DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 119


bude pokus u tom pogledu uspio, imati će i Hrvatska sa Slavonijom
za kratko vrieme svoje kulture vrba, a mi ćemo pri-,
nuždeni biti spomenuti u knjizi o naših gospodarstvenih dohođcih
i ovu granu šumogojstva.


Cesto treba samo neznatne ponuke i u brzo eto takovih
podhvata, o kojih se je prije u zemlji jedva čulo. Obzirom na
to´ napisani su i ovi redci, pa ako bude piscu istih pošlo za
rukom i samo nekoje od svojih drugova potaknuti na dublje
promatranje toga predmeta, biti će preobilno nagradjen. Stoga
velim unapred, da ovo ne ima biti znanstvena razprava, već
samo obćenita, površna razprava i molim štovane prijatelje,
neka mi oproste, ako se možda ne držim strogo tehničkoga, te
kadkada i svoje mnienje, koje može biti krivo, umetnem. Drago
će mi biti, ako tko dokaže protivno, a si. uredničtvo ovoga
lista rado će ustupiti kritici mjesta u svom listu.


Vrsti vrba.


Najpoznatije vrsti vrba su ove:


Stabla.


1. Biela vrba (Salix alba) 2) žukva (S. vitellina) 3) vrba
krška (S. fragilis) 4) bademasta vrba (S. amygdalina) 5) velika
vrba. (S. daphnoides) 6) kaspička vrba (S. acutifolia) 7.
vrba pješćenika (S. pruinosa) 8) prašljika (S. pentranda).
Grmovi.


1) Bekva (S. viminalis), 2) laplandska vrba (S. lapponum),
3) potočna vrba (S. incana) 4) mačkovina ili biela iva (S. caprea),
6) ivovina, (S. cinerea), 6) paiva (S. aurita), 7) rakita


(S. purpurea), 8) uralska vrba (S. uralensis).
Osim ovih vrba ima još mnogo podvrsti i izmetnulih granatih
vrba, poimence u gorah; zatim ima sitnih vrba u vlažnih
i močvarnih stepah, napokon sasma nizkih grmova na vrhuncih
gora.


I kod vrbe valja gledati koli na podnebje, tako i na tlo,
ako hoćemo, da bude dobit u razmierju sa troškovi. Nuždnu
pouku glede gojitbe pojedinih vrsti vrbe nalazimo u svakoj šumarskoj
botanici, stoga ne ćemo o tom ovdje dulje govoriti.
Samo mi je primjetnuti to, da je krivo ono obično mnienje,
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 120 —


koje veli, da su vrbe duga života, te da ne trebaju osobite njege
poimence da je gnojenje suvišno. To mnienje je uzrokom, da
gdjekoje zemljište ne pruža one koristi, koju bi mogli pravom
očekivati. Sama narav pomaže nam šumarom tiem, što odpalo
sa drveća lišće daje zemlji vrlo koristan gnoj, a ipak znadu
ljudi u svojoj kratkoumnosti i tu hranu oduzeti zemlji. Kao
što visoka šuma, tako treba i vrba njege, pa gdje te nei&a,
mora i vrba propadati.


Tko se dakle kani baviti gojitbom vrbe, mora ponajprije
znati, jeli opredieljeno za nju tlo prikladno, jer ima i takovih
površina, koje su za gojitbu vrbe absolutno nesposobne. Najbolje
zemljište za vrbu su nizine oko potoka i rieka, ako sadržavaju
dosta vlage, te nisu štićene nasipi proti nanašanju
mulja prigodom poplava ; ovo je tlo većinom pjeskovito, toplo
a ipak sadržaje dosta crnice, pa stoga je za vrbu najprikladnije.


