DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 1     <-- 1 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


Br. 1. U Zagrebu dne 1. sieciija 1880. God. IY*


Izvještaj


0 djelovanju hrv.-slav. šumarskoga družtva godine 1879.
Pregled članova družtva.
Na početku godine 1879. brojaše družtvo po imeniku:


pocastnih članova 2
podupirucih 29
pravih 243
i pređbrojnika 111
skupa... 385


Dandanas pako sastoji se lirv. slav, šumarsko družtvo od
2 pocastna elana
35 podupirucih članova
292 prava člana


114: pređbrojnika
skupa... 443
Broj članova družtva povećao se je po tom izkazu tečajem
godine 1879 za 58 članova.


Družtva pristupila su godine 1879. u svem 102 nova člana
i pređbrojnika. Brisana su iz imenika članoN-a sfranom. radi odpusta
iz službe i dobrovoljnoga izstupa. stranom radi nepoznavanja
stanja, najviše pako na temelju §. 40. dražtverih pravila,
radi neuplate družtvenih prinesaka 44 člana; po tom. je
faktični prirast 68. članova.


Sr avni y an j e g o di š nj ega p r o r ač u n a sa g o di šnjim
zaglavnimračunom pro 1878.
Po proračunu pro 1878. bijaše preliminirano i to:
redovitoga prihoda.,; 2115 for.


„ razhoda 1870 tor.


ostatak. .. 245 for.
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Polag predležecega zaglavnoga računa se je faktično
primilo ; ., 2155 for. 44 nove.
a izdalo 1805 ., 11 „


Po tom ostaje cista imovina od... 350 Lor. 38 nove.


Ovaj, kako se vidi veći dohodak tumači se tim, što se broj
članova družtva pomnožao. Osim ove ciste imovine izkazuje godišnji
zaglavni raČun pro 1878. 1094 for. 11 nove. neuplaćenib
družtvenib prinosaka i inili tražbina, što no su dielom vec tečajem
god, 1879. utjerane i za pokriće redovitih izdataka upotrebljene,
dočim se je morao ostali dio tih. aktiva kao neutjeriv
zabilježiti u ovogodišnjem zaglavnom računu. Uzprkos tomu
vidi se, daje stanje druztyeno posve povoljno, tako daje upravljajući
odbor u proračunu pro 1880. rek bi bez zaprieke mogao
veće svote za naše družtvene svrhe opređieliti.


Družtvena knjižnica.
Družtvena knjižnica povećana je god. 1879. sliedećimi djeli
i časopisi:
1) Das forstliche Centralblatt. 2) Forstliche Blätter für
Forst- und Jagdwesen. 3) Forstwissenschaftliches Centralblatt.
4) Allgemeine Forst- und Jagdzeitmig. 5) Illust, öst. uBg. Jagdzeitung.
6) Der Weidmann. 7) Forstliche Verhältnisse Frankreichs.
8) Krankheiten der Holzgewächse von Dr. Hartig. 9) Oesetzessammlung
für Forstwesen von Baron Exterde. 10) Die
Waldservitute von Stutzer. 11) Die physikalischen Einwirkungen
des Waldes auf die Luft und den Boden von Dr. Ebermayer.
12) Die Ablösung von Forstservituten von Heiss. 13) Jugoslavenski
imenik bilja od dra. Öuleka. 14) Deutsch-böhmisches
Wörterbuch für Jäger von Spatny. 16) Deutsch-böhmisches
Wörterbuch für Forstmänner von Spatny. 16) Forstliches Hilfs


buch von Hofrath Pressler. 17) Zuwachs und Bonitirungstafeln


von Hofrath Pressler. 18) Forstzuwachs-Kunde von Pressler.


19) Die Hauptlehren der Forstbetriebseinrichtung von Pressler.


20) Hilfstafeln zur Baum- und Waldmassenschätzung v. Pressler.


21) Anleitung ^ur Waldeintheilung von Middeldorpf. 22) Brehms


Thierleben. 23) Allgemeines Fremdwörterbuch von LoofP. 24)


Forstmathematik V. Langenbacher. 25) Die Bewirtschaftung der


Privatforste von Wiese. 26) Eine forstliche Studienreise durch


Moor und Heide von SprengeL 27) Die mechanische Holzbear
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 3     <-- 3 -->        PDF

