DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 129 -
Kada si je bud obilnim obećanjem, bud silom ili ugovori
vlastelin prikupio kmetova ili naseljenika ili je želio, da si koji
kraj napuči, to je imao dužnost pružiti sva potrebna jim sredstva
za život i tjeranje poljodjelstva. Medju ostale vrlo malene
potrebe, koje je kmet smio imati, spadala je i potreba
gorivnoga drva, po okolnostih drva gradjevnoga, a za uzdržavanje
stoke — potreba paše. U početku bila je kakvoća i kolikoća
užitka neuredna, ali vremenom se je to sve većma uredjivalo.
Do mala su se odnošaji bistrili, nastojalo se je, da se rad
i privreda u sklad dovedu, te se je pismenimi ugovori ustanovljivao
medjusobni odnošaj; usljed toga postale su stanovite
obveznosti za obje stranke, koje su zastarenjem zadobile formu
pravnoga naslova; pravo na užitke i na pojedine objekte, iz
kojih su isti crpljeni, bilo je med kmetom i vlastelinom podie-
Ijeno i tuj nalazimo početak služnostim (servitutom).


U takovom po prilici stanju zatekla je godina 1848. obje
stranke. Akoprem su carskom proklamacijom od 2. prosinca 1848.
i patentom od 7. srpnja 1849. podložnički odnošaji ukinuti i
prem je usljed istoga urbarijalni posjed i ostali do tada samo
iznajmljeni odkupom preKŠao u vlastiiost sada slobodnjakovu,
ostalo je još uviek dužnosti, kojim se je, jer su u životne uvjete
zasiecali, moralo udovoljiti. Ako i jest prije pomenutim načinom
došao kmet do zemljišta, koje ga je hraniti moglo, ipak
mu nije bilo udovoljeno potrebi drvarenja i paše. Zato su uživanja
tih potreba i iza odkupa postajala, te je bio vlastelin
prisiljen kao što i prije podavati seljaninu pašu i drvo iz svoje
šume, premda je seljaku morao vrlo malenu ili nikakvu naknadu
za to pružati. Tako su nastale obvezanosti za vlastelina,
koje su njegov posjed služnostmi obterećivale, te vrieđnost posjeda
snizivale. Buduć se ne mogaše to stanje s gore navedenih
razloga za dugo podnašati, valjalo je zakonom „moje i tvoje"
ograničiti, te seljaku dati ono, što mu pripada, a vlastelina
riešiti odnošaja, koji ga priečio svojom imovinom slobodno razpolagati.
U tom nalazi carski patent od 2. ožujka 1863. o
odkupu i uredjenju prava paše i drvarije, a usljed toga i segregacija
, svoj početak i temelj. Segregacijom imao se je izlučiti
od vlastelinske šume seljaku — kao glavniea s kamati — dio
šume na račun potrajnoga užitka drvarije i paše. Za podlogu
količine služila je selištna veličina (sessio), po kojoj je veličina


9
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 130 —


posjeda označivana tako, da je na jedno selište odpadalo najmanje
2, a najviše 8 jutara šume. Polag vlastitosti same šume,
polag njenoga prirasta ustanovljivana je vještačkom procjenom
kolikoća jutara po selište, te je tako prema raznim stojbinskim
odnošajem i vrlo raznolika ploština odmjerivana, prem su često
bile selištne j-azlike vrlo malene. §. 10 spomenutoga patenta
dozvoljavao je u načelu nagodu izmedju vlastelina i podložnika
obzirom na kolikoću jutara za jedno selište, a ako ova nije za
rukom pošla (što je i najčešće bivalo), tad je urbarijalni sud
imao sporazumno sa vještaci broj jutara po selištu označiti. E,aČunični
proizvod iz kolikoće selišta te pripadnosti jutara šume
na jedno selište iznašao je ploštinu, koja se je imala na račun
riešenja služnosti izlučiti od spajinske šume, a te segregacijom
izlučene šumske čestice jesu sadauje — obćinske šume. Idejalni
vlastnik jest urb. obćina, pravi vlastnik pako obćinar na koliko
jest sessionalista (sa 1 ili više selišta) ili željar (sa ´/a sel.) a
i plemić, na koliko sačinjava s ostalimi ovlaštenici jednu urbarijalnu
obćinu i ako nije napose segregiran. Ovdje valja nadalje
razlikovati, da nije svaki obćinar ujedno temeljni ovlaštenik
šumski, već samo onaj, koji je do godine 1848. stajao u posjedu
zemljišta, koje je dano podložniku u zakup. Usuprot tomu može
sada postati svatko šumskim ovlaštenikom, ako li samo prekupi
sesionalnu veličinu od prijašnjega vlastnika. Ukupni broj sessija,
na koji su šume segregirane, ostaje uviek isti, tu se nit ne
smije niti može mienjati.


