DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 202 —
bito kod nas, gdje su težaci tako skupi, a k tomu nevjesti
tomu radu, pa kada mlade kulture i odgojimo, čine nam cesto
dosta štete i zareznici.


Uzmimo napokon da smo i odgojili žetinjaSe, to ipak ne
ćemo moći na svjetskom trgu tim drvom konkurirati sa Kranjskom,
Štajerskom itd. jer neki tvrde, da je njihovo drvo bolje,
te se radje traži i bolje plaća nego li naše, a drugo ne imamo
tih prometnih sredstva, koja imadu ove pokrajine,


U gorah kod mora ti navodi ne stoje, jer tu se omorike i
jele dobro plaćaju, te im je ondje domovina.


Iz ovih navedenih činjenica dolazim do zakljußka, da se
četinjača ima ondje odgajati, gdje je već od naravi obzirom na
položaj, podnebje, tlo itd,, a da se umjetno odgaja samo u bukovih
šumah kao umetnuto drvo, jer će se dobro moći upotriebiti
kao slabo građjevno drvo za kuće i gospodarska stanja,
a kao takovo u većih dimenzijah i za prodaju.


Polag okolnosti mogu se preporučiti omorika i bor, a bilo
bi za željeti , da se i na ariš uzme veći obzir, buduć bi ta vrst
mogla dobro uspievati na pojedinih položajih, a osobito je dobro
građjevno drvo.


Korist odgajanja mješovitih šuma svakim se danom sve
više obistinjuje i uvidja, pa se u Ceskoj i Saskoj na šumarskih
skupštinah mnogo o tom razpravlja, te svestrano preporuča.


Ako nam sada napose bukove šume ne nose većega dohodka,
uzrok tomu stoji u tom, što ne ima kod nas indastrije.
Ima doduše tvornica parketa i žigica, uglevja, željeza i drugih
rudarskih proizvoda ali svako poduzeće leži u mrtvilu. Kada
se jedanput Sava i Kupa regulira, posagrade željeznice i putevi,
onda će usljed dobrih sigurnih i jeftinih prometnih puteva
i vriednost drva u Hrvatskoj veća biti, a i naše šume
veći dohodak nositi.


Razprava


gosp. Dragutina Nanicinija, protustavnika otočke imovne
obćine, držana dne 11. kolovoza u sjednici hrvatskoga šumarskoga
družtva u Vinkovcih.


Slavna skupštino! Pitanje, da li se preporučuje u obće
umjetno uzgajanje fetinjackih šuma u Hrvatskoj, 2;aslužuje oso
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 43     <-- 43 -->        PDF

bito zanimanje ne samo nas hrv. šumara, već žitave Hrvatske,
ono bo je sgolj hrv. narodno-gospodarstveno pitanje, zabtjevajuće
ne samo svestrano strukovno znanje, vec i pravo domoljubno
osjećanje. Da se to pitanje u svakom pravcu sretno riesi, treba
uz znanje imati i đomoljubje, a k tomu obilne prakse.


Rado priznajem, da nisam dorasao izreći konaSne odluke
ob ovako velevažnom pitanju, pa bilo ma u kojem pravcu, ne
zamjerite mi stoga, sto se ipak u razpravu uplićem. Ne vodi
me k tomu ni izticanje moje osobe, a još manje, da bi moje
rieci imale uplivati na Vašu odluku, izrečenu na temelju dugotrajnoga
izkustva. — Ne! to mi je daleko, ja bi želio samo
ono reći, što mi se u ovoj stvari pričinja prikladnim pogledom
na obće obstojnosti domovine naše kao i onih zemalja, koje
su u šumskoj trgovini s nami vezane.


Prije no to zapocmem, moram reći da sam se obazreo na
one krajeve prostrane nam Hrvatske, gdje je sama narav pustila,
da se velebni naš hrast vije nebu pod oblake, dočim se
ne mogu osvrnuti na one dielove, gdje se je na klisurine i
kamenje uspjela vita jela i omorika, ponosno odbija-juć svaku
navalu prirode. Ovakovo razdielenje mislim da je u suglasju i
sa postavljenim pitanjem, pa da sada mogu svoju reći.


