DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 33     <-- 33 -->        PDF

-™ 261 ~ ,


stići očevidno uzpjevaju bolje, nego li drugi hrastici susjednih kaiturah
od domaćega žira.


Šuma „Majsch" 524 ralih velika, spada aa kotar Majseh. U
ovom šumskom kotaru gospodari šumar gosp. Ivan Barton, koj
nam je opet pokazivao izvrstne stranom bielo-, stranom crnogorične
kulture i to tako liepe, da si šumar boljih niti željeti nemože.
Kulture u ovoj, šumi su iz godinah 1844, 45, 46, 47 itd. do godine
1877. ,


Napokon šuma ;,Haly" 1546 ralih velika, spada na šumski
kotar Monostor. Ovim kotarom upravlja šumar gospodin Ivan Kiralj,
koj nam je takodjer vrlo liepe i izvrstno izvedene kulture iz godinah
1855, 58, 59, 1860, 61, 62, 63, . 64, 65, 6, 69, 1870, 72, 73
75 pokazao. Ovdje smo viđili vrlo liepe 10-godišn.je kulture od nerođa,
naravno sve u redovih posadjene.


Način radnje kod kulturah hrastovih itd. je po tumačenju
gospodina šumarnika pl. Grruberna sliedeei: Najprije se šumsko tlo
več u jeseni — ako je to moguće — preore ili ako oranje radi
nalazećih se panjevah nije moguće, motikom prekopa. Ovo preorano
ili prekopano tlo mora se preko zime premrznuti i ako uzprkos
tomu u slieđećem proljetju jošte nije dosta rahlo, onda se lahkom
branom izjednači. Poslie toga sliedi markiranje, da se naime uzduž
jednako nategnutoga konopca motikom slabe brazde izkopaju, koje
6 stopah uzporedno (paralelno) jedna od druge leže. U ove brazde
sadi se žir, koj je bio preko zime dobro i brižljivo u suhih jamah
sačuvan u udaljenosti od 4—6 palacah; svaki žir se onda 2 do
ŽVa palca zemljom pokrije. — U svaku 12. brazdu se izmienice
(u njekojih. starijih kulturah svaka 6. brazda) posade 2-godišnje
biljke od omorike, bora i ariša tako, da poslie prvih 11 brazdah
sa hrastovi đođje 1 brazda s omorikom, poslie drugih 11 brazdah
sa hrastovi 1 brazda s borom, a poslie trećih 11 brazdah 1 brazda
s arišom itd.


Na toplom vremenu izklicao je žir obično poslie 13 do 20
đanah. Za uspjevanje ovakovih kulturah, treba da se veoma marljivo
i brižljivo brazde od trave, drača itd» čiste, što ljudi tamo bezplatno
rade samo zato, da si mogu kroz njekoliko godinah izmeđju
ovakovih redovah kuruza ili krumpir saditi. Grah i tikve nesmiju
se saditi, jer mladim biljkam škode. Obično je, takova kultura
u 5 godinah liepo sklopljena branjevina. ,


, 18