Kako su prije komunikacijonalni odnošaji biti vrlo nepovoljni,
a šume tik sela, uživali su se ponajviše ti objekti, a
kako je šumarsko osoblje bilo stručno manje naobraženo, šumskih
sastojina i odviše, drvu slaba prodja, raznolikih ugovora
i pogodba, koje su opredieljivale užitak, to se je i rabio za namirivanje
potreba neuredno preborni sjek. Tim postupkom su
sastojine, koje su i najbolju uporabnu dobu prekoračile, bile i
vrlo proredjene, jer se seljak nije dao po drvo u odaljenije predjele.
Tako se je na jednoj te istoj ploštini kroz decenije pre-´
biralo. Vrlo je mala iznimka, da bi se bile sječine otvorile, ter
opet zasadile. Prije nego li je bila segregacija provedena, proredjivalo
se u tih sastojinah (selu najbližjih) sve to jače, bez
brige za ikakvi pomladak, što je u ostalom i nemoguće bilo
uz vječitu pašu stoke ovlaštenikove. Krom svega toga imade
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 131 —


dosta slučajeva, gdje je vlastelin baš u istih dielih prodao još
i trgovcu stabla, koji je, što mu je najbolje rabilo, povadio.
Segregacija je inđi obdarila obćine sumarni, u kojih je bio
sklop prelomljen, obrast ploštine vrlo manjkav, sastojinami bez
ikakvoga pomladka i sa česticami najmanjega vrieđnostnoga
razreda. Pripomenem li još k tomu, da je urb.^ obćina morala
uzeti pojedine male lugove, što su bili na okolo sela razštrkani,
te koji ne bijahu često ni od 40 jut. veći, i da su u velikom
promjeru šume pojedine urbarijalne obćine 50—256 jut. velike,
tad će svaki, koji nije š njimi niti poslovao, a niti ih vidio,
imati o njihovu stanju živu sliku. I k tomu svemu pridružilo
se je još i ona neugodna okolnost, da ti segregirani objekti
nisu odmah predani strukovnjakom na upravu, već su gdje gdje
i kroz decenij obćinski činovnici š njimi upravljali: sva funkcija
sastojala se je u doznaki gorivoga i gradjevnoga drva, naravno
i opeta neuredno prebornim sjekom, komu se je mjestimice još
i ta pogrieška pridružila, da su u bukovih sastojinah otvorili
čiste sječine. Pošto su takovim postupkom i ono malo dobrih
povjeta, što su ih pojedine sastojine za segregacije posjedovale,
uništili, predane su te izmrcvarene sastojine nakon uvedenja
normativne naredbe od god. 1871 br. 2144/295 šumarom na upravu
U br. 120—122 „Nar. Nov." illustrovao sam dovoljno naše obćinske
šume, ter sam ovo morao kao sa predmetom nerazdruživo
ovdje iztaknuti.


Šumar nastupiv službovanje bez ikakvih podataka (šumovida,
čestičnih upisnika, medjašnih zapisnika, izkaza ovlaštenika
i t. d.) morao je odpočeti svoju funkciju — doznaku drva


— ter gdje nemarnosti, gdje komoditetu za volju rabio i opet
neuredno prebornu sječu. Osim toga uvedeni su i odviše veliki
upravni kotari, tako da i uz taj uvjet, da je imao sve potrebne
podatke, i nije se mogao sastavkom gospod. osnova baviti, ter
sU naše obćinske šume vjekovitim preborom doprle do stadija,
koji se može zbilja žalostnim nazvati.
Naše hrastove obćinske šume su usljed zloga postupka š
njimi toli lošega obrasta, da se može u velikom promjeru uzeti
8 stabala po jutru (gdje bi ih 18—24 stajati moralo). Drvna
kolikoća po jutru iznaša 24—30 umjesto 70—80 hvati. Pojedine
čistine umjesto da buje od pomladka, obraštene su glogom
(Crataegus Oxyacantha), a tlo, s kojega je sunce humus izžeglo,
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 132 —


jest razpucano i mršavo. Neumjestni postupak s našimi obćinr
skimi hrastovimi šumami jest dakle:


