DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 98 —


Koje se jedinice u drvnoj zalihi pojedinih šumskih stabala
sastoje, su više trajnoj vriednosti odgovarajuće količine šumskog
zemljišta.


Pojedina šumska stabla dakle jesu one jedinke šumskog
gospodarstva, koje nam prije svega za daljne šumarsko-gospodarske
učine služe. A prema tomu jest poznavanje drvne sadržine
tih počela šumskih bitni uvjet svakog sumsko-gospodarskog
nacrta. Dapače možemo tvrditi i to, da se temelji sav
posao šumsko glavničarskog računa, dotično proračunanje šumske
vriednote i prihoda, na poznavanju zalihe i prirasta drva pojedinih
stabala. Buduć pako da nas „dendrometrija" (Holzmesskunst,
drvomjerstvo) prije svega uči opredieljivanje tjelesnine
stabala i čitavih uzrasta šumskih, zato se i podpunim pravom
smatra ova nauka podlogom šumske procjene.


Ne mogu se ovde upuštati u kritična razmatranja onih
mnogobrojnih razprava i djela, koja su razni učenjaci i šumari
tečajem ovog vjeka napisali obzirom na dendrometriju.
Kao što ne može biti svrha ovim člankom razglabati i tumačiti
one šumarsko-matematične formule drvomjerstva, koje su nam
dali Hundeschagen, Smallian, Hubert, Heyer, Rieke, Simpson,
Pressler, Kunce i t. d. počam od zametka mathematične procjene
do dan danas. Jer kao što znamo, to su se drva od starine na
ogled ocjenila na drvnu sadržinu, dotično tjelesninu, a jedino
skupocjenomu liesu opredieljivali su tjelesninu na temelju izmjerenih
olina duljine i debljine debla.


Nu dan danas, gdje nam drvo stalnu novčanu vriednost
predstavlja, gdje je potrajno šumsko gospodarstvo prvi uvjet
šumarstva, moralo je i mjerenje drvne tjelesnine napredovati.
A mathematika, koja je stala sve više i više pronicati šumarstvom,
nije mogla ni dendrometriju mimoići. Osobito pako nastojali
bi razni strukovnjaci o tom, da pronadju zakon drvne´
kolutke, dotično da nam označe mathematički izraz, koji bi nam
omogućio čim točnije tjelesninu skupocjenog debla opredieliti.
Nu motreć mi ove razne formule, vidimo, da za porabu svake i
sliednje trebamo prije svega za moći ustanoviti tjelesninu ili
jedrinu stablu, poznavanje ploštine jednog ili više stabalnih
proreza. Ovi porezi uzeti okomito na os stabla, imadu uvjek
manje više oblik kružnice (ili joj se barem približuju ploštinom).
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 99 —


Praktična uporaba theorije u đrvomjerstvu brzo je doka


´zala, da ovisi točnost opredjeljenja tjelesnine stabala iz faktora
debljine i duljine stabala (prema ksylometričnom opredieljivanju
tjelesnine drva) prije svega na točnom opređieljenju potrebne
ploštine temeljnice drvnog stupca. Znamo nadalje, da se ploština
kružnice (u đrvomjerstvu temeljnice) može ustanoviti ili opredieljenjem
veličine oboda ili duljine promjera debla. Naravno dakle
da se je već za rana stalo na tom raditi, da se konstruiraju razna
pomoćna sredstva, koja bi nam za šumske procjene omogućila
brzo i točno potrebne dimenzije stabla opredieliti. — Mjeračke
vrpce i drvna šesti!a (Baumzirkel) najstariji su strojevi takve
vrste. — Sada će nam se biti prije svega osvrnuti na valjanost
pojedinih strojeva obzirom na točnost resultata za opredjeljenja
ploštine temeljnice.


