DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 189 —


spjevši na kolodvor rukovali smo se i slavili najsrdačniji oproštaj.
Tada nas primi poseban vlak kr. ug. državne željeznice i praćeni
burnimi uzklici krenusmo put Križevac-Zagreba.


Tako se svrši prvi izlet hrv.-slavonskoga šumarskoga družtva,
koj je sve članove najbolje zadovoljio, te će biti upisan zlatnimi slovi
u ljetopis šumarskoga družtva na vječnu uspomenu.


Na koncu svoga izvještaja scienim da ću svim članovom izleta
iz duše govoriti, ako ovdje gospođi Weissu starijemu i mlađjemu,
koji su si toliko truda dali te nas tako sjajno počastili, kao nadalje


g. kr. šumarniku Wietheu za prijazno vodjenje n državnih žumah,
g. šumarskom upravitelju Moravcu, u kojeg je distriktu izlet učinjen,
za vrlo uslužno dane ubaviesti najtopliju hvalu izreknem, te vaskolikoj
ovoj gospodi dovikujem trokratni „živili!"
Izvjestitelj:


Dragutin F. Hlara,


prof. šumarstva na ki*. učilištu u Križevcu.


Gradiška imovna obćina sa šumarskoga stanovišta.


Napisao nadšumar ZihmmdovsJcL


Godine 1872. i 1873. preduze mjestno povjerenstvo za diobu
šuma na temelju zakona od 8. lipnja 1871. razdiobu erarskih šuma
bivše gradiške pukovnije, te ju na toliko izvede, da je već 7. studenoga
1873. c. kr. središnje povjerenstvo tu diobu potvrdilo i zaključilo.
Već 16. i 17. prosinca iste godine sastadoše se zastupnici
gradiške imovne obćine, te učiniše što je za početak organizacije
neobhođno nuždno bilo izabraše naime predsjednika i gospodarstveni
odbor, ustanoviše plaću i potrebiti broj osoblja za upravu i čuvanje
šuma. Pošto su ovi zaključci potvrdjeni izabra 3. i 4. veljače 1874
zastupstvo šumare i lugare, a 1. ožujka započe i nad.sumar sa izabranim
osobljem svoje djelovanje.


Spomenuto nadšumarsko mjesto povjereno bi kontroloru, kao
zamjeniku nadšumara, a za kontrolora bi izabran neki c. k. umirovljeni
šumar. Predaja šuma započe mjeseca ožujka, mjeseca travnja bude
ona u prisutnosti c. kr. šumarskoga nadzornika nastavljena te napokon
u svibnju 1874 dovršena.


Diobom pripalo je imovnoj obćini 58,349.60 jutara šume, računajući
jutro po 1600 D^ u ukupnoj vriednosti po procjeni c. kr.
središnjega povjerenstva 7,629.951 for. 14 nove. a. vr.
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 190 —


Navedena površina prostire se u obsegu od SSVaD milje, ođ
toga je pošumljeno 52,413*70 jutara; čistine za kulturu sposobne
3,713-32 jutra; neplodnog zemljišta 2,222-58, ukupno dakle 58,349-60
jutara.


Spomenuti prostor proteže se stranom savskom naplavnom
ravnicom a stranom se širi po briežuljcih i gorab, koje se od zapada
prama iztoku protežu te prama jugu gube.


Veći dio gora sastoji ođ drobnjaka, a imade u sebi mnogo
brusilovca; predgorje je vapnenasto i pieskovito, te imade dosta sitnozrnih
piešeenika, kojim je zamaz ilovača, i vapnika sa opukom i
Ijušturnim vapnom.


