DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 20     <-- 20 -->        PDF

^ 180


se nakon kratkoga odmora najsrdačnijim načinom od vriednih domaćim
i prijatelja oprostismo i razstasmo. Nosed n grudih najugodnije
uspomene te obde osjećanje, daje Ijetošnja vinkovačka skupština toli
svojim sjajem, koli zanimivošću daleko sve dosađanje sastanke naše
nadkrilila.


S^TŠavajul5i tim taj nacrt izvještaja Ijetošnje nam glavne skupštine,
smatra si pisac istoga dužnošću izraziti onoj gospodi članovom,
koji, akoprem bijahu u blizini sastanka, ipak nisu istomu bez osobitih
uzroka prisustvovali, svoje iskreno sažaljenje, videć, kako se spoznavanje
prave svrhe i koristi tih strukovnjačkih sastanaka žali bože
u nas još ne uvidja ni u istih onih krugovih o boljku i unapredjivanju
kojih baš naše hrvatsko šumarsko družtvo, vjerno zadaći i svrhi
svojoj neprestano radi i nastoji, — Jer akoprem se je priličan broj
družtvenih članova ljetos u Yinkovcih sastao, to ih ipak još do šest
puta toliko na žalost našu ne vidjesmo tamo, a još manji broj ih se
ma bilo i samo telegrafičnim pozdravom sjeti, da družtvo svoj najsvečaniji
dan u godini slavi. S druge strane pako drži si odbor ugodnom
zadaćom svoj gospodi članovom, zatim gg. mjestnim poslovodjam,
kao i svim družtvom i osobnostim, koje su bud svojom prisutnošću,
bud svojim djelovanjem i podporom k uzveličanju Ijetošnjega
nam vinkovačkoga sastanka doprinjeli, svoju najtopliju, harnost
ovime izraziti, kličuć im od svega srca „Živilil*´


U Križevcih , mjeseca listopada 1880.


F. X K.
Razprava profesora F. X. Kesterčankaj


držana dnell. kolovoza u sjednici lirvatskog-a Šumarskoga đi´užtra u Vinkorcik
Slavna skupštino! Yelestovana gospodo drugovi! Upravljajući
odbor stavio je na dnevni red ove naše skupštine medju
ostalim takodjer i razpravu „o najglavnijih tehničkih svojštvih
hrvatsko-slavonske hrastovine, osobitim obzirom na uporabu
iste kod pravljenja bacvarskih dužica", misleć time potaknut
i Vas gospođo, da prema svom izkustvu i spoznanju koju k
proucanju tehničkih svojstva, uporabi i tehniki najvažnijega
nam domaćega šumarskoga proizvoda, hrastovine, doprinesete.
Jer kao što je trgovac, obrtnik, tvorničar ili poljski gospodar
dužan točno poznavati ne samo vrstnoću i vriednost svoje robe
uz karakter tržišta i trgovine, nego i količinu produkcije i teh
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 181 —


ničkih svojstva i uporabu svojih produkta, tako je sjegurno i
svakoga šumara dužnost, da nastoji točno upoznati pravu kao
i uporabnu vriednost i vrstnoću svojega najglavnijega proizvoda
t. j . drva. G-ospodo , otimali se naisi učenjaci koliko im
drago za šumarsku znanost, ipak smo i mi šumari n pravom
smislu rieci obrtnici, a donekle bas i trgovci. Proizvodi, kojimi
tržimoj su drvo, žirovina, kora i t. đ., a obrti naše takodjer
imamo, jer ne samo da smo producenti surovina, nego mi smo
i obrtnicij a produkti te naše obrtnosti jesu: oguljena kora,
tramovi, jarboli, mostnice, šliperi, a ponajviše pako bačvarske
dužice.