Vrba uspieva doduše i u čvrstom tlu, dapače i u glinastora,
ali se ovdje brzo iztroši. Kao što svakoj drugoj bilini,
tako treba i vrbi, ako ima uspievati, rasti i duljega života biti,
dovoljna prostora, da može korjenje svoje dovoljno razširiti.
Stojeća voda škodi vrbi, te ona usahne; buduć pako mora glina
trajno sadržavati u sebi vode, ne možemo se slagati mnienjem
onih pisaca, koji preporučuju glinasto tlo za gojitbu vrbe kao
najbolje. To pako ne izključuje, poimence u predjelih izvrženih
poplavam, da ne bi mogla vrba mjestimice i na pretilom zemljištu
uspievati. Svakako valja gledati, osobito kod pokusa,
da se što prikladnije tlo izabere za vrbu; zemlja, sadržavajuća
u sebi željeza, ne valja za vrbu. Pročitamo li ono malo
knjiga, napisanih o gojitbi vrbe za pletenje košarica, naći ćemo
da su mnienja glede izbora zemlje za kulturu vrlo različita.
To se dade tumačiti tiem, što je gojitba vrbe nešto još posve
nova, što nisu još učinjeni dostatni pokusi, napokon
što vrba uspieva u raznom tlu, samo ako se odabere prava
vrst vrbe.


Kad se bude i znanost bavila ovim za narodno gospodarstvo
toli važnim predmetom, onda će se ne samo točno označiti
podneblje i tlo za poznate dosad vrsti vrbe, već ujedno
oplemenjivanjem dobiti takove vrsti, koje će nadkriljivati i najbolje
vrbe, što ih sad imamo. Dosada nije se polagala osobita
važnost na vrbu, dapače i botanici sami, zatim pisci o šumo
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 121 gojstvu
i ratarstvu, spomenuli bi ju samo sa malo rieči, te si
u svojih opisih i nazorih često protuslove. Uzrok protuslovju
botanika leži u tom, što nije nijedno drveće tako težko razlikovati
pogledom na vrsti, kao što vrbu, jer ona se lahko izrodi,
pa ju onda po glavnijih svojstvih uvršćuju u ovu ili onu vrst.
Ovakove vrbe (podvrsti-polutani) riedko su razplodne, jer jim
je sjemenje obično prazno, stoga treba kod nasada izabrati prave
vrsti, što može tiem lasnije biti, buduć se i iz izdanaka panjeva
može razviti čitav vrbik.


Da upliva i ustrojstvo tla ne samo na množinu, već i na
porabnu vriednost vrba, dapače i na njibov vanjski oblik, o
tom ne može nitko dvojiti, najmanje pako šumogojac. Nu i to
je sigurno, da kolikoća pravilno upliva na kakvoću, pa da je
upravo nemoguće dobiti ujedno kolikoću i porabnu vriednost u
najvećoj mjeri. Čim je tlo bolje i čim više liranivih čestica sadržaje,
tim ćemo dobiti veću množinu vrba, ali sigurno na uštrb
kakvoće vrba. Drvo je više srčikavo, šupljikavo i krhko, te
stoga za sitnije stvari neprikladno; osim toga iztjera sa strane
više mladica, koje škode kalavosti. Da to biva obično kod t. z.
debeloga tla, biti će svakomu poznato. Neki doduše tvrde, da vrbe,
rastuće u ilovačom premješanoj zemlji, davaju zdravije i čvršće
drvo, da manje trunu; po mojem mnienju je vlažno, humozno i pjeskovito
tlo najbolje za kulture vrba, jer prem tu vrbe polaganije
rastu, davaju s druge strane uslied toga, što ne imaju toliko pobočnoga
granja, najbolji materijal, ponajpače za finije pletenine.


Kako se zemljište priredjuje za kulturu.
Posve je naravski, da se po raznolikosti tla mora ravnati
pripravljanje zemljišta za kulturu (vrbe). Prije svega valja u
obzir uzeti to, da vrba podnaša poplave, ili ne dugo stajaće
vode. Stoga bilo tlo kakovo mu drago, ponajprije valja predjelopredieljen
za kulturu, dostatno izsušiti. Ako hoćemo, da kultura
dulje vremena postoji i da se izplati. moramo zemljište
ponajprije planirati, visine poravnati, a doline nasipati. Samo
takovo, brižno planirano zemljište može izpuniti naše nade na
jednoliku, liepu kulturu. Najbolja mjesta za kulture vrba su
bez dvojbe ona, koja ne stoje tako često pod vodom, a ipak se
dade na ista po potrebi napustiti voda.
Kad je zemljište na taj način planirano i dovoljno priredjeno,
— mora se preroviti (rigolati). Ovaj posao je od osobito
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 27     <-- 27 -->        PDF