Ja se u ovom pitanju obazirem na Hrvatsku prema ostalom
svietu i to pogledom na šumsko-gospodarstvene odnošaje,
jer mi se ćini, da ću do sretna zaključka doći jedino tim putem.
Mi cew.o bo stvoriti zaključak za daleku budućnost, pa
nam se je na budućnost i osvrnuti i to kakova će biti u nas
i kakovu će imati druge zemlje obzirom na iztaknuti pravac.
Ovakovom prispodobom uviditi ćemo, da li nas ine zemlje ne
nukaju napustiti hrastovinu, pa se latiti četinjača. Dalje nam
se je upitati, može li nas tko utuci na svjetskom trgu sa svojimi
produkti. Do svega toga doći ćemo prispodobom dotičnih
zemalja prema tomu, kako li je koja šumovita i kakove šume
imade pogledom na vrst drva, te da li ovo ne će naš hrast
utuci na trgu.


Svjetskom trgovinom vladaju danas Amerika, Englezka i
Francezka; Njemačka i Austrija po manje. One trgaju ne samo
rukotvorinami, već i šumskimi produkti. K tomu imadu šumski
produkti o bok i mnoge surogate. Pa akoprem je tako, i akoprem
je u najnovije doba u Evropi obilna koliSina drva za
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 44     <-- 44 -->        PDF

_ 204


sYafeovrstnn uporabu iz Amerike´ đorezana i još se uvaža, to
će nas prispodoba o šumskih obstojnostih ipak o inaöem poučiti.


Kako sam eitao, posjeduje Amerika u sjevernom dielu najviše
četinjača i to jele; ^ sriednjein na kanadskih jezerih:
breze j kestene, oraha i hrasta, od konifera jelu-hemlok (Pitchpine);
u Mexiku: uljiku i zimzeleni hrast (Qu. ilex); niže prema
polutniku nalazimo dakako paome, thuje i slično drveće. —
U južnoj Americi nije toliko šume, koliko u sjevernoj, a i ono
što je ima, nije od važnosti, jer je to drveće takovo, koje je,
malo ne jedino tamo naei.


0 Englezkoj neće mi se govoriti, jer kako je poznato, ona
je siromašna na šumi, a što je ima, većinom je u Školskoj. Nu
kako je u Škotskoj južna međja nad 55^ sjev. širine, to je već
iz botaničke geografije očevidno, da se u ovoj zemlji nalaze
većinom, konifere.


Sada je red obazrieti se i na Francuzku. Ona najviše trži
i najviše rabi naš hrast. Po najnovijih statističkih podatcih
odpada u Francuzkoj od syih šuma na sam hrast (lužnjak) 29"/o,
na bukvu 3P/o, na konifere 20^0, ostalo drveće zaprema ostalih
20^*/o. — Kako je viditi, hrastovine je porazmjerno najviše.


0 Njemačkoj i Austriji neću duljiti rieci^ jer je svakomu
poznato, da one obiluju na hrastovini.


Na Italiju, Rusku itd. opet se neću osvrtati, jer su u ovom
pitanju od manje važnosti. Istina bog imade i u onih zemljah
šume, ali većinom niti ne nađoknadjuje hrastovine, niti ju može
iztisnuti.


Red je sada da se obazirem i na Hrvatsku, nu kako je,
ista bolje poznata slavnoj oyoj skupštini, dotično njenim uSestnikom,
nego li meni, to će mi i odobriti, ako stvar mimoidjem


Kada sye ovo saberemo, očito je, da je hrastovina u obće
prostorno veoma razgranjena, pa da nam je tim teže konačno
izjaviti se o postavljenom pitanju. Ovo jednostavno nabraujanje
moralo bi nas^ upravo skloniti na uzgoj konifera. Nu da do
zaključka ne dolazimo jednostrano, moramo se obazrieti sada
na spomenute obstojnosti šumogojstva Ovo je najbolje mjerilo.


PoČimam istim redom.


Užasno je citati, kako nemilo propadaju amerikanske


šume; ne možda radi elementarnih nepogoda, već radi poznate


Vam nezasitne pohote za imetkom, koja u Americi vlada. Sunre
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 205 --^


se tamo tarace bez cilja i razuma, k tomu mnogobrojna naselca
pučanstva gine, te se iste moraju krčiti, da se pučanstvo
domogne polja, pa je već danas u Americi oćatiti oskudicu na
drvib. Ovo naročito valja za sriednju Ameriku, gdje je ponajviše
hrastovine. -— Yriedno je ovom prilikom pripomenuti, da
u Americi ne ima nikakove šumske uprave, već da se o istoj
tek počelo raditi, ali — sa bojazni. Lošo dakle gospodarstvo!


