DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1877 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 258 -. ,


Cielokupni kompleks za g´ospodarstvo razđieljen je na 10 gospodarskih
dištriktali sa 26 clvorištah a elelekupni kompleks šume
opet na 2 šumarska ureda sa 7 šumskih kotarah. ; .


: Uk-upui broj cinovnikah kod šumarstva, gospodarstva, graditeljstva,
obrtništva i t đ. iznaša 47 osobah a ukupni broj slugah
kod svih ovih granah 750 osobah.


Ja kao šumar uslobođjujem se u šliedećem samo o šumarskih
ođnošajih imanja Lak-Bellje izvjestiti. Kako je već rečeno, iznašahi
je šumska površina koncem godine-1876 — 33590 ralih i 924
hvata, đočim sada po izjavi gosp. šumarnika Fr. pl. Gruberna samo
83414 rah obuhvaća,


Šume stoje pod upravom dvijuh šumarnikah u Baranjavaru i
u Bellye-u te su razdieljene u sliedećih 7 šumskih kotarah:


A. Šumarski ured Baranjavar sa šumarnikom Franjom
pl.
Grub ernom.
Šumski kotari:


1. Monostor ba . . .
. . . 41757IG ^^^´^^
2. Majseh sa . \. . .
. . . 24017ie „
3. Dalyok sa . .-.,."
/ .
.. . ,6277Vj6 „ ,
4.
Earapancsa sa . I .... 9365 „ „
Skupa . . , .. . 22219% ralih.
B. Šumarski ured B e 11 y e sa šumarnikom Josipom
Pfennigbergerom.
Šumski kotari:


5. Laško sa . .´ . 147447je rahh
6. Vorošmarth sa , .
96767,0 ..
7. Kopacs sa . . . 140767,, „
Skupa . . 38497 ^VxB ralih.
Ukupno 60717 ralih.


´ * ´ *
Od toga sa šume . 33414 n
Ostanu 27303 ralih
koji se razdieljuju na močvare, pašnjake, trstike itd.


davanjo šume Ma.vš, polazak 4 sa-ta. — 23. lipnja prije podne: pregledavanje
gospodarstvene uprave Braidafeld, polazak 7 satili \i jutru ;´n podne: Hally; poelle
podne: pregledavanje HUHIO Hally. — 24 lipnja prije podne: pregledavanje
vinogradali i pivnieah u Vitlanju, poiazak 8 satih, u jniru; u podne: Villany,
pokaak iz Villanya poslle podne u 5-saUJji.