DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 109 stava,
a to su sustav centralizacije i sustav decentralizacije
ih individualne slobodne uprave, da isto tako i u državno šumarskoj
upravi u bitnosti dva karakteristična državno-šumarskogospodarska
sustava razlikujemo, naime sustav centralizacije
šumsko-gospodarske uprave ili tako zvani sustav šumarnički
(Forstmeistersjstem) i onda sustav slobodne gospodarske samouprave
ili tako zvani sustav nadšumarski (Oberforstersjstem).
Osvrnemo li se pako mimogredce ipak jednom na razne države
i njihove državno-šumarsko gospodarske sustave, to vidimo, da
je n. p. u Badenskoj uveden šumarnički šumarsko-gospodarski
sustav, u Pruskoj pako nadšumarski, državno-šumarsko-gospodarski
sustav, dočim i opet s druge strane n. p. u Austriji
neku smies jednoga i drugoga državno-šumarsko-gospodarskoga
sustava nalazimo.


Pitamo li pako, kako i na koji su se način ovi državno
šumarsko-gospodarski sustavi razvijali i razviti, vidimo sliedeće.
Poznato je, da su u prijašnje doba u šumarstvu bili pojmovi:
lovac, lugar, čuvar, šumar, šumarnik i t. d. manje više
sinonimni t. j . po raznih krajevih značili bi isto. Šumar bo, kao
i lovac, smatrahu se osobami, kojim pripadaše prije svega vršiti
čuvarsku i lovnu službu po šumah svojih gospodara. Šumar
se smatraše slugom i lovcem. Ova podredjenost šumarskog stališa
u staro doba imaše posljedicom, da je za dugo još naobrazba
tih šumara, zaostajala znatno za onom inih tada još na neki
način priviligiranih kasta. A znamo s druge strane i to, da je
sama narav šumarske obrti za onda još takova bila, da se sve
šumarevo umeće kretalo u granicah lovstva i čuvanja šuma. A naravno
je, da se tako i toli podredjenom osoblju nije niti mogla,
a još manje htjela povjeriti odgovorna i samostalna uprava
ili gospodarenje sa velikimi, već onda cjenimi šumskimi dobri.
Vrhovnu upravu i gospodarstvo vodio bio obično vlastnik sam,
ili pako kod državnih šuma n. p. obično ljubimci vladaraodvietci raznih za onda vladajućih svemožnika. Nu ipak krom
svega toga vidimo, da se već pod konac prošloga stoljeća bar
u nekojih zemljak pojedini darovitiji šumari počimlju uzpinjati
i do onih časti i iniesta, koja se dosad u obće smatrahu sinekurom
vladajućih kasta. Al slab bijaše to napredak, jer joS
sveudilj vidimo, gdje vlada šumarstvom kompcija i osobna
samovolja pojedinih vlast, država, koji su šumarsku upravu
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 110 —
i gospodarstva vodili, stoga pako ne mogaše se ni šumarski
stališ s takovimi elementi sljubiti, koji bi bili mogli već svojom
individualnošću napredak stališa i struke pospješiti. Tek razvojem
šumarske obrti do nauke, politički i socialni prevrat
Europe početkom ovoga stoljeća, ujedinjavanje šumarske naobrazbe,
utemeljenje raznih škola i zavoda, a napokon i priznanje
inih znanosti i šumarske znanosti kao takove, utemeljenjem
stolica za šumarsku pođuku na akademijah pače i universah
imalo je posljedicom, da su se sve to darovitije i bolje
narodne sile takođjer i dosad prezrienoj još šumarskoj nauki
posvećivale. A do mala već vidimo slučajeva, gdje je podredjeno
i mlađje šumarsko osoblje strukovno znatno naobraženije,
a i u službi okretnije nego li predpostavljeno, empirično
izvježbano, oli samo obće naučno osoblje. Usljed toga nasta doskora
potreba razlike šumarskoga osoblja prema stupnju obće
i strukovne naobrazbe, koja se mislila postići time, da su se
višja mjesta šumarske uprave, al i s timi mjesti skopčana vlast