beitung von Prot Exuer. 28) Die Eichenschälwälder von Glauer,
29) Der Borkenkäfer im "Walde von Baroeh. 30) Inseckten-Kalender
von Binzer. 32) Praktischer Leitfaden zur Durchführung
von Commassirungen. 32) Die Douglasiichte. B3) Taxation des
Mittelwaldes von Weise. 34) Anleitung zur Anfertigung forstlicher
Terrain-Karten von Aug. 35) Beiträge zur Holzertragskunde
von Strahl. 36) Anleitung zur Regelung des Forstbetriebes
von Wagner. 37) Lehrbuch;der Gesteins- und Bodenkunde
von Dr. Senft. 38) Eorststatistik von Oest.-Ungarn von
Dr. Leo. 39) Deutschlands Forstkulturspflanzen von Fiškali.
40) Die Forstzoologie´ von Dr. Altum. 41) lUustrirtes Conversationslexikon.
42) Beobachtungen über die Schütte an der Kiefer
von Holzner. 43) Heide und Wald von Borggreve. 44) Forstgesetz
(Gresetzesartikel vom Jahre 1879) 45) Forstliches Jahrbuch.
46) Mittheilungen über die forstlichen Versuchsstationen
von Seckendorf. 47) Untersuchungen über den Festgehalt und
Gewicht des Schichtholzes von Bauer.


Bezplatno dobilo je druztvo: 1) örodisnje izviesce moravskoslezkoga
šumarskoga zavoda u Eulenburgu. 2) Grodišnje izviesce
kr. hrvatskoga gospodarskoga i šumarskoga zavoda u Križevcu
pro 1878. 3) Pravila družtva austro-ugarskih drvotržaca. 4) Izviesce
0 II. skupštini drvotržaca u Beču.


U zamjenu za svoj družtveni organ dobila je naša knjižnica
ove listove: 1) List državnoga šumarskoga družtva. 2) List
ceskog. šum. družtva 3) List dolnjo-austr. šum. družtva. 4) List
kranjsko-primorskoga šum. družtva. ö) Die illustr, ost. ung.
Jagdzeitung. 6) Izviesce hrv. mjernickoga kluba. 7) Grospodar (list
slav. gospodarskoga družtva, 3. tečaja). 8) Časopis Der „Grundbesitzer,";
9). Sisački trgovački list za šumske proizvode.


Družtvena zbirka.


Početak utemeljenju šumarske družtvene zbirke učinio je
sadanji c. kr. okružni šumar u Banjalucij g. Pavao Knobloeh^
tim, što nam je poslao više ruda, okamina, komada drva sa
bušotinami (od kukaca), šišarka, pluta od hrastovine i briestovine.


, Iz životinjstva nalazi se u družtvenih prostorijah izpunjena
divlja kuna i sova. Trgovina sjemenjem: Steiner i Hofmann
u Bečkom Novom Mjestu i Eifler et Cpg. u Beču pokloniše
našemu družtvu liepu zbirku raznoga šumskoga sjemenja.
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 4     <-- 4 -->        PDF

_-4 —


Družtvene prostorije.


Družtvene prostorije nalaze se u Ilici br. 82 u Zagrebu,
te su se nabavile za ukrašenje istih sliedeće slike :
1) 8 komada fotolitografija (prizora iz lova nj. Veličanstva cara.
2) 2 tiskane uljevne slike (lisica zimi, sa protuslikom).
3) 18 tabela k šumarskomu djelu: „Deutschlands Forstkultur


pflanzen".
4) 1 kabinet-svjetlopis „jelen za vrieme parenja".
Kao novi predmeti imovine nabavila su se dva vješala za
šešire i haljine (životinjske glave sa kljovami od vepra).


Stanje družtvene blagajne.
Završetkom današnjega dana nalazi se u družtvenoj
blagajni 493 for. 96 nove.
Od toga je u štedionicu uloženo. 315 „ 98 „


u gotovom u priručnoj blagajni. . . 178 for. 8 nove.
Neuplaćeni prinesci kod pojedinih članova družtva izna


šaju, i to: od godine 1877 6 for. — nove.
j, j) 1878 282 „ — „
„ „ 1879 1020 „ -„


skupa... 1408 tor. — nove.
Od ovih zaostataka može se smatrati neutjerivim i to:
od godine 1877 — for, — nove.
n n 1878 ...v 322 „ — „
. n 1879 ^ 200 „ -„


skupa... 522 for. — nove.
Po tom pokazuje se završetkom mjeseca rujna 1879. čista
imovina od 886 for. — „
k tomu 498 „ 96 „


ukupno... 1379 for. 96 nove.


Družtveni organ.


Što se napose tiče našega društvenoga lista, možemo samo
konštatovati, da se sve više i viäe širi. Skoro u sve krunovine
Austrije razašiljemo svoj list, ako ne u više, a ono bar u jednom
eksemplaru, fce premda moramo priznati, da je u našem listu
koješta manjkavo j smijemo ipak pouzdano tvrditi, da će na
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 5     <-- 5 -->        PDF

šemu ukupnomu trudu poći zfi rukom učiniti list naSega družtva
rado čitanim. Ča3oj)isom.