Brežuljci sastoje iz naslaga điluvijalnih sa dubokom, rahlom i
pieskovitom ilovačom.
Eavnice, koje takođjer pripadaju diluviju, sastoje iz liepive, duboke
ilovače sa dosta crnice.
Po brežuljeih i predgorju nalazi se po dosta slojeva drvenastoga
mrkoga uglja, lignita zvanog.
Sto se tiče vrstnoće, to se pošumljeni dielovi mogu razrediti
na sliedeće razrede


L II. III.
katastr. jutara
hrastovine 24451-98 3479-36 380*17
brestovine i hrastovine ... . 4816-38 — —
bukovine i cerovine . . . . 528b*19 9826-43 2283-38
mehkoga drva 890-16 21-84 —


Ukupno . \ 36443-71 13327*63 2663-55


Razmjer medju pojedinimi vrsti drveća, jest u gornjem t, j .
gradiškom procjenbenom kotaru, koji obsiže 41,802*13 jutara šume^
u postotcih sliedeći: hrastovine 497o, brestovine, jasenovine 1´^%^ bukokovine
i cerovine 327^ a mehkoga drva 2%. U dolnjem t. j . brodskom
procjenbenom kotaru, koji broji 16,547-33 jutra šume, imade
hrastovine 64%, jasenovine i briestovine 57o» bukovine i cerovine
317«.


Visoko c. kr. glavno zopovjedničtvo kao krajiška upravna oblast
odredi, da se na temelju 21. zak. članka zakona od 15. lipnja 1873.
imovnih obćina sastavi gospodarstvena osnova. Tegotan ovaj posao
bi povjeren tadanjemu zamjeniku nadšumarovu, te koji taj posao
do 6. rujna 1874 dakle tečajem 6 mjesecih dovrši, te svoj izradak
zastupstvu podnese.
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 191 —


Elaborat se osniva na istom opisu sastojine i na procjeni, koja
je i eraru pri diobi šuma za podlogu služila. Nebi možebiti bilo
s gorega bitne točke toga elaborata ovdje u kratko nacrtati. Uslied
toga što se je okružje gradiško, kao što spomenuto, razprostrlo
đielom u ravnici, đielom pak po brežuljcih i gorah, te nadalje sbog
osobitosti drveća i radi oblika sastojina, bilo je nuždno ustanoviti
sljedeće uzgojne vrsti:


hrastova visoka šuma sa 120-godiš. obhodnjom
jasenova „ „ sa 80 „
bukova „ „ sa 100 „
sitna „ „ sa 40 „


Usljed spomenutih okolnosti, kao što sbog toga, što su šume
raztrešene, imalo se je na što moguće više točaka sjeći, ili tehnički
govoreć imalo se što moguće više uzgojnih razreda ustanoviti.
Prema tomu bi razdieljen cieli šumski posjed na 40 revira medju
kojimi imademo:


u 12 uzgojnih raz. hrastove vis. šume
„ 14 „ „ bukove „ „
„ 3 „ „ jasenove „ „
„ 3 „ „ hrastove nizke „


a pravilnost uzgoja izvedena je pomoćju kombinirane razredbe (Fachwerk).
Uzgoj hrastove visoke šume sa 120-godišnjom obhodnjom sadržaje
:
obrasle površine 19,755-10 jutara
sa . . 498:537 norm. hvati
čistine . . . 1,896-88 jutara
neplodna zemljišta 1,643*02 „


Ukupno . 23,295-00 jutara.
V ovog uzgoja, to nalazimo


sto se tiče dobnih razreda


1 - 20-goc lišnjeg : drvlja 2,809-49 jutara
21— 40 n w 3.735*75 ,
41— 60 n n 813*94 „
61— 80 35*74 „


Ti ri


81—100 » « 644-80 „


100—120 « n 11.715*38 „
dobitak pako spomenute vrsti uzgoja, proračunan za 6 dvadesetgodišnjih
perijođa ovako:
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 192 —


I. razdobje u površini od 6,110*44 rali sa 153,795 Norm. hvati
II. „ „ „ 3,448-23 „ „ 158,948 „
III „ „ „ 2,487-95 „ „ 159,723 „
IV. „ „ „ 3,053-31 „ „ 226,714 „
V. „ „ n 2,997-62 . „ 299,836 „
VI.
„ „ „ 2,938-77 „ „ 290,520 ,
Uzgoj bukove visoke šume sa 100-god. obhođajora obuziralje:
obrasle površine 28,041*08 jutara
sa . . 564,770 N. hv. drvne zalihe
čistine . . . 1,463-26 jutara
neplodna zemljišta 529*33 „
Ukupno . 30,033.67 jutara;
što se pako dobe tiče nalazimo:
1— 20-godišnje 3,996-96 jutara
21— 40 „ 7,384-70 „
41— 60 „ 653-33 „
61— 80 „ 236-49 „
81~100-godišnje i preko 15,769-60 „
a glavni dobitak za 5 dvađesetgodišnjih razdobja je sliedeći:


I. razdobje u površini 6,173´82 jut, sa 182,131 N. hv.
II. „ n 3,971-74 „ „ 162,036 „ „
III. „ „ 6,083-03 , „ 287,451 „ „
IV. „ „ 6,049-12 „ „ 340,254 „ „
V. „ „ 5,964-53 „ „ 340,282 „ „
dobitka.
Jasenova pako visoka šuma sa 80-godišnjom obhođnjom imala je
obrasle površine 1,808´10 jutara sa 32,137 Nor.
hv. drvne zalihe,
čistine . . . 284´26 jutara
Ukupno . 2,092-36 jutara ;
a po dobi nalazimo:
1 20-godišnje 228-94 jutara
21—40 „ 294-92 „
41-60 „ 18-55 „
61—80-godišnje i preko 1,265*69 jutara površine.


Dobitak pako za 4 dvadesetgodišnja razdobja jest ovaj:


I. razdobje u povr. 534*03 jut sa 12189 N. hv.
II. » n 427-20 . „ 12483 « .


ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 61     <-- 61 -->        PDF

- 19S -III.
razdobje u povr. 422´30 jut. sa 13581 N. hv.
V. „ n 424-57 „ „ 13767 „ „
Hrastova nizka šuma sa 40-gođiš. obhodnjom imala je:
obrasle površine 2809*42 jut. sa 32,226 N. hv. drvne zalihe
čistine . 68 92 „
i neplodna zemlj. 50-23 jutra
Ukupno . 2928^7 jutra.


Po dobi dolazi na:


1—10 godišnje 291-64 jutara


11—20 „ 22-53 „


21—30 ;, 598-66 „


31—40´god. i više 1,896-59 jutara.


U 4 desetgodišnja razdobja pokazuje se sljedeći prihod:.


I. razdobje u površini 925-52 jut. sa 14718 N. hv.
II. „ . 763-70 „ „ 14871 „ „
III. . . 518-97 „ „ 14552 „ „
IV. , „ 601-23 „ „ 14651 N. hv.
Od ovih 31 uzgojnih razreda sa četvero vrstnim uzgojem pokazuje
se uračunav nuzgređne užitke, godišnja zaliha u prvih 10
godinah sa 21,731-35 norm. hvatih, u drugom pako desetgodištu
sa 22,438*85 nor. hvatih drva.
Pogledom na nepravilnost dobnih razreda pojedinih uzgoja,
neće medjntim hrastova, osobito pak bukova visoka šuma pružati
jednaki dobitak, neulože li se veće žrtve. Dobitci po perijodi ove
vrsti uzgoja rastu postupice prema tomu i kako kod stalnog prekidnog
šumarenja sa mladim naraštajem pojedine čestice k seenji
dolaze, koja okolnost prema načelu egaliteta renti drva neodgovara.


Ovaj razlog a još više i ta okolnost, što bi se po neprekidno
u potrajnom šumarenju neke obćine jedva gorivim drvom obskrbiti
mogle, i napokon što neki dio sastojine, određjene za uzgoj visoke
bukove šume, sastoji većom stranom od izraslih hrastovih izdanaka,
potaklo je podpisanoga, da je 4 gospodarska odiela bukove visoke
šume za nizku šumu upotrebio, a od petog takovoga odiela, neku
čest izlučio, te površinu od 8074-81 jutara na nizku šumu opređieho.


Po tom ostaje uredjenje uzgoja kod hrastove i jasenove visoke
šume nepromenjeno, dočim je bukova visoka šuma razdieljena u
deset gospodarska odjela, kako sliedi:
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 194


obrasla površina 20,441*31 jut. sa 515,702 nrm. hv. drvne zalihe
čistina . . . 1,134´64 jutara
neplodno zemlj. 382*91 „


Ukupno 21,958*86 jutara.