1. Mjerački lanac za opredieljenje drvnog oboda (die Baummesskette),
koga su pojedini taxatori preporučivali za opredie-
Ijivanje drvnog oboda, ne valja, kao što znamo, a to stoga, jer
nam ne daje veličinu obodnice, nego veličinu višekuta, koji je
drvnoj obodnici opisan.
2. Mjera ili mjeračka vrpca (Baummessband), koja takodjer
ne daje točni iznos, kao što su to mnogobrojni pokusi dokazali,
a to zato, jer je uzrast slabla obično baš u dolnjoj si česti najnepravilniji,
a uz to lišaji, mahovine i razne kvi-ge čine, da je
veoma težko vi´pcu u ravnini temeljnice i okomito na os stabla
oko debla obaviti, kao što bi moralo biti, a zato i dobivamo
preveliki resultat, koji nas ne može zadovoljiti, kao ni onaj prije
spomenuti s mjerničkim lancem.
Buduć pako da drugih pomagala za opredieljenje obodnice
stabala ne imamo, a ova nam ne daju točni iznos, to je naravno,
da su se počeli praviti pokusi opredielenja ploštine temeljnica
iz poznatih duljina polu-, dotično promjera stabalnih.


A to je baš onaj način, na kojeg temelju se sada i zbilja
u praktičnom šumarstvu najobičnije jedrine ili tjelesnine stabalnih
trupca (debla) opredieljuju. Nu s druge je strane poznato,
da se veličina ovih promjera mora osobitom točnošću
mjeriti, ako hoćemo na točni iznos radnje reflektirati.


Jer kao što znamo (a i kockovne skrižaljke nam to jasno
kažu), to jedan centimetar pogrieške u opredieljenjn veličine promjera
debla odgovara jednomu metru pogriešuo označene visine,
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 100 —


dotično duljine trupca ili debla. Posve je dakle naravno, da
su taxatori već odavna stali razmišljati, kojim načinom i kakovimi
pomagali bi se dalo najbolje zadovoljiti zahtjevu točnog i
jednostavnog opredieljenja stabalnih promjera u svrhu drvomjerstva,
dotično procjene, jedrine stabala i šumskih sastojina.
To je imalo tu dobru posljedicu, da su tečajem prošlih decenija
nastali raznovrstni strojevi, namjeneni za šumarsku porabu,
koji su svi bili prije svega tako udešeni, da nam omoguće brzo
i točno svaki povoljni promjer debla označiti.


Ja neću ovdje govoriti ob onih manje više kompliciranih
strojevih Winklera, Feistmantella, St. Lawilla, Breymanna itd.
koji se obično takodjer „universalnimi strojevi" zovu (jer nam
omogućuju uz visinu debla ili stabla, takodjer na manje vise
shođni način u povoljnoj visini debljinu debla, dotično duljinu
promjera označiti i t. d. te koje strojeve zato i „visomjeri",
„debljomeri" ili „denđrometri" zovemo, već ću razmatrati one
jednostavnoj svrhi opredielenja promjera zadovoljujuće strojeve,
koji su u literaturi poznati pod imeni „Baumzirkel" „Grabelmass"
„Kluppe" „Messkluppe i t. d. dotično „drvna šestila",
te za koje strojeve sam ja usvojio ime „promjerke", a to zato,
jer nam „promjerka" ujedno već označuje i svrha stroja t. j .
označivati promjerne duljine na deblu, a i u praksi mislim da
će se taj novi izraz lahko moći udomiti.