1) snizio na^s—´/^ drvnu gromadu u sastojinah, usljed
toga ne dopušta u svi´hu rekonstrukcije (promjene vrsti uzgoja)
velikoga uredjajnoga doba,


2) lišiti sastojine svakoga pomladka, prema tomu i pretvorbu
sastojina odmah kod uvadjanja gospod. osnove nemogućim
učinio,


3) ološio tlo, na kom će koli gojitba biti tegotnija, toli i
prirast lošiji, dok si same sastojine isto ne poboljšaju stvaranjem
crnice.


U gorskik sastojinah, koje su najviše bukvom (bud čistom
ili jelom i hrastom pomješane) obraštene, počinio je zlo vodjeni
neuredno preborni sjek još većih mana, ili upravo neizlječivih
grieha. Na pojedinih spustih i obroncih prebiralo se je tako
dugo, dok je kraj puta, koji se obično nalazi na rebrištu istih
česa bilo, jer u jamu nije ovlaštenik išao. Te strmine, izložene
oštromu brišu sjevera, nagloj bljuzgavici kiše ter upornomu
žaru sunca, izgubile su tlo, što ga je kroz stoljeća sama bukva
stvarala, ter sada vire pojedine gromade kamenja. Na koliko je
i samoga pomladka bilo, to ga je ovlaštenik prigodom poradnje
doznačenih drva sasjeko i tako radio razorujućim elementom u
prilog. Prigodom kasnijih doznaka u kotlinah, jarugah, nije
ovlaštenik htio poradjivati doznačeno mu drvo, ako je bilo krupnijih
dimenzija, jer je bio izvoz istoga tegotniji, već ga je samo
ili oklještrio ili pako u zamjenu na slabije komade posjekao, da
mu bude laglje odpremiti drvo iz gudure. Što većom progalom
(koja je morala iza ovakovoga postupka sliediti) vitlao je vladajući
vjetar listinac u pojedine jarke i kotline ; ako i jest koja
biljka slučajno klila, tu je sunce i mraz lišio života. Usljed
manjkajuće zaštite i pomanjkanja tla počeo je prirast na stablih
padati, vrsi se sušiti, ter stablo za stablom propadati. Nakon
minulih evo desetak godina nije normativnoj naredbi niti uzpostavi
šumarskoga osoblja pošlo za rukom uzčuvati sastojina,
a niti na njihov preporodjaj uplivati. Osvada je to za šumare,
koja se danomice na nas baca, ali koju mi i mirne duše podnjeti
možemo, nu ne kao da je krivnja na pojedincu ili premalo
dobro volje ili sposobnosti, već Sto je grieh počinjen u
početku u samom organizmu. Za svoju obranu imademo živih
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 133 —


svjedoka: radnja i predloga, od kojih su prve neuspjele, posljednji
ostali na papiru, jer podpore ili je bilo vrlo slabo ili
nimalo. Eazmotriti ću u nastavku povode tom stanju. U broju
156—158. „Narodnih Novina" lanjske godine obrazložio samprimjeri podupro lošost mnogih §§. normat. naredbe od god.
]871. — Temeljna pogrieška jest ta, što seje sastavitelj iste
postavio na niveau uredjena jur stanja, što je na toj bazi osnivao
sve daljnje odredbe, umjesto da je uvrstio unj´ paragrafe,
koji bi sadržavali mjere za anormalno stanje, u kojem se
zbilja još uviek nalazimo. Nadalje jest glavni uzrok osnivanje
velikih šumsko-upravnih kotara, koji mjesto 2000 i 7000 jutara
obsižu po 4 upravne oboine. — To mu će valjda biti uzrok,
nemogućnost plaćanja šumara za pojedine obćine. U načelu ne
bi bili smjeli u istinu kotari biti veći od 200 jut. uz onu okolnost,
gto su šumske čestice i malene i razštrkane, jer bi se tim
pružila upravitelju tih čestica prigoda i vrieme, da uzmogne
raditi na uredjenju kotara i na sastavku osnova; a ujedno bi
se isti mogao baviti kulturami, marljivim obilježenjem čestica,
pružati ruku pomoćnicu u svakoj potriebi svojoj šumi. Te sve
dužnosti ne može upravitelj velikoga kotara obavljati, jer mu
je vrieme i dispozicija s istim preškrta. Dovoljno je ako napomenem,
da je kot. šumaru od potrebe 5—6 mjeseci, dok samo
provede doznaku drva; gdje je vrieme za obavak inih administrativnih
posala, gdje vrieme za reviziju sastojina i nadzor
osoblja, a gdje ono za nabavu nacrta i sastavak gospod. osnova?!
Osim toga jest ovdje i materijalna strana odlučujuća, jer šumar
ne ima prigodom vanjskih tih radnja nikakve zaslužbine, već
mora iste u račun plaće obavljati. Još je uz sve ono žalostno
i to, da mora mnogi uredjujući šumar — ođnošaji prisiljen — u
mnogo slučajeva i proti svojoj volji i proti zasadam šumarske
znanosti postupati. Još žalostnije jest, da nas tek desetgodišnje
izkustvo uči poznavati pogrieške, koje se ipak ukloniti moraju.
Da se to uzraditi mora, o tom je svaki pojedini od nas
osvjedočen; način kojim da to bude, imade se prikladno okolnostim
ustanoviti, a o tom nastojati nam je temeljna dužnost.