Izlueenjera gore spomenutih ploha postaje obzirom na dobne
odnošaje u pojedinih razredih stanje bolje, imade naime:


1— 20-godišnje 1,621*20 jut.
21— 40 „ 2,161-41 „
41— 60 „ 653-33 „
61-80 „ 235-77 „
81—100 „ i više 15,769´60 jutara.


IzlučiV one gospodarstvene sastojine iz uzgoja bukove visoke
šume, u kojih su odnošaji dobnih razreda preveliki, pokazuje se
još veća korist obzirom na jednakost dohođka, koji je kod bukove
visoke šume sada ovaj:


I. razdobje u površini 607324 jut. sa 171,078 N. hv. dobitka
II. „ „ 3952-46 „ „ 160,089 „ „
III. „ n 3473-00 „ „ 160,483 „ „
IV. „ „ 3560-59 „ „ 172,868 „ „
V. „ n 3381-02 „ „ 174,629 „ „
Najveća razlika u dobitku pojedinih perioda iznosi u ovom
uzgojnom razredu 14,540 normalni hvati, dočim je prije izlučenja
ona iznosila 178,246 norm. hv.


Time što su izlućeua četiri gospodarska odjela u cielom i neki
dielovi petoga razreda, bitno se je promienila i vrst uzgoja „sitno
šume" ovdje nalazimo sada:


obrasle površine 10,409*19 jut. sa 81,294 N. hv. zalihe
čistine iznose 397*54 „
neplodnoga zem. 196*65 „


Ukupno 11,003*38 jutara.


Eazredi sitne šume obsižu obzirom na dobu u gospodarskih
ođjelib sljedeće površine:


1—10-godišnje 433*81 jutara
11—20 „ 2163-84 „
21—30 „ 4148-24 „
31—40 „ 3663*30 „


dobitak pako usljed povećane površine sitne šume jest sljedeći:
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 195 I.
razđ. u površini 3179*04 jut. sa 51,984 N. hv.
II. „ „ 2998-83 „ „ 51,671 „ „
III. „ r 2165.51 , „ 52,502 „ „
IV. „ „ 2065-81 „ „ 51,312 N. hv.
Od ova 32 gospodarska odjela osim nuzgrednoga užitka sitne
šume, pokazuje se u prvom razdobjn za prvih 10 godina prihod
od 24,065*05 iiorm, hvati, a u drugih 10 god. sa 24,633-85 norm.
hvati drva. Od tog odpuda na glavni užitak 22,051*95 odnosno
22,020*65 norm. hvati, a na nuzgredni 2013´lO odnosno 2613´20
norm. hvati.


Valja spomenuti, da su dozrela stabla, koja naravno u prvu
razdobju k uporabi dolaze, bez prirasta u red sječe dovedena, a
čistine, koje će se pošumiti, nisu sa svojim budućim prihodom
takodjer uračunane.


Napomenuti nam valja jošte, da je erar tu procienu izveo po
sekcijah, te se dakle po tom ciela radnja temelji na tako zvanom
razdielenju na sekcije (Sektionswirthschaft) a ne na razdielenju
u kotare, koji se način žalibože većinom u gorskih priedjelih
upotrebljuje.


Nedostatak koji tim nastaje moći će se izbjeći tako, da se
sekcije preračunaju u kotare, te da se ovi kotari kao posebni odjeli
smatraju.


Buduć daje obrast šuma uobće vrlo manjkav, to
je neposredna posljedica ove okolnosti razmjerno
premalena sječa drva (Hiebsatz).


Ova sječa drva povećava se u kasnijih razdobjih znatno, a
nakon prve obhodnje mora se ova podvostručiti, zadobiju li sastojine
podpuni sklop i pošumi li se sve za šumu prikladno zemljište.


Toga radi mora se po š umij i vanj u u gradiškoj
imovnoj obćini sva briga i skrb posvetiti, te su stoga
svi oni, koji se budi s kojega razloga protive prigledbi
oko šumske kulture neprijatelji obćem dobru, te spomenutom
sječom drva sravnati ćemo prihod od četiri godina, da
spoznamo tako u cielosti i pojedince one momente, koji pravilnom
uredjenju šume neodgovaraju.


Bilo ie dohodka:
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 196 —


glavnoga iiMtka nnzgrednoga


Godine 1873/4 24,576-53 N. hv. 872´00 N. hv.


