DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 26     <-- 26 -->        PDF

- 26 —
Dalje, što se debljine sloja naslage tiöe, po sebi se razumije,
da ne smije debeo sloj naslage biti, osobito u početku sušenja,
4—Ö komada, jedan na drugom naslagani, već je debeo
sloj, i samo na liepom vremenu dopušten, pri tom opet mora
se češće preokretati. Negdje se u vrieme kiše za pokrivanje
kore upotriebljuju katranjavi pokrivači, no dogodi li se, da kiša
duže traje, vrlo lako se kore pod takovim pokrivačem ukyati
pliesan.


U novije vrieme za sušenje kore prave se posebne suJuice
i iste se dobro i´-^placuju.


Stupanj suhoće može vrlo razlican biti. Obično se uzimaju
za izraz t. j . opredjeljenje suhoće tako nazvana „Mlinska i
Šumska" suhoća. „Mlinska" je suhoća, kada kora svoju gibkost
izgubi, a „Šumska" je pak suhoća, kada se kora krši i lomi,
te kada se kaže, da je kora „šumski suha´´ znak je, da je potreban
stupanj suhoće postigla. Prosječno izgubi svieža kora
kroz sušenje do „šumske suhoće^´ 40—507o *^^ svoje kolikoće´


Kupinovo. 3L Proki(3, kot. šumar.


Nekoliko rieči o gradjenju Šumskih cesta osobitim
obzirom na šume u Hrvatskoj i Slavoniji.


Nauka o gradjenju šumskih cesta jest plod najnovije šumarske
literature, te se osniva poimence na sve bržem razvijanju
cieloga šumogojstva i širećem se obsegu upliva šumarske
tehnologije na samo gojenje šuma.


Uslied neizmiernih šuma, kojimi u Austro-ugarskoj monarkiji
najviše obiluje Hrvatska i Slavonija i sretnoga položaja
većega diela naših šuma, nije nam bilo dosele nuždno baviti se
više sa ovim najnovijim plodom šumarske literature. Naša
hrvatska domovina, ležeća izmed dvaju brodivih rieka, s druge
strane plakana jadranskim morem, a imajuć i željeznicu, i dosta
cesta, nije baš — prem nije bogata komunikacijami — u tako
lošem stanju glede toga, kako bi se moglo misliti. Toliko je
sigurno, da su naše sadanje prometne ceste dosad posvema zadovoljavale
domaćoj trgovini drvi i za izvoz drva. Nu tko pomnije
motri dogodjaje i promjene, koje moraju nastati novije
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 27     <-- 27 -->        PDF

--_ 27 —


doba u našoj užoj domovini i tko zna uvažiti, koliko će uplivati
naša posestrima Bosna^ dovedena na drugu stazu, svojim
šumskim bogatstvom na našu trgovinu drvi, morati će uviditij
da je i za šumogoje u Hrvatskoj i Slavoniji nadošlo vrieme
svratiti veću pozornost na dosad zanemarenu granu šumoznanstya
t. j . na gradjenje šumskib cesta^ ako boćemo ne samo
s drvi u dosad nepristupnih gorskib šumab trgovati, vno, u
kratko vrieme i sa susjednom Bosnom konkurirati.


Tim mi ne savjetujemo hrvatskim šum. strukovnjakoni,
da na vrat na nos grade ogromnimi troškovi šumske ceste^ yicinalne
željeznice ili prekope, već samo sjećamo, kako bi se
popravile i dogradile postojeće šumske ceste i naše gorske Aume
učinile pristupnimi tim, što bi se mjesto starih gradili novi
terrainu odgovarajući drumovi. Tko poznaje naše hrvatske i
slavonske šume, znade, da smo od svojih gorskih šuma još jako
malo koristi imali. Ne možda zato, što ne bi bilo kupaca, već
što je ođpremanje dobivenih šumskih proizvoda iz naših gorskih
šuma, ako ne nemoguće^ a ono bar skopčano ogromnimi troškovi.
Nu ne samo da nam gorske šume dosad skoro izkljucivo nikakova
dobitka ne davahu, dapaže ni naši krasni hrastići u ravnini
ne pružahu nam ni izdaleka onoga, što bi morali usljeđ
svoje produkcije. Pitamo li za uzrok ovomu Sudnomu pojavu,
na prvi mah biti će nam jasno, da se nalazi i u našoj Posavini
i Podravini zaprieka izvažanju drva iz šuma, ?^to naravski
mora uplivati na eienu drva. Koji od naših trgovaca
s drvi ili šumogoja ne bi znao, da su ća i naše najbogatije
šume duž Save, Drave i Dunava samo u stanovito doba godine
pristupne, da odvisi sjecenje šume i izvoz drva od slučaja
i odnošaja, koje čovjek ne može predvidjeti i proti´kojim ne
može pojedinac ništa učiniti.


