DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 —


Silhouette gosp. šumarnika A. Danhelovsky-a.


Kako se u novije doba i opet javno mnienje u nas u vele
počelo baviti takodjer i razglabanjem ter proučavanjem tol^važne,
u nas se preduzimajuće katastralne procjene, to držimo
dužnošću takodjer i u ovom našem strukovnjačkom glasilu još
koju iz nova*) o tom pitanju iztaknuti. U interesu stvari pako
mislimo, da ćemo se donekle baš i odužiti gospodi članovom,
ako tuj u sliedećem priobćimo nazore jednoga najkompetentnijih
naših hrvatskih šumara, a to jest, ako saobćimo, što piše ob
ovoj t. z. katastralnoj procjeni naših šuma naš velevriedni i zaslužni
sučlan g. šumarnik Adolfo Danhelovskj u svojem najnovijem
posebno izdanom djelcu „Silhouetten zu der auf Grund des
1875er III. Gesetzartikels im "Werden begriffenen Grrund-steuer
Regulirung mit nahereni Bezug auf die Waldreinertra,ge selbst."


Djelce ovo bje doduše prvobitno i po samom gospodinu
Danhelovskju samo najvišjim i zakonodavnim našim krugovom
na uvid i proučenje namienjeno, nu ono mora bez dvojbe sadržaja
i strukovnjačke izradbe radi takodjer i svakoga hrvatskoga
šumara vrlo zanimati, čega radi ćemo ga evo i u cielosti
nastojati našim jezikom objelodaniti. Naravno, da su „silhouette"
tek slike, koje nam jur već tečajem trijuh, da i više godina
kataster zemljom širi, kojega su predradnje, akoprem dosada
još sveudilj koprenom tajne zastrte i još nezaključene, ipak već
bar u toliko traci svjetla orisane, da nam već sada omogućuju
nastati imajući lik unapred razpoznavati, i tako pozornost porezovnika
na ovo pitanje svraćati. Posljedicom zahtjeva pako nastavših
uslied javnoga mnienja možemo donekle smatrati i onu
pod konac godine 1879. u Budimpešti sazvanu zemljarinsku
enquettu, a objelodanjenje tih dogovora uz naknadno izdane naredbe
visokoga financijalnoga ministarstva mogle su doduše za
onda javno mnienje bar donekle umiriti i napuniti nadom, da
će se u buduće postupati pravednim intencijam zakona primjereno
t. j . provadjanjem težke zadaće zemljarinskoga uredjenja,
strogo u smislu zakona, ali s druge strane vidjeti je i
opet toli iz rečenih dogovora, koli i iz samih ministarskih naredba
, da je bio, a i jest predmetom istih tek samo ratarstvo,


o šumah pako, bar u javnosti, do sele ne bje ni spomena, i to
*) Vidi: „Šumarski list" I. Tečaj str. 265. 110. 201. itd.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 26     <-- 26 -->        PDF

_ 24


po svoj prilici jedino stoga, razloga, što nije u toj enquetti
privatni šumski posjed u obće ni zastupan bio. Ova se činjenica
pako mora tim većim požalenjem iztaknuti, što i po samom
slovu zakona i po narodno nam gospodarstvo toli važni i potrebni
šumski posjed istu pažnju zaslužuje, kao i onaj. Niti na
samom naravi zaglavljenu razliku žetve šumskoga i žitnoga
gospodarenja ne uzimlje se, i to na veliki uštrb prvoga, obzir,
kao što se ni privatnim posjednikom šuma nije dalo zgode,
da sami temeljite svoje prigovore i bojazni na mjerodavnom
mjestu razlože i predoče.


Budi mi dakle slobodno svratiti tom razpravom pozornost
mjerodavnih krugova takodjer i na toli važnu katastralnu procjenu
šuma s namjerom, ne bi li tako koju tu k razjašnjenju
zamršenoga toga pitanja doprinieti mogao; želim pako dokazati,
da se dosadanjim opredieljivanjem „čistoga zemljištnoga prihoda"
šuma i inih zemalja na uštrb prvih dobiva nerazmjerni iznos,
ter da time postignuti, tako zvani „čisti prihod šuma", faktično
nije traženi čisti prihod šumskoga tla. Nedvojbena je bo
istina, da se može „glavnim nečistim prihodom" (Haupt-Bruttoertrag)
drvnomu uzgoju namienjenih zemalja smatrati samo onaj
prihod na drvu, koga je dotično zemljište i zbilja kadro producirati,
i taj se prihod očituje u t. z. godišnjem prirastu. Ovaj je prirast
Ijadalje i kamatami zemljištne glavnice šume, kamatami, koje se
po naravi šumarenja i dugotrajnosti obhođnja ne mogu godimice
poput inih kamata kojegoder glavnice trošiti. Ostavljajuć ih
pako i nadalje uz glavnicu, (t. j . na panju), morati će se i ove
kamate godimice za neki dio (kamatni prirast) povećavati, i
tako će nam onda konačni sječni prihod (Haubarkeits-Ertrag)
predstavljati sbroj tolikih godišnjih zemljištnih kamato-kamata
iliti priraštaja (Boden-Zinses-Zinsen),| koliko obhođnja, dotično
starost dotične sastojine, godina broji.-Nadalje vidimo, da sastojine,
nadmašivši stanovitu neku dobu starosti ili obhodnje,
neke prihode davaju, koji se sastoje u proriedjivanjem i čišćenjem
dobivenom drvlju, plodovih drveća, kori, a kasnije i u
paši. Ovi pred i nuzgredni užitci pako sačinjavaju zajedno sa
konačnim sječnim prihodom na drvu zemljištni nečisti prihod,
od kojega se prihoda prije svega moraju svi kulturni, uzgojni
i upravni troškovi namiriti, dotično nadoknaditi. Tako preostali
eventualni višak prihoda predstavlja nam tako zvani pravi
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 25 —
cisti prihod šumskoga zemljišta, a tek ovoga „pravi čisti prihod
šumskoga zemljišta" podpada onda baš kao što i kod svih inih
vrsti težatba biva, tako zvanomu zemljarinskomu.oporezivanju.