Uzrok zašto sam baš ove strojeve uzeo u ovoj razpravi
razmatrati, jest taj, što držim ove strojeve neobhođno potrebnimi
pomagali šumara, a stoga i dajem točnomu poznavanju istih osobitu
važnost, a to tim više, Sto se baš u najnovije doba po
svih listovih štiju velike reklame i preporuke, koje imadu svrhu
svimi mogućimi sredstvi vanrednu valjanost, spretnost i udobnost
takovih svaki čas novo izumljenih, jeftinih, liepih, praktičnih
i bog si ga zna što sve, strojeva dokazati. A ipak kupimo li
takov stroj, to se obično u brzo osvjedočimo, da ih većina niti
iz daleka ne odgovora zahtjevom i svrsi, ne spominjajuć ni veliku
cjenu njihove nabave. Nu i to se priznati mora, da je moderna
mehanika hvalevriednom potrajnošća nastojala sve većim usavršenjem
šumarskih strojeva, takodjer i za „promjerke" udovoljiti
koliko iole bolje svim zahtjevom šumarske znanosti i
prakse, što je zbilja manje više postignuto. Nu ipak sve, stoje
do sad u tom učinjeno, učinjeno je na tudjem temelju i obzi
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 6     <-- 6 -->        PDF

_ 101 —


rom na potreboće i zahtjeve bud njemačkih, francezkih i inih
u šumarstvu vele naprednijih zemlja od Hrvatske. Na hrvatske
šume i potrebštine hrvatskih šumara nije se mnogo obaziralo.
A ipak nam ne mogu vazda rabiti oni isti, doduše dobri, nuskupi, tofino konstruirani šumarski strojevi koji n. pr. Njemcem,
jer je baš n. pr. obzirom na promjerke objam naših prastarih
hrastova bitni faktor, koji traži preinaku istih, ne gledeći na
to, da se kod naših šumskih procjenbenih radnja u obće nemogu
rabiti skupocjeni strojevi, uz neznatnu tržnu cienu drva,
kakova je u nas.


Jedan od poznatijih šumskih strojeva, koji se i kod naših
šumskih ureda nailazi, gdje se jur odustalo od najprimitivnije
vrsti drvomjerstva, od ocjene stabala na sadržinu po ogledanju
ili okularnoj ocjeni, jest Presslerovo „drvno šestilo" (Baumzirkel),
koga je Pressler u svojih procjenbenih knjigah vrlo preporučivao.
Ovaj Prosslerov stroj nije drugo, van željezne klješte.
kojim je pričvršćeno kazalo za neposredno čitanje duljine kračnih
razmaka, dotično debljine debla, ako ga tim strojem u pravcu
promjera zahvatimo. Buduć da kod porabe toga stroja deblo
stabla samo sa dvie točke krakova zahvaćamo, to ne znamo
jesmo li i zbilja na obodnici prosječnice stabla najveću sekantu


t. j . promjer, a ne možda drugu koju prosječnicu odmjerili, te tim
krivi resultat označili. A uz to oblost i nepravilnost debla čini,
da ovim strojem riedko kada zahvatimo promjer, a ipak znamo,
da baš o valjanosti oznake promjera takodjer valjanost oznake,
kružne (prorezne) ploštine debla ovisi.
Ministerijalni savj. R. Miklitz dokazao je još godine 1868.
u „Allg. Forst.- und Jagdzeitung" da, mjereć drva ovim strojem
skoro uvjek premaleni resultat dobivamo. Ne gledeć na to, da
nije ovaj stroj već i zato za hrvatske šume prikladan, što nije
za mjerenje jačih stabala, i što buduć od kovi konstruiran, svoje
težine radi, radnika, koji ga vazda u prsnoj visini držati mora,
brzo umori, i tako za pospješan rad oslabi. Ja sam nekoliko
pokusa 8 ovim strojem izveo, prispodabljajuć resultate izmjerenih
drvnih trupca s ovim strojem s resultati, koje sam dobio
za iste trupce radeć sa ksylometrom, ter našao poprečnu pogriešku
za ovaj stroj od 3´88%. Grodine 1812. opisuje nam


W. Hossfeld po prvi puta u svojoj dendromentriji promjerku,
i to promjerku najprimitivnijeg oblika. To je imalo za posljedicu,


ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 102 da
se ideja stroja u obliku Hossfeldove „Kluppe" u brzo počela
praktično izvadjati, i tako se u brzo razviše novi strojevi,
koji su nazvani promjerke ili njemački: Kluppe. Dan danas razlikujemo
u glavnom dvie razne vrsti, i to:


1. Promjerke, kojim je samo jedan (istosmjernih) krakova
promican (Kluppen mit einem beweglichen Sohenkel, sistem
Hossfeld) i 2. Promjerke, kojim su oba (istosmjerna) kraka pomična
(sistem Friedricli). Svaka ovih dvijuh glavnih vrsti konstrukcije
promjerka imađe opet manji ili veći broj manje više
prikladno promenjenih sistema izradbe, koji se obzirom na
gradivo, konstrukciju dielova, točnost radnje i t. d. razlikuju.
Razmotrimo li im obilježja, to vidimo prije svega kod promjerka
s jednim pomičnim krakom, da se temelji njihov sastav na poznatoj
geometrijskoj zasadi: „istosmjernice medju istosmjernicami
jesu jednake".
Jer ako si pomislimo prorez stabla


^-#"^^^5^ kojemu promjer označimo sa AB, to
X4^^^^^3>C\\\ opredieliti, ako opređielimo duljinu


O^^^^^ff-´P istosmjerne crte CD. Jer su u pravo-


V^^´^S^ i kutniku ABDC stranice AB i CD je


^>^^J^^^^ : dnake. A i zbilja nisu promjerke driigo


"^ ^ nego povoljno ravnalo CF, kojemu je
u C I krak CA, dočim je drugi krak BD u podnožju D tako
udešen, da ga može ravnalom CF po volji i potrebi micati, i
to tako, da uvjek ostane BDC==E,°=90´´ a ujedno i BD 11 CA.


Na temelju toga pričinja nam se takov stroj na prvi pogled
veoma jednostavnim i lahko konstruiranim pomagalom,
nu faktično tomu nije tako. Jer ako i jest jedan od bitnih uvjeta
svake promjerke (za obična samo približno točnu radnju) da
bude čim jednostavnije konstrukcije t. j . da bude takova, da nam
su svaki obližnji stolar oli bravar bar popraviti može, to i ovaj
stroj ipak mora da nekim stanovitim zahtjevom obzirom na
točnost radnje odgova.


Ovi uvjeti jesu:
a) Promjerka ne smije biti ni odviše težka, ni skupa, ni
velika.
i3) Promjerka mora biti točno radnjena t. j . kraci moraju
uvjek istosmjerni (medju sobom) ostati, al i okomiti o ravnalu biti.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 103 S)
Pomični se krak mora dati lahko, nu stalnom nekom
silom micati.
Y) Gradivo mora takovo biti, da se brzo ne iztroši ili lahko
nepotare (obzirom na primitivno osoblje, koje obično š njima radi.)


v;) Pojedini dielovi kazala na ravnalu moraju biti točno
označeni, te odgovarati točnosti radnje, koju obavljamo, a uz
to mora da bude kazalo trajno.


s) Gradja ne smije uplivom zraka , vlage i t. d. mienjati
svoj objam tako, da bi tim prestala točnost radnje same.


Sto se prije svega težine promjerke tiče, to ova u prvom
redu ovisi o gradji, a zatim o veličini. Obzirom na građju imamo
promjerke, koje su od drva i onakove od kovi. Kovne promjerke
dodviše su trajnije, te manje od drvenih podvrgnute uplivu stezanja,
bubrenja i t. d. nu zato imadu i opet prije svega tu
manu, da su čim malo veće, pretežke radniku, koji ih mora
za mjerenja promjera obično držati vodoravno i u prsnoj visini.
A uz to su kovi zimi tako studene, da se ručke drvom ponačiniti
moraju, a isto tako postaju kovi u zimi krhke, tako
da nam se kovne promjerke zimi lahko razbiju, ako ne pazimo.