122


Ti


velike važnosti kod takovoga tla, koje se uslied dulje suše rad
jako izsuši. Kad se pako zemlja porahli, može voda iz nutrnjosti
zemlje po zakonih vlasitosti lahko doprti do površine.
Ako smo doljnju zemlju jednom čestito porahlili, ostaje kroz
više godina ovako rakla, ma se gornja zemlja i ugazila. Kako
duboko se ima zemlja preroviti, odvisi jedino o njenoj kakvoći,
čim je bolja doljnja zemlja, tiem manje treba prerovanja, nu
obično se uzima, da treba bar tri lopate duboko preroviti zemlju;
to je dakle obična mjera. Najbolje je preroviti zemlju u jeseni
da se tiem tlo prepusti gnojećim i pojedine česti lučećim uplivom
zime.


Rahla zemlja se u proljeću drlja (drljačom), pa onda sliedi
sadba. Nu može se isto tako i u jeseni saditi, u obće glede
vremena sadbe su mnienja različita. Ja mislim, da je bolje saditi
u proljeću, jer ako smo sadili već u jeseni, bojati nam se
je, da ne bi proljetni mrazovi mladim vrbam naškodili. Stoga ako
već hoćemo sadbom početi u jeseni, treba za kulturu izabrati
zaštićena mjesta.


Izbor vrbe za kulturu.


Za pletenje košarica važne su — kako se samim sobom
razumije — osobito za finije pletenine, jedino grmolike vrbe,
pa prem ima od tih vrlo mnogo vrsti, nalazimo kod kultura
vrbe samo neke. Ne ima dvojbe, da je za buduće uspievanje
kulture najvažnije to, da se izaberu prikladne vrsti vrbe za
stanovito zemljište. Nu ne samo da mora izbor vrba biti prema
ustrojstvu tla, već valja ujedno gledati, da bude dotična vrst
vrbe prava i čista, sadjenice da su prije dobro odgojivane, pa
da se onda mogu smatrati zdravim i za sadbu prikladnim materijalom.


Za veće pletenine osobito valjaju: Biela vrba (Salix alba),
žukva (S. vitellina), bademasta vrba (S. amygdalina) i kaspička
vrba (S. caspica s. acutifolia). Još bolji su grmovi: Bekva (S.
viminalis) i rakita (S, purpurea). Kad ne znamo pravo, koju bi
vrst uzeli, valja nam najprije ustanoviti, u koju ćemo svrhu
sadbu provesti i kako će nam čim veću korist donieti.


Kad ne imamo sami dovoljnih vrsti vrba, moramo se obratiti
na realno dobavljalište, a ne kupiti sadjenice ma od koga,
jer se tiem obično dobiva smjesa raznih vrsti.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 123 —


Za nove kulture obično se izaberu sadjenice od dominirajućih
kolosjeka t. j . najdulje i najjače šibe. U novije doba rabe
se i jednogodišnje šibke kao sadjenice. Starije grančice mogu
se preporučati samo ondje, gdje je kultura izvrgnuta ledu i poplavam;
samo u nuždi uzimlju se starije šibke, jer takove kulture
pravilno prije propadaju. Jednogodišnje sadjenice nasuprot
su nam jamstvom za jednako razvijanje nasada i njegovu potrajnost;
gibanje soka je brže, rezotine prije zaciele, a sadjenica
ostaje zdrava.