1874/5 20,370-27 „ , 1649-88 „ „


1875/6 16,995-79 „ „ 1906-09 „ „


1876/7 . . . . . 12,668-52 „ . 1896-23 „ „


Užitak u 4 godine dakle . . 74,611´10 N. hv. 6324-20 N. hv.


Pripadajuća sieća u 4 godine 88,207-80 „ „ 8052*40 „ ,


dakle seje premalo uživalo za 13,596-70 N. hv. 1728´20 N. hv.


ili ukupno premalo ... . 15,324*90 norm. hvati.


Valja iztražiti. zašto je tih 15,324-90 norm. hvati drva, koji
potiču od generalne bilanze prištedjeno, jer nije kod nijednog uredjenoga
šumarskoga posjeda, a imenito kod šumskoga veleposjeda
gdje su toli znatni použitci i hrastovine, dovoljno samo znati, da se
njeke goaine ima sad manje, njeke sad opet više sjeći, već je neobhodno
nuždno upoznati u kojoj vrsti uzgoja i u kojem
razredu suvišak ili manjak dolazi, da se prema tome
užitak poveća ili smanji, te da se šuma pravilnom stanju privede.


Spomenute okolnosti razjasniti će slieđeći izkaz, koji nam ^lO^
jedince pokazuje, da je u hrastovoj vis. šnmi 3,413-90 n. hv. vise´


„ „ bukovoj „ „ 7,633*60 „ „ m.


„ „ jasenovoj „ „ 1,884-40 „ „ „


nizkoj „ „ 11,687-47 „ „ „


« n


proređjivanjem 1,789-44 „ „ „


rt r>


„ „ po šumskih šteta 4,256*10 n. hv. više
uživano, te je odtuda i gore spomenuta prišteda od 15,524*90 normalnih
hvati nastala.


Potanje nam valja razjasniti prištednju od 11,687*47 normalni
hvati, koja se pokazuje kod uzgoja sitne šume.


Prištednja ta proizlazi odtuda, što se je sa čitava četiri gospodarska
odjela i njekim dielom petoga u ukupnoj površini od 8074´8l
jutara tečajem prvih četiri godina faktično kao sa bukovom visokom
šumom gospodarilo, dočim su pri sastavljanju bilance i spomenuti
odiel kao sitna šuma u račun uzeti, premda se od sada tek š njimi
kao sa sitnom šumom gospodariti imade.


U koliko nam se užitak bukove visoke šume na ovoj površini
manjim ukazuje, u toliko pak odgovara veća zaliha drva u sitnoj
šumi, te otud ona prištednja, koja će se postepeno po potriebi
potrošiti.
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 65     <-- 65 -->        PDF

197


Prihod po razvrstbi drva tek je u posljednjih dvajuh godinah
razlučen, te je uživano osim šumskih šteta:


Godine.


Godine.


1875/6 N. hv. 1876/7 N. hv.
hrastovog kalanog drva 1.340*58 „ „ 843-94 „ „
za građju i rezbarstvo . 1.743-88 „ „ 1210-78 „ „
drva za gorivo . . . 12.890-40 , „ 9565-20 „ „
nuzgrednih užitaka . . 1.863-22 . „ 1881-05 „Ukupno 17.838-08 N. hv. 13,500-97 N. hv.


Posto se drva u vlastitoj režiji ne izradjuju a premjerivanje
biva samo kod ovlaštenika, to se svi podatci o razvrstbi drva osnivaju
na onoj procjeni, koju izvađjaju pojedini kotar, šumari kod
primanja i doznačivanja stabala, prije nego li sastave sječni red.
Drva se potroši najviše na ovlaštenike, kojih imade preko 6000,
zatim na obćine, crkve i škole. Prošle godine 1876/7 bijaše sliedeći
proračun za podavanje drva:


drvo


Kalanog 1 ^^ ^^^i^ 1 Ukup


za po-^
^´"^=´ 1 barija trebe | ^^


gorivo
prometara
stornili metara
metara


a) za ovlaštenike uz limito . . . 2500 57.820 600 45887-17


b) poklon obćinaffi, crkvam, školam
, pogoreleem 417-95 2500 14.760 1510 15343-32


c) za prodaju na panju uz podpunu
pristojbu 294.9-07 261453 10937-79 95 13753-33


Ukupno . . . 3367 02 7614-53 83508-79 2205 74983-82


Podavanja slagala su se proračunom, samo je kod točke b)
taj proračun nješto prekoračen, a to s toga, što je u Krajini riee
„badava" osobito udomljena. Kod točke a) pokazao se suvišaL jer
je limitna ciena ove godine tek prvi put uvedena. Ova ciena, jedino
za ovlaštenike valjana, ovako je po zastupstvu ustanovljena:


Gradjevno i gorivo drvo 30Vo o^ ^^^´^ ^^^^^
letve i žirovina . . . 30% „ » ^
paša lOVo n « »
14
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Za hrastovo kalano drvo nije ustanovljena manja ciena, jer
bi se u tom slučaju bilo bojati silnih prošnja i zalitjevanja, sto bi
sve lahko moglo biti i povodom spekulaciji.


Prodaja uz podpunu cienu pod točkom c) odredjenih drva
zbog nepovoljnih okolnostih neizpuni se, nego se samo u veliko
prodalo :


hrastovog kalanog drva 2204.88 metra
hrastovine za rezbariju 1541.89 „
kao goriva drva 3884.44 „


Ukupno . 7631.21 metra
za svotu od 26.944 for. 18 nove. dobilo, to jest poprieko 3 for.
53 nove. od metra.


U obće je prodaja gorivog i gradjevnog drva, te liesa za sada
još samo mjestna, veća trgovina može se očekivati jedino sa kalanim
drvom, a svakogodišnji suvišci gorivoga, gradjevnoga drva i liesa,
jedino bi se mogli izvažati već željenom krajiškom željeznicom.


Vriedno je spomena, da se na njemačke i druge duge. koje se
u Podravini u velikom prave, ovdje u Posavini slabo tko osvrće. Ja
si to tumačim tako. sto se samo jedna trgovačka cesta t. j . Sava
u račun uzeti može. te žalim, da se ovdje manje cieni hrast sa
većim dimenzijami. no manjom kalavosti, nego li ondje, gdje se
duge proizvode.


U ovom pogledu nebi ništa promienila krajiška željeznica u
] svom glavnom pravcu od iztoka praraa zapadu, već bi se tomu
i jedino doskočilo s ogrankom pruge, Vinkovci-Dalj, koja bi nas sa


Dunavom ili bar Dravom spajala, jer bačvarsko drvo pravu vried>
nost imade u sjevernom dielu Monarkije i u Njemačkoj, dočim nas
; Sava i željeznička osnova prema zapadu u doticaj stavlja sa zem-
Ijarai, gdje se mnogo francezkih duga troši, koja okolnost upravo
i unapredjuje produkciju ove vrsti duga.


Da se proizvadjanje bačvarskoga drva uvede, željeti bi bilo i
s toga, što bi domaći radnici pri tom primjerenu zaslugu imali —
no morala bi se ustanoviti i druga ciena za kalano drvo manje


; vrsti. Za jedno vedro treba popriečno po 4 kub. stope kalanog drva
pošto je pak sad ciena 1 kub. stope kalanog drva po 24 novč. to
trgovac s drvi za sada nemože tih duga proizvađjafci.


Upravu šuma vodi gospodarski ured, kome su 3 kotarska šumara,
kao upravitelji gospodarstva podčinjena, u samom pako uredu je nad
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 199 šumar
kao upravitelj, zatim kontrolor i ujedao raeunavodja, jedaa
akcesista i điievnicar.


Činovnici dobivaju u obće, osim male razlike u paušalu, ista
beriva, koja su i za šumarsko osoblje državnih suma ustanovljena.
Do sada se je pokazao premalen broj kotara t. j . šumarijab, nu toj
okolnosti moći će se tek u buduće pomoći, premda je željeti da se
zbog silnih kulturnih radnjah, žto prije ustanovi veći broj kotara.