To su uzroci, da se kovne promjerke obično ne rabe za mjerenje
stojećih stabala u šumi, nu tim se njimi radje služe trgovci
na tovarištih i drvodvorih za mjerenje gradje i liesa, kod
radnje ne samo da težina promjerke ne dolazi u obzir, već ona dapače
još i olakša posao kod mjerenja takovih ležećih debla. Obzirom
na veličinu promjerka imamo spomenuti, da ova jedino o debljini,
dotično jakosti (starosti šume t. j.) drvlja, koje ćemo da
izmjerimo ovisi, jer najveći razmak krakova promjerke mora da
odgovara najjačemu promjeru stabala. Što se pako drvenih promjerka
tiče, to su ove doduše laglje od kovnih, nu zato su i manje
trajne, a sbog upliva zraka, vlage i topline na drvo još i bubrenju
i stezanju podvrgnute, što opet na točnost radnje upliva ili manje
više kompliciranu konstrukciju zahtjeva. Nu zato ipak vidimo,
da su baš ove vrsti promjerka u najraznijih konstrukcijah i
najobičnije u praxi. Napokon imamo još i takovih promjerkah
kojim su pojedine cesti od kovi (kraci), a druge od drva. Nu
buduć da su sve do sad poznate konstrukcije promjerka u
obće nespretne za porabu, zato i nisu obljubljene u praksi, akoprem
bi baš ove zadnje yrsti najbolje mogle odgovarati svim
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 104 zahtjevom
stroja, kao što ću to kašnje dokazati za onaj po
meni novo konstruirani stroj ili promjerku. Što se pako obćenito
promjerka sa jednim pomičnim krakom tiče, to ih imađemo
više vrsti, koje sa sve medju sobom manje više slične a
razlikuju se jedino u raznolikoj konstrukciji pomičnog kraka.
Tako imademo prom. s jednim, p. k. od Reissiga na pero (i
paralel trapezalnim ravnalom), zatim C. Heyer-ova promjerka
ua vijak, onda promjerka s jednim p. krak. sa klinom i vijkom
od Dr. Heyera. Onda Smalianova promjerka sa klinom i t. d.
Za nas je od svih vrsti promjerka sa jednim pomičnim krakom
samo jedna baš znamenita, a to je promjerka po sistemu dr.
Heyera sa vijkom i klinom, koja se rabi u državno-šumarskih
uredih Wirtenberžke, a poznata je pod imenom kockujuće promjerke
(Kubirungskluppe). Sgotavlja jit prilično solidno stolar
Ph. Ch. Barboth u LofFenau u Wiirtembergu uz cienu od 10 tor.
Ova promjerka bude god. 1863. propisana za porabu u državnih
šumah "VViirtenberžke, te se razlikuje od inih promjerka sa
jednim pomičnim krakom, što imade široko ravnalo, na kojem
je označena skrižaljka za tjelesninu drvnih trupca. Ako si dakle
tom promjerkom promjer debla poznate visine, dotično duljine
opredielimo, to možemo neposredno na ravnalu kockovnu sadržinu
odčitati, čim si prištedimo rabljenje kockovnih skrižaljka


ili računanje.


