DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 44     <-- 44 -->        PDF

™ 92 ~


Različite viesti.


(Osobne viesti). Imenovani su c. kr. nadzornikom kod procjene
šuma za vojnu krajinu sximski ravnatelj g. Edo Ro ssip al u Zagrebu.


C. kr, šumarnikom i šum. upraviteljem c. krf Inm. mjernrk Figba cE u
Glini, — C. kr. sum. mjernikom c. kr. nadšumar Grga Pichl e r kod krajiške
uprave, šumskoga odjela c. kr. glavnoga zapovjedništva u Zagrebu.
— Premješten je: Šumar F. Petanjek ogulinske imovne
obdine iz Ogulina u Plaški, šumar Prodauovi ć iz Plaškoga u Ogulin.
— Izstupio je iz službe: Šumar Alberto P a u p i ć u Lokvab. — U m irovljen
i su: Ivan GrgiČan i Tomo Katulić, lugari.
(Dpužtvene viesti). Iz đružtva su svojevoljno i istupili: Joso
Jović, Josip Kuček, Jandre Špolarić, Tomo Bogetić, Ivan Divić, Grgur
Ivanović, Adam KovaSina, Košta Kovačević, Nikola Maras, Ivan Pujman i
Stjepan Tomasevie, lugari; zatim Vlad. Vasiljević, A. Nimsch, šumari, —


Družtvu su pristupili : Svršeni pitomci križevackoga šumarskoga
zavoda Dušan IJijć i Vinko LonßariiS kao pravi članovi*, Mirko ._Pi,il^, slušatelj
na vis. školi za poljodjelstvo u BeČu kao predbrojnik. — C. kr. zemaljska
vlada za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevii predbrojila
se je na 6 primjeraka družtvenoga lista i kupila 45 kom. hrvatskih šumarskih
koledara.


(Glavna skupština 1880), Četvrta redovita skupština hrv. slav.
Šumarskoga driižtva obdržavati 6e se po zaključku izvanredne glavne skupštine
od 9. studena 1879, ove godine u Vinkov e ih u Slavoniji. Predmetom
ekskurzije izabrane srt šume brodske imovne obćine, ako bude od
potrebe i Šume državne i vlastelinske šume susjednoga provincijala. Mjestnimi
poslovodjami izabrana su gospoda: 0. kr. šumarnik Richte r i nadšumar
Radošević . Naša ovogodišnja glavna skupština ßini se po tom
da će biti vilo zanimiva, jer ne^samo da tiem stupi naŠe đomade družtvo
prvi put na slavonsko zem]]ište, već će uĆestnici na exkurziji imati ujedno
piiltkc doći u bime hiastike i ne samo Ćuditi se gorostasnim hrastovom, već
će se i Ob´\jodoĆttij da --f snuio^o-jci u ^la\oni]i lazumiju u unovĆeuje tih


^


hia&tika, j::,ojenjc iscih i niMuulji-vanje [)a &e je mnogomu liepomu nadati.
Osim toj:,a mo2cmo st u^dah od vehkodušnosti brodske, imovne obćine i
;osi-oljnb(\o&ti slxvonskih Hivati (U će nas hepo primiti, .kao što su nam


I uviek na luku i^li Želimo jeJmo, da izabeiti naši mjestni poslovodje za
ovogoclišuju družtvenu skupštinu što prikladnije vrieme, gdje smo nai šumari
manje zaprieceni drugimi službenimi poslovi, a program da im bude što
obilniji!


Našim članovom ! Da omogući društvenim Članovom nabavu jeftinih i
prikladnih okvira za družtv. diplome^ nabavio je upravljajući odbor hrv. slav.
šumarskoga družtva dovoljan broj d r v e n i h o k v i r a r e z b a r i j a m i (listovi od
hrasta), i prodao ćlanovom uz cienu, pod kojom ih je sam kupio Od tih okvira
ostalo je još 3 komada^ i to jedan komad, ukusno izradjen, uriešen hrastovim
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 93 —


lišćem, za 4 for. 50 noVÖ. i 2 komada, takodjer rezbarijami ukrašena, no
nešto jednostavnija, po 2 for. 30 nov. au. vr. Tko bi si želio nabaviti
koji od tih okvira, neka se izvoli za vrieme prijaviti upravljajnćemu odboru u
Zagrebu, naznaČiv toČiio adressu (zadnju post. postaju) i cienu željenoga okvira.