Obćinskim šumam jest zadaća, da namiruju potrebu ovlaštenika
na gorivom i gradjevnom drvu. Prema tomu uzpostavku
dužnost je šumara podignuti produktivnost povjerenih mu šuma
na najviši stepen; jer ne namiriš li zbiljnu potrebu ovlašteni
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 134 —


kovu, on će si ju namirivati sam — počinjati će šumske štete,


— a time ne samo da se dovodi u sukob sa šumskim zakonom,
već on oštećuje i sastojinu te izprekriža često najljepše namjere
sjekirom. Iz šume mu se smije izdati samo prirast čitave drvne
gromade, koji se u najstarijem dobnom razredu reprezentira;
je si li pošao za koji hvat dalje, načeta je normalna drvna gromada
(za kojom* nam je težiti), ter se neće račun prihoda jur
buduće godine sa potrebom slagati. Da se je tako činilo neuredno
prebornim sjekom, ne treba ni uvjeravati, ako iztaknem
činjenicu, da se je tako dugo stablovje izdavalo, dok nije i posljednji
ovlaštenik bez obzira na samu sastojinu namiren bio.
Niti tuj nije šumar mogao kontrolirati medju prirasta i normalne
drvne gromade, na koliko bi je još u izprebranih sastojinah bilo,
niti je mogao oštro prosuditi, da li je svaka kompetencija namirena
jer stabla u šumi nisu rasla po veličini selišta, već su izdana
po ovih posljednih, pa se je koli ovlaštenik toli i činovnik na tu
nepravilnost jur tako priučio, da se o tom više ni ne disputira.
Tiem sam htio samo označiti motive dosadanjemu gospodarenju i
način, kako se sve udovoljavalo. Zdrav razum, strukovna naobrazba
i pogled na naše obćinske šume izriču najbolju odsudu nad
tim postupkom, a ja se usudjujem tvrditi, da ako ne dodje izdatna
pomoć odzgora, da će se prebirati do posljednjega stabla
Jur u početku naglasio sam moment, koji je važan za obćinskoga
šumara, tek koji ne smije iz vida pustiti: potreba ovlaštenikova.
Prama toj ima udesiti svu svoju snagu, sve svoje
umieće, da toj dužnosti udovolji. To prosudjivanje dovodi ga
do izbora načina gospodarenja, kojim će to najbolje postići, do
izbora vrsti uzgoja, drveća, uporabne dobe i t. d. — Premda je
taj thema jur mnogo puta pretresan i u skupštinah i u raznih
prigodah, ipak nije svestrano obradjen, već je bilo više radnja
po šabloni bez specijalna zadatka; prema tomu bio je i odgovor
uviek obćenit: za gospodarenje obćinskih šuma preporuča se
uzgoj srednje šume, jer ima te i te prednosti. Da se tuj nije
uzimao obzir na razlučbu sastojina: hrastovih i bukovih sa
smjesami, na položinu šuma t. j . ravne i brdske, dokazujeobširnost, koja se u gornjoj izreci krije. Da se u naših hrastovih
obć. šumah mora uvesti uzgoj srednje šume, o tom smo osvjedočeni
svi s razloga toga, jer nam samo ta vrst uzgoja pruža
najveću užitnu ploštinu uz mnogovrstnost svoga produkta. Vi


ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 135 soki
uzgoj, prem podaje najveće drvne masse, odpada radi velike
uporabne dobe, koja snizuje godišnju užitnu ploštinu, osobito
u ovom slučaju. Uzgoj nizke šume ne možemo pridržati s
razloga, što nam je istim nemoguće odgajanje stabala za gradnju.
Preostaje nam dakle kao jedino povoljno uklonište — srednja
šuma. Najprikladnija uporabna doba kod srednje šume bila bi
za podstojnu sastojiiiu ona od 30 god., a za nadstojnu ona od
60 god. — Onom prvom dobijemo stabla za gorivo drvo jačih
omjera, usljed toga i veću drvnu gromadu ; ovom posljednom
dobiti ćemo dovoljno debelo gradjevno drvo za vlaštenikovu
potrebu. U podstojnu sastojinu odabrale bi se vrsti brzo rastuće,
na koliko bi im samo stojbina prijala, kao što su jasen, briest
i jalša, ovi rek bi postojani pratioci našega hrasta.


Ako nam i je tako lahko sa našimi hrastovimi sastojinami,
biti će nam to puno teže sa gorskimi, gdje imademo posla sa
bukvom i jelom. Vrst visokoga uzgoja odpada s istoga razloga,
s kojega i u hrasticih tiem više, što su bukove sastojine ponajviše
samo stoga razloga izlučivane, da se š njimi namiri
manjak na ploštini šuma izlučenih u ravnini. S uzgojem srednjih
bukovih šuma ne ćemo uspjeti, jer kod uzgoja bukve najvažnije
jest samo tlo. Uzčuvati pako sviežost tla, uzmnožati ga godimice,
ne ćemo moći uzgojem srednje šume u naših malih kompleksih
radi progale krošnja, koje bi obćinsk a srednja šuma zahtievala,
a bukva ju ne bi podnosila. U obćinskih šumah, prejakom
progalom uživanih, nalazimo na bukove sastojine, koje su u
prirastu duljine zaostale; mjesto gorostasa gledamo patuljke
4—6 mtr. duge sa prsnim promjerom od 50 ctm., a stari su
100 i više godina. Upitamo li za uzrok tomu, to će nas prvi
pogled na okoliš stabla uvjeriti, da je s toga mjesta nestalo humozne
naslage tla. Čim jednom počima bukovo tlo uzmicati,
miče nam se i bukva, ter ako se dosađanji postupak ne promjeni,
naići ćemo koju godinu ili na krševite praznine, ili na
žbunje. Da je to nastalo povodom nespretnoga postupka sa
sastojinom, lahko je vjerovati, a naravna je posljedica, da bi
nam tako bivalo, sve dok bi nadstojno drveće stajalo vrlo riedko
na sječini. Uvedemo li odviše mali postotak progale, čemu je
svrha zaštita tla, tad nam je užitak spao na ništicu; uvedemo
li obširniji užitak, polomili smo sklop krošnja, omogućili vjetru
i suncu laglji pristup; pomladnja postaje sve više nemogućom,
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 136 —