Šumarski mjernik radio je više od godine dana u šumah, no
kad bi imenovan predstojnikom njekoga šum. ureda u Ugarskoj,
zahvali se na zbilja nezahvalnoj službi. Malo je nade, da će se to
upražnjeno mjesto popuniti. — Osoblje za čuvanje šuma sastoji iz 30
lugara i 2 stalna pomoćnika. Ove godine podvrglo se je to osoblje
izpitu, nu samo jih je 19 zahtjevom odgovorilo. Pošto se pako još
i drugi kandidati izpitu podvrgli, te stranom dobar uspjeh pokazali,
to je slabije pomoćno osoblje s boljimi vanjskim! kandidati zamienjeno,
đoeim je nješto bolji dio za opetovani izpit predbilježen.


U godišnjem dohodku pokazao se do sada neki suvišak, te
zastupstvo odredi, da se taj višak upotriebi u javne svrhe.
U zaključnom godišnjem računu za god. 1876, navedene su
osim ostalih sliedeće točke, koje će u mnogih potankostih razjasniti.


Prihod:


Kamati od glavnice 3742 for. — nvč.


Za prodana drva uz limito i podpunu cienu . 63707 „ 20 „


Za u zakup date čistine 886 „ 14 „


Odšteta za šumske kvarove 5545 „ 57 ,,


Takse kod naknadnoga mierenja 228 „ 77 „


IznajmJjenje lova 113 „ 30 „


ribolova 180 „ — „


Dohodak od šiške 505 „ — «


Najam od sgrada 374 „ 63 „


Od ciglane . . 55 „ — »


R a z h 0 d:
Porez > 8821 for. 84 nvč
Nagrada starešini ^^^ n ~ »
Gospodarski odbor ^31 , 88 »
Zastupstvo 914 „ 76 „
Plaća činovnikom 4949 „ 98 „
Putni paušali 1^83 , 32 „
ŠUMARSKI LIST 3/1877 str. 68     <-- 68 -->        PDF

- 200 —
Stanarina . . . . . 475 for. 4 mL


Za lugare i poslužnike 10554 „ 21 „


Za šumarske suplente 1482 „ 96 „


Paušal za pisarnu 264 „ 45 „


Poštarina, brzojav i novine 416 „ 36 „


Tiskanice 201 „ 53 ,


Sprave za mjerenje i risanje 344 „ 72 „


Iznoz gorivog drva 3382 „ 50 „


Popravak sgrađa 470 „ 71 „


Kulturne radnje za god. 1875/6 9650 „ 96 „


„ 1876/7 7122 „ 91 „
Za obćinu i bkolu 626 ^ 99 ^
Za mostove i ceste 4000 „ — „
Obćini zajam 500 „ — „
Prinos k troškovim poslanstva za željeznicu . 400 „ — „
Pristojbe za prenos posjeda sgrada ... . 49 „ 4 „
Nadnica pri šum. gospodarstvu 387 for. — nvć.
i t. đ., i t. d.


Ovi podatci svjedoče, da je zavod imovne obćine u životnoj
obćinskoj svezi vrlo važna činjenica, na koju će se u buduće sve
više, a osobito u narodno-gospodarstvenom odnošaju računati moći


— jer razdjelbom šuma, kojom je erar ne obziruć se na potrebe
pojedinih stanovnika u stanja valjano gospodariti, to je i onaj,
ovlaštenikom pripadši dio, u narodno-gospodarskom pogledu znatno
se podigao, pošto podmirba potrebe na drvu, paši, žirovini itd., jedino
od ovoga diela te šume odvisi. Tim veću pomnju i brigu imade
vlada upraviti na to, da se ova imovnim obćinam predana imovina
doista i sačuva, te je u toj nakani visoko c. kr. glavno zapovjedničtvo
izdalo 15. lipnja god. 1873. naredbu, u kojoj glavne točke slieđeće
očituju:
1. Da se zajednički posjed i isto tako gospodarstvo svim u
pojedinoj pukovnijskoj obćini stanujućim ovlaštenikom predaje taj
šumski posjed pod nazivom imovne obćine.
2. Da za čuvanje načela autonomije ovo pravno tielo sačinjava
zastupstvo sastavljeno iz pojedinih obćinskih zastupstvah.
3. Da ustrojstvo samouprave u gospodarskom odnošaju kroz
posjednike, pospješava u to ime postavljeni gospodarski odbor, kao
višja upravna oblast.