Poraba ove promjerke osobito se tamo preporučuje, gdje
se lies u stanovitih unapred označenih dimenzijah, unovčuje.
Ja sam ovakovu promjerku nabavio za šumarsku zbirkvi u Križevcih;
ista je liepo izradjena, te daje dovoljno točne resultate
obzirom na praktičnost porabe u stanovitih slucajevih, ter mislim,
da bi ju svaki šumarski ured mogao imati, imenito pako imovne
obćine, koje ovlaštenikom običaju građju dopita vati ocjenom
stabala na ogled, bez obzira na kiće i panjevinu, koju seljak
riedko izvaža, jer je nedvojbeno, da nam wurtenberžka promjerka
točnije i bržje resultate daje, nego li ih možemo sigurnošću
predmnievati, ocjeniv.ši jediinu debla na ogled. Uz svu kombiniranu
konstrukciju i drvenu gradju ostaje ipak promjerkam sa
jednim pomičnim krakom neodoljiva mana, a ta je, da su veoma
nespretne, i to: prvo što se kraci ne dadu složiti, a drugo što
je duljina ravnala (kazala) nespretna, imenito kod promjerke,
koje nam imaju za mjerenje jačih stabala služiti. Zato nije ni
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 105 čudo,
što su se ovi šumarski strojevi toli sporo u praksi pro-
krčili put, ta šumari su upravo zazirali rek bi strahom od svih
strojeva do „buzole". Nu tako ne mogaše za dugo ostati; ocjena
na ogled nailazila je na sve veći odpor, čim se je šumar;^ka
obrt većma do znanosti uzpinjala, a odkada su morali i najvatreniji
zatočnici ocvjene na ogled priznati vele vjerojatnost
netočne radnje svoje, stalo se boljma o tom razmišljati, da se
glavno pomagalo praktičnomu drvomjerstvu, to jest „promjerka"
čim priličnije udesi.


Grodine 1858. objelodane nadšumar Friedrih i povjerenik
šumarstva Puschel skoro istodobno nove nacrte za ustroj promjerke,
kojega god. 1863 uz nove neke preinake i nadšumar
Stahl kao osobito vrstan i shodan šumarski stroj preporuči.
Ovi novi strojevi pako nisu ino, van promjerke druge spomenute
vrsti t. j . takove, kojim su oba kraka pomična, te tako udešena,
da se mjeralo, (ravnalo) iz dvijuli međjusobno se nadopunjujućih
Česti sastoji. A baš na tom i jest glavna poboljšica obzirom
na dosad spomenute vrsti promjerka. Jer dočim su sve pripreme
na promjerkah sa jednim pomičnim krakom manje više
komplicirane konstrukcije obzirom na stezanje i bubrenje drva
(jer su ponajveć od drva), to je nadšumar Josip Friedrih svim
tim manam na najjednostavniji način predusreo time, Sto je
svoju promjerku tako konstruirao, da je svaki krak na posebnom
ravnalu nepomično učvršćen, a ova se ravnala jedno u drugom
posebnom pripremom pomicati mogu. Jer dočim se na jednom od
ravnala žlieb nalazi, to su na drugoj pričvršćene odgovarajuće
liestvice, i to tako, da imadu žlieb i liestva oblik trapeza.
Bielovi mjere se pako nadopunjuju međjusobno na obih ravnalih
ter se tim sa ravnalom takove promjerke mogu promjeri stabala
dvostruke odgovarajuće debljine mjeriti. A kao Sto nam
to i priležeći nacrt jasno kaže, to ne samo da su takove promjerke
sa dva pomična kraka veoma jednostavne konstrukcije,
nego se tom konstrukcijom posvema uništuje i upliv miene drva,
na točnost radnje, dotično laganost micanja krakova kod kraćega
oli duljega razmaka. Uz to je radnja s promjerkami po .sistemu
Friedriha mnogo spretnija, a promjerka sama nije odviše velika,
ni za prastaro drvlje, bar ne onolika, kolika mora da je odgovarajuća
s jednim pomičnim krakom. Od promjerka po ovom
sistemu imamo i opet više vrsti konstrukcije.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 106 —