Važno je i to, da se sadjenice ne sieku jeseni, buduć se
onda moraju, da se ne bi posušile, ciele zime u vodi držati, a
tiem gubi doljnji dio, koji je bio u vodi, većinom svoju snagu.
Najbolje je rezati sadjenice 4—5 nedjeljaprije porabe i za to
vrieme zakopati ili u svežnjevih do polovice u zemlji ili čuvati
u podrumih. Opažanja dokazala su naime, da ovakove sadjenice
bolje tjeraju nego one, koje su se odmak, kako su odrezane
zasadile. Uzrok tomu je taj, jer djenice uslied toga, što
dulje vremena leže odrezane, gube jedan dio vode, te kad dodju
u zemlju, tiem pohlepnije traže i usišu vlagu, a stoga i brže
tjeraju.


Sadjenice obično su duge jedn u stopu , za mehku zemlju
nešto dulje. Rezati se moraju oštrim, najbolje srpastim nožem
uzkih tilutica, po prilici kako se režu loze, da bude rezotina
posve čista i gladka, a kora da se pri sadjenju tako lahko ne
oguli. Kod sadjenja redovito se služimo koncem, na kojem označujemo
razmak sadjenica uzlovi ili komadići papira. Svaki
poslenik imade kod sebe posudu, košaru ili drugo šta, u kojoj
se nalaze sadjenice, i to tako položene, da su sva oka sadjenica
okrenuta prema jednoj strani, te radnik ne mora svaku pojedinu
sadjenicu pogledati, da ju ne bi naopako u zemlju zataknuo
i tako narasli sami strmogledi (Trauerweiden). Razmak vrba i
redova ravna se po rodu i vrsti vrbe i po svrbi porabe. Cim
je bolje i plodnije tlo, tiem može biti razmak manji, isto tako
čim tanje šibe želimo dobiti. Ako je tlo plodno, može razmak
redova iznositi 38 cm., a razmak sadjenica medju sobom 15 cm.;
ako je tlo lošije 45 cm., odnosno 20 cm. Veći razmak ne bi bio
nuždan, jer mi koćemo baš imati grmlje. Sadjenje samo biva
ovako: Sadjenica zatakne se u kutu od 45 stupnjeva na označenom
mjestu u zemlju. Ako je zemlja rahla, ne treba sadiljke.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 124 nu
ako je tlo pjeskovito ili prerahlo, valja zemlju malo zgaziti
ali se mora paziti, da se pri tom ne ozledi kora Sadjenica samo
turi se tako duboko u zemlju, da ostane samo 1 palac njezine
dužine vani; gdje se je pako bojati naplava pjeska ili mulja,
ostave se 2 palca izvan zemlje. Vele, da ovakove sadjenice, koje
vire više van iz zemlje, tako dobro ne uspievaju.


čim nastupi u proljeću vegetacija, odmah potjeraju sadjenice,
ako imadu dovoljne vlage; nu istodobno pokazuje se i
korov, koji je najveći neprijatelj mladib vrba, te može kadkada
i čitavu kulturu uništiti. Stoga se mora svom pomnjom izoupati
sav korov medju sadjenicami, osobito veći i jači, kao: koprive,
drač, loćike, jer .škode vrbam svojom velikom sjenom.
Još pogibeljnija je za kulturu vrba slatkovina ili poljski slak
(Oonvolvulus arvensis), zatim hladolež (C. Sepium) i vrdun ili
popovac (Cuscuta europaea). Na ove neprijatelje kulture valja
osobito paziti, te ne treba žaliti niti truda niti posla, da se
posve utamane; jer slatkovina ovije se oko mladica i privuče
k zemlji, a korjenje vrduna prodire i kroz koru vrbe, pa joj
izsiše sav sok, tako da se mora osušiti. Najbolje i najjednostavnije
sredstvo, koje nam daje i nuzgredne jož koristi, jest sijanje
okopavine (Hackerfrlichte) medju sadjenicami. Tiem se
ne samo očuvaju medjuprostori od pogibeljnoga korova, već
se tiem donekle takodjer namiruju troškovi tamanjenja.