i odgovornost davala samo onim šumarom, koji su se umjeli
stanovitom strukovnom i šumarsko - znanstvenom naobrazbom
izkazati. I tako vidimo već doskora međju šumari dvie velike
cjeline, empirike i stare lugare s jedne, a naobražene šumare ili
šumske upravnike i gospodare s druge strane. Dosada cjelovite
ogromne šumske površine budu u administrativnom i gospodarskom
pogledu razdieljene prema mjestnim odnošajem i
zahtievom u manji ili veći broj medjusobno manje više neodvisnih
šumskih upraviteljstva ili okružja. Sumarsko-gospođarska
uprava ovih okružja povjerena bi jednomu oli nekolicini
takovih naobraženih šumara, dočim su kotarsku šumarsku,
lovsku i čuvarsku službu još i nadalje kao i do sada imali
voditi takovi ljudi, koji nisu imali one vještine i strukovne
naobrazbe, koja se sada već zahtievala od šumarskoga upravnoga
osoblja. I tako vidimo gdje se po malo u raznih zemljah
razvija centralistični ili tako zvani šumarnički šumsko-gospodarski
sustav. Nu ni to ne mogaše za dugo tako ostati, jer princip,
po kojem je onaj dalje avanzirao, koji je više znao i učio, morao
je dakako imati tu posljedicu, da je svaki, koji se je odsele
šumarstvu posvećivao, nastojao, da si steče čim veću strukovnu
naobrazbu, pak da je baš usljed toga broj podpuno usposobljenih
šumara danomice rasao. A domala već vidimo, da su
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 111 —
po svih naprednijih đržavah sva višja šumarsko upravna mjesta
povjerena samo dobro znanstveno i strukovno naobraženomu i
vještomu činovničkomu osoblju. Nu buduć da je broj mladjih naobraženih
šumara još uvjek i danomice rasao. cim je stališ šumarski
bivao uglednijim, a službe izdašnijimi, to vidimo, da su
napokon ne samo sva višja šumarsko-upravna mjesta vještimi
strukovnjaci popunjena, no da ovi do mala već i mjesta podređjenog
šumarsko-gospodarskog osoblja zauzimaju, to jest, da
se po malo zahtieva u šumarstvu u obće jednoličnost naobrazbe
kano preduvjet službe. Prije svega pako bila je i opet država,
koja je imajuć pred očima obće narodno gospodarsku važnost
šumarstva, odlučila, da mogu odsele u obće samo ljudi stanovite
jednolične strukovne naobrazbe državno šumarsku upravnu i
gospodarsku službu polučivati. Ta seje jednoličnost naobrazbe
pako imala prije svega postići ujednostručenjem strukovnih
šumarskih učilišta na temelju akademičke naobrazbe i uvođenjem
tako zvanih praktičnih državnih šumarskih izpita za
samostalnu šumarsku upravu. Naravno pako, da moraše napokon
i po malo u svih državah, gdje su ova načela poprimljena,
takodjer prestati ona velika i osjetliva razlika u sposobnostih,
vještini i naobrazbi medju državnimi, a i istimi privatnimi
šumarskimi činovnici, dapače ne samo da je obseg starih centralističnih
šumarija usljed diobe i umnažanja istih danomice
manji bivao, već i osoblje samo počelo se je po malo po poslovanju
i individualnih sposobnostih u radnji pojedinih šumarskotehničkih
i upravnih poslova, po radnji samoj lučiti u osoblje
upravno, tehničko, procjenbeno, blagajničko i t. d. dakle jednom
riečju tako, da se je po malo broj samostalno upravljajućih i gospodarećih
šumara u veliko pomnožao, čim je ujedno i stari
centralistični sustav šumarsko-gospodarske uprave prelazio u sustav
samostalne šumarske uprave pojedinih šumskih ureda ili
nadšumarija, to jest svakomu se šumarsko-upravnomu činovniku
dodielio stanoviti djelokrug i vlast uz podpunu odgovornost
neposredno predpostavljenoj si vrhovnoj središnjoj državno-šumarsko-
upravnoj oblasti.