Prije svega mogu biti od drva ili pako od kovi, a zatim
je prorez liestve raznolik, taj bo može biti četverokut, trapez
i t. d. a osim toga je i namještenje krakova na ravnalih razno,
te manje više spretno ili sbodno, nu ipak baš obzirom na ovo
svojstvo (razmetanja krakova i ravnala) nisam još do sele
naišao na shodnu konstrukciju. Jer kao što se iz priležećih navrta
vidi, to se kraci n. pr. kod Friedribove kovne promjerke
jednostavno u ureze odgovarajuće širine umetnu, ter onda vijkom
učvrste, a kod drvenih promjerka otežouje i umećanje krakova u
ravnalo. Ako li se pako kraci ne dadu snimiti, to je promjerka
nespretna i izvrgnuta potrenju za radnje, dočim željezna konstrukcija
s onih istih uzroka, koje smo jur za željezne promjerke
s jednim pomičnim krakom spomenuli, praktičnoj porabi
drvnog tjelesomjerstva ne odgovara. Za to sam, hoteć svim manam
Frieđrihovog sjstema promjerka doskočiti, konstruirao
novu vrst takve promjerke, i to promjerku, kojoj su kraci od
željeza pomoćju medenog omota nepomično učvršćeni o pojedine
česti mjerala, nu tako da ih možemo složiti, al i opet
okomito i istosmjerno posebnimi vijci postaviti. Ravnala i ručke
su od javorovog drva sgotovljene, ter ravnala metričkom mjerom
označena. Razmak krakova iznaša 125 cmt. odgovara dakle i
debljini naših najjačih u sglobu uzrašćenih stabala. Upliv vlage,
temperature i t. d. ne djeluje na točnost i spretnost uporabe
ništa. Upotriebiv pako željezo za krakove povisio sam znatno
trajnost stroja, jer su baš kraci ona čest promjerka, koja se najprije
pokvari. Uz to ju možemo veoma lahko transportirati,
čim joj krake vodoravno pričvrstimo. Težina i cjena porazmierno
je manja od one inih promjerka, a točnost velika (vidi priležeću
skrižaljku). Ja sam ravnalo i drvenu gradju dao načiniti
kod običnog stolara H. u Križevcih po mojem nacrtu, dočim
sam željezne krakove sa omoti od mjedi naručio od mehanika
Schablassa u Beču i to po modelu krakova one promjerke,
koju je on konstruirao. Buduć da nije imao takovih jednolikih
krakova gotovih, kako sam ih ja trebovao, to ih je morao tekar
načiniti, naravno da su zato i cjeniji nego li bi inače bili, kad bi
se oveći broj takovih promjerka dalo načiniti. Svakako se nadam,
da će produkcijom u veće ciena ove novo konstruirane vrsti
manja biti, nego li je ovog prvog exemplara. Nu kao što iz priležeće
skrižaljke lasno razabrati možemo, to su svi izkazi ob
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 12     <-- 12 -->        PDF

J _ 107 —


žirom na prednost, soliđnost konstrukcije, veličinu, točnost, spretnost,
težinu i t. d. ovoj novoj promjerki u prilog. Stoga se
uslobodjujem ovu svoju novu konstrukciju šumarskog
stro jaza opredielj iva nj e debljine stojećih i ležećih
stabala ovdje preporučiti našim šumarom.


0 sudu tom pako ovisiti će i vriednost stroja po praktičnu
šamarsku uporabu u nas. Mislim da sam navedenim dovoljno
dokazao, da su u drvomjerstvu, dotično drvnom tjelesomierstvu,
nedvojbeno najlaglje i najbolje postigavamo resultate strojevi
po systemu Friedriclia t. j . s promjerkami sa dva pomična kraka
(Kluppen mit zwei beweglichen Schenkeln). Jer kao što smo vidjeli,
to ni opredieljenjem obodnica stabalnih pomoćju raznovrstnih
mjera (Messband), ni drvnimi šestili oli škarami ne
dobivamo bolje ni točnije resultate. Spomenuti bi samo još to
mogao, da su se u novije doba pojedini šumari našli, koji traže,
da se na mjerilib promjerka uz odgovarajuće oznake duljine
takodjer plošne sadržine odgovarajućih kružnica označe. To bi
moglo imati doduše podredjenu vriednost kod proračunavanja tjelesnine
pojedinih ležećih stabala, nu za proračunanje drvne
tjelesnine cielih uzrasta ili ća šumskih kompleksa ne ima važnosti,
zato se i zbilja takovi predloži nit nisu uvažavali.


