DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_ 2


nanjem u izdavanju lista što izdašnije izvole podupirati. ´) Svaki
ću i najmanji sastavak i dopis ooieniti i po mogućnosti upotriebiti
prema svrhi i obsegu lista — a isto tako je upravljajući
odbor pripravan čim bolje sve izvorne strukovne sastavke
prema zahtjevom dotičnika i razpoloživim sredstvom
družtva nagradjivati. Konačno ne mogu propustiti, a da ne
spomenem obzirom na sadržaj lista, da ću nastojati, da bude
čim originalniji a i raznovrstniji, odgovai´ajući zahtjevom hrvatskoga
Sumoznanstva i gospodarenja. Nadalje mi osobito valja
gospođi članovom i suradnikom lista dozvati na um, da će list
naš počam od 1. siečnja 1881. šest puta godimice izlaziti!


Toliko sam držao potriebnim u interesu stvari naglasiti,
a sad mi samo još preostaje zahvaliti se na požrtvovni i rodoljubni
rad dosadanjih suradnika ovoga lista u ime upravljajućega
odbora, moleć ih , da ni u buduće ne propuste svojim
radom podupirati družtvo.


U Križevcih koncem godine 1880.


Fran. Xav. Kesterčanek.


Ogled na prošlost.


Motto: „Tko nije p nami, taj je proti nami!"


Ovim brojem počimlje peti tečaj ,,hryatskoga šumarskoga
lista". Četiri nam godišta strukovnjačkoga rada predočuju mar,
kazuju životnu snagu i strukovnu vriednost našega družtva.
Prvi smo rek bi jur prevalili stupanj bivstvavonja našeg, —
a ponosom možemo kliknuti neprijateljem duševnoga razvoja
naroda i hrvatskoga šumarstva, da su im gadna prorokovanja,
hvala požrtvovnosti i svjestnosti naših drugova, ostala jalova.
Naše družtvo i njegov list danas više ne životari već postoji, sadržajem
i strukovnim djelovanjem sve se većma približuje cilju,
dapače oni isti, koji nas još pred koju godinu prezirom gledahu,
kadno se našlo odvažnih zatočnika i u hrvatsko-šumarskom
stališu, koji utemeljiše „hrvatski šumarski list," sada pokunjeni
šuteći priznaju, da je koristan i potrieban bio. Nadajući se
čvrsto, da će jur minulo petgodišnje djelovanje našega družtva


´) Dopise molimo šiljati pod ndrosoni podpisanoffa ii Križpvoe, ne pako
u Zagreb, kako je to do sada bivalo.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 3 —
konačno i sve ostale širom domovine naše nahođeće se strukovnjake
sklonuti, da se već jednom otresu indolencije, pa da
patriotičnim oduženjem u naše kolo stupe k zajedničkomu,
složnomu i uspješnomu djelovanju, nastojati ćemo sada, da razjasnimo
u kratko postanak i prošlost družtvenosti u hrvatskih
šumara za prošlih desetgodišta burne al´ i napredak očitujuće
povjesti naroda našega. —


Veliki narodni pokret Hrvata posije godine 1840., ponajpače
pako i nagli razvitak narodnoga nam knjižtva i literature
u to doba, ne mogaše ni po razvoj šumarskoga nam napredka
ostati bez plodonosnih posljedica. Sjeme nauka slavne šumarske
akademije u Mariabrunu preneseno k nam po vrstnih domaćih
sinovih, urodi već do mala neočekivanim plodom. Mladi i vrstni
hrvatski sokolovi, koji već u to doba mal ne sva viša šumarska
mjesta po domovini našoj zauzeše, videći s jedne strane tužne
još za onda u nas gospodarske a napose gumarske odnošaje,
s druge strane poznavajući opet obću državnu i narodnu važnost
šumskoga gospodarstva u obće, a napose po našu šumami toli
obilatu domovinu, uvidiše do mala, da će im samo složnim i
uzajamnim te neumornim radom biti moguće skršiti moć kod
nas za onda još sveudilj vladajućega neznanja i predsuda, ter
zamisliše, za moći uspješnije djelovati, utemeljiti „hrvatsko družtvo
šumara".


Družtvu ovomu bi imala prije svega biti svrha poput za onda
jur uz nas postojećega „hrvatsko- slavonskoga gospodarskoga
družtva", skupiti pod jednim geslom u jedno kolo sve šumare
po hrvatskih zemljak. Liep razt,vat tek g. 1842." utemeljenoga
„hrvatsko- slavonskoga gospodarskoga družtva u Zagrebu",
koje se je već u prvom svom zasnutku osjećalo đosti mogućim
izdavati posebne hrvatskim jezikom tiskane novine, pokazivaše
im dovoljno pravac, kojim im je valjalo poći. Kako je pako
valjalo za prvoga časa narodnoga nam pokreta sav duševni rad
naroda našega, koliko iole moguće, ujediniti, to je i gospodarsko
družtvo, po osnovi začetnika mu, imalo za onda još biti i stecištem
rada mladoga nam hrvatskoga šumarskoga stališa. Zato
i vidimo, gdje uredjuje gospodarsko družtvo do mala posebni
šumarski odsjek, sliedeć tako nastojanja inih sličnih družtva
monarkije naše. Velezaslužni c. kr. šumski nadglednik Franjo
Sporer, šumarnik grofa Erdbdija, Dragutin Kos, c. kr. šumar
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 4 -^
Antun Tomić uz mnoge ine veterane i zaslužne prvake stališa
našega, prvi su bili zasnovatelji kao i pokretači toga rodoljubnoga
nastojanja.