Mislim da sam time dovoljno izcrpio obći povjestni razvoj
obijuh sada postojećih državno-šumarsko-gospodarskih sustava,
pa ću stoga sada preći na samo razmatranje istih. Što se tiče
prije svega šumarničkoga sustava, to sam prije iztaknuo, da mu je
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 112 —


glavni biljeg usredotočenje sve upravne i gospodarske vlasti, kao i
odgovornosti u osobi pojedinih šumarskih činovnika ili šumarnika.
Ovi šumarnioi morah:i se pako prije svega, kao predstojnici i zastupnici
ureda i oblasti izkazati ne samo podpunom naobrazbom,
no i osobitirai strukovni mivrlinami, dapače češće i većimi, nego li
ih u zbilji mogahu imati. Oni su jedini samostalni i odgovorni
upravitelji češće baš ogromnih Šumskih gospodarstva. Podčinjeno
im osoblje pako obično predstavlja samo mašine, koje izvršavaju
shodne naredbe bez ikakvog samostalnog djelovanja. Ista
manipulacija s novci, ustanovljivanje sječina, branjevina i drugih
pukih gospodarskih i tehničkih naredba pripadaše jedino šumarniku,
on je jednom rječju personifikacija šumskoga gospodarstva.
Njernu sva čast i slava, al ga idu i svi prikori za griehe drugih.
Nejednaka naobrazba šumarskog osoblja, mala vriednost šuma
i šumskih proizvoda omogućuju uz neintezivno gospodarstvo,
da se ovaj sustav još i sada u raznih državah uz manje ili veće
promjene u krieposti nalazi, pa i kod nas u Hrvatskoj i Austriji
u obće. Sad da vidimo, kako je sa nadšumarskim državno-gospodarskim
sustavom, ili sustavom decentralizacije u upravi i gospodarstvu.
Buduć da ovaj sustav prema naravi si prije svega
predpostavlja dovoljno strukovno i obće naobraženog všumarskog
osoblja, kojega inteligencija jamci ne samo za zahtievom znanosti
odgovarajuće gospodarenje u povjerenih mu šumah, nego i
za poštenu radnju u obće, vidimo, da je taj sutav do sada samo u
onih zemljah proveden, koje imadu znamenite državne šumske posjede,
ter gdje je u obće intezivno i napredno šumarenje. Već karakter
ovog sustava sam zahtieva podpuno odlučenje šumarske uprave
od šumarske policije i tehnike, to jest sve se osoblje strogo
luči u upravno - gospodarsko i čuvarsko-lugarsko osoblje. Od
upravno gospodarskog se osoblja zahtieva universitetska, dotično
akademička naobrazba — dakako uz tehničku vještinu, a čuvarsko-
lugarsko osoblje pako organizirano je obično na vojničku,
ter mora imati lugarsko predznanje, koje si stiče buđ
u posebnih lugarskih školah ili pako za posebne poduke u vojsci.
Obzirom na velevažnost ovog sustava u obće, a i boljeg razjašnjenja
radi, spomenuti ću tuj sada, kako i na koj način je
organizirana državna šumarska uprava u kraljevini Pruskoj
baš po načelih ovog nadšumarskog državno-šumarsko-gospo


darskog sustava:
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 113 —


Kraljevina Pruska podieljena je u šumarskom obziru u
679 samostalnih državnih nadšumarija, i to bez obzira da li nadšumarija
samo državne ili pako i obćinske, zadružne, zakladne ili
ine pod neposrednim državnim nadzorom stojeće šume obuhvaća.
Obćinske i zakladne šume dužne su primjereni stanoviti prinos k
uzdržavanju upravnog koli i državnog lugarskog osoblja svoje nadšumarije
doprinašati, i to prema razmjeru posjeda. Poprečna veličina
ovih državno-gospodarskih nadšumarija iznaša 3—5000 hkt.
šumske površine. Svaka se nadšumarija dieli prema potrebi i
površini u čuvarije poprečne veličine od 500 hektara. Dvie do
tri nadšumarije čine zajedno u administrativnom pogledu ujedno
tako zvano šumsko gospodarsko okružje, a tri takova
šumska gospodarska okružja opet sačinjavaju po jedno šumskogospodarsko
područje ili nadzorničtvo, dakle tako, da je svakomu
državnomu šumarskomu nadzorniku dodieljeno na nadgledanje
i pazku 27—45000 hektara šumske površine.