tlo sve lošijim. U prvom slučaju morali bi to nazvati igrarijom,
jer bi uzgajali vrsti drveća samo radi zaštite tla -— slabom nadom
na prihod; u potonjem slučaju pako djelovali bi štetno na
uspietak bukve, u nijednom pako od oba slučaja ne bi postigli
svrhe, koja nam mora pred očima lebditi: da prigospodarimo
što veći materijalni godišnji prihod za ovlaštenike. U svakom
onom slučaju, gdje bukva ne stoji na stojbini, koju si je sama
odabrala, uzmiče nam ona, silom držati ne možemo je nigdje.
Humozno, svježe pokrivalo na odgovarajućem joj tlu (lapor,
vapnenac), stvara si ona sama kroz stoljeća, te mi nalazimo
bukvu u podpunom razvitku, u veličanstvenom representiranju
samo u visokom uzgoju. Ondje ima ona vremena, da pretrpi
kroz decenije nanesene joj boli kod posljednjega sjeka, da si
poboljšava tlo silnom oborinom svoga listinca; samo pod timi
uvjeti smijemo se nadati rastu i napredku bukve. Vlastelinstva
i imovne obćine, koje imadu komplekse od više hiljada jutara
sa raznolikimi potrebami, mogu se baviti uzgojem bukovih sasastojina
(kao visokih ili srednjih), a to već zato, što im je pružena
prilika voditi sjek uviek u horu, na što se mi u naših
malih obć. kompleksih radi godišnje potrebe ne možemo obzirati.
Po tom se pričinja, da će bukva morati iz naših obćinskih
šuma, priračunamo li k tomu još i vječitu pašu, izčeznuti. Tko
poznaje bukvu, tko ju je mogao danomice motriti, osvjedočen
je, da bi se gore navedene predmnjeve, temeljeće se na istinitih
podlogah, samo na našu nesreću izpunile. A zašto da i mi jednom
s tudje štete ne crpimo koristi. U Njemačkoj bijaše uvedeno
srednjo-šumsko gospodarenje, te pošto su se nakon dugotrajnoga
prakticiranja osvjedočili, da radnje i pokusi ne uspievaju,
okanili su se toga posla, i povratili se uzgoju visoke šume´.
Kad se nije ondje u velikih ploštinah dalo provesti gospodarenje
srednje šume s probitkom u bukovih sastojinah, gdje se
je mogao oplodni sjek sa svojimi nuždnimi pratioci polag zbiljne
potrebe i u pravo doba provađjati mnogo manje će to biti moguće
u naših malih obćinskih šumah, u kojih ako si iz sječine
izvadio samo desetak stabala sa nepravoga mjesta ili ne baš
u horu, promašio si svrhu. Kada nam dakle nije moguće visokim
sjekom — radi premalih čestica, ni srednjim — radi pro


´) Vidi: „Stuđien iiber die Buohen-Wirths(3hafc´´ von C. A. Knorr, Nordliausen
1863.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 137 tunaravnoga
i neuspjeloga odgoja bukve uživati naših brdskih
i gorskih šuma, neće nam preostati ino, već da se pustimo na
zadnje grane, na nizku šumu. Pa u istinu ne može biti ništa
prikladnije u naše svrhe. — Na koliko se mogu već sada promatrati
posljedice mjestimičnih doznalca drva, prije 10—12 god.
provedenih, gdje se je sve, što se samo izvesti dalo, posjeklo
i izvezlo, i moramo biti sa mlađimi sastojinanri, na koliko su
uspjele, zadovoljni. Grdje gdje preostala nam je bukva, koja ovlašteniku
nije bila dovoljno kalava ili koji oklještreni grabar,
0 kom ne bi niti „vražja baba svoga zuba razklimala", ter su
ovi lošim i nevaljalim zastorom ono malo sjemenja, što ga je
na ploštinu stiglo, do klicavosti štitili. Na mjesta i prostore,
koji ne bijahu zaštićeni, doskitala se je jašika, jasen i žukva.
U prvi mah pada u oČi, kako je lahko upravo bekove mladice
prebrojiti, dočim se grabar i ostale umjesine u množini upravo
natječu. Prigodom prve uporabe, gdje će se stari grabri i bukve
izsjeći, nestati će zastora a i bukovim mladicam traga. Već ti
mladjahni svjedoci, nastali griehom naših predja, upućuju nas
što i kako nam valja raditi. I drvokradice mogli bi u nadstojnoj
sastojini izsiecanjem jačih stabala škoditi i gojitbeni rad
šumarev izprekrižati. Suvišno je dokazivati, da se sa nekoliko
stabala na maloj sječini u nepravo doba izvadjenih sve laglje
promašuje cilj i uspjeh. Osim toga povećati ćemo samo nizkim
sjekom prihod na gorivu, na koliko ga manje vadimo u hrastiku,
ostavljajuć za nadstojno drveće jače izbojke i sjemenjake
iz sjeSina brdskih šuma, osobito ako uvedemo nešto veću uporabnu
dobu, možda 25—30 god., ter tako našu svrhu — što
veći materijalni prihod postići.