Nadalje mogu se dobiti kod upravljaju(5ega odbora tabel e o
pretvorbi stare mjere u metričku izdane od šumara Franje Dole^ala ui-ednika


L-; Šum. časopisa „Haj." Ova praktična knjižica, koja stoji u knjižari 30 novč., ^
tnože se dobiti kod upravlj. odbora za 10 novČ. i sadržaje vrlo važne
tabele za šumare o pretvorbi u prostornu mjeru (hvati u prost, metre,
normalnih hvati u čvrste metre), o proračunjanju zalihe drva, stoga preporuöamo
tu knjižicu svim šumogojcem Što toplije. —


(Lovka za ptice-grabiiice) od kot. šumara W. D u d de u Neuwiese-u
Slezkoj, patentirana njem. drž. patentom br. 3182. od 2 travnja 1878. —
Upozorujemo čitatelje našega lista na novu slikom predočenu lovku za ptice
grabilice, koja si je uslied svojega praktičnoga i ujedno liepoga ustrojstva
kao i uslied svoje jeftinoće pribavila u šumarskih krugovih mnogo prijatelja.
Kod nas, gdje imamo toliko grabilica, osobito planinskih orlova, škanjaca,
golubara, jastrebova i sokolova, dalo bi se tom novom lovkom dosta toga
naloviti, i mi ne možemo na ino, a da naše lovce i šumare u Hrvatskoj
i Slavoniji ne činimo osobito pozornimi na tu sklopicu. — Sliedeča slika
predočuje nam jasno konstrukciju lovke. (Vidi priloženu sliku).


Lovka namješta se ovako:


Slika I, prikazuje nam lovku već namještenu. SI. H. pokazuje nam
nutrašnjost lovke. U cievastivaljak A metne se zasukano pero B. Igla.C
dolazi u pero B, te se pomoću odponca (tiskala) I turi dole, dok ne uhvate
obje kvake DD iglu C u zarezu. Zatim se medju kvake DD stavi
pločica E, odponac I se ukloni, cievasti valjak F spusti se preko cievi A
na pločicu E.


Grabilica stane na valjak F, uslied toga tereta padne ploča E dole
a pero B potjera iglu C u vis. ~- Igla G pričvi´sti se dole konopcem,
da ne bi ptica s njom odletila. Daščica u lovki (ležeća) služi za to, da
se kod pokusa drži nad valjkom F, da se igla ne zabada u drvo. Lovka
moi´a se piiČvrstiti na stupu istoga objama, kako je ona, pomoću šarafa
Gr i drugim vijkom, nalazećim se dole na lovki. Stup mora iznad zemlje
biti visok 5 stopa, da se ne bi djeca dotaknula lovke i probola si ruke,
ili ma tko drugi.


W. Dudda pozivlje zato sve lovce i Šumare, dasi nabave tu lovku:
Upozorujem svu gospodu drugove i sve prijatelje lova, koji se hoće lišiti
toli škodljivih ptica-grabilica, na svoju novu patentiranu lovke
grabilica . Tko hoće uspjehom loviti, mora se potruditi, da što vis,
nahvata grabežljivaca, kojim naravski i zvjerokradice spadaju. Lisice, kune,
tvori j pa i zvjerokradice mogu se naći i ulivatiti, ali ne ptice grabilice
a ove nanašaju lovu sigurno veću Štetu, nego lisice i t. d."


ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 94 —


„Svojom lovkora jastrebova, o kojoj je pisao g. R. Weber


iz Hajnan-a u svojoj brošuri od godine 1877, nalovio sam 2a pet godina


po izkazn lova 58 kokošara (falco palembarius), stupicom i na j n ov ij om


svojom lovkom ulovio sam S3 kokoŠara, kobaea, skanjaca i t. d,


Dapače ulovio sam nekoliko inače toliko opreznih vrana novom lovkom,


doÖim stupicom nisam nikad nijedne."


Na moju radost i zadovoljstvo poboljšao se je lov u ovdašnjem šum.


kotaru proganjanjem tib grabilica tako, daje ubilo n. pr. 16. prosinca 1878


godine 16 lovaca 544 zečeva."


