DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 84     <-- 84 -->        PDF

odiel sa 0.72 jut. 290 km.
2., „ ,. 0.50 „ 72 „


3. . ,. 0,54 „ 132 „
4 0.73 „ 290 „
ukupno 2*49 jut. 784 km.


Pribrojimo li ovu svotu k prvom rezultatu, dobiti ćemo ukupno
4242 km., manjka nam dakle još 70´*/o od ukupne mase. Povećamo
li jošte visinu sjeće i ove % dobivamo visinu od 3-6 hvati, koju
opet gornjoj pridodav te pribrojiv šumsku površinu i dielove drvne
mase dobivamo 294 km. Pridodav tu masu k. 4242 dobivamo godišnji
proračun od 4536 km. Da se u pojedinih dielovih šume kod
jednake sječne linije obraste površina prema godišnjem proračunu,
trebalo bi označiti visinu sječe ili đubljinu sa 52 9 hv. te u. tom
iztaknuti sjećuu liniju sa spomenutom južno graničnom linijom.


Razmatranja ob obćinskih šumah.


Piše kralj, šumar Vatrosl. German.


Pošto se u novije vrieme pitanje o diobi obćinskih pašnjakii
te s ovim spojeno pitanje o individualnoj diobi obćinskih šuma
javno pobudilo, a naime pošto su ova pitanja već i u dvie gospodarstvenih
podružnicab pretresane, usuditi ću se i ja, za bolje i pobliže
razbistrenje uzajamnih nazora u ovom važuom pitanju i moje
mnienje u sliedećem ponješto obrazložiti.


Pomisao na dielenje obćinskih šuma temelji se na obćih nazorih,
da svaki pojedini šumski gospodar svoju odieljenu šumsku
parcelu lakše pripaziti i občuvati može, a naime, da će ju bolje
uzgajati, nego li pak kad bi više takovih šumskih parcela u jednoj
šumskoj sastojini kao zajedničko ili obćinsko dobro i zajedničko gospodarstvo
imale. U načelu su ovi nazori dakako istiniti i temeljiti,
ali naše obćinske šume toli su malene, da se potrajno šumarenje
sa istih ovim načinim gospodarstveno nebi izvesti dalo.


Uzmimo, da bi naš seljak i zbilja sa šumicom, koja bi njegov
privatni posjed bila, bolje i brižljivije postupao, nego li sa obćinskom
šumom, to bi ipak ovakova diobom postavša šumska cestica
u posjedu naših još nerazdieljenih kućnih zadruga, još nvjek njekakovo
obće dobro pn-dstavljala. koje bi sr kasnijom diobom opet u
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 85     <-- 85 -->        PDF

- 217


njekoliko manjih šumskih čestica, valjda na ´/^ do V4 hektarne površine
porazdielilo, te bi sačinjavalo tako male plohe, da bi radi
svoga premalenog površja za nikakovo racionalno šumarenje sposobne
bile.


Individualna dioba bila bi dakle prvi korak
k posve m as nj em zapušten ju šume!


Pošto u Cislajtaniji takozvane seljačke šumo (za razliku
od obćinskih šuma) već obstoju, navesti ću ovdje jedan posebni primjer
iz Geske, koji neka dokaz bude, kakovoj budućnosti ove diobom
tako razdrobljene šumske čestice u susret idu.


Pošto su tamo postepenom diobom obstojavše seljačke šume
tako razkomadane, da su jim pripadajuće čestice već na površje do
V4 hektara pale, mora dotični šumski gospodar, iz uzroka, Ato mu
je svako šumarenje na ovako malom površju nemoguće, uzgoj drveća
na istoj posvema napustiti i na drugi način plodonosnom učiniti.
U ovakih slučaj ih ima politička oblast uz sudjelovanje dotičnog
gospodara, te jednog strukovnjaka i pograničnih susjeda ili njihovih
punomoćnika, stvar izviditi i svoju mjerodavnu odluku izreći. Šumarski
činovnik, koji kao strukovnjak ovakovom povjerenstvu prisustvuje,
nalazi se obično pri izrazu svoga mnienja ob ovoj namjernoj
promjeni gospodarstva, u vrlo nepovoljnom položaju; jer
jednom stranom mora priznati, da je tu šumarenje nemoguće, a
krčenje zabranjuje zakon; s druge pak strane nastupa bojazan, da
bi krčenje ove male iz sredine nekadašnje obćinske šume
izlučene čestice, moglo i susjedne šumske posjednike na sUčan
korak navesti, te bi se tim načinom sve te seljačke šumice, dakle
ciela nekadašnja obćinska šuma, malo po malo uzgoju izmakle. Nu
proti svira tim razložim ako druge kakove obće okolnosti to zabranjivale
nebi, morati će ipak njegovo mnienje za krčenje glasiti, jer
se u takovom slučaju ništa boljeg zaključiti neda. .