Posijati može se — naravski uz potrebnu opreznost —
korun ili repa; hoćemo li sijati zelje ili kelj, moramo već unapred
zemljište razdieliti na gredice i valjano nagnojiti. Nije
dosta, ako se gleda samo prve godine uništiti korov i drač, već
se mora ciela kultura svake godine dobro pročistiti, i svako
bezkoristno bilje izčupati. Okapanjem koruna i t. d. izmedju
mlađih vrba ujedno se povećaje koristonosnost kulture, pa se
tiem ujedno tamani korov. U novije vrieme potaknulo se je pitanje,
da li je potrebno gnojiti mlade vrbike. Prem se je o tom
puno već razpravljalo, ipak će bez dvojbe istom pokusi i izkustvo
kasnijih vremena odgovoriti na to pitanje.


Izim korova ima i drugih neprijatelja nasadu vrbe, prem
ti nisu nikad tako pogibeljni kao prvi; ti jesu a) ušenac (Aphis
salicina), b) šiškar (Tipula salicina) c) zlatica (Chrysomela tremulae
i vulgatissima) đ) drvotočac (Cerambyx textor), e) vrbov
bušak (Cossus ligniperda). Zatim spadaju amo od većih životinja:
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 30     <-- 30 -->        PDF

~ 125


divljač, ovce, koze i napokon štakori; daljnji dušmani su vrganj
(vrbovnjak, melampsora salicina), onda gnjijenje stabla.


Sjedenje vrbova šiblja.


Najprikladnije vrieme za sjecanje vrbova šiblja jest jesen,
kad drveće ne mezga. Kod većih nasada vrbe, gdje je ti´eba za
sječenje šiblja dulje vremena, može se sjeći i klaštriti i do početka
svibnja, ali ipak škodi sječnja za vrieme kolanja mezge,
stoga je uviek bolje, ako se taj posao može obaviti u jeseni,
i to onda, kada je već lišće popadalo sa drveća; šibe bo, odsječene
sa lišćem, dobivaju crne pjege, a to im umanjuje vrieđnost_
Za sječnju šiblja, koje se ima skupa sa korom upotriebiti za


t. ZV. siv u robu , može se preporučiti vrieme od mjeseca studenoga
do početka veljače, jer su šibe, u to vrieme sječene, više
gibke i žilave; nasuprot ako lioćemo šiblje oguliti za bielu robu,
moramo ga sjeći počam od polovice veljače do kouca ožujka
ili najdulje do početka travnja. Kod mladih nasada ne valja sječnjom
početi prije, nego je zima već dobrahno pritisnula, jer
bi se mogle sadjenice, koje se još nisu dosta ukoreuile, iz mehke
zemlje lahko iščupati. Kako smo već prije rekli, moraju se šibe
sjeći oštrim srpastim nožem, i to se moraju odsjeći tik do grane
Kao kod vinograda, tako je i kod nasada vrbe pravo rezanje
šiblja jedan od glavnih uvjeta za uzdržavanje i uharnost nasada.
Osobito valja paziti, da se ujedno odsieku slabe šibe, koje se
rabe za vezanje, jer ako ostanu, razgranjuju se sliedeće godine,
prieče rastenje ostalih šiba, te nisu za ništa.
Od vrba možemo dobiti trovrstnu korist. Ponajprije možemo
šibe upotriebiti kao sadjenice, osobito od mladih nasada; ili za
vezanje i pleten je košarica, i to sa korom ili bez nje; napokon
za obruče. Sadjerrioe za prodaju valja uzeti samo iz čistih sastojina
stanovite A-rsti vrbe. Šiblje za vezanje treba već sjeći
prije obće sječnje i svezati u svežnje. Šiblje pako, koje će se
oguliti, veže se u \eće svežnje, nu tu valja paziti, da ne bude
medju šibljem kojekakve trave, koja bi gnjijenjem svojim škodila
šibam. Oni svežnjevi stave se na što više proti vjetru zaštićenom
mjestu jedan do drugoga u 2—3 palca duboku vodu, nu površina
te vode mora biti uviek jednaka, dok ne nastupi kolanje
mezge, a kora se lahko odlupi. Cim to bude, izvade se šibe
i ogule.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 126 —


U tu rivrhu rabimo drvenu, glasbenoj viljuški (Stimmgabel)
vrlo sličnu spravu, providjenu peri i na vrbovih obloženu jakom
želj. žicom. Kroz tu spravu povuku se šibe i liše kore, zatim
se metnu na snnce, da se osuše. Šiblje smije se guliti samo za
vedrili dana, a ne smije ni pokisnuti od kiše, dapače ni rosa
ne smije pasti na šibe, jer inače pocrne. Za to se mora šiblje
preko noći odnieti u zaštićen prostor, da mu ne može ni rosa,
ni kiša nahuditi. Kad je već posve sulio, veže se opet u svežnje
te čuva u komori do prodaje.


