DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 8     <-- 8 -->        PDF

_ 6 ~


već i taj kratki ogled na prošlost naše strukovne društvenosti
i prejasno dokazuje, kako i najljepši čini i namjere bezuspješni
ostaju, ako ne ima u njih snage i one tajinstvene moći, koja
se u đomoljubju i požrtvovnom radu svih članova očitovati
mora. Kamen do kamena, dakle hrvatski šumari, da sagradimo
bar temelj bolje budućnosti hrvatskoga šumarstva u onom slogu,
kakav nam vriedni predčastnici naši jur pred više od pol vieka
označiše i utemeljiše. Koji pako, i to brez razlike poriekla i
mjesta, šumara širom domovine naše neće da bude uz nas,
neka se sjeća one gore navedene — ^Tko ni s nami — proti


nami I«


Poučno putovanje*
slušatelj a III. šum. tečaj a na kr. šum. učilišt u god´
1880. u Češku.
,11.11<
Već početkom školske godine 1879—80., stupivši u treći


tečaj, dogovarasmo se i kovasmo osnovu za putovanje, koje bi
se svake gođiae dozvolom visoke kr. zem. vlade preduzimalo
sa slušatelji trećega tečaja kr. gospodarsko-šumarskog učilišta
križevačkog. Nu doskora se to pitanje ušutka, jer mu preuzme
mjesto razređjenje sati, izpiti itd. Pošto pako mora svaka stvar
za vremena imati svoj početak, tako se je i ovdje već početkom
travnja stalo ozbiljno o toj stvari ugovarati; složila se
naime nadpolovična većina slušatelja trećega tečaja sa predlogom
profesora Kesterčaneka na putovanje preko Graca, Semeringa
u Beč, odavde u Cesku na domenu Frauenberg kneza
Schwarzenberga, natrag pako preko Linča, Lambacha, Gmund-
ena, Ischla, Cjelovca, Maribora, Zidanoga mosta i Zagreba u
Križevac. Osnova ova bi po visokoj kr. zem. vladi potvrdjena.
Proračun bio je ustanovljen na 50 for. za osobu. Napomenuti
mi je, da se je g. profesor Hlava sa slušatelji drugoga tečaja
takodjer tomu putovanju priključio. Nastojanjem gg. predvoditelja
dobismo skoro sniženu cienu na željeznicah, te bi takodjer
najavljen naš dolazak.


*) Ovaj opis sastavljen je uz privolu pisca´ djelca »Bine forstliche Studienreise
« po tamo spomenutih pođatcih. Uredničtvo.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 9     <-- 9 -->        PDF

_ 7 -


Pošto dodjoše karte željezničke te pošto bi nam zajamčen
liep doček, krenusmo i sbilja nas 16 na broju u jutro dne 22.
svibnja iz Križevca preko Kaniže put Graca.


Ovdje boravismo dva dana, pa je izmedju ostaloga vriedno
napomenuti tvornicu strojenja koža. kao i pravljenja cipela
„Rieckli & Sohn", koju posjetismo. U toj tvornici boravili smo
preko dva sata, te promotrili cieli postupak osobito sa hrastovom
korom i šiškami. — Siške se ovdje dobivaju većim dielom
iz Male Azije i to od Quercus valonea, kora pako stranom iz
Ugarske, stranom iz Hrvatske iz naših mladih hrastika. Ovdje
se znatno drvo troši za pravljenje kalupa iz bukovine. Veličina
te tvornice i savršena dioba radnje može se lasno iz toga razabrati,
što se je za vrieme rusko-turskoga rata u toj tvornici
za jedan dan izradilo 800 pari čizama za rusku vojsku, a radilo
je 200 radnika. Isto tako posjetismo i anatomički muzej, prekrasne
naravoslovne sbirke na tehnici, botanički vrt itd.


Razgledav ovako sve. što je važnije, odputismo se u jutro
dne 24. svibnja put Beča.


U koliko je put do Beča kroz Magjarsku monoton i suhoparan,
u toliko je protivno preko Grraca i Semeringa zanimiv
i romantičan. One divne planine štajerske, koje su vjekovitim
sniegom pokrivene, kao i one liepe šume ariša, mora da ganu
srdce prvi puta ovuda putujućega; sama pako gradnja željeznice
na Semeringu,. kao što i oni veličanstveni mostovi (viadukti),
te jedan za drugim nanizani prorovi (tuneli), sve je to ´
neopisivo djelovalo na nas slušatelje, kojih većina nije nikada
ovuda putovala. Sva ta razmatranja prikratiše nam veoma put
do Beča. Od nemale važnosti za nas bile su šume nedaleko od
Bečkoga Novoga Mjesta, i to borove šume, u kojih su se lasno
mogle vidjeti škodljive posljedice preintenzivnoga stelarenja.


Približujuć se Beču, nehotice ostavismo naša strukovna
razmatranja, jer ovdje preuze mah divna okolica i krasne vile,
koje se pružaju po bližnjih brežuljcih i šumicah, kao takodjer
mnogobrojne tvornice u okolici bečkoj, koje nam već unapred
navještahu veliku priestolnicu.


Kao u snu provezli smo se u blizini groba knezova hrvatskih
Zrinjskoga i Frankopana, svaki se od nas ponešto zadubio
u misli, ali Leopoldsberg i Kalenberg oslobodiše nas do
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8 ~
skora te sjetnosti, a pogled na krasne vinograde voslanske i
modlingske dade nam posve drugi izraz lica.