Ako bi ikada do dielenja (parceliranja) naših obćinskih šuma
zbilja došlo (eega se pak kod naše brižljive i u narodno gospodarstvenom
obziru skrbne i rodoljubne vlade još ueimamo bojati), to
bi se trajno gospodarenje ovih porazdieljenih seljačkih šumica samo
onda postignuti dalo, kad bi se iste sdružeujem pojedinih čestica u
jednu hrpu, cjelost. spoj ili pospođarstveni odjel spojile; nu ovaj
način bi nas, makar i pod drugim kalupom i pod drugim nazivom
— opet k našim obćinskim šumam doveo.
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 86     <-- 86 -->        PDF

218


´Job i drugim načinom bi se svrha zajedničkog šuraarenja postići
dala, a to oživotvorenjem „šumskih zadruga" (Waldgenossensehaften),
u koju bi se po njekohko posjednikah takovih manjih
šumskih čestica složili, kao što je u mnogih predielih naše
monarkije već uobičajeno, ali i ovaj način neda se kod jogunastog
našeg seljaka tako lahko i dobrovoljno provesti, nego bi se u tome
pravcu zakon stvoriti i kao prisilno sredstvo uporabiti morao.


Užitak ili godišnji prihod ove na gorenavedeni način stvorene
šumske zadruge, morao bi se po razmjeru pojedine toj zadrugi
dodieljene ili spojene šumske čestice i njezine drvne zadržine iz
cielosti dieliti. Po ovom dakle nebi dotični posjednik uprav iz
svoje šumske čestice taj prihod dobijao, negoizciele
zadrug e po razmjerno na njega ođpadajućem dielu ukupnoga
zadružnog prihoda. Ali tu nastaje istom pitanje, bili naš seljak njegovu
toj zadrugi spojenu šumsku česticu zaista tako dobro gojio i
pričuvao, kao kad bi ista u samom njegovom posjedu i užitku bila.
Ja mishm dakle da bi se podieljena i ovim načinom makar i pod
zaptom opet sjedinjena šuma, samo što prije zapušćenju i razorenju
izpostavila.


Iz toga dakle proizlazi, da je sav onaj boljaki
pol ak šio a, koje njeki od diobe naših obćinskih šuma
očekivaju, u svakom slučaju vrlo iluzoran.


Pošto je pak većem dielu urbarskih obćina usljed urbarijalne
segregacije najviše do 10 hektara šume dopalo, a mnoge obćine
većinom sitnu šumu odgojivaju, to će nastati potreba, da više takovih
obćinskih šuma bar zajedničko šumarenje poprimi, kad već
mjestni odnošaji nebi jim dopuštali, da se u jednu šumsku sastojinu
spoje. U ovom slučaju morali bi se godišnji prihodi naravno međju
dotične obćine po razmjeru kolikoće njihovoga suposjeda razdieliti,
a ne kao što je gore napomienjeno, medju pojedine urbanjaJne posjednike,
pošto i posjedni diel ovake zajedničke obćiuske šume dotične
obćine svaka za sebe representiraju.


Po dokazu ovih jasnih razloga i po ustanovi šumskih zakona,
mora se dakle priznati: da dioba obćinskih šuma, koju
mnogi toliko pretresaju, sa šums ko-gospodars tv e riog
gledišta nikako probitačna biti nemože; barem dotle
ne, dok se ne uz mog ne od iste predpostav i ti, da neće
obćoj skrbi za uzdržavanje šuma štetonosna biti.