U Francezkoj stoje stvari inače. Tamo ne samo da su
uređjeni posjedovni odnošaji, već je uredjeno i gospodarstvo
šumsko, a sama uprava je većinom u rukuh države. Ja ne
trebam ovdje ni liecju spominjati, što se ima razumjeti pod
„državnom upravom" u uredjenoj državi? kakova je naročito
Fracuzka. Zao mi je, što se ne domogoli sredstava, da ovo i
brojkami uztvrdim, ali već sama obstojnost, da ova zemlja troši
na godinu do 12 milijuna franaka na jedino pošumljenje go-
Ijeti, nuka me ustvrditi, da je uprava uredjena. Prema tomu
dolazimo do zaključka, da će u ovoj državi ne samo preostati
šume, već da će je vremenom i više biti.


Za Englezku sam čitao, da drvo dobiva iz Amerike, medju
ostalim i krastovinu u velikoj množini, ići će dakle te robe
malo u Francezku. Osim toga je poznato, da je Englezka u
najvećem obsegu zemlja obrta i poljodjelstva, pa da joj dakle
malo ostaje prostora za uzgoj šuma. Neće se po tom mi u buduće
u Englezkoj styax promjeniti i ona neće na trgu uplivati.


Yiše no Englezka i Francuzka uplivaju na naše šumsko


gospodarstvo Njemačka i Austiija. Prva jer ima u obilju šu


ma i odavno uredjeno šumarstvo, druga jer ne zaostaje za


prvom u pogledu obsega šuma i njenib produkta i jer je samo


šumarstvo takodjer malo ne posvema uredila, a u koliko oboje


šumu goje i za nju se staraju, najboljim nam je dokazom nji


hova šumska literatura.


Kada ovako pxodjemo smotru ob uredbi i gospodarenju


sa sumarni, namiće nam se dosliedno pitanje, kakove će šume


imati ove zemlje u buduće? Po mojem dubokom, nu ni


kako ne mjerodavnom uvjerenju je to pitanje po sudbinu našib


hrastika najvažnije. Već prije rekoh, da stvaramo zaključak


za budućnost, pa nam se je dosliedno na budućnost i osvrnuti.


0 Americi neću govoriti., jer gdje se šuma ne pomladjuje


već dnevice harači, pa i kolonizaciji uzmicati mora, znamo što
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 206 —


takova zemlju u budućnosti čeka ^ ako se stvari na bolje ne
okrenu. Da H će skoro krenuti, neka govori obstojnost, da ova
ogromna zemlja ne ima nikakve šumske uprave. Nije mi ni od
potrebe iztaknuti, da tamo ne ima šume, gdje nije niti organa,
koji bi ju čuvali, a još manje uzgajali.


Vidili smo, da je šumarstvo u Erancezkoj uredjeno. Tako
sam dalje čitao, da je već odavno uredjeno za svu zemlju, kada
i koje godine će koja suma doći pod sjekiru, koliko će dati
materijala, ali sam i na to naišao, koliko će se je na novo
zasaditi ili zasijati, Iz toga opisa mogao sam razabrati, da će
prije navedeno razmjerje šumske površine ostati i za buduće
isto. Uvažimo k tomu, da je u Francezkoj pučanstvo mnogobrojno,
da od ove zemlje odpada na šumu 173**/o, üi na 37 milijuna
stanovnika 9,200.000 hektara (na dušu 25 ara), — svakako
veoma malo, — s druge strane, da se Francez najriedje
izseljuje, to nam je očevidno, da će Francuzka i u buduće dovažati
drvne potrebštine iz inib zemalja, kao i do sada.