Došavši u Beč, dočeka nas nekoliko bečkih sveučilištnih
gradjana Hrvata na kolodvoru, kod kojih na njihov poziv i ona
tri dana našega boravka u Beču stanovasmo, odnosno spavasmo.
Drugi se dan nastavi naš izlet kroz Sehonbrunn i Hietzing
preko Lerchenfelda u Josefstadt do visoke škole za šumarstvo
i gospodarstvo, kamo smo po programu u 10 sati pr.
podne i prispjeli. Tu nas gg. profesori Henpel, Guttenberg i
Henschel najudvornije primiše.


Grosp. prof. Guttenberg odvede nas najprije u svoju sbirku.
Tu su učevna sredstva za sastavljanje gospodarske osnove kao
i uredjenja i taksacije, pa i najvažniji strojevi dendrometrije.
Ne samo što nam je prof. Guttenberg ovdje pokazivao šumoviđe,
kao: šumovid bielac, preglednik itd., pa i neke strojeve,
već nam je takodjer, što bijaše za nas najvažnije, i obširno predavanje
držao. Med ostalim raztumačio nam je po njem samom
popravljeni i usavršeni Vinklerov visomjer, Brajmanov univerzalni
nastroj, kao i sve gospodarske mape šumarskoga uredjenja
u Tirolu.


Nakon pomenutoga predavanja vodio nas je prof. Henpel
u svoju sbirku sadjenja i tehnologije. — Akoprem je veći dio
predmeta za ovu sbirku još u prostorijah bivše Mariabrunske
akademije, to je ipak ova sbirka za nas od velike važnosti
bila, pošto se kod nas u Križevcih žalibože ovakovi predmeti
šumske tehnologije kao i sadjenja šuma jošte ne nalaze. Ovdje
mi je napomenuti medju inim krasne modele za transport drva,
kao klizi, i to sve vrsti (puto-, vođo-i zemljo-klizi); nadalje
krasne i podpune herbarije kao i pročelne drvoreze od dra. E.
Kaisera u Berlinu; krasne sbirke sjemenja itd., itd. — Posije
toga podjosmo u mali kućni vrt, gdje je osobito važan physiologični
laboratorij g. prof. Bohma, pospješivanje klicanja pomoćju
drvenog i karaenougljenog pepela, kao i djelovanje sjene
staroga drveća na mladi naraštaj i t. d.


Pošto se je već približavalo podne, pogledasmo si samo
jošte bogatu sbirku zareznika, te nam je g. prof. Henschel u
kratko protumačio način učenja i motrenja njihove škodljivosti
na pojedinih ohjektih; posije toga ostavismo c. kr. visoku školu
i podjosmo k ručku.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 11     <-- 11 -->        PDF

-9 —
Posije podne bijaše nam posjetiti muzej i to najprije austrijski
muzej industrije i umjetnosti, a posije toga oko 4 sata
podjosmo u tehnologički najnoviji muzej obrti, i to napose u
odsjek drvotrošećih obrta, gdje nas ravnatelj istoga, tajni savjetnik
i profesor šumarstva, dr. Vilim Franjo Exnei´, dočeka
i udvorno primi. Rečenomu ravnatelju podje za rukom nakon
mnogogodišnjega nastojanja pokrenuti družtvi dolnjo-austrijskih
drvotrošećih obrtnika, da ustroje takav muzej.


Posto je obrtnički ovaj muzej djelo najnovije, napomenuti
ći\ mu u kratko zadaću. Zadaća onakovoj sbirci je mogućnost
spoznavanja uporabe drva u svih drvotrošećih obrtih. —
Svrha ova će se pako postići na temelju:


1. Sakupljivanja i to:
a) surovina i pomoćnih sredstva svih obrta;
6) orudja, pomoćnih i potrebnih strojeva, kemičkih i fizikalnih
aparata, modela i risarija i
c) polufabrikata i izvodnina (produkta).


2. Na temelju podignuća i uzdržavanja što podpunijih posebnih
knjižnica, sadržavajućih literaturu pojedinih obrtnih grana.
3. Na temelju ustrojenja laboratorija za kemičke kao i
fizikalne pokuse sa surovinami i za pokuse sa obrtničkim orudjem,
aparati i pomoćnim! strojevi.
4. Na temelju surovinskih posebnih tečaja za izkušavanje
orudja i makina te za njihovo usavršivanje, i napokon
5. na temelju nudkanja i podpore ka stručno-obrtničkomu
naobraženju.
Što se pako napose tiče ovoga odjela drvotrošećih obrta,
to se on sastoji iz:


1. Sakupljenina, i to :
a) uzoraka drva,
}>) pomoćnih sredstva k industriji drva,
c) obrtničkoga orudja i strojeva, kemičkih i fizikalnih aparata
u naravi, te modela i risarija, i
d) podpunih i polufabrikata.


2. Podpune strukovne knjižnice.
3. Pokušalista za iztraživanje svojstva izradjivanja pojedinih
vrsti drveća, te za pokuse sa raznimi vrsti obrtničkoga
orudja, strojeva itd.


ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 10 —
Sbirkom ovom upravlja gospodin savjetnik i profesor dr.
Exner, komu su dodieljeni tajnik i jedan poslužnik.


Djelokrug ove sekcije obsiže osim navedenoga takodjerdržanje posebnih predavanja i praktičnih vježba, pravljenja pletenih
košara; obuhvaća osobito težke načine pletenja po modelih
kao i pravljenja pokiićtva materijalom za pletivo, stranom
domaćim a stranom inozemnim, pa i risanje prostoručno,
koje služi k pravljenju predložaka za pletenje.