Vrhovna šumarska upravna oblast u državi je ministarstvo
financija, (dotično ministarstvo gospodarstva i državnih dobara).
Svakomu šumsko - gospodarskomu području ili nadzorničtvu
predstoji s. z. državni šumarski nadzornik, na čelu nadšumarija
pako stoje državni nadšumari, dotično šumarnici, čuvarijam
pako predstoje šumari ili nadlugari. Kod nadšumarija
s ovećim djelokrugom, dodieljuju se od vremena do vremena
prema potrebi pojedini kandidati nadšumarstva u svojstvu
šumarskih pristava i nadsumarskih zamjenika. Sve činovničko
osoblje počam od nadšumara imenuje kralj, lugarsko šumarsko
osoblje pako dotični ministar na predlog nadšumara ili pako
i iznimice u onih nadšumarijah, gdje obćinske šume bar V^ posjeda
zapremaju, po predlogu samih obćina. Ako li je pako
u nadšumariji više raznolikih šumskih vlastnika, koji se obzirom
na imenovanje osoblja ne mogu medjusobno složiti, to odlučaje
politička okružna oblast. Plaću i mirovinu dobivaju dakako svi
ti šumarski činovnici iz državnih blagajna. Što se djelokruga
pojedinih organa tiče, to vidimo da pripada, i to prije svega,
nadlugarom i šumarom: 1. da čuvaju u obće šumski posjed protiva
svim šumarsko-policajuim prekršajem i oštetam zatim 2. imadu
voditi privremenu bilježbu i predhodnu uknjižbu vrhu naturalnog
prihoda u šumi. 3. voditi nadzor kod svih radnja u
šumi li obće, osobito pako voditi u evidenciji radnje, naime od


8
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 114 —


službe za đopitane kazne sbog počinjenih šumskih kvarova i
ošteta. 4. Vodjenje nadzora nad urednim izvadjanjem servituta
po ovlaštenicih i čuvanje svih aktivnih prava pojedinih vlastnika
servituta na šumu. 5. Napokon imadu izvršavati točno
sve propise, naredbe i zapovjedi predpostavljenih im oblasti i
organa, u koliko ove ne bi stojale u očitom protuslovju sa postojećimi
posebnimi naputci ministarstva. Nadalje im još pripada
voditi skrb unutar granica pripadajućih im prava, da se ne
budu u šumariji ili području dogadjali njihovim znanjera takovi
prestupci, koji bi ma kako i u obće mogli štetno na interese
vlastnika šuma djelovati.


Što se nadalje djelokruga nadšumara tiče, to sam već
spomenuo, da se nadšumar smatra jedinim odgovornim upraviteljem
i gospodarom podčinjene mu nadšumarije. On je odgovorni
upravitelj i gospodar toli u okružju se nalazećih državnih
šuma, koli obćinskih, gradskih, zakladnih i crkvenih unutar
granica postojećih zakona i zakonskih propisa. Njemu je dakle
povjereno cielo vodjenje šumarske uprave i gospodarstva toli
prema gori, koli prema doli, stoga mu i pripada pravo neposrednog
obćenja sa svimi ostalimi državnimi oblastmi. Njemu
je nadalje dužnost preduzimati toli vremene, koli redovite revizije
šuma i osoblja, ter skrbiti za potrebni kulturni materijal.
Za občinske i zakladne šume imade ustanoviti na temelju gospodarske
osnove potiažni prihod istih, nu eventualno unovčenje
ovoga, ne pripada njemu, već spada u djelokrug samih autonomnih
obćina. Nadšumar izdaje plativne doznake šumskim
radnikom, ter sastavlja račune ob izdatku i porabi povjerenih
mu pričuvnih novaca za radnike. Njemu je nadalje izradjivati
i sakupljati, potrebni šumarsko-statistični materijal nadšumarije,
te rukovoditi i nadgleđavati obću šumarsku policajnu
službu u cjelom okružju, u koliko ova ne bi spadala u djelokrug
suda. Nadšumaru je nadalje, kao neposredno predpostavljcnomu
glavaru šumara, nadlugara i čuvara šume, nadzirati neprestano
i točno službovanje istih, on je sam pako neposredno podčinjen
vrhovnoj šumarsko - upravnoj oblasti u državi, koja je jedina
vlastna uplivati na njegov rad i naloge mu izdavati.