Više puta se je već pretresalo pitanje, da li se smiju u
proljeću zasadjene vrbe sliedeće jeseni već klaštriti. Mnienja
glede toga si pako vrlo protuslove. Ne može se doduše tajiti,
da nam prvo sječenje daje vrlo slabih, većinom samo za vezanje
upotrebljivih šiba, nu čini se, da je to siečenje ipak potrebno,
jer inače dobijemo druge godine dvogodišnje vrbe, koje takodjer
ne valjaju za pletenje košara, najviše za omotninu. Prvom
sječnjom se još postizava i to, da postaje stablo jače, te dobijemo
ako i ne drvo za gradju, a ono bar za sadjenjake.


Novčana dobit iz vrbika.


Tko se hoće pobliže informirati o koristonosti vrbika (vrbovih
nasada), naći će potrebitu pouku u nedavno izašloj brošuri:
„Die Korbwaarenkultur im Kreise Heinsberg" od ravnatelja
Janszena , iz koje je uzet sliedeći primjer.


U kotaru heinsberžkom ima za sada 800 jutara vrbika;
od jednoga jutra bolje kulture dobiva se na godinu 80—90 svežanja
vrbova šiblja u obsegu od 1-1 metra, a od lošijih kultura
dobiva se 60—70 takovih svežanja. Popriečna produkcija tih
800 jutara (po prilici 260 hektara) iznašala je: 22810 svežanja
oguljenih šiba i 33750 sv. šiblja sa korom, skupa 56.660 svežanja.


Novčana dobit od jednoga jutra, ako se odbiju svi troškovi
za uzdržavanje nasada, iznosi već prema vrstnoći nasada 90—210
maraka na godinu.


Troškovi za nasad nisu baš tako maleni. Poravnanje tla,
prekopavanje zemlje, troškovi za natapanje i napokon sađjenje
sadjenica prouzrokuju znatne izdatke. Popriečno iznosili su ti
troškovi 210 maraka za jutro, t. j . 504 ir. a. vr. za 1 hektar.
Po tom donosi glavnica, uložena u vrbovu kulturu 307o—357o
koristi.
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 127 —


Odbijemo li troškove, ostaje nam čiste dobiti od 800 jutara


119.060 maraka na godinu, što čini 71.430 for. a. v.. dakle od
hektara po prilici 179 for. Polag tolike koriš tonosnosti vrbovih
kultura možemo sigurnošću tvrditi, da će se gojitba vibe još
jako razširiti, tiem više, .^to produkcijom ujedno raste i potreba.
U Njemačkoj stoji jutro zemlje najlošije vrsti 2B talira, ili jedan
hektar 100 talira, pa uzprkos tomu daje korist od 30—35"/,,, koliko
veću korist bi dakle morala pružati gojitba vrbe kod nas,
gdje zemljište, prikladno izključivo za gojitbu vrbe, ne ima baš
nikakove vriednosti ili bar vrlo male; mi bismo mogli dobiti
60—100% čistoga dobitka. Kušajmo jednom sastaviti malen
pregled troškova za vrbovu kulturu kod nas, i to za površinu
od 1 hektara.
Troškovi.


Hektar zemlje za nasad stajao bi 30 for.


Obradjivanje 1 za prekopavanje 200 rad. dana po 70 n. 140 „
zemlje i to J za poravnanje zemlje 35 radnika 35 „
Sadjenje sadjenica, za 1000 kom. 4 radnika po 70 n. 48 „
Za dvokratno okopavanje u godini i čišćenje od kukolja 24 „
Kamati za izdani novac, sa 5% na godinu 18 „


Svi troškovi iznose 395 for.