Napomenutim tečajem upravlja kao ravnatelj, instruktor i
putujući učitelj pletenja košara c. kr. trgovačkoga ministarstva


g. J. Gr. Karg; kao učitelj prostoručnoga crtanja g. August
Ressler; kao destinateur c. kr. dvorski poduzetnik pletenja g.
Friderik Aft; kao učitelj poznavanja tvari i obrtničkoga orudja
g. Ernest Pliva, a kao asistent na tehnologičko obrtnom
muzeju i docent na c. kr. visokoj školi za šumarstvo g. dr.
Jakob Breitenloner.
Za naučanje teorije ođredjeno je na nedjelju 11 sati, ostalo
pako vrieme drže se praktične vježbe.


Učenici vježbaju se takodjer za lažna, što je jedino u nedjelju
moguće, u pravljenju modela, podučava ih pako koji tokarski
majstor.


Osim toga postoji jošte tečaj za predavanja o nasadjivanju
vrba kao i obradjivanju tla, rezanju vrba itd. U ovaj tečaj
može se svake godine primiti samo 10 učenika, i to marljivih,
tako da ne zanemare svoje dužnosti, te koji se mogu izkazati,
da su pođpuno vješti pletenju. Molbe za dozvolu ustupa
u rečeni tečaj imadu se upraviti svake godine do 1. listopada
na ravnateljstvo obrtničkoga muzeja (Beči., Eschengasse 11);
polazak predavanja i ovakovih praktičnih vježba je bezplatan_


Što se nadalje samoga muzeja tiče, važno je osobito iztaknuti
sbirku obrtničkoga orudja napose, medju ostalim i je
dinu svoje vrsti sbirku blanja mnogovrstne konstrukcije za
razne vrsti drva i raznu porabu. — Za našega boravka u tom
muzeju bijahu upravo u laboratoriju izloženi mnogovrstni nastroji,
kao cirkularna pila i dr. Osobito je važan parni stroj
Ottov od 8 konjskih sila, kod kojega nije motor para, već svjetleći
plin. Ovo je jedno od najnovijih iznašašća, iz tvornice
svjetlećega plina Langer i Wolf u Beču.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 11 —
Osobitu zahvala dugujemo g. prof. Exneru i njegovomu
pristavu, buduć su nas liepo primili, pa i na sve važnije po
našu struku stvari u tom muzeju upućivali, tako da smo rečeni
muzej istom kasno pred večer ostavili, mi pako možemo podpunim
pravom reći, da je ovo jedna od najvažnijih točaka našega
putovanja.


26. svibnja, t. j . drugi dan našega boravka u Beču posjetili
smo šumarsku akademiju u Veidlingau-u, odnosno u Mariabrunnu,
gdje je od godine 1818—1874. postojala c. kr. javna
šumarska škola u nekadanjem samostanu Augustinaca, gdje su
i djaci imali cielu obskrbu t. j . postojao je tako zvani „Konviktsystem".
Kao što se svaki zavod vremenom usavršuje i preustrojava,
tako se je i mariabrunska akademija usavršila u godinah
1844—1854., dok konačno godine 1867. ne postade akademijom,
a godine 1872. odnosno 1873. prenesena bi u novoustrojenu c.
kr. visoku školu za šumarstvo u Beču.


Podpunim se pravom može reći, da je sada muzej šumarske
akademije u Mariabrunu jedan od najkrasnijih i najpodpunijih
šumarskih muzeja svieta; — pa akoprem je već skoro
trećina predmeta prenesena u Beč, to je ipak još danas 12 prostranih
soba puno krasnih modela i predmeta raznih grana šumarstva.
Osim toga nalazi se ovdje krasan šumarski botanički
vrt, te i pokušalište c. kr. šumarskoga pokušalištnoga zavoda
u Beču. — Muzejski predstojnik i upravitelj g. prof. Franjo
Grossbauer primio nas je najljepše, tumačeć i pokazivajuć nam
sve prostorije akademije. Sbirke tehnologije, uporabe i industrije
drva toli su obsežne i zanimive, da se mi jedva i žalostnim
srdcem — ne mogavši, držeć se točno programa, na nikakav
način ovdje dulje boraviti, — s tom krasotom razstadosmo,
hoteći još sveudilj nasladjivati se toli važnimi i liepimi
predmeti.


Neću se upuštati u specijalno razmatranje toga muzeja,
samo ću spomenuti, da se sastoji iz:


1. Sbirke od preko 300 vrsti plugova, i to od najjednostavnijega
egipatskoga pa do najkompliciranijeg amerikanskog.
2. Sbirke japanske domaće industrije.


ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 12 ~
3. Sbirke više stotina vrsti drva iz svih dielova svieta,
uz veoma bogatu sbirku surovoga drva (to su većinom sakupnine
parižke, londonske i bečke izložbe).
4. Veoma bogate sbirke produkta drva u obće i napose.
Ovdje je važno napomenuti razne vrsti parketa, kao i skelet
broda.
5. Sbirke orudja, koje se rabi kod izradbe drva, i
6. Sbirke modela svih .šumskih gradnja kao: klizi, ustava,
splava, tvornice klicanja sjemena, ugljevnika, peći za dobivanje
smole itd., itd.
Ovako sve dobro promotriv, razstadosmo se sa ravnateljem,
a u znak zahvale odpjevasmo mu liepu pjesmu: „Za dom
mili ..."


