DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST.


Br. 3. ü Zagrebu due 1. travnja 1880. God-IY.


Šumske parovozne željeznice.


Eazpravlja sa šumarskoga stanovišta iiadšumar G. Fansa n Petrj^L


[ Medju današnjimi preyoznimi sredstvi vrlo se množe zadnje
vrieme u Hrvatskoj i Slavoniji uzkotracne šumske željeznice;
tako n. pr. sagradio je godine 1871/2 gosp. Alex. Weiss 14 kilometara
dugVL;, željezničku prugu razmakom sinja od 1 metra,
i to u blizini Lepavine; nadalje ima na kneževskom tliurn-tax.
imanju u Lekeniku 15 kim. duga pruga, a u austro-ugarskom
trgovačkom listu za šumske proizvode čitamo oglas ^ u kojem
traži brodska imovna obćina poduzetnike za gradnju 15 kim.
duge pruge j kojom bi se kroz 10 godina, za kojih će se šuma
sjeći, svake godine izvažalo 20.000 cetv. metara bukovine za
ogriev, a obćina obećaje poduzetniku dati za ođpremanje rečenih
drva 70 nove. od svakoga cetv. metra.


Ob ovih prometnih sredstvih nalazimo u naučnih knjigah
razmierno malo podataka, a što i ima u njih, je tako u kratko
razpravljano, da mogu mladji šumari samo znati, da je moguće
i timi prevoznimi sredstvi se služiti, te šumske proizvode probitkom
dovažati na tržište; naprotiv n. pr. u djelu Seyera,
Königa i djelih drugih pisaca o šumskoj porabi nalazimo taj
predmet tako obsirno razpravijan, da se može smatrati gradivo
glede toga izcrpljenim.


Dakako^ ako treba sastaviti osnovu za takovu željeznicu,
daje prvu ponuku za to upravitelj dotiSne šumarije, a pripravne
radnje, nacrti — i u obće cielo izvedenje — povjeravaju se
vještakom u toj struci, nu iz toga još ne sliedij da ne treba
nestrukovnjaku o gradjenju tih željeznica točnijega znanja. Kad
mladić stupi iz škole, imade doduše dosta vremena citati koješta
0 tom, da uzmogne i on kod zgode koju reći, nu prve
službe nisu obično tako dobro plaćene, da bi si on mogao na
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 50 —


javiti oya sva skupocjena djela, ako ne ima vlastitih sredstva,
pomoću kojih ce moći svojoj želji za znanjem zadovoljiti i pokazati
se vrieđnim svoga zvanja u družtvenom životu. On, je
veseo j ako si može malimi novci nabaviti potrebne stvari, da
se uzmogne samo za državni izpit pripraviti.


Kašnjejfkad postane upraviteljem šum. okružja u vrlo
osamljenom selu, gdje sačinjavaju obično svu inteligenciju ;ga^
rok, učitelj i ,,2:. šumar", muci ga dugi cas, te tu dosadnost
misli on najbolje odstraniti tim, ako se baci u naručaj ,,z[atnomu
braku", pa, dovede kući liepu šumaricu, Za kratko vrieme povećala
se je — uslied dobroga gospodarenja — obitelj tako,
da ne ostane radi nabave nuždnih stvari za malu djecu ni
novčić za kupovanje knjiga. Pa kad bude iz „g. šumara´^ samostalan
upravitelj kakove god šumarije, to se obično, ako i
sredstva dopuštaju stvoriti si malu šumarsku knjižnicu, ne zanima
više toliko za nju, jer uslied toga, što se duh nije dugo vremena
vježbao učenjem, došlo je vrieme, gdje se obično može reći
„Što ne naučiš mlad, nećeš ni star."


Nije ni najmanje suvišno, da se i nestrukovnjak upozna
bivstvom šumske željevnicCj jer dobra ideja na pravom mjestu
nosi bogati plod, s toga mislim da neću gospodi prijateljem
strukovnjakom odveć dosadjivati, ako ovdje govorim 0 uzko tracnoj
šumskoj željeznici, koliko ju treba sa gledišta
šumara u obće poznavati. Buduć su ovi redci poimence namienjeni
pitomcem u šumarstvu, mogu ih stariji šumari i vještaci
jednostavno preskočiti, nu molim da se radi prostora, koji ta
razprava zauzim.a, štovani „stari drugovi i vještaci" ne srde,
jer bi taj prostor mogao biti izpunjen zanimivijim člankom.


Posije ovoga kratkoga uvoda prelazim na samu svrhu tih


redaka i na pravi predmet.


Ponajprije nastane pitanje, moji mili mladi sudrugovi


nadobudni zatočnici zelene struke, gdje i u kakovih okolnostih


valja misliti na gradjenje šumske želje^^nice? Odkle se ne mogu


drva drugač ni jeftinije dobaviti, osim velikimi tro


škovi, jer napokon dobivati može se od svakuda^ pa bilo i sa


stožera, ali što stoji prevoz? Ele sad ne znaš, kud ni kamo!


Koristna će biti dakle osobito ondje željeznica, gdje daleko


od svjetske vreve ima velikih sastojina bez puteva i voda,


te čekaju na to, da se iz njih korist vuče. Naglašujem osobito
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´ - 51 ~
„bez voda" 1 j . gdje manjka takovih voda, koje bi se mogle
upotriebiti za odvažanje drva, jer ako se mogu prevažati na
vodi i jeftinije, to se sigurno tako cini; vodene ceste zahtievaju
razffiierno od svih prevoznih sredstva najmanje troška te se i
najmanje troše. Prije nego se dakle hoće u obće projektirati
takova željeznica, potrebno je sastayiti si unapred račun o
takvom poduzeću j da se ne potroši uzalud vrieme na osnove,
koje se radi troškova ne bi nikad mogle izvesti. Ovomu računu,
koji imade samo po prilici dokazati koristonosnost šumske željeznice
i pokazati, da li se može namisao u obće izvesti i
dalje usavršivati, imaju služiti podlogom troškovi za gradjenje
i uzdržavanje, razvriedbena (amortizativna) kvota, ukamaćenje
glavnice u oprieci sa odpremanjem tovara i dohodci za razvoz,
da li umnažanjem šumskih proizvoda, koji se dovažaju na tržište,
ciena istih pada, te neće li možda uslied toga željeznice biti
bez koristi, ili neće li se tim bar dohodci umanjiti.