Nu ako i nije u našoj moći zapoviedati elementom, podala
nam je ipak umjetnost i obći napredak dostatna sredstva, da
se možemo ograditi proti njihovomu škodljivomu Uplivu ili ga
paralizirati. Svaki šumar, koji se samo išta bavi studijom o
našoj trgovini sa drvi, priznati će, da leži uzrok vrlo napadnomu
cesto rastenju i padanju ciene drva u pojedinih šumskih
kotarih jedino u manje ili više prikladnih komunikacijah istih,
da se po tom mora i kod nas što veća pažnja obratiti na dizanje
komunikacija, ili u kratko, da i nam jednom valja po
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 28     <-- 28 -->        PDF

~- 28 -^


vući u okrug našib gospodarstvenik kombinacija gradjenje šumskib
cesta. Svrha sliedećih nekoliko redaka nije sa znanstvenoga
gledišta razmatrati nauku u gradjenju cesta, jer zato pobrinula
seje šumarska literatura izvrstnimi djeli, kao n. pr.:
1) Das Handbuch für Holztraasport und Flosswesen od Jägerschmidta.
2) Anleitune; zum Waldwe^bau od Cai-la. (3l)Walwegbau
od Neidhardta, 4) Weg-, Brücken- und Wasserbaukunde
oT´~ÜengTS^rö) "Der Waldwegbau und das Nivelliren od Schepplera.
6) Anleitung zum Baue von Waldwegen od Heyera.
7) Waldwegbau und seine Vorarbeiten od Schuberga. 8) Wa,ldwegbaukunde
od Stötzera i t. d. već oni imadu poticati na
promišljavanjej kako i na koji način bi se mogle naše šume u
Hrvatskoj i Slayoniji preplitati cestanii bez velikih troškova,
koje bi bile za to priprave shođne i potrebne i na koji način
bi si gdjekoji šumar lieti, gdje ima obično manje posla, našao
ugodnu i vrlo zanimivu zabavu radnjom.


Prije no se upustimo u dalnje razpi´avljanje toga pitanja
moramo pronaći, gdje ćemo svojimi radnjami početi, ako hoćemo
dobiti uredjene okolnostim tla odgovarajuće ceste, pa da posve
ne promašimo cilj.


Tu ne treba dugoga promišljavanja, jer syaki u.pravitelj
šuma, komu je povjerena samostalna gojitba šume, i onako
znade, da treba kao temelj svojim početnim radnjam kartu ob
ustrojstvu tla (poimence u gorskih predjelih), i ne ima dvojbe,
da je takova točna karta takodjer glavna stvar pri projektiranju
cesta te po tom i najvažnija pripravna radnja
za projekt puteva.


Kako je poznato , treba prije svakoga gradjenja cesta i
puteva nivelirati tlo, ne ćemo li, da se naš projekt cesta odlikuje
tiem, što se ceste bez nužde cas uzdižu, čas opet padaju.
Takovo niveliranje (razanje) pako iziskuje osim mnogoga truda
takodjer puno vremena, a toga mi šumari ne možemo žrtvovati.
Dobra mapa pako čini ne samo pokusno razanje suvišnim,
već nam ujedno u nacrtu pokazuje pravu sliku okolice i daje
nam na prvi mah nuždan pregled o raznoj uzvisitosti tla i
predočuje nam možebitne zaprieke pri gradjenju cesta.


Po tom sačinjava dakle mjerenje visine svih važnijih miesta
okolice, koja se ima nacrtati, glavni posao tlorisa. Najtočnije
i najsjegurnije se mjere visine pomoću teodolita ili fino izra
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 29 —


radjenoga razala. U gorskih i strmih krajevih pako osobito je
važno mjerenje visine barometrom , koje posve odgovara
željenoj svrsi. Piije rabili su za ovo barometricko mjerenje fino
izradjene tlakomjere živom, gdje se mogaše visina žive točno
vidjeti. Ovi tlakomjeri pružaju doduše vrlo sjegurne rezultate,
ali ne treba s vida smetnuti ni neudobnosti, koje su tom spravom
spojene; uvažimo samo, kako je težko sačuvati staklene cievi
u takovih kupiranih krajevih , da se ne razbiju, te tako može
sprava uslied malih uzroka postati neuporabivom.


