DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 266 -^ ´


jeci odbor šuinarskog đružtva i koje, kada bi se prihvatile, osujetile


bi baš istencij-u zakona, koja smjera na surazmjerno oporezovanje


nkupnili kulturnih granah.


Odbor hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva temelji svoje
tvrdnje na nauci tako zvanog šumarsko finaneijalnog računanja, koja
se u novije vrieme pojavila i u stanovitih, nu samo u veoma ograničenih
okolnostih se može uporabiti, pak neobziruć se na obćenite
praksom prihvaćene i neoborive valjane pojmove znanosti šumarstva;
stupio je na takovo stanovište, na kojem maleni i uzdržavajući
se broj sljedbenikah bezuspješno se bori proti ostahm zastupnikom
teorije i prakse.


Nije mi zadaća sljedovati odbor hrvatsko-slavonskog šumarskog
družtva u gornjem pravcu, niti ga poučavati u obee prihvaćenih
glavnih naeelah znanosti šumarstva, nego mi je želja samo u
kratko označiti krivi temelj gornjih tvrdnjah.


Po memorandumu sastoji se prihod šume s jedne strane iz
tla, a s druge strane iz glavnice drvlja, pak počem zakon, po tvrdnji
memoranduma, samo prihod tla oporezovati želi — to bi šuma
surazmjerno preobterećena bila onda, kada bi se i prihod glavnice
drvlja podvrgao porezu.


Ova tvrdnja gubi svakoga temelja prema onom faktu, da tlo
samo posebi nikada, nego samo posredstvom na njemu njegovanog
rašća, dakle i šumsko tlo samo onda može odavati prihoda, ako na
njemu drva stoje; glavnica drvlja je neođielimi pripadak šume, te
tako, kada je već o prihodu šume, isti nemože drugo biti, nego ukupni
prihod tla i glavnica drvlja; nu u ovom se nesadržava prihod konkretni
i koji se s drugom kulturnom granom može postići od tla,
poćem zakon propisuje, da se samo faktičnom stanju odgovarajući
prihod iznadje. U ostalom kod šumskog tla nebi se ni mogao uzeti
relativni prihod, jer šuma u sadanjih kulturnih okolnostih najvećim
dielom već na absolutnom šumskom tlu (Absoluter Waldbođen),


t. j . na takovom tlu stoji, koje se u drugoj kulturnoj grani trajno
i s probitkom nemože rabiti.
"Nego ako hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo pod spomenutom
glavnicom drvlja nerazumieva drugo, nego novčanu glavnicu
proizlazeću iz uglavničenja troškovah obraćenih prvobitno na posadjenje
šume, onda računa jednu faktično nepostojeću, umišljenu
(emaginar) glavnicu, jer prvobitno svaka je šuma pronikla iz prapriroda
i za nasađjenje šume naši praotci nisu novca ulagali.