DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 70     <-- 70 -->        PDF

- 126


svojoj RliižM (ios[;i ziihavljeni) sam pobriiiuo za itjoRincki prevod i gospodinu
Euekiju najvoćoio p ri p r avn o ž ć a udovoljio, što je on
pako TKv.obzirci? propustio.


— Provedba šumske segregacije u Krajini. Dioba šuma dovršit
će se jorf tečujpni ovog ljeta u bivšoj ogulinskoj pukovniji i šutne
predati u upravu rgiilinske imovna obćiuo. S razloga, što je od prieke
nužde u zastupstvo imornili obćiua u obće izabrati po^teuc, neporočne
i sauio za sveobći "nnpredak zauzete a pri tom i poniešto inteligentne ljude,
neinožemo ogulfuskim političkim obćinam dosta preporučiti, da pri izboru
svojih zastupnika 7a imovnu obćiuu, koja se do skoro postaviti ima, dobro
oci otvore, i .sve obzire s rodbinskih, prijateljskih i ostalih medjusobuih
uduf´šajfi ua stran bace, te iniajuć jedino dobar uspjeh sveobćeg
vlastničtva i blagostanje svih ol´ćina pred očima, neporočua, nesebična i
posteun lica VL svoje sredine u -zastupstvo pozovu. Dooim je nadalje upravljajući
otJbor imovne občino, koji se h sredine zastupstva bira, duša
cieU-^ imovne obćine; to valja i pri izboru odbora na dotična lica, kojim
će so uprava u ruke povjeriti, pomnjivo pazku imati.,
U bivšoj ot(.čkoj i ličkoj pukovniji rado svom marljivostju već s po~
četka mjeseca travn;a t. g dotiCua mjestna povjerenstva za diobu šuma.


U 1. svezčiću našeg (irgaua obećanu poduljn razpravu ob imovnih
obćiuah nismo bada radi pomanjkanja prostora donieti mogli, zato ćemo
nastojati istu sigurno u dojdući svežčić uvrstiti.


Imenik


p. n. gospode pravih i podupirajućih članova hrvat.-slavon. šumarskog
družtva
to i one gospode, koja su se na družtveni časopis predbrojili, sa
oznakom dosada za. godinu 1877. uplaćenih svota.´"´


PraTi elanoTL
Anderka Julio, o= kr. šunuirnik o for. — Antol Milan, šumar 1
for. — Antolić Tomo, kr. kontr. lugar 5 for. — Agić Xosta, vježbenik
1 for. — Allamao de NapoJeon, šumar — for. — Bezwoda Josip, šumar
1 for. — BOllein Dragutin , ravnatelj — for. — Bolkart Zdravko,
šumar 1 tor. — BOllein Koloman , šumar — for. — Bissel Julio, šum.
mjernik 4 for. — Barić Gjuro, šumar 1 for. — Bogoević Tomo, šumar
7 f(rr. — Bunjik Koloman, šumar 2 for. — Brnčić Ivan, šumar 1 fr. —
Biskup Ferdo, šumar — for. — Buyer Grjuro, nadšumar — for. — Bartolović
Tomo, c. k. nadlugar 2 for. — Batorac Josef, c. kr. nadlugar
2 for. — Božić Kafael, c. kr. nadlugar 2 for. — Brajković Stevo, c
kr. nadlugar 2 for. — Blažinić Franjo, lugar 5 for. — Barišić Pajo,
šumar 3 for. — Bauovčanin AksencJjo, lugar 3 for. — Benaković Vinko,
lugar 5 for. — Babić Ivan, lugar 5 for. — Coiija Antun, šumar 1 for.


— Ćordaaić Franjo, kralj. šum. izvjestitelj zeraalj. vlade 1 for. — Cer´^
Kojekakove promjene glede preniješhija, ea?fi Itrl. moljuu) du nam se u
svoJB vrk´mo priobf^e.
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 127 —