Dostojno je i uvaženja vriedno, a za riesitbu ovoga pitanja
takodjer i važno obazrieti se ovom prilikom i na pošumljenje
goljeti u Francezkoj. Upitati nam se je, neće li ono
nabrojene obstojnosti preokrenuti i to tim više i tim prije, što
pošumljenje uslied ogromne novčane podpore silno napreduje,
dapače već i korist daje. Ja se usudjujem uztvrdit, da ne, bar
na dugo godina ne, jer se goljeti našumljuju većim dielom koniferami
i inim kojim drugim drvom, a hrasto m ne , ili veoma
slabo. Izim toga nam je i to uvažiti, da su predjeli ovi
većinom briegoviti, pa da će i u buduće konifere biti tamo
vladajućim drvom. Po tom ne samo da ono prije navedeno
razmjerje neće ostati isto i u buduće, već će se dapače postotak
konifera i povećati.


0 Njemačkoj i Austriji ne smijem puno govoriti, za nje
bo se zna, da su priljubile koniferam, pa daje nasadjuju, gdje samo
mogu. Ovo nam je takodjer dovoljnim dokazom, da će se površina
hrastovine umanjiti, a ona konifera povećati.


Ovim sam, velecienjena gospodo! gotov mojim pabirenjem
po tudjem vinogradu^ pa se uslobodjujem isto zaključiti ovim:
Buduć u Americi šume propadaju, a mlade se ne uzgajaju;
pošto Francuzka neće ni u buduće moći namiriti svojih potreba
iz vlastitih šumaj već će hrastovine uvažati morati j buduć se u
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 47     <-- 47 -->        PDF

~ 207 —


Njemačkoj i Austriji dnevice konifere sve to više uvađjaju,
pošto nam dalje Englezka s njenimi drvnimi produkti upravo
niti jedan dan na svjetskom trgu zatvoriti ne može, pa pošto
niti ostale zemlje naše lirastovine utuci ne mogu, izjavljujem
se mirnom dušom proti uvadjanju četinjača.


Ne velim, da sam ovimi redci nepobitno dokazao rečeno
načelo, te da se momu razglabanju ne bi moglo prigovoriti,
ali kada s druge strane uvažim, da je god. 1879. samo na dužicah
izvezeno iz. Hrvatske do 20 milijuna, — a iz Austrije
ukupno do 30 milijuna, — tada mi se prije rečeno načelo tim
opravdanijim ukazuje. Ne smijem kod ovoga zaboraviti spomena
svakako vriednu činjenicu, da naša hrv. hrastovina prolazi još
uviek dobro, akoprem ju i druge zemlje na trg đonašaju. Ne
smijemo niti toga s vida pustiti, da na trgu najbolje prolazi
(zar je to zakon!) najbolja roba, pa nam je i to dovoljnim jamstvom,
da 6e naša hrastovina uviek dobro prolaziti.


U obće dalo bi se puno toga navesti, što bi nas silno ponukati
moralo, dabras t ne zamienjujemo četinjačami.


To je, velecienjena gospodo! sve, što za sada mogu navesti
u obranu našega ponosnoga brv. krasta. Znam da nije ni puno
ni znanstveno, a niti vlastitim izskustvom stečeno! Oprostite \
još sam mlad i neizkusan, pa se kod stvari ne mogu onako ni
zadržavati, kako mi um i volja hoće, s toga niti ne mogu ništa
reći 0 šumogojstvenoj strani ovoga pitanja. Ne zamjerite mi
ipak, što se ovom sgodom sjećam god. 1873,, koja je j^Česku.
Sumavu^´ uništila. Vi znate, veleštovana gospodo, da je spomenute
godine^omorikov pisar (B. typograkpus) baš u nazadak
porinuo šumsko gospodarstvo u rečenomu dielu Češke, te da
je ova u šumarstvu inače napredna zemlja kvarovala na milijune
forinta vriednosti. Ja ne želim Hrvatskoj ovakove godine,
znam da niti Vi, pa sam osvjedočen, da ćemo tomu nemilomu
gostu znati zatvoriti vrata. Uvažimo još i to, da i susjedna
Slovenska imade u četinjačab veoma nemiloga gosta, neku vrst


„Elatera", pa da od tuda nije dalek put k nam, tada nam je
pogibelj po obstanak četinjača tim bjelodanija. — Pa ne samo
zareznici, — već je tu nebroj drugih nepogoda, s kojimi nam
se je boriti, uzgajajuć četinjačke šume. — A niti požari nisu
malenkost, koji se u cetinjačnih šumah češće poradjaju, nego li


*) Gentraiblatt f. d. a. Forstwesea 1880.