Pošto se ovdje radi o tom, da se unovče proizvodi bezkoristnih
dosad šuma, gleda se poglavito na njihovu korist, a
čovjek se zadovoljava tiem, ako se željeznicom privriedi toliko,
da se namire troškovi za gradnju i uzdržavanje i kamati, koji
uložena glavnica donese razvožnjom šumskih proizvoda. Uzmimo
primjerice podlogom našega računa podatke u oglasa brodske
imovne obćine, pa bi imali;


15 kilometara duga pruga, kim. po 8000 for. (tečaj 1877.
st. 232) ~ 120.800 forj daljnji troškovi na godinu po prilici
6800 for


Buduć prestaje nakon 10 godina poraba šume, nije željeznica
više potrebna, godišnja amortizativna kvota računa se dakle
skupa sa kamati na 6o/*^. =


_ Sv. 1, op^ . 0, op __ 10.869 for. 55 nov5. (sa 10 god^


(1 op" . — 1) amortizacijom),
k tomu godišnji troškovi od 6.800 for, skupa 17,669 for, 55 n.;
naknada za prevažanje nasuprot bila bi 20.000. 070 = 14.000
for., iz čega se vidi, da se željeznica u takovih okolnostih ne
bi izplatila. S toga neće prije konačne osnove za takovo poduzeće
biti ovaj račun bez koristi.


Ako je — uzmimo slučaj — osnova za gradnju takove
željeznice zato, što su posljedci ovakova spomenuta rucuna bili
povoljni, stalno popriinljena, valja ponajprije označiti trace-u.
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Trače (smier).
TJ najviše slučajeva trebati će drva dopremati iz planina
na tržište, te će trače pasti u većinom premrežene predjele, i
u takovib okolnostib moći će se obično jedna skrajnja točka sa
drugom skrajnjom točkom pruge spojiti sa više crta. Sad valja
naći onu crtu, koja će biti čim kraća i protezati se preko što
nižib visina, čim manjib uvala i klanaca, a po tom i najmanje
troška kod gradjenja i uzdržavanja iziskivati.
Prije nego će se dakle početi trasiranjem, trebati će dobro
proučiti predjel, i označiti čim više visokih točka, pri čem se
mogu osobito aneroidi uspješno rabiti. Ovi rezultati nacrtati
će se na dobroj specijalnoj karti, a i moguće projektirane crte
naznačiti će se takodjer za sad olovkom. Karta ova je prva
čvrsta podloga za daljnji posao, te se može po njoj nacrtati
generalni prosjek duljine i dadu opredieliti virtualne duljine
trasse; od ovih potonjih uzme se najkraća crta, koja je obično
najpovoljnija obzirom na troškove za gradnju.
Ove virtualne duljine podaju nam mjerilo za odpremanje
tovara na horizontalnoj prugi i za snagu potrebnu k prelaženju
visina.
Kod svakoga gibanja treba, kako je poznato, svladati
zaprieke tomu gibanju na putu stojeće, te barun Lazarini u
svom djelu o vicinalnih željeznicah veli, da ođpada obzirom na
zaprieke gibanju kod uzkotračnih željeznica na vodoravnoj prugi
na svaku tonu težine 43 kgr., zato je dovoljan za maknuti
teret na takovih željeznicah 232 i dio njihov (kod normalnih
željeznica po Hoffmanu V280), dočim se naprotiv povećaje zaprieka
gibanju kod uzgoua na kosoj ravnini kako znamo — za
tolikokratni dio ukupne težine, koliko iznaša visina, na koju
se valja uzpeti, od kose dužine. Ako dakle treba za jednu tonu
tereta, da se makne s mjesta >šumskom željeznicom, 4*3 kilograma,
što čini za 40 tona težinu od 40x 4-3 = 172 klgr., mora se
vozna snaga kod u.zpinjanja na kosu ravninu od 7100 i težine
parovoza od 10 tona za ´/lOOx 50.000 = BOO klgr. povećati,
ili u obće mora iznašati 672 kilograma. (Sr: Pressler: „Messkuecht´^
str. 166). Uzgon = razmierje uzgona X težinom. —
Na horinzontalnoj prugi mogli bi tom silom. 672: 4-3 -- 156-2
tona gibati. Hoffman u svom spisu: ,jTracirung von Eisenbahn
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 5     <-- 5 -->        PDF

^ — 53 —. ^
linien" proračuna virtualnu dužinu pojedinih traskik dielova u
ovoj izreci: „ Valja li teret pri odpremanju uzdići i na stanovite
visinej treba 2a dizanje toga tereta na dužine i jedinicu
visine isto tolika sila, kao za micanje njegovo na 280 jedinica
dužine borixontalne/´ Nadalje veli; „Virtualna dužina za svaki
fragment trasse dobije se po tom iz četvorine horizontalnoga
odmaka od najniže do najviše točke njegove i y 280-kratne razlikosti
u visini ovih točaka. Za padajuće spuštajuće se trasse jest
horizontalna udaljenost obijuh skrajnjih točaka virtualna dužina."


Ove virtualne dužine je nu.ždno znati u toliko, buduć služe
podlogom za proracunanje troškova razvožnje kod jedinica težine
i dužine, koje treba opredieliti za prikrivanje troškova na
uzdžavanje željeznice, ukamaćenje glavnice i samu amortizaciju.


Upotriebimo tu izreku u našoj razpravi, s tom iznimkom,
da uzmemo mjesto 1/280, kako smo već prije rekli 1/232 i proracunajmo
virtualnu dužinu jedne trasse A, B sa n. pr. sliedećimi
fragmenti trasse:


1. na 1000´^/ vodoravno
2. „ 3000 „ uzgon kao 1 : 340
3. „ 2000,5 vodoravno
4. „ 3000 „ uzgon kao 1 135
5. „ 600 „ uzgon kao 1 40
6. j, 1500 „ pad kao 1 500
7. „
3500 „ uzgon kao 1 200
8. 5, 500 „ horizontalno; iz toga se proračuna virtualna
dužina od Ä do B ovako:
y = 1000 + V35OÖ´´ + 8-8 X 232 + 2000 +


V3ÖÖÖ´ + 22-2 X 232´ + "^"SOO´ + 12^53r232´ +


-4- 1500 + ^35Öö´ + 17^53r2^´ + 500 =- 23,565 met;
naprotiv virtualna dužina od ^ do J-= v, == 500 + 3600 +
V15OÖ´ + 3 X 232´ + 500 + 3000 + 2000 + 3000 +


+
1000 = 15,153 metara.
Buduć se kod šumskih željeznica prevaža tovar samo u
jednom smieru, naime iz šume na tržište, po našem primjeru od
B do A^ i buduć je teret, koji se ima odvažati, vrlo razan^ treba
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 54 —


na to za prosuđjivanje yoznili troškova dovoljna obzira uzeti
i tako se nadje srednja virtualna dužina po Hofmannu, ako
označimo teret, koji se ima odpremati, sa /5 i ^, ovom jednacbom:


_ V t + V, t,


""" "^ t + t,


Ostanimo kod našega prjašnjega primjera o brodskoj imovnoj
obćini, gdje se ima odvažati 20.000 cetv. metara bukovih.
drva za ogriev: tu imamo onda 20.000 X 0"623 X ^´^´^ =
12,173.420 kgr. (smanjujući brojevi uzeti su iz proračuna šumarskoga
pokušališta u Beču), pak dobijemo;


V,, = srednja virtualna dužina =


2356B 4- 1B153 X 12173420 ,^ ,^ ,,


= 12173420 -^^´^^ ^^^^-


Istim načinom postupa se kod proraču.nanja virtualnih, dužina
ostalik trassa, zabilježenih, u generalnom prosjeku dužina,
i onda se izabere najkraća i najjeftinija. Ako imamo n. pr. dvie
trasse, od kojih imamo jednu odabrati, a od tih ima a horizontalnu
daljinu od 15 km. i virtualnu dužinu od 23 km., trassa
& nasuprot horizontalnu daljinu od 14 km. i virtualnu duljinu
od 30 km., pa na kilometar i prostorni metar od amortizativne
kvote odpada od troškova prevažanja 5 nove., to će oni iznositi
za horizontalnu prugu kod linije a 74 novč., kod 5 70 nove.
i to za cielu željezničku prugu. Ako bi.nadalje trebalo za svaki
kilometar kod linije a n, pr. 450 for. troška a kod ö 600 for.
troška prevažanjem zasluživati, odpalo bi na četvorni m. i kilometar
u slučaju a 22 novč., u slučaju ö 90 novo., te bi iznosio
ukupni trošak za


a sa 75 + ßO-6 = 1 for. 25-6 novč.


& sa 70 + 90 — 1 for. 60 „


Takove kombinacije moraju se učiniti prije konačnoga zaključka
0 trassiranju. Jesmo li se za ovu ili ona trassu odlučili,
moramo ju prenieti na zemljište^ te početi definitivnim razanjem
i poprečnim prosjekom, što je onda zadaća dotičnoga
miernika, a ne spada na šumara.


Prevažanje parovozom.


Parovozi (lokomotivi) imadu obično tri osi, po tom šest
točaka; samo srednju os i š njom spojene točkove neposredno
okreće parostroj, ostale osi i točkovi pako služe samo za to,
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 7     <-- 7 -->        PDF

-^ m ~ ´


da nose parovoz i da ga u njegovom teku na kolomijali drže.
Da si možem.o predstaviti snagu parovoza, moramo u obzir
uzeti, da nastoji sila pare uslieđ saveza parostroja sa gonećimi
kolesi ova kolesa okretati, nu da mora pri tom svladati zapreku,
nastalu trvenjem medju kolesi i kolomijami, koje je
trvenje tim yece, čim veći je pritisak tereta na goneća kolesa,
a po tom i na kolomije. Ako je trvenje samo toliko, kolik teret,
koji se ima svladati, to će se obie sile paralizirati i parovoz
neće moći teret maknuti s mjesta^ nu ako je trvenjem nastala
zaprieka veća nego li teret, koji se imade dalje gibati, to će ga
parovoz svladati i maknuti.


Iz toga se vidi, da odvisi sposobnost i valjanost parovoza
ponajviše o pritisku gonećih kolesa na kolomije, buduć je ovaj
pritisak mjerodavan za trvenje. Paro&troj može dakle vrlo
znamenitu snagu imati, a ipak malen ucin obzirom na voznu
Snagu proizvesti, ako je naime pritisak gonećih kolesa na kolomije
malen i prionjivost neznatna. Bez ove ne bi se mogao
parovoz gibati, ma stroj iznutra i svom silom radio; jer jedino
bi se srednji točkovi (goneća kolesa) okretali, a ne bi došli s
mjesta, budućnebi našli čvrste točke, nakoju bi se mogli poduprti^
da se po tom okreću oko svoje osi i na kolomijah napred pomiSu.


Da se snaga parovoza poveća, upotriebljava se i trvenje još
đvijukili takodjer (kao kod povoznik parostroja) svih ostalih oetir
kolesa, a to se postizava spajanjem pomoću maljice (mlatnice).


Kad se željeznica uzpinje , ne može parovoz, kako već
rekosmo, vući isto onoliki teret/ kao na vodoravnoj piugi, jer
jedan dio svoje snage mora upotriebiti na to, da radeć proti
uplivu težine, donese tovar na visinu.


Vozna snaga parovoza će se zato kod uzpinjanja tim "\dše
umanjiti, cim je veći kut uzgona od kose ravnine. Označivanje
tereta, koji može parovoz na kosoj ravnini i na kakvoj dovući
gore, odvisi o razmjerju izmed visine i osnovke kose ravnine
s jedne strane i o koeficientih trvenja s druge strane. Ako je
stoga razmier veći od koeficienta trvenja, ne može se parovoz
na kosoj ravnini napred gibati, već mora ići dole; ako je pako
razmier jednak kdeficienta trvenja, može se doduše parostroj
uzpeti, ali ne može sobom nositi tereta; ako je napokon razmier
medju visinom i osnovkom manji od koeficienta trvenja,
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 8     <-- 8 -->        PDF

~ 56 ^


može se parovoz tiem većom voznom silom na kosoj ravnini
napred gibati, čim je veća razlika izmedju obih razmiera.


Dosta cesto se dogadja, da mora parovoz i preko većega
uzgona i razmeđja vode preći, kako je to n. pr. slučaj kod
prije spomenute šumske željeznice u Lepavini, gdje je bio potrebit
uzgon kao 1: 19, da se može prelaziti preko bila. Daše
dakle može vožnja i odpremanje tovara u obće omogućiti, moraju
se sve zaprieke odstraniti. —


Proračunanje gaprieka.
Sve zaprieke, na koje valja ovdje svratiti pozornost, jesu :


1.
trvenje petica osi u njihovih tuljcih (Zapfenreibung)
2.
trvenje kolesa pri okretanju (rollende E-eibung der Räder)
3.
trvenje, prouzročeno vijugastim tekom kola i neravnom
kod šumskih željeznica gornjom gradnjom.
4.
zapreka krivulja (Kurwenwiederstand).
5.
djelovanje teže na uzgon i
6.
one zaprieke gibanja, koje se prouzrokuju prosiecanjem
zraka sa željeznickimi vlakovi.
Označimo li po tom:
sa M momenat trvenja, protegnut na os petice
„ «, koeficient trvenja kod petice
„ P rezultirajući tlak petica (šiljka)
„ r obie skrajnje polumjere petice
„ P w horizontalnu snagu, koja može teret Q,m dolazeći na


m- to kolo maknuti, a
„ / krak poluge kod trvenja okretanjem, to je:
ad 1.) trvenje petica = M = u, Pr


u
V -1 " T


ad 2.) trvenje, nastalo kretanjem = Pm = ´ ^—´ Q m.


fz
T -[— tV


ad 1 + 2) —^—^ ´- Q, ako znači R polumjer točka,
r polumjer osi, ß koeficienta trvenja"^kod petice, fr koeficienta
trvenja, prouzročena kretanjem (Hütte str. 129 i 131).
Ukupnost tih zapreka (1+2) računa Lazarin i radi maloga
promjera točka, kao i (3) radi manje brižljivoga uzdržavanja
pruge prama onoj kod prave željeznice po točnih iztraživanjih
skupa na 4-3 klgr. za jednu tonu težine i 15 km, brzine,
ad 4) zapreka krivulja C = Q. f, -A_ (Schellen str. 479),
ako znači Q teret na obih točkovih, f koeficienta trvenja (glei
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 9     <-- 9 -->        PDF

^ 57


tende Reibung) na tracnicahj h nutarnji peleš traSnica i r polumjer
srednjega puta osi.