Historija razvoja šumskog uporabljenja i gospodarstva naroda
našega nas pako uci, da smo baš mi Hrvati donekle već
-od davnine i uporabnu vriednost naših šumskih proizvoda, ponajpače
pako naše hrastovine, umjeli cieniti, znajući joj vrstnoću
kao gradje, liesa i t. d. te tim znanjem služili su se i
otci naši u praktičnom životu. Dandanas pako, odkada nam
naša hrastovina postala predmetom živahne, rek bi svjetske trgovine,
mislim, da je baš unapredjivanje proučavanja i tožnoga
spoznavanja ne samo tehničkih vrstnoća, nego i obće vriednosti
naše hrastovine dužnost svih hrvatskih šumara. Jer odkada
nam, gospodo, Trst, Marselja, Bordeaux, Lille, Londo% Beč,
Pešta""!´t,""dV ustanovljuju rek bismier i količinu šumarske pro-
dukcije i obrti i unovcivost naših šuma, od onoga doba. mnijem,
da je i u nas Hrvata imalo prestati doba^ kadno su još
paša, žirovina, ugljen i pepeljika bila jedina yriela šumarskih
dohodaka, a glavni šumski proizvod rek bi još bezvriednim bio.
Sli se danas hvala Bogu veo ne možemo tužiti, da je hrastovina
naša bezvriedna, da se naši hrastici unovčiti ne mogu,
paTlpaS´^^dvT äa je kojih desetaF´godina minulo 7""dF su nam
se baš ti danas već toli cjeni hrastici još bezviiedno sušili i
srulili, — a koji od Yas gospodo još nije cuo tužaljke naše


vlastele i šumara, da su im najdivniji bukvici bezvrieđni, da
im drvnu zalihu ma baš nikakvim"probitkom unovčiti ne mogu
i t d., akoprem nam je s druge strane i svim predobro znano
koli vrst&a__tehnicka i uporabna svojstva su baš u najno-^dje,
doba za ovu bezvriednu bukovinu odkrita, ter koli dobro se
bukove šume nekih krajeva podignućem Thonetove stolarske
industrije, pivarsko-bacvarske industrije i t. d-unovcuju i unov


ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 22     <-- 22 -->        PDF

eivati mogu. Izvoz bukovih dužica iz austrijskili pokrajina u
Francezkuj a osobito Englezku, i produkcija thonetskili zavinutih
moebla toli rapidno raste, da se slobodno možemo nadati,
da već nije daleko doba, kad će i naša toli vrstna bukovina
svoju naravnu cienu zadobiti.


A kako je sada u nas sa bukovinom, tako bje, kao što to
već spomenusmo, izuzam naše primorske krajeve , do nedavna
i s našom hrastovinom — i tek tudjinci nas nauciše pravu
vriednost i vrstooću ist^ cieniti, Spoznanjem tehniökih svojstva
brasiovine u obće poskočila je i konsumpcija iste, — s ovom
pako i trgovačka joj vriednost, izceznućem hrastika pako u
sredmjoeuropejskih državah uslied pretvorbe uzgoja i prevelike
porabe morao se je napokon spekulativni kapital tih zemalja i
na naše dosad još od svietske trgovine posve izlucene krajeve i
hrastike navrnuti i tako vidimo, đa nam spekulanti svih naroda
poplaviše domovinu, i do mala liepo pribraše hrastike, —
a mi neuki ili sretni, da se riešimo prastarih i tobože bezvriednih
šuma, dadosmo im najljepše i najcjenije naše dubove na pol
badava, i tako se lišismo naših prašuma, dočim se oni obogatiše.
Poznavajući samo mjestnu uporabu i vriednost naše hraste
vine, a neznajući joj pravu trgovačku i tehničku cienu, bijasmo
i nehotice uzrokom, da smo obično prodajom šume trgovcu
poklonili šumsko zemljište, prodav mu tek uz vrlo neznatnu
cienu gradju i debljevinu šuma. Ta eno i Vam su gospodo
sjegurno još znane g. 1850—60, kad se u nas još hiljada
izrađjenih francezkih dužica dobivalo za 6—14 for., tako da
nam se je. za đvie i višestoljetne dubove jedva 2—3 for. kupovnine
plaćalo — a ipak su baš onda u nas bile i bolje razvrstbine
dužica i drva, a i radne sile jeftinije nego li danas —
gdje već pojedine zaostale hrastove od one dobe za 20 i više
forinti unovčismo! Da lije to pako i sbilja prava i primjerena
ciena, odgovarajuća pravoj vriednosti naše hrastovine i hrastovih
šuma, dotično gospodarenju, to je drugo pitanje, — jer,
gospodo, ako ja na rali jedva. 15 takovih dubova imadem te i
uz gornju cienu tek jedva 300—350 for. po rali šume dobivam,
a pomislimo li na 160-, 180- a i višegodišnju obhodnju, to vidimo,
da faktično razmjerno prema vriednosti zemljištnoga kapitala
na renti gubimo, a ne pako dobivamo, a kamo t^kovg
gospodarstvo vodi— to znademo svi!
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 183 —