Nadšumari sjedinjenih Sumsko-gospodarskih okružja i protustavnici
istih sačinjavaju tako zvano okružno šumsko gospodarsko
vieće. Ovo drži svake godine u drugoj nadšumariji
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 115 —


svoja redovita viećanja, kojom se sgodom imadu prije svega
ustanoviti uzajamno vi glavnih orisih, i preizpitati gospodarske
osnove, pojedinih zastupanih nadšumarija. Tako dakle da se
poprečno svaka nadšumarija po gospodarskom vieću okružja
redovito svake treće godine pregledava i pohadja. Kod uzajamnog
sastavljanja šumsko - gospodarskih osnova za dojduće
trogodište valja načelno, da se ne imaju šumsko-gospodarski
učini u rukuh pojedinih nadauma skupiti, kako to n. pr. kod
našeg šumarničkog šumsko gospodarskog sustava biva, gdje su
šumarnici dotično predstojnici šumsko-gospodarskih ureda ujedno
i personifikacija uprava i gospodarstva. Gospodarska viećanja
imadu nadalje svrhu, da se takovimi svakogodišnjimi razmatranji
susjednih nadšumarija šire i bistre pojmovi o gospodarstvu
pojedinih u vieću zastupanih nadšumara medjusobnim
saobćivanjem i podukom. Ova šumarsko-gospodarska vieća sazivlje
svaki nadzornik šumarstva za svoje područje, a tečaj istih
se imade pobilježiti u posebnih zapisnicih, koje moraju svi prisutni
podpisati. Ovi se zapisnici imadu kašnje po nadzorniku
podastrieti ministarstvu na dalnje uredovanje. Ako je možda
nadzornik bud s kojih razloga zapriečen takovomu gospodarskomu
vieću prisustvovati, to ga imade zastupati ili najstariji
nadšumar područja ili pako koji povjerenik ministarstva. Kao
što dakle već iz toga razabiremo, to postoji za svako šumsko i
gospodarsko područje u državi po jedno državno nadzorničtvo
šuma, kojemu je na čelu državni šumarski nadzornik. Zakon ga
prije svega veže na obitavanje unutar pripadajućega mu područja,
predmnievajuć, da će isti samo u tom slučaju moći steći
potrebno poznavanje mjestnih odnošaja, koje mu je nuždno za
moći izvršivati pomnjivo i valjano nadzor. Njemu je točno izpitivati
način šumskoga gospodarenja, uprave, uporabe, nadzora
šuma u podčinjenih njegovu nadzoru nadšumarijah. Zato
mora prema uyidjanosti i potrebi ili pako prema nalogu ministarstva
poduzimati u svom području potrebna putovanja. On
prima nadalje ter strukovno preizpituje sve šumarsko-gospodarske
osnove pojedinih nadšumarija, koje mu nadšumari imadu
in duplo pošiljati. Za moći si pribaviti osvjedočenje, da zbilja
vlada u području suglasje u upravi i gospodarstvu pojedinih
nadšumarija, osobito obzirom na uglavljene mjere po gospodarskom
vieću, valja da od vremena do vremena poduzimlje
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 21     <-- 21 -->        PDF