Osim toga valja paziti i na brzinu, jer ova prouzrokuje
zapreku, koja uslied sredobiežnosti raste sa četvorinom brzine
Stoga ne smije se na krivulji većom brzinom voziti, nego onom,
koju dopušta položaj kolomija (sinja).


Ovu zapreku krivuljom prouzročenu proracunao je Lazarini
sa 3.7 kgr. za tonu.


ad 5) učin težine na uzgon jest S = Pp. : Q = H ; L
(Schellen str. 171), ako znaci Pp silu, koja djeluje na kosu
ravninu i nastoji tielo dole povući, Q tlak, što ga prouzrokuje
teret na kosu ravninu H visinu ili osovni razmak najniže od
najviše točke, a L dužinu kose ravnine. Iz gornje jednacbe nadje
se P == protusila od Fp ili gore ijelujuca paralelna sila sa
dužinom kose ravnine = -^-Q ili po Pi^essleru (^Messknecht"
str. 165) riecmi: S = težini pomnoženoj sa razmierom uzgona;
ovo 8 računa Lazarini na Ikgr. težine kod tone za 1/100 uzgona,
te postavlja za ukupnu zapreku formulu:


W = (M + G).(8 4- S; u kgr., ako znači M težinu
stroja, Gr težinu kola (oboje u tonab), S uzgon u mm, i to
kod brzine od 15 km. u jednoj uri.


Po Hoffmanovom „Tracirung von Eisenbahnlinien^´ izrazuju
se ove zapreke, ako se naznaci mekanički momenat djelovanja
parovoza sa M^ ovom formulom:


´ u 280 ^ 1200 j I ^ E J ^ e ´


0*0005432 [70+^]c4c,


gdje znači C^ ukupni teret, M težinu parovoza, e uzgon 1: e,
c brzinu i ß luk polumjera od x hvati.


Gr


U toj formuli znači dakle ~— zaprieku, nastajucu trve280
njem 1 valjanjem, —— zapreku^ koju drzi parovoz sa ten


37.5
darom na vodoravnoj prugi brzim c ugibanju, 1 + ~— upliv
krivudanja pruga na zapreke gibanju vlaka i parovoza skupa


sa tandarom, zapreku uslied razmiera negona i napokon
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 10     <-- 10 -->        PDF

0-0005442 [70 ~)-—l C^ zapreku pri presiecanju zraka. Sbroj


nik^-^^^— proračuna Hoffmann kao zapreku, nastajueu tr1200
^
venjem (Reibungswiederstand) i valjanjem (Wälzungswiederstand),
nadalje zapreke gibanja pojedinih kod parostroja dielova,
W„ koji se imadu u gibanje staviti ili se giblju za brzinu
e, gdje znaci M težinu samoga parovoza sa tendarom;
za c = 1 2 3 4 6
M M M M M . ^ ,
W = 11. d.
" 200 171 150 133 120
Stavimo u formulu — kako tr6ba — mjesto -^^-^, j| ^ n. pr.
da bi kod nove želj´eznice rabili paro^vozi, koji razvijaju najveću
parnu silu kod brzine od 15 kim. =^ 2 milje, te bi mogli voziti
na horizontalnoj pruzi ukupni teret od 28 tona == 500 centi,
đocim sam parovoz važe 7820 kgr. = 130 centi (tečaj 1877.
str. 230), trebalo bi vozne sile, kad je uzgon 1: 19 i Ii=50 m.
= 26-3 hvati, od
fz-SOO 130-X r 37-5A 630


500


+ (70 + 3j242=.74-5
milj. centi t. j . parovoz morao bi kod brzine od 2 milje, gdje
je njegova parna sila najveća, razviti voznu silu od 37*2 centi
= 2083 kgr., ako hoće prevažati teret preko uzgona 1: 19.


TJpotriebimo li isti primjer na Lazarinijevu formulu, dobijemo:
W = (7-82 +. 28) (8 + 62-6) =- 2170 kgr.
Treća formula za proracunjanje svih zapreka glasi:


W^0-8V^4- (8+0-OV + ^) L -f (14+0-014 V´^+^)T;.


ovdje znaci V brzinu vlaka u metrih na sekunde, — uzgon


X


pruge, L težinu parovoza u tonah, a T težinu tendara i kola
(Hiitte str. 690.). Stavimo vriedn ost našega primjera u formulu,
pa dobijemo W-=2168 kgr.
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 11     <-- 11 -->        PDF

B9 —


Ako prispodobimo rezultate ovih trijuh formula, naći ćemo
iz;međ rezultata HofPman ove i ostalih dvijuh formula razliku od
1*16 konjske sile.
Snaga paroyoza.
Iz pređjašnjega vidimo, kako se nadje potrebna vozna sila
za stanoviti teret, ako su nam zadani potrebni brojevi, ostaje
nam još upoznati i proračunati obzirom na stroj snagu, koju
treba provoz, da može na novoj prugi teret, odnosno vlak vući.
U sliedećem donašam tabelu o principalnih omjera i odnošaja
parovoza, kakovi se sgotavljaju u Krausovoj tvornici u
Monakovu:


Mjere po millimetrili
Eadnja efektivno u konjskih silali


20 30 40 50


Premjer valjka 100 140 160 180 200
Z8,müh (podig) klipa 160 300 300 300 300


390 580 580 580 650


premjer toČka


12 12 12 12 12


tlak pare, atmosfere


5" 29 10-09 1522 18-01 23-48


površina za loženje (Heizüaeiie) \ eefc.


0-11 0.218 0-25 0-35 035


površina rešetke f met
duljina osi 900 1100 1100 1100 1700
prostor za potrebnu vodu pri 1 eefcv. 390 800 1180 1890


1880


najv. razmaku koiomija / dem.