Što se pako tiče onih promjerka po systemu Heyera sa
kazalom nonija za millimetre, to ove mogu jedino znanstvenoj
porabi odgovorati, jer u praksi takove manimalne čestice ne dolaze
u obzir. Nu niti za znanstveno opredieljivanje volumina
drvnih ne rabimo obično promjerke, no ksylometar, koji nam
brže, bolje i točnije volumen dotičnog drvnog komada kaže, nego
ikoja promjerka. Kao zaključak ove ciele razprave pako imao
bih još spomenuti, da ne samo što smatram promjerke jednim od
najpotrebnijih i najobičnijih pomagala praktičnog šumara, već
da i držim, da je točno poznavanje ovoga stroja baš dužnost
svakoga taxatora. Ne samo da svaki šumarski ured takova pomagala
imati mora, nego svaki šumar mora da znade, ako mu
se povjeri nabava novog inventara, koji stroj i u kojem slučaju
odgovara potrebam i trošku. A s druge strane znamo, kako se
u najnovije doba baš bezobzirnim načinom neznanje gospodara
u obće, a šumara napose na polju tehnike zlorabi , tim što se
prodavaju i preporučuju strojevi nevaljali za skupe novce uz
velike reklame. Promjerke pako, u koliko i jesu, kao što smo vi
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 108 — "
đjeli, u bitnosti strojevi najjednostavnije konstrukcije, to im je
ipak ciena porazmjerno velika, koja mora u nas Hrvata tim više
u obzir dolaziti, što nam je prihod šuma neznatan, te nam omogućuje
samo najpotrebnije, nu zato svrsi i najbolje odgovarajuće
strojeve nabavljati.


U Križevcib mjeseca travnja 1879.


Državno-šumarsko-gospodarski sustavi.


Piše professor šumarstva
F r. X. K c s t c r č a n e k.
Razmatramo li važnost šuma po države i narodno blagostanje
u obće, to će nam prije svega u oči pasti velika raznolikost
nafiina i sredstva, kojimi se vlade po raznih državah
služe, da šumsko gospodarstvo u obće, ponajpače pako ono
državnih šuma, bude i zbilja odgovaralo svim državno kao i
obće narodno gospodarskim zahtievom. Neću da se upuštam
sada u razmatranja, kako li si urediše pojedine države evropejske,
državno-šuniske odnošaje i sustave, već bi samo rad
koju spomenuti ob onih šumarsko-gospodarskih šuštavih, po
načelih kojih se u obće dan danas u svih naprednijih evropskih
zemljah u šumah, podčinjenih neposrednomu nadzoru ili
upravi di-žavnih organa, gospodari i upravlja. Kako je u obće
državno šumarsko upravoslovje još vele neizradjena grana liepe
nam šumar.ske znanosti, tako je napose još i poglavje o državno
šumarsko-gospodarskih šuštavih predmet mnogih i najraznoličnijih
razprava po raznih strukovnih casopisih. Al u mjesto da
bi ovimi razprami postizavali kakav konačni i željeni resultat,
vidimo , da se njimi u obće samo sve to većma pojmovi o šumarsko-
gospodarskih šuštavih pomućuju. Da se inaši hrvatski
šumari uzmognu sa tečajem ovih zaprieka, i to s objektivnoga
gledišta, upoznati, naumili u slieđećem spomenuti u kratko
glavna obilježja najvažnijih državno - šumarsko - gospodarskih
sustava.
Državno šumarsko upravoslovje (Staatsforstverwaltungslehre)
grana je obćeg državnog upravoslovja t. z. allgemeine
Verwaltungslehre, a baš zato i vidimo, da kao što razlikujemo
u državnoj upravi u obće dva glavna upravno-gospodarska su