- 116 —
vatiredne pretrage i revizije. Njemu je nadalje nadzirati sjetvu
zatim izdatke šumsliili užitaka, ter preizpitivati trgovačkogospodarsko knjigovodstvo nadšumarskih ureda; isto tako mu
pripada pravo riešavati osobna pitanja pojedinih podčinjenih mu
organa. U obće je pako nadzorniku voditi nadzor nad svimi granami
mjestne uprave i gospodarstva. Za svako revizijonalno
putovanje ima se sastaviti posebni zapisnik, koji je nadzornik
dužan dotičnomu nadšumaru na supođpis podastrieti. U slučaju
pako, da jedna ili druga stranka stvari radi podpiše sub clausula,
ili da bud koja stranka protiv navodom zapisnika podnese
na ministarstvo pritužbu, mora isto obtuženu stranku na očitovanje
pozvati. Nadzornik imade nadalje svake godine sastaviti
tako zvano glavno godišnje izviešće, u kojem mora spomenuti
u glavnih orisih sve biljege i odnošaje uprave i gospodarstva
svih šuma podčinjenoga mu područja. Nu on je dužan dostaviti
ovo izviešće nadšumarom na uvid, da ga ovi uzmognu okolnostim
i navodom primjereno bud samo podpisati, bud pako posebnimi
utoei nadopuniti. Samo se po sebi razumieva, da je
nadzornik vlastan izdavati podčinjenim organom prema potrebi
i uvidjanosti bud posredno putem ministarstva, bud neposredno,
naloge, u koliko isti nisu u protuslovju sa postojećimi propisi.
Nasuprot pako ne ima nadzornik nipošto pravo uticati osobno
bud ma kako u tekuće gospodarsko i tehničko poslovanje nadšumara,
jer za ovo su nadšumari sami uključivo i neposredno
ministarstvu odgovorni. Konačno bi nam bilo još koju spomenuti
0 središnjoj šumarskoj upravi u obće. Središnja šumarska
upravna oblast podčinjena je u svih državah neposredno kojemu
od postojećih ministarstva. Po naravi svojoj oblast je to kolegijalna.^
Njoj pripada vrhovni nadzor i obća uprava čitavoga
šumarstva u državi, odluke osobnih odnoSaja, imenito pako pravo
predloga pogledom na popunjivanje pojedinih miesta i činovničkih
promaknuća. Nu ipak moguća je i proti odlukam ove središnje
šumarske upravne oblasti još apelacija na samoga ministra,
dotično kralja. Ovoj središnjoj šumarsko-upravnoj oblasti
dodieljeni su još sliedeći uredi: a) tajničtvo sa pomoćnimi uredi
b) šumarsko-mjernički ured, c) šumarsko-statistični ured, đ) računovodstvo.


Da li pako ova središnja šumarsko-upravna oblast sačinjava
posebni odsjek kojega od postojećih ministarstva ili pako samo
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 22     <-- 22 -->        PDF

- 117 —
pokrajinske oblasti, ovisi o državnom ustrojstvu, obsega, veličini
kao i važnosti šuma po koju državu.


Tiem mnijem da sam dovoljno izcrpio stavljenu si zadaću,
naime razmatranja o državno šumarsko-gospodarskih šuštavih,
pa bi mogao konačno samo još to spomenuti, da se svagdje
gdjegod je nadšumarski šumarsko-gospodarski sustav zakonom
uveden, zahtieva od svijuh kandidata za nadšumarske službe
prije svega akademicka naobrazba, t. j . sve one kvalifikacije,
koje država u obće kano preduvjet državnoga službovanja traži,
a to su svršene humanitarne nauke na šumarskih akademijah
ili universah, sa izkazi i svjedočbami o valjano svršenih fakultativnih
izpitih kandidata. Tek na temelju ove prednaobrazbe
sliedi dvogodišnja praksa kandidata, i to u najmanje dvih raznolikih
nadsumarijah. U dvih ponajprije stoga, što je bitno po
praksu kandidata, da se uzmogne upoznati sa raznolikimi odnošaji
šnmskoga gospodarstva, a i zato, što ne sliedi, da je svaki
dobri nadšumar takodjer i dobar naučitelj. Nakon ove dvogodišnje
šumarske pokusne službe kandidata kao nadšumarskoga
pristava sliedi državni izpit, kojemu je svrha dokazati prije
svega praktičnu sposobnost kandidata za samostalnu šumarsku
upravu. Zakon propisuje, da se praktično službovanje kandidata
imade koliko moguće ograničiti samo na praktičnu i tehnička
šumarsku službu u šumi, a tek samo u najhitnijem u uredu.
Organizacija čuvarskoga i lugarskoga osoblja u Pruskoj provedena
je ministarskim regulativom od g. 1873. Čitava Pruska
imade po prilici 8.116.202 hektara šume, a tim upravlja šumarsko
osoblje od 19.000 ljudi.