Poznato Vam je imdalje gospodo^ da nije sv6 jedno, da
li koje stablo za brodovni lies, za mostnice, šlipere, francezke
ili njemačke dužice izradimo i unovčimo, dapače da baš ob ovoj
izradbi ovisi znatno i u prvom redu i ciena, dotično pribod
šuma. Vidimo dakle i znamo, da je poznavanje tehničke vrline,
uporabe vriednosti i unovöivosti pojedine vrsti, a i razvrstbine
drva veoma važno i potrebno poznavati za svakoga šumara.


U nas Hrvata, gospodo, bio je sumarnik g. Adolf I)a,niLe- ,;
lovsky prvi^ koji no je u svom poznatom djelu: ^^Die Teciinik/


des Holzwaaren-Gewerbes in den slavoniscben EicbenwäMern^´, i
näsao shodnim "upozoriti nas na velevažnost poznavanja ovih |
tehničkih svojstva i uporabe pojedinih razvrstbina i cesti drva I
naše hrastovine kao i upliv ovoga spoznavanja na 2^2ŠKSit I
1 valjanost procjene naših šuma. Stoga i jest upravljajući od-j
Bor´ bio prije svega baš g. Danhelovskya zamolio, da preuzme
izvjestiteljstvo za oyaj tema današnje nam razprave, nu žalibože
g. Danhelovsky bio je prinužden zahvaliti se na tom pozivu,
— cim će dakako i tečaj čitave ove razprave valjda drugi
smier zadobiti — te si i smatram dužnošću već unapried prisutnu
gospodu slavonske šumare upozoriti, da se nadamo, da
će oni sami bogatstvom svog izkustva u tom specijalnom pitanju
umjeti tečajem dojđućega razpravljanja znatno đoprinieti
k riešenju stavljene nam zadaće.
Prelazeć sada na samo razmatranje obćih biljega, tehničkih
svojstva hrastova drva u obće, spominjem, da se ne budem
obazirao na manje važne odlike naših do petdeset vrsti hrastova,
već samo na glavne vrsti lužnjaka, kitnjaka a donekle i cera,
sliedeći pri tom poznata i znanošću jur usvojena fakta obzirom
ua znanje tehničkih svojstva hrastovine u obće.


Motrimo li pako znanstvenimi iztraživanji i izkustvom
stečene rezultate obzirom na pojedina tehnička svojstva hrastovine,
to vidimo, da međju ostalimi i poznati francezki tehnolozi
i učenjaci E. Chevandier i Gc. Wertheim u svom djelu:
,,Mehanička svojstva drva" o tehničkih svojstvih hrastovine na
sliedeći način govore:


,,Hrastovina se odlikuje time, da u sebi sdružuje, prem
ne izkazuje za nikoje tehničko iliti mehaničko svojstvo drvlja
najveću brojnu vrstnoću, ipak sva ta tehnička svojstva u velikoj
mjeri. Ova skupnost svijuh mehaničkih svojstva u hrasto
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 184


vine pako čini, da je hrastovina u ohće za svaku tehničku porahu
sposobna, ter nam ujedno razjasnjuje i uzrok velevažnosti
hrastovine u praktičnom životu. — Mnienje,! da je strž drva i
debljevine u obće u hrastovine vriednija i boljih svojstva, podpuno
se izkustvom opravdava, pošto se pokusi pronašlo, da pojedina
mehanička svojstva baš u tih gestih i razvrstbinah hrastovine
svoj maksimum postigavaju. Pokusi nadalje dokazuju,
da je u obće drvo mladjih hrastova čvršće od onoga starijih
stabala iste debljine, a napokon još i to, da je dryo kitnjaka
ili ranoga hrasta (Traubeneiche) u obće valjanije od onoga lužnjaka
(Stieleiche) ili poznoga hrasta.


