odgovora, i to za svako pitanje na posebnom
arku.


Toli u §. 3. spomenute pismene domaće radnje, koli sada
u §. 6 spomenute pismene radnje, imadu se hrvatskim jezikom
sastavljati.


U jednom te istom prostoru ne smije biti više oä pet kandidata
zajedno.


Najmanja zloporaba imade za posljedicu za prvi put ponovljeni
izpit, za koga predsjednik povjerenstva kandidatu namah
druga pitanja dodieli, a u opetovanom slučaju ima se dotičnik
za taj izpitni rok od svakoga dalnjega izpita izključiti.


Pismene te izradbe preuzimlju članovi povjerenstva zajedno
sa predsjednikom na ocjenjivanje, pri čem ima svaki član
povjerenstva za se sve radnje ocieniti, a tek tako ocienjene
radnje ocienjuje konačno skupno povjerenstvo u sjednici^ koja
se ima najdulje 48 sati iza obdržavanja pismenog izpita sastati,
te u kojoj se sjednici podjedno i na temelju dosad postignutih
uspjeha odlučuje, ima li se kandidat pripustiti još k dalnjemu
ustmenomu izpitu ili ne.


Drugi dan po tako obavljenom pismenom izpitu sliedi
javni ustmeni izpit, koji se najprije u sobi obdržava.


Pri tom se kandidati imadu onim redom pozivati, kako
se dan prije poređahu kod vučenja, ter se za svakoga ustanovljuje
trajanje izpitivanja si najdulje dva sata.
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 64 —
Ustmenomu tomu izpitu imadu prisutni biti svi članovi
izpitnog povjerenstva.


Buduć da je taj izpit javan, to se dan obdržavanja istog
imade putem javnih glasila obnarodovati; tko želi prisustvovati,
ima se prijaviti predsjedniku povjerenstva.


§ 9.
Taj se ustmeni izpit nastavlja konačno jednoga od sliedećih
dana u obližnjoj kojoj šumariji ili šumi.


Izpit taj u šumi služi naročito za dokaz, da li kandidat
pođpnno poznaje prirodu šume, zatim sposobnost u prosudjivanju
šumarsko-gospodarskih učinih, odgovarajućih mjestnim i
sastojinskim odnošajem, vještinu kod riešavanja zadaća pomladjivanja
i gojenja sastojina^ provadjana uredjenja šuma po raz"
nih načinih, i vještina u ocienjivanju, porabe, unovčivosti itd,


§. m


Posije dovršena izpita imadu izpitni povjerenici u posebnoj
sjednici viećati o sposobnosti kandidata, pri čem mora biti
mjerodavnim po svakoga povjerenika ne samo posljedak čitavog
izpita, nu i izradba domaće radnje.


U toj sjednici imade svaki član izpitnoga povjerenstva
upravo glasa.


Uspjeh viećanja dolazi takođjer u zapisnik vrhu obavljenog
izpita^ koji se ujedno tom sgodom ima zaključiti i po svih
članovih povjerenstva podpisati.


§. U.


Kandidatom, koji su izpit taj položili, izdaje se o tom uz
biljegu od 1 for. posebna svjedočba pod pečatom kr. zemaljske
vlade i uz podpis izpitnog povjerenstva.


Kandidat se može proglasiti „odlično" ili pako samo
„jednostavno osposobljenim´^^ za samostalnu -šumarsku upravu
u Hrvatskoj i Slavoniji.


Nesposobnimi pronađjeni kandidati ne dobivaju svjedočba.


Nesposobnim se proglašuje kandidat, ako je dokazao pod


punu nesposobnost za samostalnu šumarsku npravu; samo u
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 9     <-- 9 -->        PDF

_ 66


slučaju, gdje bi se kod cjelokupnoga ocienjivanja vanredne
sposobnosti kandidata pokazale, može se isti
proglasiti „odlično osposobljenim."


Svjedocba o položenom tom državnom izpitu pako ima
osim osposobljenja sadržavati još i pođpuni rođopis kandidata,
u kom se ima takodjer navesti, gdje je strukovne nauke i
dosadanju šumarsku praksu stekao.


§. 12.


