DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 44     <-- 44 -->        PDF

™ 92 ~


Različite viesti.


(Osobne viesti). Imenovani su c. kr. nadzornikom kod procjene
šuma za vojnu krajinu sximski ravnatelj g. Edo Ro ssip al u Zagrebu.


C. kr, šumarnikom i šum. upraviteljem c. krf Inm. mjernrk Figba cE u
Glini, — C. kr. sum. mjernikom c. kr. nadšumar Grga Pichl e r kod krajiške
uprave, šumskoga odjela c. kr. glavnoga zapovjedništva u Zagrebu.
— Premješten je: Šumar F. Petanjek ogulinske imovne
obdine iz Ogulina u Plaški, šumar Prodauovi ć iz Plaškoga u Ogulin.
— Izstupio je iz službe: Šumar Alberto P a u p i ć u Lokvab. — U m irovljen
i su: Ivan GrgiČan i Tomo Katulić, lugari.
(Dpužtvene viesti). Iz đružtva su svojevoljno i istupili: Joso
Jović, Josip Kuček, Jandre Špolarić, Tomo Bogetić, Ivan Divić, Grgur
Ivanović, Adam KovaSina, Košta Kovačević, Nikola Maras, Ivan Pujman i
Stjepan Tomasevie, lugari; zatim Vlad. Vasiljević, A. Nimsch, šumari, —


Družtvu su pristupili : Svršeni pitomci križevackoga šumarskoga
zavoda Dušan IJijć i Vinko LonßariiS kao pravi članovi*, Mirko ._Pi,il^, slušatelj
na vis. školi za poljodjelstvo u BeČu kao predbrojnik. — C. kr. zemaljska
vlada za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevii predbrojila
se je na 6 primjeraka družtvenoga lista i kupila 45 kom. hrvatskih šumarskih
koledara.


(Glavna skupština 1880), Četvrta redovita skupština hrv. slav.
Šumarskoga driižtva obdržavati 6e se po zaključku izvanredne glavne skupštine
od 9. studena 1879, ove godine u Vinkov e ih u Slavoniji. Predmetom
ekskurzije izabrane srt šume brodske imovne obćine, ako bude od
potrebe i Šume državne i vlastelinske šume susjednoga provincijala. Mjestnimi
poslovodjami izabrana su gospoda: 0. kr. šumarnik Richte r i nadšumar
Radošević . Naša ovogodišnja glavna skupština ßini se po tom
da će biti vilo zanimiva, jer ne^samo da tiem stupi naŠe đomade družtvo
prvi put na slavonsko zem]]ište, već će uĆestnici na exkurziji imati ujedno
piiltkc doći u bime hiastike i ne samo Ćuditi se gorostasnim hrastovom, već
će se i Ob´\jodoĆttij da --f snuio^o-jci u ^la\oni]i lazumiju u unovĆeuje tih


^


hia&tika, j::,ojenjc iscih i niMuulji-vanje [)a &e je mnogomu liepomu nadati.
Osim toj:,a mo2cmo st u^dah od vehkodušnosti brodske, imovne obćine i
;osi-oljnb(\o&ti slxvonskih Hivati (U će nas hepo primiti, .kao što su nam


I uviek na luku i^li Želimo jeJmo, da izabeiti naši mjestni poslovodje za
ovogoclišuju družtvenu skupštinu što prikladnije vrieme, gdje smo nai šumari
manje zaprieceni drugimi službenimi poslovi, a program da im bude što
obilniji!


Našim članovom ! Da omogući društvenim Članovom nabavu jeftinih i
prikladnih okvira za družtv. diplome^ nabavio je upravljajući odbor hrv. slav.
šumarskoga družtva dovoljan broj d r v e n i h o k v i r a r e z b a r i j a m i (listovi od
hrasta), i prodao ćlanovom uz cienu, pod kojom ih je sam kupio Od tih okvira
ostalo je još 3 komada^ i to jedan komad, ukusno izradjen, uriešen hrastovim