Valjalo nam sada putovati cilju našega putovanja — u
Cesku. Prispjev.ši na kolodvor u Frauenbergu, dočekaše nas tuj


g. nadšumar Hoidar i šumarski pristav g. Marterer. Brzo dojurismo
na vlastelinskih kolih u mjesto t. zv. Podhrad, nastanismo
se u uglednoj gostioni na predlog nadšumarnika Hoidara,
dočim su gg. profesori stanovali u uredovnoj sgradi kneza
Schwarzenberga.
Prije nego što ću se upustiti u posebno opisivanje ob uredjenju
šumarstva na ovoj domeni, nacrtat ću ovdje u kratko
njezin cieli pregled:


f Cielo dobro kneza Ivana Adolfa Schwarzenberga u Ceskoj
obuTTtaća 309.124 jutra i 1040 četvornih hvati, od koje površine
odpada samo na šumarstvo 181.979 jutara, 104.362 jutra
poljskomu gospodarstvu, 6906 jutara inomu zemljištu, a napokon
15.877 jutara odpada na ribnjake.


Ova površina, obuhvaćajuća preko 30 četvornih milja, sačinjava
„veleposjed". Kneževski posjed u Ceskoj sačinjava samo
jedan dio od svekolikoga posjeda ove obitelji; znatna su još imanja
u doljnjoj Austriji, Salzburgu, Štajerskoj i kraljevini Bavarskoj.


Kao što se iz prediđućega pregleda viditi može, tvori šumarstvo
jednu od najvažnijih gospodarstvenih grana na ovoj
domeni. Napomenuti mi je za bolje ravnanje, da se cieli posjed
u Ceskoj dieli na „gornji" i „dolnji", prema tomu, da li leži
na sjevernoj dolnjoj ili južnoj gornjoj terasi Ceske.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 13 —
Prema tomu odpadaju na gornji posjed sliedeća dobra
Krumau, Wittingau, "VVinterberg, Prečin, Frauenberg, Stubenbacb,
Langendorf, Protivin , Lilepić, Nettolitz, Cheynor, Bzy,
Forbes i Valern; na dolnji pako; Lobositz, Zinovitz, Postelberg,
Citolieb, Kornhaus, Vrschovitz , Taretin, Neuschloss i
Dornauschitz. Gornjemu posjedu pripada znatno veća površina
nego dolnjemu, u cielom skoro osam puta veća.


Najznatniji dio suma leži na jnžnoj strani domene.


TJsljed slabih komunikativnih odnošaja pokazuje se ovdje
još i sada znatan dio prašuma; na samoj domeni Krumau zauzimlju
prašume 6500 jutara. Prvi užitci iz ovih šuma mogli
su se vaditi samo pomoću staza, jer naravni putevi kao i ina
prevozišta ovdje su posve nemoguća bila- Malo kasnije stale su
se šume sve više i vise trošiti usljed liepo cvatuće tvornice
stakla; nu ni to ne potraja dugo te su se šume ove sve više i
više prozračivale tim više , Sto se je u polovici 18. stoljeća i
pepelarenje uvelo, a šume su se prodavale kupcem na stablu
samo okularno procienjene.


Ciene bijahu ipak još godine 1754. ove: 1" mehka drva
3" cjepanice po 15 novč., a tvrda cjepanice po 20 novč. U većoj
mjeri počele su se šume upotriebiti uređjenjem splava i
inih prevozila.


Temelj potrajnomu šumarenju udaren je god. 1851., pošto
je stalna komisija za uredjenje šuma uvela i ovdje sistem, poprimljen
u kr. saskih državnih šumah.


Za evidenciju obstoji u Prauenbergu samostalna šumskouredovna
revizija pod upravom g. nadšumarnika Hoidara.


Pošto sada imademo glavni pregled sveukupnoga posjeda
kneza Schwarzenberga, preći ćemo na posebna razmatranja lih
dobra Frauenberg. 1 ovdje, mislim, biti će shodno, ako u kratko
nacrtam cieli statistieko-topografički pregled, osobitim osvrtajem
na njegove šume po izviešću nadšumarnika Hoidara.


Domena Frauenberg sa dobri Cirnau i Chvalsovitz postade
godine 1661. za svotu od 385.000 for. vlastničtvom obitelji
Schwarženberg. Do godine 1848. poveća se Frauenberg za 7´7
četvornih milja, pošto mu je pripao trg Lischau. dva podredjena
trga (Podhrad i Adamstadt), 68 cielih i 9 u 32 katastralne
obćine dielećih se sela.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 -
Domena leži u sjevernom dielu okolice budjejovičke (Budweis),
a sam grad sa trgom Podhrad leži od pomenutoga grada
udaljen 7´B kilometra.


Cieli posjed sieče za brodarenje prikladna rieka Moldava
u dva skoro jednaka diela, koji dielovi sačinjavaju posjed od
17.525,249 hektara; odpada pako na:
šume 10.109.260 H. A.
oranice 2.621.646
sjenokoše 1.458.479
livade 814.513
vrtove 30.582
perivoje 138.458 „ „
ribnjake 2.141.368 „ „
sgrade 22.719 „ „
ceste, puteve, potoke itd 187.924


Same šume leže većim dielom na sjevernoj i zapadnoj
strani, te su često u komplekse podieljene, stranom kneževskimi,
stranom pako tudjimi zemljišti inih kultura. Sve se šume
diele u 13 srezova (Reviere).


Tri glavna šumska diela iznose u površini, i to: prvi :
6.299.266, drugi : 2,138.890, treći : 888.710 H. A., a na izolirane
šumske srezove odpada 1,315.971 H. A.


Teren karakterizuje :


Prastara brežnata formacija, sastojeća iz granita i rulje
(Gneist) ;
tercijerna formacija: piesak i šljunak;
permska formacija dolnje zone: brusilovac i pjeačenik;
aluvium, u koji spada naplava Moldave i postanak treseta.
Tvorba tla je naprama pomenutim forraacijam različna;


tlo je osobito prikladno za uzgoj četinjača.
Što se tiče zračnih struja, bojati se je najvi.še zapadnih i
sjeverozapadnih vjetrova. Tako je oborio vjetar godine 1868.