Uzmemo li pako konačno u obzir, da u Hrvatskoj od ukupne
šumske površine sa 1,468,936 hektara odpadaju malo ne dvie
trećine na državne i obćinske šume, to možemo takodjer uviditi
i važnost nadšumarskoga državno-gospodarskoga sustava
po nas i naše odnošaje. Kod nas ne može tako dugo, dokle se
ne budu odnošaji naših obćinskih i zakladnih šuma po državnu
uredili, i dok se ne bude bar u bitnosti postigla jednoličnost
naobrazbe našega hrvatskoga šumarskoga stališa, ob iivedenju
državno-šumarsko-gospodarsko-nadšumarskoga sustava dakako
ni govora biti^ kako i na koji bi se to pako način pospješiti
dalo — možebit drugi puta — za sada kličem: Napred hrvatski
šumari, da sagradimo hrvatsku šumarsku akademiju!
ŠUMARSKI LIST 3/1880 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 118 -
Gojitba vrbe.


u novije doba razvila se je u šuniogojstvu takodjer gojitba
vi´be (osobito bekve, Korbweide) za pletenje košarica, te
se već i u nekih pokrajinah austro-ugarske monarkije goji vrba,
prem u manjoj mjeri, ali ono ipak uspješno i probitkom. Pa
znatna dobit, koju nam pruža gojitba vrbe, i mora svratiti pozornost
svih onih malo- i veleposjednika na goiitbu vrbe, koji
posjeduju prikladno za tu gojitbu zemljište, što no je pako dosad
bilo većinom neplodno, jer bi ovo zemljište pri racijonalnom
gojenju vrbe moglo donašati znatne koristi. —Razgledajmo se
malo po Hrvatskoj i Slavoniji, to ćemo viditi, da tu ima takovoga
zemljišta puno, pa da treba na nekih mjestih samo neznatne
pripomoći, da se za vrlo kratko vrieme preobrati posve neplodno
zemljište u plodan i koristonosan posjed.


Žalibože nije dosad u Hrvatskoj nikomu ni na um palo
ma samo pokus učiniti tom gojitbom, prem ne treba za to niti
puno truda, niti novaca, i prem ta gojitba u drugih krunovinah
donaša već tolikoga dohodka. Glavni uzrok za to valja tražiti
u tom, što nisu naši šumogojci našli dosad za vriedno baviti se
ovom granom šumske obhodnje i što su naši glasoviti hrastici
povukli na se svu pozornost u trgovačkom i industrijalnom svietu,
pa stoga se zaboravilo, da bi se moglo upotriebiti i ono šumsko
zemljište, koje leži na ugaru ili još nije obrađjeno, a za hrastove
šume neprikladno. Nu pregledamo li kartu o naših šumah
i izkaz o izvezenih iz naših šuma drvih, odmah ćemo uviditi,
da su hrvatski šumari u istini tako obterećeni poslom, da možemo
lahko pojmiti, kako su Hrvatska i Slavonija rek bi jedine
zemlje u monarhiji, u kojih je gojitba vrbe tek po imenu
poznata. Nitko ne može našim šumogojcem predbacivati stoga
kakovu nemarnost, ali te okolnosti moraju nas poticati na razmišljavanje,
ne bi li ipak bilo shodno uvesti gojitbu vrbe u
Hrvatskoj; bar neka se kuša.


Tko je ikad vidio, kolika se često množina najrazličitijih
košara dovaža iz inozemstva putem željeznica u našu domovinu
i tko si u obće može stvoriti pojam o potrebi košara kod nas,
neće ni najmanje dvojiti, da bi se racijonalnom gojitbom vrbe
moglo skoro toliko privriediti, kao što i gojenjem najljepših
hratiska, ako ne isto toliko. Kad se bude to uvidjavalo, pa kad