To je daVako samo obzirom na sva tehnička svojstva u
obće, bez obzira na razlicnosti ovih pojedinih vrsti hrastova i
njihovih posebitih razlika u tehničkih vrstnoćah.


Poznati šumar i prof. Pressler pako veli, govoreć o hrastovim:
„Unter den deutschen Holzarten ist wohl die Eiche nicht
nur heute, sondern nicht minder auch für alle Zukunft als die
forstlich edelste zu betrachten und für gewisse Zwecke am
allerschwersten wenn auch nicht gerade zu unersetzbar."; a
naš veleštovani počastni elan i bivši ravnatelj šumarske akademije
u Mariabrunnu i poznati austi-ijski šumarski učenjak g.
Josip Wesely veli u svom djelcu: „Oesterreichs Waldschatze
und sein Holzexport", govoreć o naših hrvatskih hrasticih i
hrastovini, da je drvo lužnjaka u nas u obće manje tyrdo, nu
zato kaiavije od onoga kitnjaka, koji je zato i opet znatno
čvršći, pa zato i bolji za brodogradju od piwoga, ali koji i opet
daje bolje i ljepše dužice."


Za vrstnoću naše hrastovine govori nadalje i sama naša
hrvatska historija šumarstva i izkustvo; prva nas bo uči n. p.


I poznavati veliku trajnost hrastovih stupova Trojanovoga mosta


|;na Dunavu i milijune naših stotine godina starih pilota jadran-


I ste"TeWcij"e i t. d., — drugo t. j , izkustvo nas pako uči ve-


I Jiku kalavost, gorivost i nosivost naše hrastovine cieniti i svrsi
shodno uporabljivati. Proučavajući pako i mi mehanička i tehnička
svojstva naše hrvatsko-slavonske hrastovine, dolazimo do
sliedećih zaključaka:


„Hrastovina je najcjenije drvo naših šuma, obzirom na
skupnu vrstnoću tehničkih svojstva pako nadmašuje sve ostale
vrsti europejskoga šumarskoga drveća, a pošto se u obće opa
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 25     <-- 25 -->        PDF

^185 -


žilo, daje hrastovina iz strana blagoga podneblja najboljanajvrstnija, jer se pravi pojas kitnjaka i lužnjaka slaže sa pojasom
vinove loze, to možemo takodjer pođpunim pravom zaključiti,
da drvo brvatsko-slavonske hrastovine spada u obce
medju najvriedniju hrastovinu, davajuć baš u nas najbolju
gradju i lies,"


Uzmemo li rečeno na um, ter razgledamo li se ponešto po
raznih drvo trošecih obrtih, to vidimo, da hrastovinu prije svega
rabimo kod velegradnje, zatim gradnje u vodi, za brodogradju,
za šlipere, onda još poglavito i u bacvarskoj obrti, akoprem i
ostale obrti kao n. p, stolarska i kolarska takodjer u veliko
hrastovinu troše.


Za nas su od osobite važnosti brodogradnja i bačvarstvo,
pa što se veći dio naše hrvatsko-slavonske hrastovine baš u
ove svrhe izradjuje i uporabljuje, a historija nas naša uči,
da se je hrvatska hrastovina. jur od davnine kao brodovni lies
r^bacvarska grädja u Veneciju ^ ostalu Italiju i u ine susjedne
zemlje izvažala» Dužice t. zv. njemačkoga lika jedan su od najstarijih
proizvoda naših šuma koli u domaćoj, toli u izvoznoj
trgovini našimi šumskimi proizvodi, dočim je produkcija francezkih
duga, kao što znamo, tek plod najnovijih trgovačkoobrtničkih
poduzeća šumarstva u nas. Nu dočim je prije proizvadjanje
dužica bio jedini posao naših domaćih bačvara, to je
u nas u novije doba pravljenje dužica u toliko preuzelo mah,
da ih sada većinom obavljaju primorski i kranjski i drugi naši
domaći drvari, i to u službi kupca šuma ili poduzetnika, a
riedko kad u režiji samoga vlastnika šume.