,,0d mene sgotovljena i za njem, carstvo patentirana


lov ka dokazala je, da je za lov grabilica vrlo shodna, jer


1. Di´vo iz vana eini, da se ptice ne trebaju plašiti nikakovih že-
Ijeznib stvari, a željezo i tiem cieli aparat zaštićen je drvenom oplatom
proti hrdji i vlagi.
2. Igla ubvati pticu uviek dole u sredini tiela, je ova za 5as mrtva,
a perje ostaje neoštećeno, tako da se može svaka takova ptica dati konservaterti,
što je za privatne zbirke od velike važnosti.
3. U stupieah 1 drugih lovkah ulovi se ptica samo za krila ili noge i t. d.
pa se mora u njih kadkad preko 24 sata koprcati i izmučiti, tako da je
(Šesto nije ni za poznati. Pa ma bila i ptica-grabilica, svaki valjan lovac
mora gledati, da ju nsmrti ne mućenjem u stupieah, već na čim kraći
način. Ja sam nastojao, da kod moje lovke ne bude tih nedostataka, te
mislim, da mogu svoj gospodi drugovom i prijateljem lova preporučiti lovku,
koja će se prem stoji samo 7 maraka, pokazati vrlo koristnom za lov-
Ij enj e pti ca-grabili ca,"
Uz pošiljanje od 7 maraka ili po št. ponze će mogu s v im
naručbinam po želji gg. naručitelja zadovoljiti i čekam na skore naloge".
Jedna lovka važe 3*5—4kgr. Moli se za točnu oznaku poŠt. postaje.


Šumarski pozdrav 1


NenwiesekodPilgramsdorfauSlezkoj,


WilhelmDudda,
kot. šumar.


(Bukva Fagus eylvatica L.) Od bukve, koja raste u briegovitih predjelih
Hrvatske i Slavonije, nalazimo dvie glavne vrsti: ranu bukvu i
pozdnu. Obje vrsti rastu skupa ili zajedno sa hrastom brdnjakom i drugim
drvljem, nu uviek je pozdna bukva u većoj množini, nego prva, — Rana
bukva razlikuje se od pozdne tiem , što se 14 dana prije razlista od potonje,
te je oko Gjurgjeva već podpuno razlistana. Na Ojurgjev dan običavaju
pastiri, osobito u Slavoniji, splesti si od njezinoga zelenoga granja
odielo, pa ovako obilaze po selu od kuće do kuće pobirati darove (jaja


ir, slaninu, i hljeb). Pozdna bukva počima u to doba tek pupove razvi,
sjati. Kora na starom stablu rane bukve je za polovinu tanja od kore na
deblu pozdne bukve. — Sto se tiče kakvoće drva, to je ono od rane
bukve bielje, gušće i žilavije, a drvo pozdne bukve je više erljenkasto
i manje žilavo, atoga cleuc zanatlije više drvo od rane bukve. Bukovica
takodjer dozrije kod rane btdcve prije, nego kod druge bukve, za 14 dana.
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 47     <-- 47 -->        PDF

-^ 95


(Izkaz 0 dostavljenih po slavnoj kr.podžupaniji 8 kgr. sjemenja
crnog bora[p!nus austriaca[)Podžupauija dehnöka poslala nam
je o uporabi gum. sjemenja, poslanoga joj od lirv.-slav. Šumarskoga đružtva
za nasumljivanje pustili kvaškili predjela sUedeći izkaz, koji ovdje točno
priob(;ujemo:


Izkaz.


0
H
Urbarijalna
obeina
Šuaiski predjel
1 Raalaganj e s ^ äo — 2 Scu>-s ^ j
1
^^o
1 Brod Preeae Za jedan, razsadnjak od potrebe V,
2 n n U tom šum. predjelu upotriebiti 1%
ee se usjev na krpe
3 Belo Čedan Za «stroj jednoga rasisadnjaka ´^^
treba
4 11 Eebar Zasijati će se med krastovimi 2 1
biljkami
5 n Steljniki Zasijati će se med hrastovimi 1
biljkami
6
1J
Brod
Moravice
GangoTska
Eebar } Sjetva na krpe j IV4
7 Divnjake Okrajak Sjetva na krpe
´s Eazloge Podrebar Za ustroj jednoga razsadnjaka V.
Ukupno 8 kgr. 1


Delnice 1880. Jurković, ko´:. šum^ ir.