12.280 stabala sa 18.210 jedrih metara sadržaja, a 26. i 27.
listopada 1870. opet 41.000 stabala sa 51.200 jedrih metara
sadržine.
Ljetna suša počinja takodjer znatan kvar u mladih nasadih.
Akoprem se nailazi ovdje skoro na sve poznate škodljive
šumske zareznike, to se oni ipak riedko u većoj mjeri pojavljuju,
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


izuzam u godinah 1869., 1872. i 1873., kad je omorikov pisar
(Bostrihus typographus) i ovdje silnu štetu počinio.


.Jednoličnosti u vrsti drveća uzrokom su dobri odnošaji
klime pa i prikladnost samoga tla. Početne sn vrsti ovdje
omorika, bor, jela, bukva, hrast, kitnjak i lužnjak, crna jalša,
lipa, breza i vrba, dočim su ariš, jasen i biela jalša većim dielom
kasnije umetnute vrsti. — Kao vladajuće su: omorika, bor,
jela, bukva i brast. Od toga zauzimlje u mješovitih sastojinah
omorika GO^/o, bor 27"/«, a bukva sa hrastom lO"/o, razumjeva
se u visokih šumah.


Sve šume, pripadajuće ovoj domeni, bez svakih su služnosti;
seljaci dobivaju trulež, travu i stelju samo uz naknadu
radnih sila.


Šumsko gospodarstvo rukovodi na temelju sankcioniranih
mapa šumski ured, komu je glava nadšumarnik; za kontrolu,
računovodstvo i mapovanje dodieljeni su šumskomu uredu šumski
mjernik, šum. protustavnik i četiri šum. pristava. Šumski ured
podredjen je neposredno dvorskoj pisarni; nadšumarnik i protustavnik
imadu na sjednicah činovničtva obće administracije
pravo prisustvovati i pravo glasa.


Za nadzor čuvarskoga osoblja i nadzor lov.stva postoje


srezni šumari (Revierforster), koji opet imadu kao pomoćnike


svaki po jednoga šumskoga pristava. Lugari se diele u tako


zvane seoske i gospoštijske (Dominikal u. Rustika!); prvi su


od vremena do vremena zvani od ureda te dobivaju plaću iz


ključivo u novcu, dočim su di-ugi t. j . dominikalni imenovani


vlastelinskim dekretom te dobivaju plaću u novcu i surovinah


a stanuju u sgradah vlastelinskih.


Uzdržavanje stalnih radnika ovdje je suvišno, pošto je


okolica veoma napučena, pa se stoga radnici plaćaju po od


mjerenih stalnih cienah, samo radnici za gradnje plotova, pu


teva, kopanje graba itd. plaćaju se uz pogodbu.


Za nesrećom postradale radnike, kao i ostai´jele postoji


fond (glavnica), iz kojega se takovim u slučaju potrebe daje


podpora); ova glavnica utemeljena je od samoga kneza, te joj


se pribraja od svakoga izradjenoga jednoga metra drva ´´/4


novčića.


Potrajno šumarenje uvedeno je ovdje još pod konac pro


šloga vieka; god. 1794. ustanovljeno je i izvedeno razdieljenje
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 16 —
polag jednakih ploha, kasnije god 1813. po poprečnoin prirastu
a još kasnije, god. 1952.—1856. ustanovljeni su srazovi i uveden
saksonski način procjene. Veoma izkrivudana površina razdieljena
je u uređjajne razrede i prouzrokuje razne pravce
sječnja. Za svaki pojedini srez ustanovljeni su posebni dobni
razredi, sječni red i osnova za kulture na 10 godina.


Posije svakih 10 godina drže se tako zvane revizije, kojim je
zadaća sve kroz prošlih 10 godina važne momente u obzir uzeti
i prema tomu 10 daljnjih godina ustanoviti.


Visoke šume imade 9,959.423 H. A.; od toga odpada na
listače 460.185 H. A. a na četinjače 9,499.238 H. A. obhodnja
je 120 godina.


Ustanovljeni godišnji etat troši se stranom u mjestu, stranom
se pako izvaža; posljednje biva većim dielom splavljanjem
po Moldavi do Praga. Tako se je n. pr. u godinah 1870.—1875.
od godišnjega etata 43.373 jednih metara drva uporabilo u mjestu
43"/o, dočim se je transportiralo Moldavom u Prag 57"/´»-—
Sječa se obavlja izključivo u zimi, a proređjivanje kasnim ljetom
i jeseni. Da uzmogne drvo u pravo vrieme k splavljenju
dospjeti, imade se sječa do konca veljače već svršiti.


Drva se prodaju za gorivo ili u cielih trupcih ili pako u
odsjecih od 0´8 metra.


Transport do tovarišta obavlja se ili u vlastitoj režiji ili
uz pogodbu; dolazi po prilici od jednoga metra po kilometru
20 novč. tovarnine. Ciena se di-vu odmjeruje po vlađajućem
trgu u Pragu, a ovisna je od udaljenosti šume do rieke Moldave.
Kubični se sadržaj na svakom tamošnjem dobru opredieljuje na
jedan te isti ustanovljeni način. —


Kora omorike dolazi jedino do unovčenja, kad kolaju sokovi,
a to je kod nepredvidjenih proljetnih sječa, nu to je riedje
jer je (kako već gore napomenusmo) lih zimska sječa ustanovljena.
Unovčuje se u pojedinih srezovih po razređih stabalja
i to dražbom.