Gospodarenjem nizkih šuma zavesti ćemo sječine, a njimi
se oštro označuje medja užitka, a ujedno i pomladna ploština,
i samo tiem načinom stati će se na put ovlaštenikovomu nezadovoljstvu
i argumentaciji „ta ima još šume". Izkolčena sječina
mu imponira, označuje mu oštro njegovo pravo ali i dužnosti
obzirom na podavanje radnika i ovršivanje gojitbenih
radnja. Naravno da će nam bukove mladice uzmicati, izbojci iz
panjeva pred mrazom i suncem stradati ter panji izumirati. Taj
put pružati će nam se najljepša prigoda te bolnike zamjenjivati
zdravimi mladicami četinjače iz naših razsadnjaka, koje
ćemo si jur io zavođenja gospodarstva pripraviti imati. Ovaj
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 138 —
postupak nam ne otežčava niti najvažniji u gojitbah moment


— skupocjenost istih — jer u tu svrhu podavaju ovlaštenici
bezplatne radnike. Oviem ne želim reći, da je četinjača jedino
sposobna vrst drveća za naše obć. šume, ter da nam je njoj
za volju sve ostale vrsti drva izkorieniti, već sam samo naveo
to, da bi se praznine, nastale usljed čistoga sjeka i izostatka
bukve odmah Siogle š njimi zasaditi. Ostati će tada šumaru, da
si uzgaja mješovite ili čiste sastojine, što će moći postići valjanom
gojitbom i pravodobnim proriedjivanjem.
Po mojem doduše ne mjerodavnom, ali iz svakdanje zbiljnosti
i opažanja crpljenom mnienju, imala bi se ta generalia
za gospodarenje naših obć. suma prihvatiti, naravno uz modalitete
, koji bi pojedinim osebinam odgovarali. Da bude pako
provedba podp-ana i momentana , imale bi se te upute u formi
naredbe ili službene instrukcije izdati na provadjanje od predpostavljene
oblasti, jer prem da sam osobni neprijatelj šablonage,
ipak mi je priznati, da bi se imala neka jedinost, na koliko
samo postiziva, uvesti, buduć nam je dandanas, koliko nas
je šumara, toli i postupak o jednoj te istoj svrbi različan, a
stoga često i bezuspješan.


Da bi se pako uzmogle reforme provesti, to bi se morao
i položaj osoblja, komu bi to povjereno bilo, promjeniti. Uvedenjem
prije razvijenih predpostava i gospodarenja od potrebe
je čim više osoblja na što manje ploština , jer šumar ne može
proriedjivanje, gojitbe i procjene lugarskom osoblju prepustiti.
Osim toga mora on provesti sve nuždne predradnje zavođenjem
srednjo-šumskoga gospodai-enja u svakoj sječini i inimi se radnjami
baviti. Temeljnim uzrokom za uspievanje i napredak naših
obć. šuma imadu dakle biti čim manji šumsko-upravni kotari,
na svaki način ne veći, nego što zbilja dosiže djelotvornost
pojedinca. 0 ploštini je težko što reći, jer tuj je položaj i raztrešenost
čestica mjerodavan, nadalje bi smio kotar u ravnini
veći biti nego li onaj goiski. Ako bi se već komu prohtjelo većih
kotara, to bi se smjelo na osnivanje istih misliti tek onda, kad
bi šumsko gospodarstvo jur u svih obćinskih šumah zavedeno
bilo, kad bi uredjajne radnje dogotovljene bile, premda bi još


onda bilo dovoljno uzroka, koji bi govorili za protivno. Da
bi na primjer po dvie upravne obćine sa ploštinom od 2—3000
jut. mogle šumara uzdržavati, o tom nije dvojiti. Uz primjerenu
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 139 plaću
i stanarinu mogle bi obje stranke dužnostim udovoljavati.
Ovdje mi je pripomenuti, da se uvedenje putnoga paušala ne
bi imalo dozvoliti u krajevih, gdje ima dovoljno konja, tu bi
ovlaštenici redomice predprege davali; dočim bi se u drugih
predjelih taj paušal ostavio, ali bi se ujedno na svaki način
imala ustanoviti ciena, koju imade šumar po kilomtr. platiti,
da mu i paušal za putovanje dotjeće, i da ne %ude izvrgnut
pretjeranim zahtjevom kirijaša. Kao nadzorno osoblje, koje bi
radnje i provadjanje obćinskih šumara izpitivalo i nadziralo,
te kao vodice služilo, imalo bi se kod svake podžupanije uvesti
podž. šumar. Ovi posljednji imali bi biti plaćeni iz zemaljskih
sredstva, jer bi ujedno bilo oblasti kao izvjestitelji dodieljeni.
Da bi uzastopce tomu imao sliediti novi šumski zakon sa provedbenim!
naredbami, koji bi nas podigao iz lethargije i nepodobština,
prema kojim smo nemoćni, razumije se samo po sebi.
Tiem načinom ne samo da bi se samoj stvari — našim obć´
šumam i njihovim posjednikom — koristilo, ter jedan i drugi
od prieteće pogibelji spasili, već bi se takodjer pružila najljepša
prigoda i škola za naše mlade šumare: nadgledani, vodjeni,
vezani na zadanu radnju, svjestni si svojih dužnosti, učili
bi i usavršivali se za samostalnost.