Sliedeć zakon prirasta u drveća i toga postanja, dotično
razvoja i umnažanja drvne gromade šuma i konačni uzrast, to
Ćemo viditi, da sačinjava stojbina tla ili njezina vrstnoća tako
zvanu glavnicu šumske sastojine ili produktivni fond u šumarstvu,
a drvo na toj površini da nam tek predstavlja kamatokamate
ove stanovito ukamaćene šumsko zemljištne glavnice


t. j . da nam 1. 2. 3. itd. . . dakle i 2-godišnja sastojina predstavlja
samo tolikokratno ukamaćenje zemljištne glavnice, na
isti onaj način, kako znamo da naraste novac neke na kamate
uložene novčane glavnice po stanovitom nekom razdobju na
stanovitu količinu.
Priznajemo li pako ovaj samom naravju uglavljeni zakon
prirasta u drvu i sastojini, to će nam biti lasno spoznati zašto
imadu sastojine raznolike starosti takodjer i nejednak prihod
(Zinsertrage), po kojem n. pr. prije svega branjevine nikakov
prihod ne davaju, pošto im uporabljivost. dotično užitna sposobnost,
tek kasnije i postepence raste. Vriedi |li pako oya
predmnjeva, to vidimo, da se po našem katastru sastojine sve
do neke starosti podvrgavaju namirenju troškova (uzgoja, uprave
i-poreza), prem faktično, ne davajuć nikakav prihod, nisu ni
kadre podmirivati ih. Jasno je nadalje da svaka ral zemljišta
ima ove izdatke sama za se i vlastitimi prihodi pokrivati, nepravedno
bi dakle bilo tražiti, da se imadu prihodom inih starijih
sastojina takodjer i troškovi rečenih mladjih sastojina podmirivati,
kao što ćemo to namah nastojati i dokazom podkriepiti.


Za razjašnjenje i bolje predočenje prirašćivanja i vriednostnoga
umnažanja pojedinih sastojina od sadnje iliti pomladka
istih do konca ovogodišnje obhodnje, sastavismo priložeću
skrižaljku I., koja nam pokazuje sve prihode toli glavne koli
nuzgredne neke šume izvrstne stojbinske vrstnoće. Pojedini
podatci stranom su uzeti iz faktičnih izkaza, stranom pako su
kombinirani. Podlogom sastavka ove skrižaljke služaše hrastik
obrasao većinom hrastom lužnjakom, priličnim sklopom i popriečnom
starošću od I4O god. Sadanja i zbilnja drvna gromada
opredieljena je na faktičnih obstojnostih nuzgrednih užitaka,
izkazi pako kombinirani su; drvni piedužitci do 60. godine uzeti
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


su iđejalno, pošto gospodarski odnošaji rečenoga okolišja još
ne omogućuju unovčenje takovih slabijih razvrstbina drva.


Drvne gromade pojedinih dobnih razreda unesene su na
temelju gromada inih jednako rastućih sastojina slične stojbinske
vrstnoće, da se pako i konačni iznos zemljištno-užitnoga prihoda
čim podpunije dobije, izkazani su svagdje i novčani iznosi,
ma da ih u istinu ni ne ima.