Obzirom na zahtjeve, koje stavljamo na dobru bacvarsku
robu, vidimo dvojake zahtjeve, i to neke obćenite, zatim opet
posebite, obzirom na vrsti dužica naime, da li njemačku ili pako
francezku bacvarsku robu izradjujemo. I tako vidimo, da se
prije svega zahtieva, da budu dužice iz podpuno zdrayog i
jedrog, ter drva jednolikih godova, dotično vlaknina, producirane.
Srčikovina i biel drva ili debla ne može, kao što znamo,
služiti za dužice — tek samo pravo deblo ili strž.


Ovo je sjegurno velevažni moment već i za samu procjenu
drvne gromade takovih proizvadjanju bacvarskih dužica namienjenih
hrastika, pošto je kora i jedan dio bielij a i samo
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— lS-6 -srce
stabalja za bačvara ili kupca rek bi bezvriedno drvo, koje
se mora n. p. takodjer i kod samoga proračunavanja količine
dužica po formuli šumarskoga nadzornika lUesa (u Nagy-Ka


roli-u) -J=—"~^^^ -* u obzir uzeti; ovaj odpadak obično se


uzimlje sa 4—6 cm. na vanjskom promjeru debla.


Znamo nadalje, da je samo debljevina stabala prikladna
za pravljenje dužica, a i to opet ne svih oblika hrastova, pa
već spomenusmo, da najbolje dužice dobivamo iz slavonskoga
lužnjaka. Razlika tvarna pako medju francezkimi i njemačkimi
dužicami, koja se poglavito sastoji u vrstnoći robe i kalavosti,
čini u obce, da je kod jednog te istog debla n. pr. dolnji dio
prikladniji za proizvadjanje francezkih, gornji pako za proizvadjanjö
njemačkih dužica.


Znamo bo, da se francezke dužice obzirom na njihovu porabu,
veću kalavost i bolje ter odličnije razvrstbine, obično samo
iz najboljih vrsti hrastovine proizvadjaju, prije svega već s
toga razloga, što je običajno francezke dužice u samoj Francezkoj,
dakle na mjestu konsuma, još jednom kalati.


Izvrstna, da baš odlična kalavost našega lužnjaka iz nizina
Krajine i Slavonije osobito pospješuje uz tamo postojeća
naravna prometila do Siska proizvadjanje i trgovinu ovimi
francezkimi dužicami.


Obratne odnošaje nalazimo u onih šumskih predjelih, kojim
trgovina s drvi k Podravini prijanja, sa glavnim tržištem
dužica i drva Barčom, tamo bo se proizvadja najviše njemačkih
dužica, koje imadu uz manju tehničku vrstnoću drva takodjer
i manju cienu, dakle zahtievaju i jeftinija prometila.


Poznati tehnolog i professor šumarstva Karlo Gayer spominje,
govoreć 0 hrvatskoj hrastovint i dužicah, da se iste osobito
odlikuju „osobitošću jedrine, vrstnocom vlaknine, velikom
težinom i dobrom mjerom", a sav trgovački sviet priznao je
jur od davna, da su dužice iz hrvatsko-slavonske hrastovine
najbolja i najizvrstnija roba svoje vrsti. Osobita se je važnost
već od vajkada podavala dobi sječe obzirom na tehničke vrline
drva, tako n. p. i u poznatom therezijanskom urbariju nalazimo
ustanovu, kojom se preporuoivaše zimska sječa hrastika
obzirom na proizvadjanje duga, preporučivajući medju ostalim
takodjer i pravljenje bačva iz starijih, posye izsašejiili «Juga-;
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 27     <-- 27 -->        PDF