Stoga je vrlo važan tlakomjer iz kovi, koji se kod ovakovih
posala skoro svagdje uspješno rabi. Ovaj stroj nije od potrebe
opisati, i to tiem više, buduć je svim strukovnjakom pod imenom
„arneroida" yiše ili manje poznat.


Isto tako ne možemo se upuštati u potanko tumačenje
0 načinu, kako se postupa pri snimanju okolice sa aneroidom
već se moramo ograničiti samo na glavne momente posla i
opisati ih čim kraće.


Mora li šumogojac o svom šum. okružju nacrtati kartu
terraina (tloris), a visine opredieliti tlakomjerom, ima učiniti
sliedeće:


1) Stvoriti si sliku o položaju šum. okružja, protegi gorskih
kosa, dolina i provala, teku postojećih možda već puteva
i položaju najbližega tržišta drvi. 2) Izmjeriti razne visoke
točke, te ih označiti na karti. 3) Izračunati ahsolutnu i relalativnu
visinu. 4) Konstruirati vodoravne krivulje t. j . samu
kartu narisati.


Tko se hoće glede sastavljanja i naci-tanja takove karte
bolje informirati, preporučujemo mu vrlo praktično i razumljivo
pisano djelo od Dragutina Kruga: „Die Anfertigung
forstlicher Terrainkarten auf Grrund barometrischer Höhenmessungen
und die Wegnetzprojektirung´´.


Kada je ova karta o položitosti tla gotova, treba nadalje
za gradjenje svrsi odgovarajućih cesta:


a) konstrukcije putnih crta na karti


b) označivati crte za glavne ceste


c) označiti smier nuzgrednih puteva, i


d) naznačiti, kakav će položaj imati ostali putevi.
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 30 —


Putevi u ravnini.
Za ravninu mnogo je laglje sastaviti osnovu puteva, jer
se ovaj posao obično slaže sa razđieljenjem u srezove. Ovdje
je konstrukcija cesta u glavnom zadaća zemljomjernika, buduć
ceste iz šumarsko-tebnickib razloga obično idu od sjevera prema
jugu i u pravom kutu od istoka prema zapadu; te se manje
uzima obzira na druge obstojnosti. Treba li pako osim postojeće
cestovne mreže (omča) u ravnimi još i drugih puteva, treba
samo označiti točku, gdje će se sastajati put, koji se ima graditi
sa drumom ili drugom prometnom cestom, kao i drugu skrajnju
točku, te obe točke spojiti pravcem; to je posao, koji se dade
na temelju točnih karta ^ ako ne ima drugih naravskih zaprieka,
lahko obaviti.
Gdje pako prieče, kako je to u slavonskih šumah, močvare
gradjenje puteva, pridolaze još druge okolnosti, koje uplivaju
na gradjenje puteva. Svakako valja i u ravnici držati se temeljnoga
načela: „izbjegavati gradjenje nepotrebnih puteva radi
umanjenja produktivnoga šumskoga tla", svratiti osobitu pozornost
na razdiobu u srezove i gradjenje cestovne mreže, osobito
ondje, gdje imadu podlogom cestovnoj mreži služiti umjetni
prokopi i odtoke i gdje položaj trgovišta sa drvi, odnosno mjesta,
koje više drva potroši, prikladno za mienjanje projektiranih
puteva. Napokon ne ćemo pogriešiti^ ako koju dodamo o razdjeljenju
cesta.


Vrsti šumskih cesta,


TJ obće lazlikuju se pogledom na važnost njihovu ove
vrsti šumskih cesta: 1) Šumske ceste. 2) Grlavni šumski putevi.
3) Nuzgredni putevi. 4) Pomoćni putevi i putevi za odvažanje.
5) Staze i putevi za jahanje. 6) Okrajni putevi.


Po brižljivosti, koja se je upotriebila pri gradjenju cesta
i po kakvoći materijala, koji je rabljen, razlikujemo nadalje:
1) kamenite ceste i 2) nekamenite ceste (netaracane). Prve diele
se opet na a) drumove (čvrstim taracom), b) ceste, nasute šljunkom
(sitnim kamenjem).