Kao što nam ova skrižaljka u stupcu b pokazuje postepeni
prirast glavne drvne gromade, isto tako nam i u stupcu k izkazuje
umnažanje prihoda pašarine prema tomu, kako se postepeno
sklop šume sve to više progaljuje. Jednako vidimo, da se
i ini dohodci nuzgrednih užitaka, izkazanih u stupcih c, h, i,
početkom do stanovite neke starosti sastojine umnažaju, od
onda pako da isto tako postepeno padaju. To pako sliedi bud
s naravnih razloga t j . u koliko se n. pr. broj stabala u sastojini
po prevalivšoj nekoj dobi maksimalnoga prirasta po malo
doduše nu stalno umanjuje, bud pako i stoga, što se sve to
većim prekidanjem sklopa po malo i sama produkivna snaga
stabala umanjuje. Ova nam skrižaljka nadalje pokazuje još i
sredstva, kojimi pomoću tuj izkazanih faktora možemo i dojdući
prihod pojedinih dobnih razreda osebno proračunavati, u
koliko se to slaže n. pr. i sa zahtjevi zakona ob uređjenju
zemljarine i temeljnim načelom o zemljištnom Cistom prihodu.


Za izpuniti tu skrižaljku svimi za takovu prihodnu kalkulaciju
nuždnimi podatci, uzesmo primjerice, da kulturni troškovi
(naravnoga pomladjivanja) po rali ne iznašaju više od
4 fr., nadalje da upravni i čuvarski troškovi po rali samo 96 nč.
iznašaju. Isto tako uzesmo, da 2"/„ postotno ukamaćenje posve
odgovara mjestnim gospodarskim odnošajem ovoga okolišja.
Razpravljati pitanje, bi li kod obračunavanja šumskih renta
upotriebljivali načela jednostavnoga postotnoga ili pako kamato-
kamatnoga računa, držim da bi toli obzirom na svagdanju
praksu, koli i obzirom na jur po svih naprednijih Sumarih usvojena
načela, a i obzirom na samo vidno umnažanje drvne gromade
suvišno bilo; to bo je pitanje danas već riešeno, u koliko
se naime priznaje pravednost kamato-kamatnoga obračunavanja.
Nu i sama stvarna istinitost radnje i bezpristranost zahtievaju,
da provadjamo prolongaciju svih prihodnih vriednosti do konačne
dobe poprimljene gospodarske obhodnje, dotično do užitne
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 29     <-- 29 -->        PDF

27


a b c d e f g h i k 1 m
drv o nuzgredn i užitci


a pred-o


glavni e i e n a


hođni


a
00 po kub. stopa ukupno a
i to 3


o


oo pri hod glavpred-
a


OJ


O


noga hodn. glavnoga ICd t +


o


a


"ft, 3 ElD


prilioda


gjodiiii kubični li stopa novčića for. ne. fr. ne fr. ne frJnč fr. nč fr.jnč fr. Inč.


10 300 120 2,34 0,72 7 02 86 86
20 744 283 3,01 0,96 22 39 2 82 2 82
30 1219 439 3,67 1,22 44 74 5 35 ---— -— — 5 35
40 1738 691 4,34 1,48 75 43 8 76 8 75
50 2268 726 5,00 1,76 113 40 12 70 — 12 70
60 2780 834 5,67 2,04 157 63 17 01 1 24 — 05 -44 1 73 18 79
70 3287 920 6,33 2,34 208 07 21 63 2 48 — 08 -68 3 24 24 72
80 3798 987 7,00 2,66 265 86 26 26 3 72 — 11 — 92 4 75 31 —
90 4312 1036 8,17 3,19 352 29 33 02 4 96 -14 1 16 6 26 39 28
100 4785 1053 9,33 3,73 446 44 38 28 16|78 -17 1 40 7 35 45 63
110 5182 1036 10,60 4,31 544 11 44 66 6 61 -20 1 70 8 51 53 16
120 5612 1010 11,67 4,90 654 92 49 49 7 44 — 22 2 — 9 66 59 15
130 5988 958 12,83 5,52 768 26 52 88 8 26 — 24 2 20 10 70 63 58
140 6313 884 14,00 6,16 883 82 64 45 8 26 — 24 2 20 10 70 65 15
150 6645 786 15,17 6,82 992 88 53 54 8 26 — 24 2 30 10 80 64 32
160 6757 676 16,33 7,51 1103 42 50 77 8 26 -24 2 40 10 90 61 67
170 6910 553 17,60 8,96 1209 25 45 46 7 44 — 23 2 50 10 17 55 65
180 7125 428 18,67 8,72 1330 24 38 36 6 61 -22 2 60 9 43 47 78
190 7301 292 19,83 9,22 1447 79 28 38 ^ 78 -21 2 70 8 69 37 07
200 7416 148 20,90 10,45 1549 95 15 07 4 96 20 2 80 7 96 23 05
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 30     <-- 30 -->        PDF

28


XX.
a I b c d e f h i k "l m 1 n


S


T3


drvo novac o :3 o2 -*


-a


cs >


o " o


Q> O -g


´3 ci ´^
predh.