165 245 300 550


prostor za ugljevje. 330


900 1100 1100 norm.


razmak koiomija


3300 5700 7200 noo 11800


težina parovoza kod radnje, kgr


245 610 790 8000 1200


efektivna vozna snaga, klgr


1 6 6 900 10


4o^^^^ /oo


´Ä,=25 ... 4-5 14 18 8 29


7-5 22 29 23 45


ukupni voženi teret po


´4„=12-5... 10-5 28 37 33 60


tonair ä 1000 kilogr.


V, 00=10 .. 12 34 44 43 72


1 0(


na uzgonu od


200" 20 53 69 50 114


2 ... 30 79 102 80 168
Vo^"-0... 112 145 115 242
Toj radnji odgovarajuća brzina po Mlo-168
metrih svaki sat 12 12 12 12 12
najmanji polumjer krivulja u metrili 5 20 20 20 30
najveća visina 2300 2760 2760 2850 3100
najveća dužina 3300 4100 4100 4290 5300
najveća širina pri najv. razm. koiomija 1300 1600 1900 1950 2200


Kako je poznato, odvisi trvenje međju kolesi i tracnicami od
njihove površine, pa ako izrazimo ovo trvenje koeficientom ft,
to će sila P staviti kolo parovoza u Idizajuće gibanje (gleitende
Drekung), te je P=/´^. Q,; tu znaci Q, tlak ili težinu prionjivosti
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 60 -
Ako je vozni teret (Zuggewickt) manji nego f0. Q, to će se ta
zapreka svladati, a neće se prouzročiti klizanje kolesa, zato se
može uzeti Z=fz. Iz toga se vidi, da 6e se parovoz moći samo
onda gibati, ako bude klizajace trvenje izmed točaka i tračnica
veće, nego sve one zaprieke, koje mora parovoz svladati.


Stoga biti će potrebno što vise povećati prionjivost gonećib
kolesa, pa ako to nije moguće postići sa dva točka, spojimo
— kako već rekosmo — i drugi ili još i treći par kolesa,
da se tako može upotriebiti sva težina parovoza i povisiti
vozna snaga.


Vozna snaga parovoza je — buduć je jedan okretaj točka
DTC.Z (ako znači D promjer točka, DT: put, Z zapreku gibanja),
d%


a po tom radnja, proizvedena obimi klipovi 2.2 —— p. li=D7c,Z


(ako znači ä premjer u cm , 7i zamah klipa, a P napetost pare)
cF.p.h


Nadalje valja opredieliti moguću brzinu. Buduć znači, DT^
put parovoza, kad $e goneće kolo (Triebrad) jednom okrene,
D-T^-n
to je pri n okretaja u minuti taj put u sekundi v =


60
Nu u isto vrieme čini i klip put = v,; to je brzina klipa.


n 2v
Stavimo iz zadnje jednačbe — = —^ u prvujednačbu, pa dobijemo:


bO h


D. V, . ^ i^ p. L Dxv, rä^iz \
V == 1 Z. V == ´ = 2 I P I V


21i D 2h V 4. J ´
Upotriebimo taj izraz na parovoz, naznačen u pređjašnjoj
tabeli sa 30 konjskih, sila, to dobijemo:
^^162.3-14. ^


Z.=-v2 (^ ~— 12J 1-33 = 1067 kgr."


Ovaj teoretički učin mora se pako — kako znamo iz izkustva
—, pomnožiti još jednim cinbenikom, da se dobije pravi
učin koristi^ koji se dade sa parostrojaprenieti i na druge strojeve.


Taj učin jest Zn = 1067x790 kgr.


Sad je još pitanje, jeli prionjivost parovoza dopušta razvitak
te vozne sile? Po gornjem je prionjivost P=fz. Q, zamienimo
u toj formuli vriednosti, za fz = 0-13 (Hütte str. 125),
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 13     <-- 13 -->        PDF

-^ 61


onda je P = 013x7200 = 936 kgr., po tom se nije bojati, da
će se kolesa na traenicah klizati. Umalenjem vozne brzine pako
može se uslieđ iztrošivanja prionjivosti vozna snaga povećati.


Da se nadje za razvijanje najyece vozne snage i najvećega
gubitka prionjivosti najshodnija vozna brzina, pokazuje nam
Lazarini ovaj način:


A nek znaci najveću prionjivost, M srednju težinu parostrojaj
F sbrojnika prionjivosti, Z voznu snagu, V voznu brzinu,
i P dinamičku silu stroja po konjskib silab, to dobijemo
iz obijub jednacba:


A=F.M-=Z i 75P=V.Z


M.F V
Stavimo u
formulu vriednosti, onda dobijemo:
75X30


za V = —7————-= 2´414 metara u sekundi


7200X013
^ 75 X 30


za Z = — == 932 klffr. kao naivecu voznu snae-u.


2´414


Gradjenje željeznice,


Grrađjenje željeznice razpada se u gradjenje pruge i gradjenje
kolodvora. Kod gradjenja pruge valja osobito uzeti u
obzir pad tla. Ovdje nam valja gledati na razito ustrojstvo tla^
na parovoze, koji će se rabiti na novoj prugi, odnosno na njibovu
voznu snagu, na uzgone^ preko kojib se ima teret voziti,
na krivulje, kojimi ima željeznica ići i napokon na troškove
gradnje. Buduć se imaju kod šumskib željeznica, kada se grade
u planinu, tereti odpremati većinom samo u dolinu, pa vlak
ide prazan uz brdo, mogu uzgoni prema tomu i strmiji biti,
kako n. pr. u Lepavini, gdje je, kako rekosmo, uzgon 1: 19,


Dalje valja odlučiti, kolik ima biti polumjer, gdje čine
tračnice krivulju; ovaj polumjer može biti tiem manji, čim
manja su kolesa. II ostalom ravna se i po brzini, kojom se ima
ili još smije gibati ylak. Mogući najmanji polumjer razabiremo
iz gornje tabele o principalnili razmjerih parovoza. Spajanje
kolotečina može se dogoditi u sliedećib slučajevib:


1. Ako se spajaju dvie upravne kolotečine.
2, Ako se spaja upravna kolotečina sa krivom.


ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 14     <-- 14 -->        PDF

-62 —
3. Kod spajanja dvijuk krivih kolotečina.
Kad se položi tračnica u krivulji, to se razmak tračnica
poveća, a vanjski trak se prama nutrašnjemu malo više stavi;
razmak tračnica poveća se pako pomakom (YerscHebung) nutrnjega
traka. Kod krivulja u neposrednoj blizini kolodvora, gdje
vlakovi polaganije idu, treba vanjsku tračnicu uzvisiti samo
za polovicu onoga, kako vani na prugi.