Cesle bez kaldrme razpađaju se opet u .^i^) nasipe od zemlje
izmicšane kamenjem b) nasipe iz pjeska i ilovače, bez kamenja.
Dabje deliniranje tih oznaka čini se doista suvišnim, te
nam n^^, pr(;ostaje drugo, nego reći jos nešto o smieru pojedinih
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 31     <-- 31 -->        PDF

" 31 ~


puteva i njihovom međjusobnom savezu pogledom na zahtjeve


šumarstva.


Šumske ceste moraju se obično graditi obzirom na obći


promet, te se mogu uzeti samo onda u osnovu šumskih cesta,


ako se š njimi stiču svrsi odgovarajući glavni ili nuzgredni putevi.


Grlavni šumski putevi postoje zato, da otvaraju šume


komsumciji drva, kad se oni dakle grade^ valja osobito paziti. —


Ponajprije valja znati, s kojega će se mjesta odvažati drva.


jeli treba tu gledati na vise ili manje šumskih kotara; da li


ima jedno ili više mjesta za prodaju drva i napokon, da li će


se tim novim putem (kad se dogradi) i drugaž u prometu


koristiti.


Šumski nuzgredni ili pokrajnji putevi služe
samo za to^ da se njimi ođpreme šumski proizvodi na glavne
puteve, a tim i na mjesto potroška. Tek kad su već glavni putevi
točno označeni, dolaze oni na red.


Pomoćni putevi su obilno samo putevi za kraće vrieme
te služe za odpremanje drva iz drvosieka i šestara na pokrajnje
puteve.


Staze , putevi za jahanje i okrajni putevi budu posije
obično putevi za odpremanje drva i služe većinom šumarskoj i
lovnoj zaštiti, ili kao kraći putevi od pokrajnjih puteva, nu
kola ne mogu njimi ići zato i nisu prikladni za veće transporte.


Kad se opredjeljuje cim bolji smier šumskih puteva, valja
kao prvo načelo: „Cim udobnije i kraće izvažanje šumskili proizvoda",
stoga ne ima dvojbe, da se mora vriednost ceste, ne
gledajuć na tehničku savršenost, mjeriti po savezu se tržištem,
te po međjusobnom savezu samih puteva- Samo ako savez na
svih strana odgovara svrsi, ako se glavni putevi stiSu sa postojećim!
javnimi prometnimi cestami, ako imade dosta nuzgrednih
i pomoćnih puteva, koji sačinjavaja neku sustavnu
cjelinu, jest cestovna mreža podpuna; da se to pako postigne,
to je dandanas bitna zadaća upravitelja šuma. Buduć pako putevi
i drumovi zauzimaju veliki šumski prostor, samo se sobom
razumieva, da mora svaki gospodar gledati, da dobro razredi
puteve i to tako, da ostane cim manje neproduktivnoga šumskoga
tla, tim više, što treba za racijonalno gospodarenje šumsko
i uredjenih puteva, koji na bitnost gospodarstva vrlo uplivaju.
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 32     <-- 32 -->        PDF

- 32 —
U gorab ne dade se doduše uviek -cestovna mreža spajati
sa razdieljenjem u srezove, buduć ovdje ustrojstvo mnogo više
upliva, nu poći će i tu kadkad za rukom prištediti mnogo puteva,
ako se neće graditi putevi, već se srezovi ograničuju naravskimi
cestami, kao: potoci, dolinami gorskimi kosami i t. d.


Ako i nije projektiranje cestovne mrieže na premrežanom
tlu tako lahko moguće kao u ravnici, ipak neće to toli tegobno
biti upravitelju, kad ima kartu ob ustrojstvu tla u ruci, tiem
manje, buduć si može svoj projekt u sobi nacrtati i glavne
puteve označiti, samo ako znade za mjesta konsumpcije i približno
uzdizanje (uzgon) svojih puteva. Nije li mu uslied strmine
tla sa jednostavnom linijom pomoženo, može pomoću
krivulja, a da ne prekorači maksimum uzgona, postići svoj cilj.
Podlogom svakoj njegovoj radnji ostaje pako karta.