UJI "Ci ^-. ´}´


i


a O


73 o O) O
glavpred-
i nuz-&


glavni o


ni hodni gredni G CD
03 ´Sja


I!


prolong.


a O ti 5 se


6CC S >


O


to ´3 o S. a,


O CD >(B


M


c/l a


p ´li


,«*


p r i h 0 đ M MM


P


O ´a X


g-s


-a d+e 4+1.op" f-g o h :i > k-1


OJ j


o


god. [kub. stopa fori nti austr. vr. forintitS3 a. vr. 6^


1 o


Te


10 300 120 7.02 0.86 7.88 5.12 2.76 0.28 9.58 38.40 — —


20 744


283 22.39 3.92 26.31 6.56 19.75 0.64 30.85 38.40 — —
30 1219 439 44.74 10.37 55.11 8.40 46.71 1.10 42.45 38.40 4.06 0.101
40 1738 591 75.13 22.03 97.46 10.72 86.74 1.68 51.63 38.40 13.23 0.331
50 2268 726 U?.« 40.89 154.29 13.76 140.53 2.44 57.59 38.40 19.19 0.480
60 2780 834 157.63 71.10 228.73 17.60 211.13 3.40 62.10 38.40 23.70 0.592
70 3287 920 208.07 115.75 323.82 22.53 .301.29 4.63 65.07 38.40 26.67 0.667
80 3798 987 265.86 17919 445.05 28.84 416.21 6 21 67.02 38,40 28,62 0.716
90 4312 1035 352 29 268.65 620 94 36.91 584.03 823 70.96 38.40 32 56 0,814
100 4785 1053 446.41 389.96 836.40 47.25 789.15 10.81 73,00 38.40 34.60 0.865
110 5182 I03G 544.11 552.32 1096.43 60 49 1035.94 14.12 73.37 38,-10 34.97 0.874
120 5612 1010 654.92 766.17 1421.09 77.43 1343.66 18.36 73,18 38.40 34.78 0.870
130 5988 958 768.26 1044.37 1812.63 99.12 1713.51 23.78 72,06 38.40 33.66 0.841
140 6313 884 883 82 1392.03 2285.85 126.88 215897 30.72 70 28 38.40 31.88 0.797
150 6545 785 992.88 1859.04 2851.92 126.42 2689.48 39.61 67.90 38.40 29.50 0.737
160 6757 676 1103.42 2441.36 3544 78 207.92 3336.86 50.98 65,45 38.40 27.05 0.676
170 6910 553 1209.25 3181.75 4390.00 266.16 4123.84 65.54 62.92 38.40 24.52 0.613
180 7125 428 1330.24 4019.76 5350.00 340 68 5009.32 84.17 59.52 38.40 21 12 0.528
190 7301 292 1447.79 5310.31 6758.10 436,12 6321,98 108.02 58,52 38.40 20.12 0.603
200 7416 148 1549.95 6720.66 837061 558.24 7812.37 138.56 56.38 38. 40 17.98 0.449
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 —


dobe sastojine, kako to učinismo i u priležećoj skrižaljci II.
I tako vidimo, da bi prema toj, po nacelih o zemljištnom čistom
prihodu pravilno sastavljenoj skrižaljci imala biti doba financijalne
sječe ove sastojine, predmnievajuć dakako postignuće
najvećega užitnoga iznosa (Boden-Nutz-Efektes) u 110. godini
obhodnje, t. j . onda, kada nam se ukupni čisti prihod (bez kulturnih
troškoya) izkazuje u iznosu od 1035´05 (b.) for.


Nu prihod se ovaj sastoji iz sbroja svih medjutim unišlih
dohodaka toli za drvo, koli za razne plodine, šiške i pašarinu,
od koga se dobiva tek diobom te ukupne prihodne svote sa
postotnim cinbenikom t. j . viškom jedinice za 110 godina brutovriednost
od 73 for. 37 novč., a tek od ove ima se sad još odbiti
glavnica čuvarsko-upravnih troškova u iznosu od


96 X 100


g = 38 for. 40 n., da dobijemo traženu čistu zemljištnu
vrieđnost (zajedno sa porezom) u iznosu od 34 for. 97 n., tako
da pravi čisti godišnji prihod iznaša samo 87.4 novčića.


Naravno je pako, da je toli za mladje , koli i za starije
sastojine taj iznos manji, pošto isti najprije do 110 raste, zatim
opet pada, dok n. pr. već u 140. godini samo još 79.7 nov,
iznaša.


Iz toga pako sliedi, ne samo da su zemljištni čisti prihodi
šuma u razno doba obhodnje raznoliki, već i to, da su isti u
mladjih sastojinah dapače i negativni t. j . da takove mlade
šume u obće ne davaju prihoda.