Cieli članak dao bi se reasumirati u sliedeće točke:


Naše obćinske šume (staroga provincijala) nalaze se u vrlo
žalostnom stanju, čemu su poglavito krivi:


«) preveliki šumsko-upravni kotari


6) đosadanji načini uživanja


c) pomanjkanje gospod. osnova


d) pomanjkanje propisa i naredaba, prilagodjenih faktičnomu
stanju.
Jer se je pako temeljito bojati, da će, potrajaju li ove
okolnosti, još i na dalje ovlaštenici biti lišeni jednakoga i potrajnoga
užitka iz svojih obćinskih šuma, to je od potrebe:
1) da se službovanje šumarsko reorganizira, i to da se
uvedu toliki šumski kotari, da odgovaraju djelotvornosti pojedinca
i da se uprava s istimi preda vještim strukovnjakom,


2) da se uklopno s tim ustrojstvom pruže šumarskomu
osoblju svi nuždni podatci za radnje oko uredjenja,
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 140 —
3) da se kao nadzorno i instruktivno osoblje uvede kod
svake kr. pođžupanije šumar kao referent za šumarstvo, poglavito
sa zadatkom, da nastoji oko ohć. šuma.


4) da se izdartu k provedbi i rukovanju potrebni propisi i
naredbe, ter da se tom prigodom za svaku skupinu obć. šuma
(na koliku su sastojbinski i odnošaji vrsti drveća jedni te isti
ili slični) usttinovi vrst i način gospodarenja u glavnom.


Vodjen od zbiljne potrebe preustrojstva, i to ne samo osobnoga,
već i stvarnoga, o kojoj sam potrebi osvjedočen, poznavajuć
naše obć. šume u dušu, predajem ovu razpravicu uz želju,
da se predmet do ovogodi.šnje rujanske glavne skupštine prouči
, moža i u našem listu pretrese, da se zaključci podnesu
visokoj vladi u formi rezolucija kao vr!o nuždan predmet na
meritorno riešenje, jer samo će predmet, koji je svestrano pre-
učen ter družinom šumara pretresan i nepobitnimi razlozi podkriepljen,
naći uvaženja. Pojedincu riedko se je uspjehu nadati.


— Tco —
Različite viesti.
Imenik


p. n. gospode članova hrv. - slav. šumarskog družtva i predbrojnika
na „Šumarski list".
A. Zaoastni članovi.
Zaostatci od god. 1878, 1879. 1880. Ukupno.
Wessely vitez Josip, glavni nau/.ornik dobara i e. kr.
umirovljeni ravnatelj šumarske akademije u Beču —.
Tomie Ante, o. kr. umirovljeni šumarnik u Samoboru —


B. Podupirajući članovi.
Bačič Ante, trgovac u Zagrebu^ — — 2. -2.
Benakovie .Josip, posjednik u Županju — - 2.-2
Bubanovie pl. presvietli, veliki župan u Vukovaru.. — — 6.— 6
Dražić Josip, trgov. u Vrbanju (p. Drenoviee) — — 5. -5
Bit:´, presv. grof u Vukovaru — — 25, — 25.— 50
Gašparac Ante trgovac u Vrlrinju — .— 5.— 5
Hirsch L. L. n u Si=ku — - 5.-5
Jankovie presv. grof u Darovaru — - 5.— 5
Ivie, posjednili i odbornik imovne oboine u Vinko vcili — — 2.— 2
Kajganovič, posjednik u Tvrdj. Ivanić — o.— 5.
Kuković pL, vlastelin u Karlovcu — 6.— 6
Maisatz Viktor, trgovao u Mitrovioi - 5. -5.
Nugent presv. grof u Zagrebu 10, - 10.— 20.
Mihajlovič Josip uzoriti kardinal u Zagrebu 25 — 25. -50.
Eajkovie, posjednik i odb. imovne obćine u Vinkovoili - 2.— 2