Pogledajmo si jednom naše brvatske i slavonske šume u
gorak. Koliko obilje drva! a kad pitamo za prometne puteve,
pokazuju nam ili uzke skrajne puteve ili naglo se uzdižuce
pomoćne puteve, koji mogu svojom porabom lieti i zimi, Ijudem
i životinjam. biti pogibeljni. Tu vidimo ogromne šume, obsižuće
više četvornih milja, a nikakove prikladne ceste; vidimo, kako
tisuć i tisuć hvati drva u šumi iztrune, kako burom svaljena
gorostasna stabla, koja bi već sama za se reprezentirala malu
glavnicu, propadaju, ne pružav nikakove koristi. —


Čega ne bi sve bilo iz tih šuma, koliki bi se izvori bogatstvu
tiem otvorili, kad bi sistematično gradjena cestovna
mreža učinila odvažanje šumskih produkta mogućim. Ovdje
nije zadaća gospodara sijati ili odgojivati, već nastojati, da se
šume i koristno rake.


Nu i u eumah u ravnici ima toga dosta za šumara, da
učini. Kamenju, koje nalazimo u naših hrvatskih gorah, ne ima
u ravnici, ni traga, nije dakle čudo, ako su naše ceste, ponajpače
u Slavoniji, samo za najljuće zime ili najtoplijega lieta
prohodne; u kakovom se onda stanju nalaze šumske ceste,
jedva je moći i pomisliti. — Nu ako nam i manjka u Slavoniji
kamenje, f^tono trebamo za popravljanje i gradjenje naših cesta,
imademo u zalihi dosta bezkoristnoga drvlja, koje može po
okoluostih nadoknadjivatido stanovite granice kamenje. Kolika
množina suhara igranja ostane ležati u aestarih, koliku množinu
proklastenih debla M dobili proriedjivanjem naših mladih šu^
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— ;33 ~


ma, kojim M to (proriedjivanje) bilo toli nttždno; napokon


koliku množinu valjane gradje bi nam pružali ogromni^ grmljem


obrasli, pašnjaci. Zar da nam bude kraj takovih pomoćnih


sredstva zbilja nemoguće stvoriti bolje ceste i puteve?


Istina je, treba nam ogromnih novčanih sredstva, hoćemo


li samo i najnuždnije šumske ceste na taj način graditi; mu


tako i ne mislimo, naprotiv radi se samo o početku i malom


pokusu. Narod nije tako kratkouman, da ne bi mogao vremenoiji


uviditi korist dobrih šumskih puteva, te će kasnije obaviti rado


poslove, na koje se mora sad toliko novca izdati. Poznato je,


da je generalna osnova o gradjenju puteva bitan diel obće osnove


u gospodarstvu, te svagdje, gdje se racijonalno šumari, uvrštuje


se za gradjenje šumskih cesta i puteva kao i za popravke istih,


dostatna svota u godišnji budget. Nu gledajmo, kako se kod
;.nas gospodari! Ne samo da ne znamo za kakovu osnovu o gradjenju
šumskih cesta, nego i ništa ne činimo za popravljanje
;i uzdržavanje naših postojećih već šumskih cesta i puteva.
Naravska je posljedica, da su troškovi za odpremanje naših drva
osobito debla preveliki, a manje ih se prodaje, nego treba za
porabu. Nu dade li se obilja u tom pravcu pomoći? Pouzdano
možemo reći: jest.


Svaki posjednik.šuina, komu je stalo, da poveća dohodke


iz svojih šuma, valjda će pristati, da dade svake godine omanju
svotu za popravljanje šumskih puteva, osim toga nalazimo
;zapisano u zapisnike za šumske kradje mnogo odsudjenih šum.
kih tatova, koji ne mogu platiti, a mogli bi svake godine
radnjom svojom dosta doprinieti Malo po malo biti će ipak
prilična šumska cesta stvorena, pa ako bude ova pokazala svoju
koristonosnost, graditi će se u mnogo kraće vrieme i sa mnogo
manje troškova novi, isto tako valjani putevi, jer izim proizvoditelja
drva doprinieti će drage volje nešto i konsument.i


;narod sam, čim uvide koristonost šumskih cesta.


Treba dakle kušati i početka malo truda uložiti, a, poslje


dice, će nam pokazati, da li nam se neće naš trud obilno nagraditi.
Nije samo naša zadaća gojiti šume, već i korist iz njih
;vući. — Tim završujemo svoje opazke o gradjenju šumskih
cesta srdačnom željom, da budu ovi redci gdjekojemu hrvatskomu
šumaru ako i ne poukom, a ono bar poticalom na plodonosan


rad u tom smieru.


3a