Predpostavljajući nadalje, da nam pojedine 20-godišnje


dobne perijode ove skrižaljke predpostavljaju jednake godišnje


sjeČine, dobili bismo ono savršeno dobno razmjerje, kako si ga


samo željeti možemo, a naravna je stvar, da bi u tom slučaju


svaki tih šestara ili godišnjih sječina sam za se imao za čitave


dobe obhodnje nositi sve toli uzgojne i dinge troškove, koli i


sve ine prihodne terete svoje, dočim bi tek onaj još možebitno


po tom preostali prihodni višak bio onaj. porezu podpadajući


t. z. čisti zemljištni prihod. Ako pako tu istinu priznamo, to
je nedvojbeno dokazano, da ima svaka pojedina godišnja, sječina
ili šestar u šumi samo svoje vlastite troškove pokrivati i nositi,
a da je posve nepravedno, ako rabimo eventualni prihodni
višak takovih pojedinih sječina za podmirenje troškova inih
pasivnih sječina.


ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


Pomislimo li naime mogući slučaj, da se neki šumski posjed
sastoji od samit branjevina ili bar još za dugo sječi nadoraslib
sastojina, što ne samo da može biti, nego i mora biti
u mnogih uredjenih gospodarstvih, to bi se moglo dogoditi, da
bi vlastnika silili u onom slučaju, kad ne bi uzimali kod proračunavanja
čistoga prihoda tih branjevina obzir i na starost
istih, smatrajuć ih n. pr. sve dobnimi, na podmirivanje poreza
nekih iluzornih prihoda, kojih isti faktično ne dobiva, dakle se
isti ni ne mogu porezu podvrći, osim da zahtievamo od inih
starijih sastojina, da im prihod bude služio osim podmirenju
vlastitih troškova i izdataka još i za pokriće troškova i izdataka
tih sada još bez svakoga prihoda nedoraslih sastojina!


Promotrimo li pako postupak, što no ga katastar predlaže
za ustanovljivanje tako zvanih čistih prihoda šuma, to vidimo,
da se isti bitno razlikuje od pojma navedenoga postajanja
i razvijanja drvnih glavnica; priznavajuć inake vriednosti
istim ne priznaje sastojinam razne starosti, istovrstne stojbinske
vrstnoće i vrsti šuma, raznoliki prihod, — dočim za prave
troškove šumarenja priznaje tek samo troškove osnuća sastojine,
zabacujuć time sam objekt zakona o zemljarinskom oporezivanju,
naime pojam o čistom prihodu šumskoga zemljišta.


Ustanovljujuć prihod prema popriečnim cienam zakonom
ograničenoga razdobja, ustanovljuje godišnji čisti prihod tako,
da količinu procienjene drvne gromade dorasle ili pako umišljene
sječi dorasle sastojine i prihod nuzgrednih užitaka podieli
sa ustanovljenom dobom obhodnje, po čem dobiva tako
zvani nečisti popriečni prihod, od koga se onda popriečni godišnji
uzgojni i upravni troškovi odbijaju (i to uzgojni troškovi
u onom istom iznosu, u kojem su n. p. prije 100 god. izdani!);
ostatak predstavlja onda po katastru čisti prihod, koji se ima
porezu podvrći. Već prvi nam pogled kaže, da ovaj postupak
ne valja, a to zato, što kod obračunavanja toga tako zvanoga
katastralnoga čistoga prihoda stavljaju u razmjer jedinice nejednakih
naziva, tražeć aritmetičnom razdiobom ovoga količnika
sa brojem godina obhodnje neki popriečni godišnji prihod, koji
se doduše može smatrati repartiranim godišnjim dohodkom podulje
gospodarske obhodnje, ali nipošto čistim prihodom gospodarskoga
zemljišta, i zato smatrajući ga takovim, veoma
griešimo!
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 31 —
Otežkujuća, dapače i umištujuća okolnost po svakog posjednika
šuma je nadalje joS i u ministarskom naputku na str.


8. propisana skrižaljka o prihodu, koja izkazuje samo V stojbinskili
vrstnoća i to s toli velikim popi´iečnim prihodom na
drva, kakav se faktično u nas nigdje ne nalazi; ove su ustanove
tim štetnije, što se žalibože godine 1877. naknadno izdane
i ovu ustanovu ublažujuće ministarske naredbe, po kojih bi se
ovi izkazi zbiljnim obstojnostim imali prilagoditi, u istinu ne
izpunjuju.
Držimo, da bi prema navedenom postanku i sastavljanju
izkaza o drvnoj glavnici, zatim o izkazih, o predhođnih i
nuzgrednih prihodih, o važnosti kulturnih troškova i tenieljih
zakona ob oporezivanju zemljišta t. j . o zemljištnom prihodu,
kakvi je u skrižaljkah I. i II. izkazan, bilo suvišno još i dalje
dokazivati nevaljalost kao i nepravednost katastralnoga opredjeljivanja
čistoga prihoda šuma.