Pošto je nadaleko znatniji dio na ovoj domeni šume četinjače,
to se većim dielom obavlja čista sječa.
Sjetvom pronikle biljke ugušuje bujni korov i trava, stoga
se preporuča a i izvađja većim dielom sadnja.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 17 -
Mladice dobivaju se iz sjemeništa i razsađnjaka, pošto se


većinom odmah na sječini takove ograde; uporabljaju se i div


jaci, nu to biva riedje.


Za sjetvu četinjača preruje se najprije tlo u jeseni na


30cm. dubljine, zatim u proljeću još preokrene i u slogove raz


poreda; sije se u brazdah sa medjuprostori od 25cm., računa


se pako na hektar 160 kilograma omorikova sjemena. Čim sjeme


proklije, oduzmu se štitila, te se medjuprostori oblože maho


vinom. Biljke se presadjuju u trećoj godini.


Razsadnjaci se većinom za listace uporabljaju, jedan obično


samo dva puta, stoga i nisu stabilni na jednom mjestu.


Presadjivanje u razsadnjake obavlja se po pravilu sa bilj


kami od 2 godine; jela, bukva i lipa presadjuju se takodjer


kao divjaci.


liazsadnjaci se radi zvjeradi ogradjuju čvrstim plotom.


Presadjivanje kod omorike biva na buturice; kod sjetve su


prema okolnostim takodjer najprikladniji načini prihvaćeni.


U zverinjacih se presadjuju biljke četinjača u petoj godini
dočim se listače moraju bezuvjetno — ako već nisu odrasle,
ograditi.


Što se nabave sjemena tiče, to se kupuje jedino arisevo
sjeme. Za četinjače postoji posebna sušionica, gdje se toplinom
od 28" E. pospješava izlučenje sjemena od šešarka; omorikovih
se šešarka odlučuje od sjemena u 3 do 4 dana 150, dočim borovih
u 5 do 6 dana samo 70 hl.


Popriečno kroz više godina uzeto daje 1 Hl. borovih še"
šarka 0-5, a 1. Hl. omorikovih šešarka I´IO klgrama. bezkri-latoga
čistoga sjemena, pa prema tomu stoji kilogram borovog
sjemena 1 fr. 96 nove., a omorike 56 novčića. ´


Pogledom na potriebu sjemenu bijaše kroz jednu godinu
usadjeno 610.400 biljka, od toga 35.080 komada listača, a 575.220
komada četinjača. , -"^iT/I oi


U cielom dolazi hektar šumske kulture na 18 fr. 64 nv6.
napose pako sadnja po hektaru 19 Lr. 45 nč., a sjetva po hektaru
14 fr. 42 novč. Svake godine potriebita je površina od
3´127 hkl. a. za sjemeništa i razsadnjake, dočim sada obstojeći
razsadnjaci i sjemeništa obuhvaćaju 12-800 H. A.


Godine 1876. boravilo je ovdje češko šumarsko družtvo,
a plan, kojim je razgledavalo istu domenu, prihvatismo sada i.
2
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


mi na predlog nadšumarnika gosp. Hoiđara. U tu svrhu posje


dali smo 28. svibnja rano jutrom u kola, da krenemo put sra


zova „Altthiergartena" i „Burgholza". Nakon podulje vožnje


prešli smo Moldavu; čekao nas tu naime dobar ručak i po koj


lagvić dobra piva. Tu nije manjkalo krasnih nazdravica, pa


im nismo se ustručavali takove popraćivati hrvatskim! pje


smicami.


Na ovom smo putu vidjeli osim krasnih kultura i obav


ljanje gulenja kore, obaranje stabala itd., uz sve to pako za


naše najveće Čudo i visoku divjad kao srne, jelene, divje svinje i dr.


Kod prije pomenute sgrade, gdje smo ručali, (koja sgrada
lih radi splavljanja obstoji), imali smo prilike motriti sastavljanje
splavi i to vez pojedinih borovih trupaca medjusobno,
pa je upravo u ono vrieme jedna splav i odputovala u Prag sa
90 prostornih metara bukovine, ravnana od šestero ljudi.


Na povratku u Frauenberg zabavismo se još podulje vremena
u srezu „Ponešic"; tu se nalazi krasno biljevište za pravljenje
pokusa inozemnim drvećem, pa pošto je već prilično
kasno bilo, vratismo se sada natrag u Frauenberg, kamo smo
pod večer i prispjeli.


Posije večere zabavljasmo se sa tamošnjimi gradjani u
razgovoru i kod čaše piva, a sada nam je valjalo na počinak,
da drugi dan budemo opet kriepki i čili za nastavak naše ekskurzije.


Ranim jutrom 29. svibnja posjedali se mi opet u kola te
napried. Danas nam bijaše glavnom svrhom viditi uredjenje
šuma u naravi, pa smo se i sbiija uvjerili, koliko te koliko
postoji borba, dokle koji hrabri podhvat uredniku šuma za rukom
podje. Mnogobrojne limene pločice sa nadpisi na pojedinih
stablih pribijene, pokazivahu nam mjesta i vrieme, gdje je koji
visoki gost ubio tetrieba; tu su ponačinjene i posebne za ovu
vrst lova ravno križajuće se staze.