^ 187


današnje nas pako izkustvo uči, da najcjenije i najvrstnije francezke
dužice dobivamo iz prastarih, prosto uzraslii dubova, pa
zato i vidimo, da je n. p. i u našib državnih sumah za stabülje,
namienjeno kalanju duga, ustanovljena I60~180-godisnja
obhodnja. Baovarska hrastovina zahtieva, da može dobro uspievati,
dobru stojbinu, svjetlo i popriecnu godišnju toplotu od
najmanje 10^ R. Zato i zove podpunim pravom Josip Wesj ^ J
Hrvatsku i Slavoniju „europejskim eldoradom hra?tovirie^^ y^
"^´^^ ´^KakÖ j^e prijeü h^^^^^ u obce j^inica žitne
mjere vrlo nejednaka bila, to je naravno, da su se u nas u
prijašnje doba i lagve, dotično badnji, dakle i duge najraznije
veličine i dimenzija, proizvađjale. Najveća poznata bačva iz dužica
naših krajeva bje godine 1873- na svjetskoj izložbi u Beču
po veletržcu Kristianu Hermann iz duga hrastovine brodske
imovne obćine izložena, a imala je 20()0 vedara prostorine. , "Bačva
ova ostati će valjda jos na dugo „unicum´´ bacvarske
produkcije, ter živa reklama za vrstnoću naše hrastovine.


Istina je doduše, dandanas ierao još malo takovih hrastova
naći, iz kojih bi mogli praviti dužice i bačve tolike sadržine,
ali sam ipak uvjeren, da ih još imamo!


Spomenuvši prije koju nuzgredice o samom proizvadjanju
dužica, rekao sam, da su odpadci t. j . gubitci drvne mase
vele znameniti; ti gubitci pako su dvojaki, i to 1) gubitci na
bieli i srcu debla, koje nije u obće sposobno za gradju duga,
i 2) gubitak kod same izradbe duga, na tržištu i t, d. Mnogo
važniji od prvoga je ovaj posliednji gubitak, koji iznaša po
lUesu najmanje 657o debljevine, — obzirom na jedrinu (ukupnoga)
stabla pako vidimo, da dolazi


na jedrinu dužica B^o


„ „ triešća 597»


granja i krošnje pako 367»


čini ukupno lOO^o-


Wesely pako veli, da se u Hrvatskoj i Slavoniji potrebuje
za svaku kubičnu stopu izradjene bacvarske robe 2"5 do
4-5 kubičnih stopa surovoga drva. Postotci tih odpadaka tim
su´veći, čim su radm bačvarskomu poslu, te u
veći kod izradbe francezkih dužica, nego li kod izradbe njemačkih
dužica i dužica piljenih. Prije sam već spomenuo, da
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 28     <-- 28 -->        PDF

._ 188.—


tudjinci našu robu bvale sbog prevelike mjere, t. j . da je u nas
običaj praviti dužice veće i širje, nego li je normalno propisana
mjera za dotičnu vrst duga, koji visak bi trebao kod sveže
robe tek samo- 20^0 iznašati, kod nas pako iznaša obično 25^/o
i više. Ovaj običaj ili bolje rekši zla navada morala bi prestati,
budue se ne dade. ma baš ničim opravdati,-a s druge strane
pako bismo ukinućem ove zle navade mnogo prišteđili na gradji.


Uaustro-ugarskili je zemljak običaj spremati vino u posiide
najraznije veličine, zato i vidimo, da je tako zvanim njemačkim
dužicam duljina i veličina vrlo nejednaka, tako da ik
imamo od 1´ do 20´: dugačkik iz slavonsko-krvatskili šuma. Nejednakost
tik dužica pako je uzrokom, da je veoma težko baviti
se njikovom fabrikacijom" u veliko, bar za tako dugo, dok
se ne bude neka približna normalna jedinka utanačila, kako to
n. p. kod francezkih dužica imamo, gdje nam služi tako zvana
normalna dužica ili ^v/i podlogom obrti.
Bude li se pako kada u tom pogledu neki sporazumak postigao,
to će i fabrikacija njemačkih dužica u nas u vele poskoSiti)
i to tim više, što se-izkustvom pronašlo, da debljevinu
lužnjaka najbolje unovcujemo u onom slučaju, kad proizvadjamo
iz. gornjih cesti debla njemačke, iz dolnjih pako francezke dužice;
osim toga nam je takodjer njemačke dužice spretnije strojevi
sgotavljati, nego li francezke.