Medjutim ne leži glavni uzrok tomu toliko u samih ustanovah
obće pravedne učine očitujućega zakona ob uredjenju
zemljarine, koliko baš u samom provadjanju istoga. Po naravi
kao i slovu zakona zahtieva se samo poznavanje, dotično ustanovljivanje
zbiljnoga godišnjega prihodnoga viška, inclusive izdataka
za porez, koji se prihodni višak ima tek za buduće
onda jednoličnomu oporezanju podvrći. Jednolično ustanovljivanje
toga prihodnoga viška pako za šumske kao i ratarske
zemlje nepravedno je po šumarstvo, kako će nam to jasnije
predočiti sliedeći primjer:


Već smo prije iztaknuli, da se zemljištni kamati u šumarstvu,
koje nam godišnji prirast na panju predočuje, mogu tokar
pod konac gospodarske obhodnje prikupiti. Takovim prisiljenim
spravljanjem tih svakogodišnjih priraštaja na drvu
(zemljištnih kamato-kamata) pako nestaje po malo glavnica iliti
ona drvna gromada na panju, koja nam predočuje sadanju
vriednost u buduće tek sječi dorasle sastojine t. j . sadanju vriednost
neke glavnice, koju ćemo tek po izminuću mnogih godina
unovčiti, dotično dići moći. Bez dvojbe je dakle posjednik šuma,
ma i proti svojoj volji, prisiljen, u iznosu vriednosti prihoda
konačne sječe svojih šuma dići uz kamate same takodjer i onu
glavnicu, koja je tečajem razdobja obhodnje, n. p. 100-godifnje,
iz prištedjenih i svih dosad ne dotekavših kamata zemljištne
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 34     <-- 34 -->        PDF

- 32 —
glavnice prijašnjih godina postala, na sligni način , kao da je
tim svakogodišnjim zemljištnim kamatam (prirašćaju) odgovarajući
novčani iznos ulagao godimice na umnažanje u kojoj štedioni
uz gospodarske kamate.


Iz toga pako slieđi, da se i u toj, nehotice u šumarstvu
poput ukamaćenoga novca prištedjenoj. drvnoj glavnici (gromadi)
nalaze uz svakogodišnji tekući prirast (zemljištne kamate)
takođjer i dalnji kamati samih tih kamata, dakle kamati
kamata, koji se podnipošto ne mogu porezu podvrći, jer se svojevoljno
sjegurno ni spravljali ne bi, kad bi u obće bilo po
samoj naravi šumarenja moguće taj godišnji prihod godimice
uživati.


Vidimo dakle, da onaj iznos, koga dobismo na prije iztaknuti
način proračunavanja čistoga prihoda, nije čisti zem-
Ijištni prihod, već samo šumarska renta, sastavljena i opet iz
rente zemljištne kao i drvne glavnice šume, a već i po samoj
naravi se renta drvne glavnice ne smije identificirati sa čistim
godišnjim prihodom (drvnim prirastom).


Prema izkazanom u navedenih skrižaljkah o prihodu I. i


II. imali bismo kod obračunavanja čistoga zemljištnoga prihoda
za 110-godišnju hrastovu sastojinu na sliedeći način postupati:
A.
\»J*j2 = 47 kub. stop. po 10-5 novč.. = 4 fr. 94.« nč.
Nuzgredni užitci (šiške, žirovina, paša itd.) 0 „ 85io „
Čini ukupno == 5 fr. 80 nč.


Kulturni troškovi |ff. ....... . = 3.6 nč.


Cuvarski i upravni troškovi. . . == 96.n „


troškovi ukupno 1 for. 00 nč.


Onda razlika = šumarska renta = 4 for. 80 nč.


- pravi zemljištni čisti prihod kao u II. =


zemljištna renta
= 0 fr. 87.+ ne.


a drvna renta iznaša
= 3 ., 92 „


Na temelju zakonskoga čla,nka VII. pako od godine 1875.
i ministarske naredbe od 17. svibnja 1876. br. 24163, koja propisuje,
da se ciene drva od 1855. do 1874. godine i ciene nuzgrednih
užitaka od 1850.—1874. uzimlju u popriečnoj veličini,
a upravni troškovi isto tako za razdobje od 1867. do 1872. godine,
dozvoljavajuć ujedno, da se neunovčivi dio drvne gromade
u obće izostavi, smio bi katastar uvrstiti primjerice navedenu
šumu u II. razred stojbinske vrstnoće sa poprieCnim godišnjim
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 33 —


prirastom (prihodom) na drvu od 2-5 kbm. po rali, a uzmemo
li još nadalje:
a) da je 40"/o gorivoga drva neunovčivo, ostatak pako da daje
GO^/o građje i 40"/o cjepovnog drva;


b) da je popriečna ciena drva od 1855. do 1874. godine u tom
području popriečno 195 for. po kbm. gradje, za cjepovno
drvo pako 34 novč.;


c) da su popriečni prihodi nuzgrednim užitkom (paše, šiške i
žiroviiie) ukupno godimice 53 novč. iznašale po rali, i
d) da se kulturni, cuvarski i upravni godišnji troškovi po rali


sa 1 f. namiruju, to bi dobili sliedeći čisti prihod izkazom:


B.
drvo a X 6 == 2..5 0.6 = 1.5 X 0.6 = 0.9 kbm. gradje po
1-95 fr. = 1-75 fr.
0.6 kbm. cjepanica po 0-34 fr. = 0-20.4 fr.
nuzgredni užitci = 0´63 „
prihod čini ukupno 2-49 fr.
Kulturni, upravni, cuvarski troškovi == 1-00 „
ostatak = šumska renta = 1´49 fr.
po II. zemljištna renta = 0´87.4 „
a po tom ostane drvna renta u iznosu od ... . 0´61.6 fr.
Vidimo dakle, da dobivamo za jedan te isti (šumu) pred


met prema okolnostim do ti raznolika iznosa. Da je ovaj iznos
toli za sječivne, koli i za nedorasle šume isto tako raznovrstan,
samo se po sebi razumieva, pošto ne nalazimo o posliednjih
niti u zakonu, niti u naputku ni spomena.


Izpitujemo li nadalje točno postupak izkaza II., to ćemo
vidjeti, da je zemljištni čisti prihod, odgovarajući starosti sastojine
od 110 godina, i zbilja točno ter naravnom priraštaju
drva odgovarajuće izkazan. Buduć pako da i ovdje kao i kod
oranica zakon ob uredjenju zeniljarine želi samo zbiljni čisti
zemljištni prihod porezu podvrći, kod tako zvanoga čistoga
prihoda šume pako, kako je u A i -B izkazan, pribrojena je
k zemljištnomu prihodu još i simo nespadajuća drvna renta,
to je naravno, da ti iznosi ne mogu katastru služiti podlogom
oporezivanja, kako će nam to u ostalom nižje sliedeći primjer
bolje predočiti. Nu prije ćemo jošte nastojati dokazati istinitost
izkaza II. kako i sliedi: Označismo zemljištnu brutovriednost
spomenute 110-godišnje sastojine sa 73 fr. 37 n., od kojih nam
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


73 37 y 2´6


2-5o/g godišnja brutorenta = —^^—^-„^=7 = 1 for. 83425 novč.


iznaša. Buduć pako da tu godišnju šumsku rentu ne možemo
prije konca obhodnje dignuti, to će ista kamato kamatnim umnažanjem
do 110. godine narasti na 1035 for. 94, koja nam svota
predstavlja onaj brutoprihod po rali šume, kakov je i u II.
izkazan bio.


Za spomenuti primjer pako neka nam sliedeći navod služi.
Stavimo da iznaša zemljištni brutoprihod neke oranice bez radnih
troškova za trogodišnje obhodnje, sastojeći se u ´/a puste, ´/»
ljetne i ´/´ ozimne sjetve, 8 for., nu da vlastnik taj godišnji
prihod ne troši poput vlastnika šume, koji ga faktično godimice
niti ne može trošiti, već da tih 8 fr. kroz 110 godina t. j .
primjereno dobi šumarske obhodnje, uz 2-5´´jo ukamaćuje, to bi
on time za 110 godina imao glavnicu od 564.4 X 8 =451 9 fr.
20 nč., od koje iznašaju izravna godišnja uplaćivanja 110 X 8 =
880 for., ostatak pako od 3639´20 for. predstavlja nam kamate
kamata tih godimice uplaćenih 8 for. prihoda za 110 godina.
Pa kad bi sada htjeo kataster na temelju ove, ukupni nečisti
prihod te oranice predstavljajuće svote, čisti zemljištni prihod
opredieliti na isti način, kako to kod šuma čini, to bi morao


,. 4519-20 ., ^^ „ ... ,.. .
računom gdje -jr^ = 41.08 tor. čistoga godišnjega prihoda
po rali toga zemljišta izkazati, dočim ipak faktični čisti
prihod te oranice iznaša po spomenutoj pređmnjevi primjera
samo 8 for. godimice, dakle za čitavih 41-08 for. manje! pošto
se naime tih 41-08 fr. sastoji iz sbroja zbiljnoga godišnjega bruto
prihoda toga zemljišta u iznosu od 8 for. i novčane rente kamata
od 33-08 for (u šumarstvu vriednosti drva). Tim pako
mislimo da je nedvojbeno dokazano, da je postupak opredieljivanja
čistoga prihoda za šume i oranice po ustanovah našega
katastra raznolioan. pak da bi se isto tako, kako kod oranica,
s kod šuma smjela samo šumska renta, nipošto pako čista
zemljištna renta uzeti podlogom oporezivanja, koji se postupak
sjegurno protivi i istom duhu i slovu za]<;ona ob uredjenju
zemljarine.