Ako znaci h visina vanjskoga ruba tračnice nad nutrnjim
u metrih, 5 razmak tračnica takodjer u metrih, v voznu brzinu
na met. u času, r polumjer srednje linije tračnica, to je h =


^-^ i g=9-81 m. (Hütte str. 726).
ž" ^ ... ....
Majnsko-vezerska željeznica rabi za proracunjanje te visme


formulu k == ~— metara, buduć se misli, da kod 1800 met.


velikik polumjera od krivulja ne treba jedan trak biti viši od
drugoga.
Po Sckellenovoj mekanici proračuna se ova visina (TJeber-
P


kökung) formulom: k = —. s, gdje znaci P sredobježnu silu,


H
Q,-teret, a s širinu kolotečine. — Za polumjere manje od 300 metara
neka se uzme za h polovica vriednosti, pronadjene za prve
dvie formule.


Kod uzkotracnih željeznica ne smije se kolotečina razširivati
dalje, nego 25 mm., te ovo razmaknuće nadje se ovako:
w=n (1000—r) u mm., gdje znaci r polumjer srednje linije
kolotečine u metrik, n konstantu, koja se ima tek točnije opredieliti.
— Ako je moguće koletecinu dosta razširiti, neka se
uzme za n = 0-03, inače je n = 0-015—0-025. Po Winkleru


... . , w ,. 3800
je razsmvanje kolotečine == -—-mm. Po propisik kr. ugar.


državne željeznice ima se razširivati kolotečina kod krivulja,
a vanjska tračnica nad nutrnjom uzvisiti:


IBO—300 m. u prvom slučaju za 22 u drugom za 100 ´%>


^^^ " " .´) 1) ,, 20„ ,„ „ 90 „


f^l ´´ " ´´ M ,. 19 „ „ „ 80 „


^^0 „ „ „ „ ^
^^ 18 „ ,, ^j 75 „


^^^ n V V ,, „ 17 „ „ „ 70 „
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 63 —
o ´ 550 m. u prvom sluSaju za 16 u drugom za 65 ´»^.
pj


h3


o 600 ;? rr 57 75 5? ^5 „ ,, ^, 60 „
1—´ 700 J? 7) 75 ;? J7 d-i „ „ j, 55 ,,
1´ i 800


J7 55 77 . 55 55 1^ 57 J7 57 ^^ 55


t


: ´ 1000 57- 57- , 57 77 55 ^^ „ „ „ 40 „


Radi razmjerja izmedju uzvisitosti vanjske tracnicei razširivanja
kolotečine nutrnjega ruba biti će nuždno umetnuti
izmedju početka kružnoga luka i pravca krivu tračnicu za prelaz
(Uebergangskurve) — Sto se tiče označivanja i proracunjanja
krivulja, upućujem na dva izvrstna djela: „Die Strassen und
Eisenbahnkurve" od M. lloravitza i „Kurven" od Krönke-a.


Najviše je potežkoća skopčano sa gradjenjem potrebnih
tunela, čemu se što više treba uklanjati. K tomu pridolazi prokopavanje
većih zasjeka, osobito gdje se ne može odkopana
zemlja upotriebiti odmah za nasipe, već se mora prevažati dalje.


SL 1. i 2. predočuju nam površinu nasipa i odkopa. Da
se izbjegne pogibeljim, da ne bi uslied meteoričkih vođa spuzala
se zemlja sa nasipa, ili kod odkopa odronilo se i skotrljalo
kamenje i kršje u prokope, moraju se sve pogibeljne pećine odvaliti,
zemlja zasaditi drvećem te zaštitni prekopi i nasipi načiniti.
Ako u nekih slučajevih mora nasip biti preko 10 metara
visok, biti će bolje sagraditi cestovod (Viadukt) pomoću drvenih


stupova po amerikanskom sustavu, jer takav je jeftiniji od
nasipa. Nu buduć može željeznica ići i na manje ravnom tlu,
to će se takove umjetne gradnje što više mimoići, i samo iznimno
izvesti.
I sa strana nasipa se lahko spuza zemlja, zato im valja
dati sliedeći uzgon:


a) kod gipkoga tla i mehkoga pieska 2 do 4 metra;


h) kod naplavljenoga pieska i sipka, sadržavajućega lapora,


2´—3 metra.
c) kod mehke ilovače i pjeskovite zemlje 1*5 metra.
d) kad ima u nasipu kamenja ili pećina 1—1-25´^
e) ako je nasip iz čvrste gline 0´2B metra.
Materijal pod podvalci, na kom se ovi namještaju, neka
ne leži više od IO cm., najbolje je ^a to šljunak, koji se na
nasipu čvrsto zabija, da se tim preprieci trunjenje podvalaka.
Dobro je, ako je površina nasipa u sredini jedno 10 cm. uzdig
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 64 —


nuta do polovice širine, da može ođticati kišnica, a podvalci


ostanu suM (SL 2.).


Da ostane pako ciela pruga po mogućnosti suba, moraju
se ne samo kod nasipa uzduž površine, već i kod odkopa uzduž
strana za što brže odticanje vode uSiniti odtoke, kojib prosjek
vidimo na si. 2-— Tračnice načine se u valjaonicab iz čelika
i dobivaju prosječni oblik, kako se to vidi na si. 4., koji je u
porabi na domeni Lekenik. Ove tračnice, zvane za razliku od
drugih te sa velikom osnovkom, krivo i vinjolske, sgotavljaju
se iz Bessemer-celika u duljini od 6 metara (jedan metar važe
13*14 kgr.) i stoje — kao kod lekeničke pruge — 137 for. tona.


Kod tračnica istoga sustava, nu nešto lagljlh kao kod
lepavinska željeznice, važe metar 12*112 kgr., a jedna tona stoji
140 for. Ü obće mienja se ciena tračnica, te tu odlučuje i dogovor
sa vaijaonicami. Ove tračnice pričvršćuju se na popriečnih
podvalcih pomoću kvakastib čavala, a sglavak spaja se vezicami
(si. 10.). Kod položenja i učvršćivanja sglavaka ne smije
se zaboraviti na potrebni prostor obzirom na promjene temperature.
Po Winkleru je, ako znaci h visinu tračnice, debljina
kvakastoga čavla d = 0-125 h^ dužina mu = 10 d^ po tom po
sL 4. debljina đ = 875 mm., dužina 87*5 mm. Na svakom
podvalku pričvrsti se tračnica sa dva takova čavla.


Spajanje vezica bivapomoću 4svornjaka na za vrt (Schraubenbolzen);
kako se vidi iz si. 10. Vezice imaju biti duge po prilici
300 mm., a debele jedno 10 mm. — Težina vezica, čavala
i svornjaka iznaša 10% težine tračnice (sinja).