Suro.dnici našega šumarskoga lista bijahu sliedeći članovi
družtva: g. šumarnik Danhelovsky. g. nađšumar Pausa, g. c. kr.
šumar Sandtner, g. kr. šumar Cermann, g. Radoševic, nadsumar,


g. Schulz, šumar, g. Baričić, «umar. g, Prokic, šumar, g. Zechelj
nadsumar i g. Laksar, šumar.
Nasljedilo još mnogo ih taj hval^evriedni primjer spomenute
gospode, da nam bude u izviešcu sljedeće godine moguće
ukrasiti imenik naših suradnika dvostrukim brojem imena iz
sredine članova našega družtva.


Buduć nisu nadalje gg. suradnici našega društvenoga organa
zahtievali od obće skupštine doznačeni honorar za pisce
u iznosu od 100 for., te po tom se na korist domaćega šumarskoga
družtva odrekli svakoga nagradjivanja, smatramo si za
osobitu dužnost predložiti slavnoj skupštini, da se svim članonovom
družtvaj koji su na koji god način radili za naš društveni
organ, izriče za njihov uspješni trud, kao što i radi njihove dokazane
nesebičnosti zahvala od obće skupštine.


Djelovanje odbora.


Prelazimo na djelovanje upravljajućega odbora hrv. slav.
šumarskoga družtva, koje je bilo ograničeno g. 1879. najviše na
izvedenje zaključaka, lanjske godine prihvaćenih.


1) Predala se je molbenica vis. kr. hrv. slav. zem. vladi i


c.
kr. general komandi u Zagrebu za državnu subvenciju.
2) Sastavila se molba na Njeg. uzoritost nadbiskupa Mihajlovića
u Zagrebu, da nam- prepusti dovoljan dio zemljišta za
ustrojenje razsadnika i šumarskoga pokušališta.
3) Sastavio se je podnesak na „odbor za podignuće spomenika
Grrabneru" i predložilo se, da se obzirom na okolnost,
što su šumođjelci u Hrvatskoj i Slavoniji dosta doprinieli fondu
za podignuće Grabnerova spomenika, preostatak fonda upotriebi
na sastavljanje spisa o poznavanju zemalja Hrvatske i Slavonije
sa šumarskoga gledišta.
4) Pokušao se je nasad sa inozemskim sjemenjem u svrhu
da se izpita i prouči uspjevanje pojedinih dragocjenih azijatskih
i amerikanskih stabala kod nas i u našem podneblju. Žalibože
ŠUMARSKI LIST 1/1880 str. 6     <-- 6 -->        PDF

-- 6—


nije ovaj prvi pokus pošao za rukom, stranom što je sjemenje


bilo vrlo lošo, stranom što je ove godine bilo nepovoljno vrieme


i velika suša.


5) Osim koledara šumarskoga, izdanoga za luga^^^ sastaviti
će se i izdati — af^je "moguće — već buduće godine poseban
hrvatski šumarski koledar za upravitelje šuma.


6) Povoäom srebrnoga pira Njihovik Veličanstva priposlao


je upravljajući odbor na podtioanje austr. državnoga šumarskoga


družtva više stotina dopisa svim političkim uredom i oblastim,


zastupstvom gradova i obcina, imov. obćinam i veleposjednikom,


kao što i svim gospodarskim družtvom u Hrvatskoj i Slavoniji,


kojimi se pozivaku na sađjenje drveća na uspomenu pira. Ovim


poticanjem upravljajućega odbora nasadjeno je ne samo na ti


suće voćaka, nego i mladih šuma, dapače i velićanstvenib šeta


lišta i perivoja, kao vječni znakovi viernosti prema drevnoj


vladalačkoj kući.


-.I) ^Ustrojila se je obća šumarska kronikaj u koju će se svi


važniji dogodjaji glede šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji unieti


na vječnu uspomenu.


8) Još tečajem ove jeseni ustrojiti će se troškom družtva


šumarsko sijalište u Zagrebu.


Uvažimo li napokon trud upravljajućega odbora za omo


gućenje ovogodišnje velike skupštine na Krasu, ako nadalje po


mislimo, s kojimi materijalnim! zapriekami se je morao odbor


uviek boriti, te ako se napokon uvaži, da su svi druzitveni po


slovi ne samo bezplatuo obavljeni bili, nego k tomu još izklju


čivo od činovnika, koji su sa svojom vlastitom službom i onako


dosta zabavljam, te koji su po tom morali cielo svoje prosto


vrieme družtvenim svrkam posvetiti, to će slavna skupština


znati ne samo rad upravljajućega odbora ocieniti, nego ujedno


priznati, da je mogao samo izvanredan, požrtvovan rad i mar


ljivost postići toliki uspjeh, kako ga ovaj kratki izvještaj, još


više pako predležeći družtveni računi dokazuju.


Upravljajući odbor, koji je morao zadnje vrieme i surove
napadaje u nekom javnom listu podnositi, i koji sada posije
_ trogodišnjega djelovanja svoju čast ovim pred slavnom skupštinom
polaže, prepušta, sviestan si svoga čestitoga nastojanja
i svoje požrtvovnosti za đružtvo, mirno sL skupštini, da sudi