Poznato je nadalje, da tim intenzivnije drvom gospodarimo,
čim raznoličnijih razyrstbina dužice,, ^primjereno debljini
i širini trupca, izradjujemo, t.j . čim se više-držimo pravila:
svaki dio svojoj svrsi! Čim jednoličnije dužice pako izradjujem
iz jednoga te istoga trupca, tim je veći postotak odpadaka na
triešću i sjeku,


Odkada je i u nas ciena hrastovine dostatno poskočila,
vidimo, da se jur s mnogih strana nastojalo intenzivniju izradbu
dužica uvesti; osobite zasluge oko toga stekao si je baš gosp.
Danlielovsky, koji takodjer i u prije spomenatom djelcu obraća
pozornost Šumara na tu okolnost veleliepimi primjeri i dokazi,
preporučujuć medju. ostalim takodjer i pilenje dužica i dokazujuć,
da su dobro piljene dužice one iste vrstnoće kao i kalane,
te veli: „Es mag die Daube durcli Sägung oder Spaltung
zur endlichen Formung vorbereitet v^erden, so bleiben ihre
Beschaffenheit und Eigenschaft dennoch in beidw Fallen die
ŠUMARSKI LIST 4/1880 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 189 —


selbe." Poznato je pako, da se taj nacin proizvadjanja dužica
jur od dulje vremena i u drugih zemljabj kao n. p. u Englezkoj
i Francezkoj, uspješno rabi, a Karl Grayer veli o tako iz:radjenib
dugab , da su točnije pravljene i bolje izradjene od
onib rukom kalanih.


Ja pako držim^ da je to sjegurno velevažan momenat, koji
bi zaslužio najveću pozornost i naših šumara a i naših špekulanta
s drvi, tim postupkom bo ne samo da bismo neizmjerno
mnogo dobivali na cielom materijalu, koji sad absolutno gubimo
u triešću kalanjem, već bismo mogli tim postupkom takodjer
izradjivanje dužica mnogo lukrativije obavljati, svakako
pako morali bi se tim postupkom služiti kod izradjivanja spomenutih
njemačkih dužica jačih dimenzija!


Konaßno držim, dami je ovdje još jedan moment obzirom
na stavljeni thema iztaknuti, a taj bi bio, da uzprkos toga, što
se u Europi još prilično mnogo hrastovih šuma nalazi^ ipak
veoma malo država i predjela nalazimo, koje bi mogle Hrvatskoj
obzirom na proizvadjanje i trgovinu duga ozbiljnu i trajnu
konkurenciju praviti^ docim znamo, da nam tek hrastovina poranjska
dužice iste vrstnoće i valjanosti daje. Uzrok tomu pako
stoji osim u jur spomenutom uplivu klimatičnih i tiozemnih
odnošaja još poglavito i u tom^ što se za proizvadjanje^ osobito
vrlo kalavih: francezkih dužica, zahtieva šumsko gospodarenje
u veoma velikih´obhodnjah. Velike obhodnje pako ne odgovaraju
današnjim pojmovom šumarsko-gospodarstvene i šumarsko
flnancijalne nauke, ter se u obće zabacuju za uzgoj i gospodarstvo
čistih visokih šuma. To držim dage najhitniji uzrok,
zašto se danomice i vidno umanjuje vrstnoća dužica i zanj sposobna
hrastovina, tako da se već i u nas, osobito po hrvatskoj
banovini, dandanas i takovi hrasto^d na dužice kalaju, koji su
iz prijašnje zlatne dobe naših špekulanta kao škart i nesposobni
za dužice na pašnicih i sjecinah zaostali.


Dvojim nadalje, da će isti naši veleposjednici i država
moći 180 i više godišnje obhodnje i ubuduće priđržati za hrastike
namienjene bacvarskomu liesu^ te mislim, da će se i u
nas morati sa šumogojstva čistih visokih Šuma takovih hrastika
preći na uzgajanje pojedinih bacvarstvu namienjenih hrastova
u sriednjih i mješovitih šumah, a eventualno i po pašnicih,
Akoprem bi velika važnost žirovine po naše šumarenje do-"