Računajmo popriečno na godinu od 1 hektara samo 400
svežanja vrbova šiblja, svežanj po 1 for. 50 nov., to imamo
već prve godine brutto-dohodak od 205 for.; pa ako uzmemo,
da je trošak za produkciju t. j . za sječenje, vezanje, gulenje
kore i t. d. iznosio 150 for., ostaje nam ipak već prve godine
čist dohodak od 65 for.. dakle l5"/o kamatnoga dobitka. Pa uzmimo,
da su tro.škovi za nasad još veći, nego što smo rekli, pa
da se još ni druge godine obhodnje ne može pomisliti na čisti
dobitak, ipak ne može nitko podvojiti, da ne bi uložena glavnica
pri današnjoj cieni vrbova šiblja nosila bar 30"/^—50%,
tiem manje, što može vrbova kultura postojati 50 godina, a kroz
tih petdeset godina jedini je (i to neznatni) trošak onaj za sječenje
šiblja.


Kad se bude i kod nas uvidilo, koliku korist nose vrbove
kulture, pa kad budu neki veleposjednici naši svoja dosad bezkoristna
zemljišta preobratili u vrbove kulture, sliediti će taj
primjer i maloposjednici, te mi ne ćemo više prisiljeni biti svoje
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 128 —


pletenine, dapače i šiblje zato, naručivati iz inozemstva, već
će gojitba vrbe otvoriti našim posjednikom vrielo dobitku, kojemu
se ni ne nadahu. Kamo sreće, da se to u Hrvatskoj što
prije obistini, te da se to vrielo što bolje crpi. S.


Obćinske šume i njihovo stanje.


burne, koje su sada vlastničtvo pojedinih urbarijalnih obćina
staroga provincijala, bijahu prije vlastnost vlastelina. Taj
vlastelin bio je bud plemić, bud družba, po koji put moralna
osoba. Sume sada obćinske dopale su istim segregacijam. Segregacija
bijaše nuždan posljedak koli političke restauracije i
odnošajah nastalih godinom 1848. s jedne strane, toli i s narodnogospodarstvenoga
gledišta s druge strane. Feudalni odnošaji
riešeni su uvedenjem osobne slobode, — dignućem kmetstva
Osim stališa nije mogao prije nitko nekretnina posjedovati,
plemić pako dolazio je do posjeda bud darom, baštinom, bud
ženitbom, kupom, a često i geslom: ,,tko je jači, taj kvači".
Nu buduć da je vrlo razprostranjeni posjed bio skroz slabo napučen,
te usljed toga i manje vriedan, nego li u protivnom slučaju,
to je bila glavna briga vlastniku, da si posjed napuči,
jedno da dobije privriednika, a drugo da si novu stečevinu
osjegura, jer osim toga što su mu naseljenici obradjivali polja
morali su oni i stečevinu braniti. Pa i vriednost posjeda ocienjivala
se je ne po njegovoj prostranosti, po njegovu položaju
i po raznih protekcijah same naravi, već po broju podložnika


— kmetova. Buduć da seljak nije mogao vlastitoga posjeda
imati, to mu ga je vlastelin samo na uživanje ustupio, te ga
obvezao na plaćanje pogodjene najamnine. Ta je bila s ondašnjimi
okolnostmi skroz u suglasju, mjesto novaca primao je
danak u naravi. Trećina, desetina poljskih prihoda, dio privriede
od stoke bili su obični podanci, kojimi se je imalo jedno
potrebi vlastelina udovoljiti, a drugo se često takvim podavanjem
imao samo priznati odnošaj, u kom se je kmet nalazio
prama svomu gospodaru. Usuprot tomu imao je vlastelin obveznosti
prama svomu kmetu: suditi mu sud, brinuti se zanj
u gladnih godinah, ter ga iz svojih žitnica podupirati, akoprem
je često to bivalo samo u posudbenom odnošaju.