Luknje u tračnicah za svornjake su dugoljaste, pa zato
dopuštaju i promjenu temperature. Ovi prostori na sglavcih za
slučaj promjene temperature (Temperaturräume) iznašaju po
propisih kr. ugar. državne željeznice pri toploti zraka od


preko + 12 stupnjeva R = 6 mm.


manje nego + 12 „ ß = 5 mm.


77 n d~ 0 ,, B= 8 mm.


Promjenom temperature od 25** zime i 50** vrućine mienja
~ kako se znade iz izkustva — 6Vu metra duga tračnica svoju
duljinu za 8 mm.


Tračnice polože se na t. zv. podvalke, koji se načine iz
di´vetaj i to za šumske željeznice sliedećimi dimenzijami: dužina
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 17     <-- 17 -->        PDF

" 66 -^ . ,


===. 1*50 ttietra; širina 0´15 metra; debljina O´IO metra; cetv.
tjelesnina = 0*0225 čvrstoga metra.


Kadkada se ti podvalci impreginiraju^ d^ tako lakko ne
iztrunu; impreginirani ppđvalci odqose se prema neimpregiT
niranim, ako su iz Jarastovine, kao 3: 1, ako su iz borovine,
kao 5:2.


Što se tiče sistema podvalaka razlikujemo sustav dužaka
(Längs eh wellen) i sustav priečnjaka (Quersckwejlen). Drugi Je
običniji, te tu razlikujemo predvalke i središnje podvalke. Predvalci
su onij koji dodju pod sglavak trajnica, đodim središnji
podvalci i pod ostalu dužinu tračnice.


Bazlikujemo dvie vrsti zglavaka, počivajuć i (rukend) i
lebdeći (schwebend). Druga vrst je radi spajanja vezicami obicnija,
jer omogućuje mirniju vo^nju^ docim kod prye vrsti prouzrokuju
radi nejednake visine krajeva od tračnica nL(, predvalke
preneseni u4ari kolesa razklimanje i skakanje predvalaka. Podvalci
nisu po dužini tračnica jednako razdi^ljenj, već se bliže
sglavka nalaze i bliže skupa, buduć su sglavci najslabija mjesta
tračnica, prem ide preko njik isti teret, kao i preko ostgile dužine
tračnice. Kako su priecnjaci namješteni kod industrijalne
pruge na domeni Lekenik, pokazuju nam si. ß. i 6.


Zasjek predvalaka i središnjih podvalaka izvede se pomoću
prigiba kose ploštine od V20J ^^ l^*^j^ ce ploštinu doći noga
tračnice. Iz toga svega dade se onda lahko prorač"q^ati gradivo
za gornju gradnju; n. pr. za 6 metara dugu prugu treba;
12 duž. metara tračnica iz čelika po 18.14 kgr. . . 157-68 kgr.


2 vezice "|
8 svornjakanazavrt \ 107o težine tračnice ... . 15*17 „
32 kvakasta čavla j


8 priečnjaka po 0*0225 čv. metra . 0185v. m.
po tom treba za 1 kilometar željezničke pruge:
Tračnica 26,269 Kgr.


334 komada vezica i


1333 „ svornjaka na zavrt > 2,627 „


5331 „ čaveila |


1333 „ * priečnjaka 30 čvrst. met.


Sustav dužaka manje se rabi; iztaknuti valja nam ovdje
sustav Kostlina i Batticha, Daelena i Sohefflera, u tri diela,
sa 2 diela od Hilfa, i jednoga diela od Hartvich^.


5
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 66 —


Dužaci dugi su obično 6—64 metra, te se kod sglavka
obično spajaju sa priecnjaci. Izim drvenik podloga ima i podloga
od kamena, nu kod šumskik željeznica ne rabe se. Prelazi
preko pruge se pravilno ne prave u manjem kutu od 30 stupnjeva,
te se obično — prem to nije bezuvjetno nuždno — za
sjegurnost umetnu zaštitne tračnice.


Sto se tiče širine pruge razlikujemo prugu normalnom
širinom od 1-436 metra i uzkotračnu izmed 0-60—1*25 metra.
Potonja pruža tu probit, što dopušta veći uzgon, niti se za
nju treba toliko zemljištnoga prostora, po tom iziskuje i manje
troška kod gradjenja.


Normalna pruga za sumu mogla bi se ondje graditi, gdje se šumski
proizvodi dovažaju neposredno na pravu prometnu prugu, da
se tim prištedi pretovarivanje i nabava drugih prometnih sredstva


Nadalje treba pozornost obratiti na ugibnu kolotečinu kod
postaja. Kod šumskih željeznica imati ćemo za to samo dva
slučaja; jedan je slučaj, kako na 3. slici, t. j . ugib dvijuh upravnih
kolotečina. Uzvisivanja tračnice baš ne treba ovdje, ali se
mora pruga razširiti. Razmak kolotečina ima se tako urediti,
da ostaje izmed van stojećih česti kola još prostor od 60cm.


Za konstrukciju obično je zadano: Kut a ugibnoga jezicca
sa drugom tračnicom, širina korjena {p = 120mm.), širina pruge
s = lm, priklon i dužina srčanice (ß i ^), k tomu je ustanovljeno,
da leži medju krivuljom i srčanicom (Herzstück) pravac (4 m.).
Po tom je polumjer


-p esinß -f-z — s + cotg ß


(ß^a) sin ß — cos a -h cos ß


0 gradjenju kolodvora i vodeništa budi samo boliko rečeno,
da moraju biti svrsi shodno i čim jednostavnije sagradjeni,
da ne trebaju toliko troška. Treba gledati samo na vrierae porabe
i tako sve urediti, da se može natovarivanje i pretovarivanje
udobno, jeftino i brzo obavljati.


Vožnja.


^ Brzina vožnje mienja se izmed 7 i 20, nu iznosi na takovih
prugah većinom 12- do 15 kilometara u satu. Buđuć se
ne ^ sastoji potežkoća u pitanju, kako se dodje uzgonom gore,
veo^ kako se dodje dole, valja obratiti pozornost na zaporebroj kola, koja se moraju zaprieti. 0 broju tih zapora valja
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 19     <-- 19 -->        PDF

67 --


obično pravilo, da treba osim zapora na parovozu još toliko
zapora na kolik, da se uslied nagiba željeznice do uključivo


1


zapire 12 dio


50Ö
1


10
300 V V
1


8


J) ??