Razmatramo li napokon primjerice još i zakon ob uredjenju
zemljarine, kakov već od g. 1861. za kraljevinu Prusku
postoji, i koji je donekle obzirom na temeljne ustanove sličan
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


našemu, to vidimo, da se isti osniva na zasadi: da se pod


stavkami cjenika (Tarifsatze) prihoda razumievaju samo one


zbiljne zemljištne rente, koje se dobiju, ako se od nečistih pri


hoda uz gospodarske troškove takodjer i kamati potrebne gra


djevinske i inventarske glavnice u cielosti odbiju.*


Uz to je prusko financijalno ministarstvo izdalo još i posebni
tehnički naputak, kojemu je podloga isti način procjenjivanja,
kakav je u nas, po slovu koga se imadu uzgojni, čuvarski
i upravni troškovi u najobširnijem smislu rieči razumievati,
nalažući osim toga, da se imade novčanim troškovom
za prodaju drva, rendaturu, policiju i obće upravne troškove
pribrojiti iznos od 60—90"/", za vanredne čuvarske troškove i
izdatke, ter pokriće troškova kod raznih nepogoda itd. 30 do
GO^/o iznosa.


Isto tako propisuje rečeni tehnički naputak takodjer i
skrižaljku prihodnih razreda, u kojoj stoje izkazi, valjani za
visoku hrastovu šumu, u prispodobi s onimi u našem naputku
ustanovljenimi u sliedećem razmjerju:


a. u Pruskoj (120—150 g. obhodnja)
I. II. III. IV. V.
62 — 70 51-69 35—48 24—33 , „, ,
.
.,— . .—. . „—. ^
^^ do 22 kbst.
66 55 42 29


h. kod nas (120—180 g. obhodnja)
96. 79. 64. 48. 32. kbst.,
od tuda sliedi, da naša skrižaljka o prihodu onu za Prusku
propisanu za kakovih 50"/« nadmašuje!
Velika narodno -gospodarska važnost šuma uz očevidnu
pogibelj nepravednoga oporezanja istih i dokazi podkriepljeno
nepravedno procjenivanje šuma prema onomu inih gospodarskih
težatba dovoljni su uzroci, da se obraćamo molbom za pomoć,
koja bi se bar djelomice uvaženjem sliedećih predloga pružati
mogla:


1. Da se umjesto po naputku ustanovljenoga načina opredieljivanja
čistoga prihoda propiše za provadjanje procjene postupak
šumarsko-financijalnoga računa, kako ga u II. predočismo,
primjerenom promjenom spomenutoga naputka u tom smislu.
*) Vidi: Die Boden-iind landwii-tschaft)iehen Verhiiltnisse des preussiselien
Staates Berlin 1868.
ŠUMARSKI LIST 1/1881 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 2.
a) Da se sbrižaljka o prihodu (na str. 8. naputka) ministarskim
naređbam br. 30168 i 61112 od god. 1877. primjereno
ter zbiljnim drvnim zaliham naših šuma odgovarajuće preiidesi.
h) Da se mlađji dobni razredi ne procjenjuju istim načinom
kao stariji, već samo faktičnim prihodom istih odgovarajuće.


c) Da se dozvole za izdane uzgojne troškove dotičnoj vrsti
šumarenja odgovarajući kamati. a samo zemljištna renta
da se podvrgne porezu, i


d) napokon da se čuvarski i upravni troškovi u najobširnijem
smislu rieči, dakle zajedno sa izdatci uprave i administracije
obračunavaju.


Toliko 0 tom gospodin šumarnik Danhelovski u svojem
djelcu. Priobćivši ga ovdje u cielosti, preporučujemo ga svim
našim prijateljem na svestrano proučenje, kako je pako stvar
od prevelikoga zamašaja po budućnost naših šuma, to se nadamo
, da će naši upravitelji šumskih ureda stupiti u medjusobni
doticaj te stvari radi, da tako, ma bilo još i u zadnji čas,
nastoje zajedničkim radom veliku tu pogibelj bar umanjiti, ako
već ne odkloniti; mi pako s naše strane biti ćemo vazda pripravni,
u koliko je do nas, sve težnje u tom pogledu podupirati,
toli priobćivanjem amo zasjecajućih razprava, želja ili
poziva, koli i drugimi sredstvi, u koliko ista đružtvn i odboru
pripadaju.


Gojimo pitomi kesten.


Pitanje, koju vrst uzgoja i drveća da uvadjamo u pojedinih
slučajevih nuždne pretvorbe uzgoja naših rek bi još diljem
neuredjenih il prastarih Suma, jedno je od najvažnijih pitanja
našega dnevnoga reda. Ne bi li možda i ja mogao koju tu k povoljnomu
riešenju istoga doprinieti, nakan sam u sliedećem
svrsi primjereno saobćiti svoje nazore i uzroke, koji me prije
svega nukaju plaidirati za uzgajanje pitomoga ili sladkoga kestenja
u nas. Buduć da ćemo se vazda u takovih priepornih
pitanjih ponajprije morati osvjedočiti o koristi i vriednosti uvadjati
se imajuće nove ili bar za buduće glavne vrsti drveća u
šumi, to držim shodnim prije svega spomenuti koju obćenitu
ob uzgoju u obće i o jur postojećih kestenicih u Hrvatskoj na