Ovaj nam dan ne bijaše baš ugodan, jer nas je cielo vrieme
našega boravka u šumi pomalo pratila kiša, nu ipak smo kraj
blieska i pucanja gromova sretno natrag u Frauenberg i ovaj
dan prispjeli, te smo svoj program uz sve to toČno vršili.
/ Ovu smo večer sproveli sjajno, pa svi pokisnuti i na kiši
odpjevali smo ipak u znak zahvalnosti za liepi doček pod prozorom
g. nadšumarnika tri pjesme. — Naša se češka braća ne
mogoše dosta nadiviti liepim pjesmam hrvatskim, a osobito im
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 19 —
se milila pjesma „U boj" koju smo, ni broja neznam, koliko puta
na sveobći zahtjev odpjevati morali. -J-^ ´


30. svibnja bilo nam je poći u Češku Šumavu, nu kišovito
vrieme otme nam tu točku našega programa, te smo ovaj dan
upotriebili za uvid kneževskoga grada Frauenberg i lovačkoga
dvorca Vohrad, kao i pisarne i šumsko uredovnih prostorija,
ovdje se nalazećih.
Svatko, putujući kroz Budweiss u Eger, morao je nehotice
baciti pogled na ponosno stojeću prekrasnu gradinu, koja leži
bi reć iz daljine u ravnici, nu ipak na dosta uzvišenom brežuljku,
to je pako kneževski dvor Frauenberg, koj se može sa
istimi kraljevskimi palačami takmiti. Ogromna je to sgrada na
tri kata sa prekrasno urešenimi tornjevi, dogradjena god. 1847.
te stojaše samo popravak preko 2 milijuna forinti, a samo uzdržavanje
te kolosalne sgrade stoji godimice 70.000 for.


Divno, može se reći, razkošno urešenih soba imade ukupno


140. Tu je kućna kazalištna dvorana, zimska jašionica (Reitschule)
i divan zimski perivoj. Ovdje postojeća knjižnica sadržaje
6400 krasno sa zlatom uvezanih svezaka, medju ostalim
je tu divno urešena lovna knjiga, u koju se unaša od godine
1857. sva ulovljena divjač.
Krasno urešena soba pokojne knjeginje Eleonore, kao i
blagovalište te pušaća dvorana sa kaminom od granita, koji
teži 28.000 klgr., ne da se opisati. Sve su te prostorije
krasnimi umjetničkimi slikarijami i skupocjenim pokućtvom
ukrašene. E.ogovlju jelenjemu i srnječemu po hodnicih i lovačkih
sobah sada vladajućega kneza ni broja se ne zna; dvorana
pako orudja sadržaje 4.528 komada svake vrsti pušaka, bodeža
lovačkih noževa, oklopa itd. itd.


Lov visoke divjadi preduzimlje se svake godine sa visokimi
gostovi vladajućega kneza; posije svakoga ovakovoga lova doveze
se sva ulovljena divjad u dvorište grada, tu se sistematično
poreda, a okružuje ju gorećimi bakljami u ruci cielo lovačko
osoblje; sada dolaze visoki gostovi opasani lovačkimi noževi
prateći gospodje i predvodjeni samim knezom, pa prijavivši se
ravnatelju lova, nasladjuju se, razgledavajuć svoj plien. Taj
pako cieli svetčani čin prati svirka, kneževska kapela naime
svira na balkonu tornja svakovrstne lovačke komade, te im
tako čini nasladu još većom.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 -
Krasno raznim cviećem urešeni shodovi (balkoni) pružaju
nam izgled u budjejovičku ravnica, koju poput vienca olcružuje
češka Sumava; bliže pako grada vidimo ribnjake, liepe sjenokoše,
pa i divno se steruće drvorede, a izmedju njib krasnim
svakojakim cviećem zasađjene grede; može se reći, da je sve
puno ukusa, a plod ljudske eneržije i umjeća.


Na južnoj strani građa nalazi se zimski perivoj, nasadjen
svako vrstnim eksotičnim biljem i providjen kamenitimi kipovi;
odavde može se neposredno doći u krasnu jašionicu poput ogromne
plesaonice. Tu se nalazi sbod za gledaoce pa i za glasbu.
Odmah polag nalazeća se staja za konje imade 60 razdjelaka,
u svakom razdjelku, za vrieme kneževa boravka u Frauenbergu,
stoji po jedan konj. Izim toga nalazi se u perivoju jošte i strie-
Ijana, a malo niže tako zvani dvorac (Stockl), koga sagradi
knez g. 1862—1865 u istom slogu, kao što i grad. Tu se nalazi
glavna pisarna, a na protivnoj strani staje za konje i pse,
potonjih imade do blizu jedne stotine.


Svaki čitaoc moći će si lasno predočiti, kako nam je brzo
projurilo ovo prije podne u gradu. Posije objeda bilo mam je
poći u lovni dvorac nedaleko od Frauenburga; pratio nas je
onamo sam gospodin nadšumarnik Hoidar.


Tu nam je u kratko protumačio cielo tamošnje uredjenje
šumarstva gospodin taksator Hampl. Stupiv u prvu sbirku morađosmo
se opet posve iznenadjeni diviti krasnim raznim eksemplarom
šumske tehnologije i uporabe. Izim vanredno debelih
odsječaka razne vrsti drva, što su posječeni u česko-šumarskih
prašuma, nalaze se ovdje i razne vrsti drva parketa, 8 metara
duge šipke u svežnjih za žigice, dužice za vinsko posudje, lemeške
(šindre), drveni cokoli itd. itd.


U prvom katu nalazećih se 10 soba sadržaju 2500 raznih
nadjenutih životinja, polovljenih jedino na dobrih kneza Svarcenberga.


Izdjenuo ih je osobito zaslužni i vrlo vješti nadšumar ove
domene gosp. N. Špatny; njegovu vještinu u toj struci zasvjedočuje
liepo i posve naravno držanje svih u tom muzeju se
nalazećih izdjenutih životinja.