200


svih parova točaka


1


n 5?
7


100
1
r, B V


60
1
n 4


40 11


Oznaöimo težinu vlaka osim parovoza i tenđara sa Q^ pospješnost
uslied pada tla sa (/ = 9*81 met., postojeću brzinu
vlaka sa i\j promienjenu brzinu vlaka sa v^, koeficienta zapreka
kod jednih kola na vodoravnoj prugi sa/; zapreka, koja
se ima zapori prouzročiti, sa P, put zapreke sa s, to imamo:


P.s v^^) — f Q s na vodoravnoj prugi i
2 g ^""^


J^ 0,


P.s = (y^2 — y^2^ — L Q^ g j^^ padajućoj prugi j od2
g


nosno uzgonu od -j-:


li
Sbrojnik trvenja izmeđju točka i tračnice je -^ do -^
vec po povoljnom ili nepoyoljnom vremenu, a sbrojnik trvenja


medju zaporom i točkom jest —j-, f


500 600´


Izim toga nuždno je još spomenuti, da mora osoblje na
vlaku biti tako porazdieljeno, da se može u nuždi cieli vlak
zapiranjem za vrieme do stanovite točke zaustaviti; sve ostalo
mora biti što jednostavnije, ali ipak točno.


Vozila.
Ova sastoje iz parovoza i tovaniih kola. — Što se tiče
parovoza, govorili smo o njik točnije i obširnije vec u prijašnjih
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— -68 — ´/


pöglavljihj pteostäje nam dakle još koju reci o tovariiih kolih,


Na si. 8. i 9- ptedocujein razne poglede i prosjeka kola, kakova


se rabe na domeni lekenickoj. Principalni razmjeri kod tih su


Promjer točka 0*50 metra


dužina labure kola 3´20 „


širina --. ^ 1*50 „


visina 1´05 „


površina 4´80 metra.


Ova kbla važu sama 1250 kgr. i mogu nositi (najviše) teret


od 5040 kgr. ~ Prosta kola stoje 130, ona sa zaporom 150 fr.


Nutrnji prostor za tovar velik je 5 četv. metara.


Troškovi.
Pošto su me štovani čitatelji, dovde pratili valja mi još
proračunati troškove za gradnju šumske željeznice, što je za
projektiranje upravo glavni dio. Zadaćom ćemo si uzeti gradnju
15 kilometara duge šumske Željeznice u briegovitöm predjelu,
kojöin še ima svake godine 36,000 toiia prevažati. — (Sliedeći
podatci uzeti su po zbilja postojećem objektu).


a.) Troškovi za gradnju jednoga kilometra


kolotečine kurentne pruge.


Tračnice iz čelika 26,269 kilograma., svaka tona 137 för.


3,598-85 for.
Vezice, svornjaci i čavli 7^/^ ciele ciene tračnica 251*92 „
Priečnjaci, 1400 komada po 36 novč 504 „
Izvedenje gornje gradnje, kurentni metar po 50 nove. 500 ^,
Nasipanje prudom 600 četv. metara po 80 novč. .. 480 „


5,334-77 fl.
h) Troškovi za ostale gradnje pri 1 kilom etr u pruge.
Nasipi i odkopi 3000 for.
Odkupljivanje zemljišta, 0-8 hkt., po 350 tor. .. . 280 „
Mostovi i prelazi .. 656 „


i",936 for.
c) G-ornja gradnja postaje.
Na izhodištu, odnosno glavnom kolodvoru tt´eba pomoćne
kolotečine 150 k. met.
Na početku u šumi — kod tovarišta — treba pomoćne kolotečine
, 150 kur. met.


Skupa 450 „
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 69 —


Položenje tih kolotečina sa nasipavanjem
prudom po 90 nove. metar 405 for.
Tračnice, vezice, svornjaci na zavrt, čavli 1732*84 „
Podvalci 226-80 „
ügib i križanje, na 14 miesta po 36 for. ........... B04 „


2,868*64 for.
ä) Visoka gradnja i voden ište.


1. Na glavnom kolodvoru.
Kolnica za parovoze 100 Q metara 740 for.
Kolnica za kola, 200 Q met , 1.230 „
Spravište z;a ugljevje ,. 180 „
Bravarija, kovacnica i kolarija, skupa sa orudjem .. 2.060 „
Vodenište (Wasserstation) 400 „
Zakod 100 „


2. Na postaji u šumi.
Stanovi za ondje namješteno osoblje i nuzgredne prostorije . .
3000 for.
Spravište za ugljen 180 „
Vodenište 400 „
Zakod.
80 „
8770 for.


3. Raznepotrebštine.
Orudje za gornju gradnju 200 for.
Nadziranje
gradnje, za kilometar. 300 „
""" 500 for.


Rekapitulacija.
a) kolotečina kurentne ptuge^ jedan kilometar., for. B,334´77
h) sgrade kod željeznice. ; „ 3,936´—
e) gornja gradnja postaje, kilomötar „ 191*24
d) visoke gradnje i vodenište za jedan kilometar ., B84´66
e) razne potrebštine „ 33*34
1 Mometar stoji dakle... for* 10,080*01


Troškovi za vozala.
Svake godine ide 1440 vlakova, svaki je poprieSno obterećen
sa 26.000 kgi\, te sastoji iz 12 vagona.
ŠUMARSKI LIST 2/1880 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Tovar na 12 kola iznosi..... 25.000 kgr.
Težina samih kola je IS-OOO „
Vozna težina 40 tona.
Potrebna su dva parovoza, jedan za prevažanje tereta,
drugi da bude u pripravnosti za svaki


slučaj; svaki stoji 7500 for., čini 15.000 for.
36 tovarnib kola po 140 for . S-O^O „
1 ralica (Sciineepdug) ^^^ ´^


20.260 for.
20.260 ,oKA.^L. ^
a za 1 kilometar — TZ— = 1350-66 for.


15
Zaključak.


Jedan kilometar pruge stoji - 10,080*01 for.
Troškovi za vozila. 1,350´66 ,^
Skupa 11,430-67 for.


Troškovi za promet na željeznici.


Osoblje.
2 zapiraža po 400 for 800 for.
1 ravnatelj parovoza . 1000 „
1 ravnatelj vlaka 600 ,, 2400


Uprava.
2 pisara po 500 for 1000 for,
razsvjeta, tiskanice itd. 150 „
ugljevje, ulje, maz * 450 „ 1600


Uzdržavanjepruge.
2 radnika kroz cielu godinu 750 for.
700 radnih dana za uzdržavanje pruge, odgrtanje


sniega itd. po 80 nove 560 ^,
prud i šljunak, na godinu 750 cetv. met, po 80 ne. 600 „
za izmienjivanje podvalaka, tračnica itd.. .... . 300 „ 1460


* Dobar paxoYoz potroši svaki sat za jednu.konjskn silu 1*8 kgr. dobroga
ugljena i 15 litara vode.
Poradi propisane vozne brzine mogu na dan ići samo 4 vlaka, što čini u
360 dana U40 vlakova. ~ Svaka kola rabe se u 860 dana samo 240 dana. i
to radi pretovarivanja i iiatovarivanja, popravljanja itd. — EaÖuna se 4X300X


15=^18000 kilometara vožnje po 25. novčića, što oini skupa 450 for.