Uvidjajući medjutim do mala, da im žalibože uz gospodarskvi
granu ne ima pravoga obstanka, sastanu se prvaci
naši g. li~´46. na 26. prosinca na nadbiskupskom dobru „Prečec"
kraj Zagreba na dogovor, ter tuj odluče utemeljiti „prvo hrvatsko-
slavonsko šumarsko društvo".


Do mala već vidimo, kako se taj mladjahni podbvat pod
vodstvom i predsjedničtvom neumrle uspomene Franje Sporera
upravo krasno poče razvijati, tako da je već za prve godine
broj družtvenih članova narasao na 160!


Prema ustanovam svojih pravila obdržavaše družtvo opetovano
po raznih krajevih domovine svoje šumarske sastanke,
i to: g. 1847. u Sisku, g. 1850 i 1851. u Zagrebu; al´najvažniji
na 21. kolovoza godine 1852. u Pakracu u Slavoniji.


Rekoh najvažniju, a to i bijaše, bar obzirom na veliku
važnost tamo usvojenih zaključaka, medju kojimi budi taj spomenut,
neka se od strane družtva podnese njegovomu Veličanstvu
smierna molba, da se za hrvatske zemlje posebni šumarski
zavod na državni trošak ustroji itđ.


Nu ako se i jest to mladjahno družtvo liepo i postepeno
razvijalo, to mu ipak ne bje za dugo obstanka, — novo nastavši
politični odnošaji u nas za zlosretne absolutistične vladavine
ne dadoše života samostalnomu djelovanju svjestnih i rodoljubnih
prvaka naših, te tako vidimo, da nam napokon maknućem
Sporera i Kosa iz Hrvatske takodjer i sve djelovanje
„prvoga hrvatskoga šumarskoga družtva" obumre.


Motreći pako pomnije složno djelovanje i borbu tih naših
prvaka u ono kritično doba za razvitak hrvatskoga šumarstva
i zvanja šumarskoga, moramo se upravo diviti onoj čeličnosti,
uztrajnosti i oduševljenju, koga u to doba svaki i sliednji članova
družtva razvijaše. Ali zaoto i bilježimo tu dobu roditeljicom
hrvatske književnosti i hrvatskoga šumarstva. Družtvo
izdavaše vlastiti list u obliku godišnika, davaše vladi strukovna
mnienja u šumarskih pitanjih, položi temelj hrvatskoj
šumarskoj statistici, zakonom itd.


Medju počastnimi članovi nalazimo slavna i čuvena imena
kao; Leopolda (rrabnera, Enrika Andre-a, Gjuru Winklera,
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 5 —


Antuna Eurgliardta, Rudolfa Feistmantela, Josipa Wessely-a,
Franju Gri´ossbauer-a, Josipa Hartingberga i Gustava grofa
Konigsega. Prvim mu zacastnim predsjednikom bijaše poznati
Emil Andit, pravim predsjednikom pako sumarnik Dragutin


Kos, rodom doduše Ceh, ali dušom i tielom odan Hrvatskojnarodu našemu, muž vele naobražen i štovan; podpredsjednikom
bijaše pako Hrvat Franjo Sporer. ´ vatren i odrješit rodoljub,


vele naobražen šumar, te otac hrvatskoga šum»znanstva, neumoran
u službi, strog i pravedan, trpio je, buduć prije svega
Hrvat, mnoga progonstva i neprilike od tadanje njemačke vladavine,
a bio je duša svemu družtvenomu djelovanju i bivstvu.


Tajnici bijahu Mihajlo Raslić, c. kr. okružni šumar u Vinodolu
i Ivan Schnobel, šumarnik. a članovi upravljajućeg
odbora: Leopold Moller, c. kr. izvjestitelj šumarstva kod glavnoga
zapovjedničtva u Zagrebu; Antun Tomić, c. kr. povjerenik
šumske procjene; Julius Schapper, c. kr. povjerenik šumske
procjene i Franjo Ress, šumarnik grofa Erdodija.


U tadanjem izkazu čitamo malo ne sve odlične hrvatske
veleposjednike i šumare, tako da nam je skoro nepojmivo, kako
je toli liepo začeti i koristonosni pođhvat mogao najednom sa
vidika nestati, a da se nitko nije našao, koji bi bio nastojao
bar prividno ga potomstvu uzčuvati, jer tek posije minuća dvijuh
decenija ovo se đružtvo i opet, ponajviše neumornim poticanjem
velevriednoga i žalibog prerano nam umrvšeg sučlana nađšumara
Korbškenija pomladilo osnutkom našega evo drugoga
„hrvatsko- slavonskoga šumarskoga družtva" g. 1876. Hoće li
mu pako i u buduće još rad svrsi i zadatku odgovarati na
korist i čast hrvatskoga nam šumarskoga stališa, kako je evo,
hvala bogu, jur kroz više godina odgovarao, to će ovisiti prije
svega samo o tom, kako i u koliko će svjestni naši šumari
znati korist udruživanja i zajedinskoga rada cieniti, ter htjeti
radom i činom razcvat družtva podupirati.


Da pako družtvo, koje dan danas preko 300 pravih članova
broji, budućnosti ima i imati može, samo ako se i zbilja
bude pouzdanjem i domovinskom Ijubavju nastojalo ako zajedničkoga
iinapređjivanja, to je nedvojbeno. U ostalom nam


´) Opazka. Obširniji vjekopis šumaruika Franje Sporera, donieti ćemo u
jednom od sliedećih brojeva. Uređnietvo.