U osmoj dvorani nalazi se zadnji u Ceskoj Sumavi boravivši
medo, ulovljen u srezu Salnauer dne 11. studena 1856.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 23     <-- 23 -->        PDF

^ 21 =


U trećoj dvorani nalazi se prekrasna šumsko-lovna knjižnjioa
od preko 1200 svezaka, i skupocjena sbirka Ridingerovih
bakroreza. Pokućtvo ove dvorane kao i okviri slika, ogledala
i dr., sve to načinjeno je upravo umjetnički iz samoga jelenjega
rogovlja i zubi derača divje svinje. Ogroman dugačak stol preobučen
je sav jelenjimi kožami, a noge i dolnje pripreme, sve
je to iz ogromnih jelenjih rogova.


Na rogovih šarenjaka izrezane kojekakve lovnjačke figure
padaju svakom u oči; jednom rieči: sve je tu sama umjetnost.
I ovdje se nalazi po svih dugačkih hodnicih ogromno
rogovlje jelena tik jedan do drugoga, bi reć bez broja.


Četvrta dvorana sadržaje samo šumarsku sbirku; tu su
krasni herbariji, sbirke raznih vrsti drveća u obliku knjige,
sbirke škodljivih šumskih zareznika itd.


U devetoj dvorani nalazi se krasna geognostička i mineralogička
sbirka kao i sbirka modela raznoga voća; u petoj
pako dvorani važno je spomenuti divne svodove kao i krasno
bojadisane stiene (fresco-slikarije). te 10 divnih uljenih slika
od glasovitoga slikara životinja 1. G. v. Hamiltona itd.


Na stražnjoj strani toga muzeja postoji takodjer zoologički
vrt, u kom ima mnogo vrsti pataka, kokoši, fazana i dr.; ovdje
smo se mnogo nasmijali jednomu gavranu, koji se umije smijati
i nekoliko rieči govoriti. —


Voreć se odavde da razgledamo zimsko zaklonište raznoj
peradi, vidili srao na naše osobito čudo silu zečeva, skakajućih
po livadah i šumah, pa i ciela jata srna i srnjaka, koji na prosto
skaču, pa se tim više tomu čudismo, što nije to ogradjen prostor,
već posve otvorena mjesta.


Time sam u kratko spomenuo naš boravak u Frauenbergu,
pa mogu sigurnošću kazati, da će svakomu od nas doživotno
liep doček braće Ceha a i boravak sam u „Frauenbergu" dugo
i dugo u uspomeni ostati.


S nezaboravnim Frauenbergom razstadosmo se težkim
srdcem u jutro dne 31. svibnja i podjosmo na kolih put Budweisa
uz pratnju g. šum. pristava Marterera.


Budweiss imađe 23.000 stanovnika, jest sjedište biskupa i
okružnoga zapovjedničtva, leži posve u ravnici na ušću rieke
Malč u Moldavu.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 22 —


Tu posjetismo vodostaju kneza Švarcenberga, gdje su se
upravo ustavljale i lovile cjepanice, tociljajuće se iz Krumave
Od Krumave pa do Buđweissa treba tociljajućim se cjepanicam
jedan i pol dana, a budjejovački vodostaj može da ulovi 10.000
jedrih metara drva. Tako se je g. 1878. ovdje zaustavilo 200.000


j . m. drva. — Cjepanice se na putu od 20 milja četiri puta iz
vode vade, osuše i opet dalje tociljaju.


Rešetka za ustavljenje popravlja se svake IBte godine.


Sad posjetismo jošte glasovitu, od godine 1790. obstojeću


Hartmudtovu tvornicu olovaka; tu radi 700 radnika, pa smo
imali i ovdje priliku motriti ogromnu diobu radnje. Osim naših
mehkih vrsti drva rabi se ovdje još i cedrovina, a grafit se
dobiva iz Češke Šumave, mjesta Magrana. Za godinu dana
izradi se ovdje 40,000.000 kom. olovaka.


Preostade nam jošte Ritterov zavod za parno impregniranje
i to si doskora pogledasmo. Impregniraju se većinom željeznički
podvalci od mehka drva; sam posao obavlja so u ogromnih
kotlovih sa cink-kloridom.


Podvalci ostaju u kotlu 4´/2 ure, parenje traje 1^/2 ure,
odvodba zraka l´/4 ure, a utisak 1^/2 ure Impregniranje jednoga
komada od borovoga drveta stoji 40, a od hrastovoga 36 novčića;
može se pako najednom impregnirati 230—260 komada. —


Proboravivši kratko vrieme u Budjejovicah, ostavismo oko
3 ure po podne liepu ovu okolicu. Mogu uvjeriti svakoga čilaoca
da nam se je težko, veoma težko, bilo razstati — kad je vlak
pojurio, mi smo još rubci pozdravljali našega zadnjega predvotelja
gospođina Marterera, koj nam je suznim okom vraćao onaj
zadnji pozdrav. Još jednom svaki oko baci na grad, dok nam
se misli u razgovoru ne svratiše na drugi tema. Doskora iz"
čeznu sve, a mi se približavasmo žurno letećim vlakom pomalo
našemu domu. — Putujući obraćali smo našu pozornost na sve
važnije; čekajući na vlakove, imali smo priliku i nekoje gradove
pobliže upoznati kao Linao, Celovac, Maribor i Celj. Grornjoštajerske
Alpe kao i jezero gmundensko i mnogo drugo učiniše
na nas ne mali utisak. Doskora prošli smo i naš liepi Zagreb,
te eto nas natrag u Križevcu, gdje smo sada prionuli k novome
radu, jer se stalo bližiti vrieme izpitom, nu krugovi
naših slušalaca uviek su odsada puni razgovora 0 liepoj ekskurziji
u „Češku". E. Slapničer.