DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 31     <-- 31 -->        PDF

359


Gitavo velieaustveno imanje Lak-Bellye razđieljeno je u „Ois-i


Tratismontansku" polovicu.


Šume Baranjavarskog ureda, dakle šumski kotari Monostor,


Majsch,
Da]yok i Karapancsa Ra 22219^/if. ralih sačinjavaju „Ois


montanske sume", docim išume šumskog ureda BeJiye-a, naime


kotari Lasko, Vorošmarth i Kopacs sa 38497^7ig ralih na „Trans


montanske šume" spadaju.


Izraz „Gis- i Transmontan" jest samo lokalni izraz, te se osniva


na tom,
što pocamši od Baranjavara prama Vorošmai´tliu t. j . od


zapada prama sjevero-iztoku, vodi pogorje (Gebirgszug) od njekoliko


stotinah
stopa visine, koje pogorje imanje Lak-Bellye razlučuje u


dva diela. Lak sa šumarskim uredom Baranyavarom leži na sje


vernoj, a
Bellye opet na južnoj strani pogorja.


S obzirom na položaj razdieljene su šume:


A. u takozvane „Ei6đwalder" t. j . takove šume, koje su poplavam
Dunaja i Drave podvržene, dakle „poplavne šume" i
B, u „Land- oder Trockenvvalder", koje nisu nikada poplavljene,
dakle „suhe šume".
Šumarski ured u Baranyavaru
broji suliih šnmah 7089 ralih i poplavnih 8169 ralih
Šumarski ured u Bellye-u pako
broji suhih šumah 3354 ralih i poplavnih
14:803 ralih
Ukupno 10443 ralih i poplavnih 22971 ralih


Svega skupa 33414 ralih.


Poplavne šume daju ponajviše mehko drveće, osobito vrbe,
topole i na malo više ležećib mjestih, koja nisu tako dugo i duboko
pod vodom, raste opet lužnjak, jasen i briesL Nuzgredni užitci n
takovih šumah sast;oje iz žirovine, šiške, rivaeiae (Erdmast), trske,
šaša, trave, paše za rogatu marva i ovce, samo se ovee odmah
poshe poplave, dok je trava jošte muljasta, nesmiju pasti, jer onda
lahko poginu od metiljah. Poplave traju obično po ljetnom vriemenu
4—5 mjeseeih, kroz koje vrieme ribarstvo na ovih mjestih znatan
prihod daje.


Šume poplavne su nizke šume (NJedi´r\vrddcrj sa 30-godišniom
uporabnom dobom, izuzamši hrastova stabla, koja radi žhovine i
šišakah tako dugo ostanu, dok radi starosti nebudu posjeeeua. —
Eadi poveah provoznih potežkoćah imaju ovakova stabla samo malu
uporabu. —