(Člcoka ižidovsks korun) u šumskoj kulturi.) Čiveć u progalinab na zaštitu mladib stabalca, dakle u svrhu šumogojstva, u
tirolskih alpinskih predjelih vrlo dobrim uspjehom. U tu se svrhu nacmi^ u
jeseni strnokopom brazda, ako je moguće od iztoka prama zapadu, široka Va
metra a duboka 24 cm. Sliedećega proljeća metne se ćićoka u brazdu, au jesen
opet presade se stabalca u redovih. Buduć ćićoka svojim brzim rastom 1 bez
dalnjega gojenja ugušuje svaku vrst korova, te odoljuje i najvećoj zimi,
počela se je saditi mjesto kiselice, ripnjaka i osim toga su gomolji te bibne
u drugoj i trećoj godini dobra hrana za marhu, koja malo zaostaje za korunom,
a biljka sama zaštićuje mlada stabalca. Biela Čičoka je plodonosnijahranivija od crvene ćićoke. I proti divjadl štiti ćićoka mlada stabla, jer ona
je izvrstna hrana velikoj i crnoj divljaci.


rNr. (0 — I8S0, VL Jahrgang, der „Oesterreichischen Gartenlaube´O
hi Wien (Abonnement fl. 4. —für 12 Monate) weist fol
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 96 —


genden Inhalt auf: Nur eine Stunde, Erz^ihlung. Von Alice Kurs. Forts.


— Ein Besuch bei Victor Hugo. Von Hjalmar Hjorth Boyesen. — Schach-
Problem Nr. IG, Auflösungen. — Briefwechsel. — Eäthselhafte Inschrift
— Palindrom. — Siibenräthsel. — Rebus-, Charade-, Silben- und Buchstabenräthsel-
Auilösung. Verschiedene Mittheilungen: Das Berliner Tageblatt.
Kunst-wein und Anilinfärbung. Die Lotterie zum Besten der Errichtung
eines deutschen Militär-Curhauses. Die Gesellschaft für Leben- und Rentenversicherung:
„Der Anker" in Wien. — Illustrationen : Victor
Hugo, ßäthseihafte Inschrift.
Stanje družtvene blagajne


koncem mjeseca ožujka 1880.


for. ne. for. ne.


649 61
39 42
Ostatak 610 19


610 19


Tražbine:
Na redovitih prinoscih pravih članova i pripravljenih
obećanih prinescih podupirajućih članova (za g. 1878)
1879 i 1880 1715
Na predplati „Šumarskoga lista" za g. 1879 i 1880 300


Tražbine za nvrsthn oglasa šumarskom listu 51
Svota tražbina ... . 2066


Upravi ajući od bor.


Izpravak.


Pometnjom došle su na naslovnom listu 1. broja j,Sumarskoga
lista" t. g. stare ciene, stoga upozorujemo p. n. čitateljstvo
na izpravljene ciene na naslovnom listu.


Urednietvo i naklada hry.-slav. šumarskoga dražtva. — Ti.sak C. Albrochta,
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 49     <-- 49 -->        PDF

©ofilja qiadnja


/li /llCLOip tt


4.0
1 i


^; I ´; /


49^^^^~^^^^^´´^^´^^^


c^^.l


11 odßoptt


ß. M^nio^n-lvit ccljezirtccifit.
fif.e an-icchi \a<^ia
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 50     <-- 50 -->        PDF

b^ 1 nj CL g/xadii j a


st^


^.4


0 iictllilMX ti^itoL O titnv


-<>-Vl-VVl. 0-^-C- /Xß Lj^ ´ X 11 tC-^^


^tt.e.ati´-´/t*:cr?i,tai^ i-;^.
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 51     <-- 51 -->        PDF

.\l I u L .-> f\ C XC. Cj C Z. 11 L c c.
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 52     <-- 52 -->        PDF

^vttl^ :>´(a-e ^Lef-j^´::.4xicc.
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 53     <-- 53 -->        PDF

r< cttiaicci


Ste


Q -vit-t.


<^ p ctj a 11 j c t-» e X Ic o. fo


^"^ \ in t .-^ Kc icCIc :niLCC.
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Slika članku „Lovka za ptice".
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 55     <-- 55 -->        PDF

SUka članku „Lovka za ptice".