Nesposobnim proglašeni kandidat može izpit ponoviti u
roku, što mu ga izpitno povjerenstvo ustanovi. Kad se pako
pri tom roku i opet nesposobnim pronadje, to ima izpitno povjerenstvo
ujedno odlučiti, da li mu se imade još jedno i ujedno
posliednje ponavljanje dozvoliti ili ne. Obzirom k opetovnim
izpitom valjaju takodjer; ustanove §.3.


.^ ;§. 13...,


Za polaganje izpita plaća se posebna taksa u iznosa od
25 for., koju mora kandidat svakako najdulje dan prije polaganja
pismenog izpita kod kr. zemalj, vlade u Zagrebu uplatiti,
a tek kad se izkaže namirom, koju ima prije izpita predsjedniku
povjerenstva na uvid predložiti, pripušta se izpitu.


Kandidati vriedni nu siromašni mogu eventualno u osobitom
pojedinom slučaju takodjer i od plaćanja pol takse oprošteni
biti. Molbenice za oprost od polovine takse imadu se
navesti takodjer u molbi za pravo polaganja izpita uz prilog
ovjerovljenih svjedocba siromaštva kandidata.


. -. §-14. ´


U državnoj službi ne stojeći izpitni povjerenici imadu
pravo na nagradu od 6 for. na dan i na odštetu slučajnih putnih
troškova, — odgovarajućih IX. dnevnom razredu javnih
državnih činovnika; državni činovnici pako dobivaju, u koliko
su oni izvan uredovnoga mjesta, kao, izpitni povjerenici redovite
dnevnice i putni trošak iz državne blagajne.


§. 15.
Oä polaganja toga izpita oslobodjeni su oni za sada u
državnoj službi upotrebljeni pitomci, koji su možda već piije
ŠUMARSKI LIST 2/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 66 izdanja
ove naredbe položili državni šumarski izpit polag naredbe
kr., zemaljske vlade od 16. siečnja 1850.


Oni pitomci pako, koji su kao bivši slušatelji kr. šumarskog
učilišta u Krizevcih taj zavod prije preustrojstva od g.
1877. ostavili bili, mogu iznimice, ako još državni izpit položili
nisn, taj izpit i bez ustanova §. 2, lit. a. polagati, nu to
vriedi samo do konca godine; 1882. ;


§. 16.
Da li u inozemstvu ili drugoj kojoj zemlji ove monarhije
položeni državni izpit i naukovanje odgovara ustanovam §§.


1. i 2. i da li absolviranje nauka na kojoj inoj možebitnoj srednjoj
školi i bez polaganja konačnog izpita na kr. šum. učilištu
u Križevciit (u smislu naredbe kr. zemalj. vlade odjela za unutarnje
poslove od 21. svibnja 1879. br. 40008) kandidata za
polaganje ovog državnog izpita usposobljuje ili ne, imati ce
od slučaja do slučaja odlučiti kr. zemaljska vlada.
U Križevcih dne 28. prosinca 1880.
Dragutin Hlara m. p. Fran X. Kesterčanek m. p.
Vladimir Kiseljak na. p.


Sitnice ob uzgoju i koristi višnjevine i rašeljkovine.


Za moga ovogodišnjega tercijalnoga putovanja po južnonjemaćldli
zemijah pohodio sam medju ostalim takodjer i u
starodrievnom bavarskom Norimbergu neku oveću tvornicu
rezbarske, tokarske i ine galanterijske ili takodjer tako zvane
„niirnberžke robe." Nabavljajućemu tom sgodom raznih predmeta
pokaza mi gazda takodjer i više vele ukusno i liepo izradjenih
stvari iz višnjevine. — Bilo je tuj palica, kamiša,
puceta ormarića, držala, škatulja i mnogo drugih predmeta,
jedan ljepši od drugoga, u svih si pako ćutio prekrasan i jak
miomiris rašeljkovine — čemu se i ne malo čudih. — Ilpitay
znatiželjan gazdu, odkuda li si dobavlja potrebni materijal višnjevine
u tolikoj mjeri i takove vrstnoće, re6e mi, da je ta
visnjevina sva iz Ugarske,— tamo negdje nedaleko Štajerske
i Hrvatske medje — (valjda od Neudorfla?), gdje da ju plaća
po snopu (svežanj od 100 komada šiba) sa 10 for. Taj me evo