mau Vatroslav, šumar 7 for. — (´eboc.v DuA-du, šumarski vježbenik -for.
— Ćanić Aiitnn, c. kr. nadlugar !> for. — Cernok Mirko, posjoduik
— for. — Cehel Dragutin, iiadBumar 5 for. — Gbrvat J., šumar 5 for.
— Bemetrović {ijuro, šumar 1 fur. — Thiudjerović Ivo. ^onuir — for. —
Dojković Viliui, šumarski vježbenik — for. — Dursfc Eduard, c. kr. iiadz.
procieu. 1 for. — Dauludovskj Adolf, šumannk — for, — Daušek Dominik,
nadlovac — for. — Danck cfosip, šumar — for. — Derković
Joso, podšumar — for. — Dobiaš Eugen, c. kr. šumar 3 for. — Dolo-
žal Franjo, šumar 5 for. — Ettinger Josip, kralj, šum. nadzornik kod
katast. 7 for. — Ficbtner Lavoslav , šumar 1 for. — f ugaj Jakov, kr=
koutr. lugar 5 for. — Franjo Mijo, kr, koutr. lug. 5 for. — Forat
Grjuro kralj. šum. proojon. povjerenik 1 for. — FisclibacU [;,obert, šumarski
vježbenik 3 for. — FIVAJ Ivan, šumar 7 for. — Purlan Jakov,
nadšumar 1 for. — Flustj Ivan, prisiav — for. — Forkapić Simo, c.


k. nadlugar 2 for. — Fumis Paulo , c. l:r. šum. povjerenik 3 for. —
Filipović ŽivkOj nadlugar 3 for. — Filrster Petar, vlast, .^umaruik 5 for.
— Faber Ferdo, šumar 5 for. — G-rund Hugo, c. kr. šuinarnik 7 fr. —
Grospić Ferdo, c. kr. šuniar 3 for. — rTllickselllg Ivan, šumar 1 for. —
Grginčan Ivan, kr. lugar 5 for. — Berzel Eduard, nadšumar — for. —
Herzel idolf, šumar 4 for. — Hajek Eogoslav, nadšumar 7 fr. — Heil Ivan,
kr. šumar 7 for. — Hotiovj Gustav kr. šumar 7 fr. — Hlava Dragutin, profesor
1 fr. — Heldricli rlosip^ nadšumar — fr. — Hiebel Fr , šum. asistent — fr.
— Hoj^er Josip, pristav — for. — Hašić N., pristav — f(n\ — Hausmann
Vjekoslav, c. kr. šumar 3 for, — Hon^alli Goiza, c. kr. vježbojiik 3 fr.
— lieiiu Gustav, šumar 3 for. — Hoop van der Ferdinau´! barou , c.
kr. šum. procj. puvjere)iik 1 for. — Horvnt Vojtjeb, šuiu. blagajnik 5
for. — Hrobac Josip, umiruv. šumar ´/> for. — Jalć LuYosla\ — for. —
Jerbić Ivan, o, kr. šumar 3 for. — Jotic Nikola, c. kr. nadlug-ir 2 for.
— Jareš N., šumar 4 for. 38 nove. — Jalits Ignao, nadsamar 4 fr. —
Jasika jSTikola, mjernik 3 for. — Jakobovac Simo, lugar 5 for. — Knpecky
Hinko, šumar — for. — Kuoić Ivau, šumar — i´or. — Košcec
Nikoki, šumar G for. — Kollner Ivan, šamar — for. — En^blocli Pavao,
šumar 1 for. — Korošcc Autun, suuuir 1 for. — Dr. Koroskenji
Vjekoslav, kralj, ravnatelj šum. i gospod. zavoda 1 f^ir. —E^-^eljak Vladimir,
professor 1 fur. — Kadleček Ivau, nadsamar — for. — Kreutz
Josip, uadšiimar — for. — Karaiiat Eugeu, mjorui): — for. — Kohmgjia
Vasii, c. kr. nadlugar 2 for. — Kraus Gustav, kr. šumar 7 for. —
Kovačiua Adam , lugar 5 for. — Kur/, Ivan, šumar 1 for. —- Kordić
Marko, lugar 3 for. — Kovaoević Ko^til, nadlugar 4 for. — Katulić
Tomo, kralj, lugar 5 for. — Kolar Boltek, kralj, lugar 5 for. — Kuštau Milialj,
kralj, lugar 5 Tor. — Kovačovlć Frauio, kr,ilj. lugar 5 for. —
Kladarić Martin, lugar 5 i´t>r. — Kal´ki DraguUu. šumar, pristav 3 for.
— Lippert Ivan. šumar 7 for. — Laksar Dragutin, .-umar 3 for. —
Laug Ricbard, šumar 1 for. — ]jo-.crt Adolf, c kr. /umar 5 for. ~~
Ljevačić Andrija, nadlugar 4 foi". Lonoarevie Fajo, nadlugar 4 for. -
Leutgob Ostrivoj. lugar 5 for. — ?dakovicka \^alroslav, šumar 1 for —
Maliin Antun, šumar — for. — Mauka Dragutin, kralj, raounovodja 7


ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 128 —


for. — Malliii Virgil, nadšumar 1 for. — Marković Ivan, kralj, kontrol
lugar 5 for. — Marković Martin, kr. kontr. lugar 1 for, ~ Mazan Anton,
šumar 1 for. — Mircic Ivan, c. kr. nađlugar 2 for. — Malbohau
Eduard, c. kr. nadšumar 3 for. ~ Momčitovic Ivan, c. kr. iiadlugar 2
for. — Miiolinoja Petar, c. kr. nađlugar 2 for, — Magdić Šaban, c. kr.
nađlugar 2 for. ~ Mikešić Mijo, c. kr, šumar 5 for. — Mrazović Franjo,
lugar 5 for, — Mavreoović Vojin, pisar 3 for. — Markać Martin,
kralj, kontrolni nađlugar 4 for. — Maras Nikola, kralj, lugar 5 for. —
Mcitiević A., lugar 5 for, — Mazalović Josip, lugar 5 for. — Novak
Ljudevit, šum. prist. — for. — Nemčić Slavoljub, nadšumar 7 for. — Nimscli


A.v šumar — for. — Nikman Emil, c. kr. šumar 3 for. — Nikić Dragutin,
lugar 3 for. — Obradović Milan, šumar 1 fon — Ostoić Bozo,
nađlugar 3 for. — Pausa Gustav, nadšumar 5 for. — Picliler Gjuro, c.
kr. nadšumar 5 fur. — Pilz Tjekoslav, nadšumar 5 for. — Pokornj Josip,
nadšumar 6 for, ~ Pavić Dragutin, žup. nadšumar 3 for. — Petaujek
Franjo, šumar 1 for. — Pintarić Pajo, posjednik — fr. — Pribauić Franjo,
c. kr. šum. blagajnik 3 fr. — Pfeiffer Franjo, c. kr. sam. vježbenik 3 fr. —
Favelić Franjo, c. kr. nađlugar 2 for. — Pernar Ivo-, lugar 5 for. —
Paraga Miško, lugar 5 for. — Prelić G-joko lugar 3 for. — Prokić Makso,
šumar H fr. — Pohl Siavoljub, kr. šumar 1 fr. — Kossipal Franjo, šumarnik
1 for. — Eacki Tatroslav, nadšumar — for. — Eiemer Vladislav,
šumar 2 for. — Eadošević Mio, šumar 2 for. — Eingi Ivan, šumar, upravlj.
2 for. — Kosa Konrad, šumar — for. — Eiedler Gustav, c. kr. šumar 3
for. — Rotuić Nikola, c. kr, nađlugar 2 for. — Eibarić Josip. lugar
5 for. — Eotkvić Franjo, lugar 5 for. — Eenner Anton, šumar 4 for. ~
Eabadjia Marfciu, kralj, lugar 5 for. — Eadotić Petar, lugar 5 for. —
Eugašević Ferdo, lugar 5 for. — Eaketić Joso, nađlugar 5 for. — Šrankovlć
Anton, c. kr. šum. ravnatelj 4 for. — Sandtner Adalbert, nadšumar
1 fr. — Sieber Ferdinand, šumar — fr. — Sudarevac Hugo, šumar — fr.


— Starj Wencel, šumar 4 for. — Stein Ljudevit, ravnatelj dobara 1
for, — Stražak Hinko, c. kr. šumar 3 for. — Sclimidt Dragutin c. kr.
šumar 3 for. — Srnka Dragutin, posjednik 1 for. — Sklobar Simo, šumar
7 for. —Smidiuger Josip, nadšumar — for. — Seneković Mio, aktuar
— for. — Spanić Martin, raćunovodja 4 for. — Šlaraec Franjo, šumar
1 for. -- Soretić Anton, kr. šumarnik 5 for. — Šapper Julije, šumarnik
-— for. -— Sckulj Anton, šumar — for. — Staubcr Josip, šumar 1
for. — Šnaidarek Josip, šumar 1 for. — Sclieringer Antun, pristav —
for. ~ Schv/arzeiifeld Eobert vitez, c. kr. šumarski vježbenik 3 for. —
Sučević Andrija, protustavnik 3 for. — Strepačkj Matija, nađlugar 4
for. — Škrljac Simo, nađlugar 4 for. — Stivić Marijan, nađlugar 4 for.
--- Stević Gjuro, nađlugar 4 for. — Stanković Petar, kralj, lugar 5 for. —
Sacher Josip, šumar 5 for. — Škornjak Franjo, šum. vježbenik 5 for. —
Stehus Josip , šum, protustavnik 3 for. — Tansig Gustiil´- - posjednik —
for. — Tropper Ivan, šumar 7 for. — Tomić Antun, c. kr. šumarnik
3 for. — Turković Josip, šum. kancelist 2 for — Tauber Josip c. kr.
šumar 4 fr. — Tucaković Marko, lugar 5 fr. — Unger Skender, šumar —fr.
— Urban Josip, c, kr. šumar 5 for. ~ Vurdolja Milan^ šumar 1 for. — Vr


ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 130 —


50 noYČ. — Damjauović Ljubomir, lugar 1 for. 50 novč. — Delić Dimitrija
1 for. 50 noTč. — Delić Tnjo, lugar 3 for. — Dragićević Bane
5 foi-, __ Diklić Arsenije, lugar 3 for. — Dubravčić Eraujo, lugar ,3
for, — Dujmović Franjo, lugar 3 for. ~ Eucek Martin, lugar, 1 for.
50 novć. — Francetić Marko, lugar 3 for. — Gjureković Luka, nadlugar. 1
for. 50 novč. — Gazi Ivo lugar 1 for. 50 novč. — Grba Simo, lugar 1 for.
60 nova — Gašparić Jaudro, lugar 3 for. — Gvozdanić Manojlo, lugar
1 for. 50 noTč. — Glavaš Ivan, lugar 3 for. — Grozđanić Stanko,
lugar 3 for. — Galović Ignac, lugar 1 for. 50 novč. — Hanžeković
iSTiko, lugar 1 for. 60 novč. — Hunjek Martin, lugar 1 for. 50 novč.


— Horvatić Ivan, lugar 3 for. — Hinić Vujo, lugar 3 for. — Herkalović
Bane, lugar 3 for. — Hajdukorić Bemetrija, c. kr. lugar i for. ´50 nv.
— Jakopovic Stiepan, nadlugar 1 for. 50 novč. — Jović Joso, lugar
1 for. 50 novč. — Jurić Mirko, lugar 3 for. — Janković Ivo, lugar 3
for. — Jerbić Ambroz, iugar 3 for. — Jurčić Martin, lugar 3 for. ~
Kos Martin, lugar 1 for. 50 novo. — Kranjec Mijo, lugar 1 for. ^ 0 nv.
—- ET:iGek Josip, lugar 1 for. 50 novč. — Koiareo, Petar, lugar 1 for.
50 novč. — Kovačevic Akse, lugar 1 for. 50 novč. — Krainčević Jovo,
lugar 3 for. — Kovacević Ivan, lugar 3 for. -— Katalinie Ivan, lugar
3 for. — Kmjak Mate, lugar 1 for. 50 novč. —^ Laus Beuedikt, lugar
1 for. 50 novč. — Ljubiuković Gjorgje, lugar 1 for. 50 novč. — Lončarević
Vinko, lugar 1 for. 50 novč. — M´alekovic Lovre^ nadlugar 1
for. 50 novč. — Maleković Jakov, lugar 1 for. 50 novč. —- Marinčić
Stjepan, lugar 1 for. 50 novč. — Maleković Ivan, lugar 1 for. 50 nv.
— Mijušković Avkadije, lugar 1 for. 50 novč, — Marković Kovak, lugar
1 for. 50 novč. — Marosević Nikola? lugar 1 for. 50 novč. — Miškulin
Adam, lugar 3 for. — Matiević Stevo, lugar 1 for. 50 novč. — Medarac
Matija 1 for. 50 novč. — Nicić Paškal, lugar 1 for. 50 novč. —
Nećak Ilija, nadlugar 3 for. — Narančić Petar, nadlugar 3 for. — Narančić
Stevo, nadlugar 3 for. — Nećak Aleksa, lugar 3 for. — Nikšić
Toffio,. lugar 3 for. — Orešković Ivan,, lugar 3 for. — Orešković Tomo,
lugar 3 for. — Predragović Martin, lugar 1 fr. 50 novč. — Popara
Košta, lugar 1 for, 50 novč. — Palić Ivo, lugar 3 for. — Plavšič Stefan,
lugar 1 for. 50 novč. — Prokopljević Miian, lugar 1 fr. 50 — Puhalo
Tuksa, lugar B for. — Eadinović Mate, lugarski zamjenik 1 for. 50 nv,
— Bemenarić Josip, lugar 1 for. 50 novč. — Rašeta Niko, lugar 1 fr.
50 novč. — Banitović Stefan, lugar 1 for. 50 novč. — Radovanović
Stefan, lugar 1 for. 50 novč, — Eukavina Bane, lugar 3 for. — Rončević
Bujo, lugar 3 for, -— Špoljarić Jandre, kralj, lugar 3 for. — Smrček
Andro, lugar 1 for. 50 novč. — Sović Gjuro, lugar 1 for. 50 nv.
— Sivec Mirko, lugar 3 for. — Somborac Todor, lugar 1 for. 50 novč.
— Suvakovič Stefan 1 fr. 50 novč. — Schafer Josip^ lugar 3 for, —
Srkotić Pilip, lugar 3 for. — Slavković Ivau, lugar 3 for. — Smolić
Mato, lugar 1 for. 50 novč. — Trninic Bartol, nadlugar 3 for. — Takac
I^val, lugar 1 for. 50 novč, — Terović Tomo, lugar 3 for. — Tomašić
Stefan, iugar 1 for. 50 novč. — Uzelac Vujo, lugar 3 for. —
Vedrić Mato, nadlugar 1 for. 50 novč. — Vinković Bolto, lugar 1 for.


ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 73     <-- 73 -->        PDF

—- 129 —


banić Mijo/ c. kr, šumar nadzornik 7 fr. — Tenier Vilim, ^^adšumar — fr,


— Viethe Edmtmd, kr. šumaraik 7 for. ~^ Tasiljevie Vladimir, c. kr. šumar
3. for. — Tichodil Tlastimil, tajaik gospod. družtva 7 for. — Všetečka
Adalbert, šamar — for. ~ Vuković Dane, c. kr. nadlugar 2 for. ^—
Viajsavljevic Petar, c. kr. nadlugar 2 for. — W-urtli Eduard^ kralj, šumar
7 for. — Vincekovic Grrga, proiustavnik 3 for. ~~ Tincetić Blaž^
lug. vježb. 5 for. — Weicking6r Leopold, šumar 5 for., ~- Zinkmuudovski
Perdo, nadšumar 4 for. — Zobundija K, šumar 3 for. — Zeliuka
Antun, c, kr. šumarnik 5 for. — Zubovic Stjepan, kralj, lugar 5 for= —
Zubović Ante, lugar 5 for. ,
Ukupno 226 pravih claaova.


Podiipiraju<5i elanori.


AndrašeTić Krunoslav, učitelj — for. ™- Baćić Antun, drrotržac


— for. — Blažić L., drvotržac — for/— Bubanović Julijo, kralj, veliki
župan 6 for. — Ciotti Josip, poreznik — for, — Bražić Josip,
nadp. odbornik 5 for, — Eltz, grof, veleposjednik 25 for. — Filipović
Ferdo, župnik — for. — Pelc Simeon, drvotržac — for. — Hirsch L,,
trgovac 10 for, — Jung Adolfo, drvotržac — for. — Janković Julio
grof, vlastelin 12 for. — Jagodić Mijo — for. — Kajganović E"., gradonačelnik
5 for. — Kuković pL S.,- vlastelin 10 for. — Eratofil Mato,
drvotržac — for, — Kovačić Eduard, trgovac — for. — Mihaljevid. Jo^
sip, nadbiskup — for. -^ Slance Jače — for. — Mauthner E., vlastelin
— for. — Mirko vic. Košta 1 for. — Kugent Artbur grof, c. kr. pukovnik
i komernik — for. — Obćina imovna petrovaradinska 20 for. ^—
Občina imovna gjurgjevačka 20 for. — Pakrac vlastelinstvo — for. —
Plavšić K., drvotržac 5 for. — Eaić Joco, drvotržac 5 for. — Schonbucber
Alex,j ravnat, rud. tvor. — for., — Strossmajer Juraj Josip, biskup
— for. — Stlllfried Eudoif, barun 5 for. — Švrljuga Stipe, trgovac 1
for„ ~ Tomrlin Engelbert, mjernik — for. — Toraac Joško, trgovac
1 for. —
Ukupno 34 podupirajuča člana.


/ ´ ^ PredbroJBicl.


Boban Samoilo, lugar 1 for. 50 novč. — Bedaković SimOj lugar
3 for, — Brodska imovna občina šumarija Trnjane 4 for, — Brodska
imovna obćina šumarija Cerna 4 for. — Brodska imovna obćina šumarija
Vrbanje 4 for. — Bašianec Gjnro, lugar 1 for. 50 nove. — Blažekovič
Josip, lugar 1 for. 50 novč. — Blažeković Stiepan, lugar, ,1 for.
50 novč. — ^arković Jandre, lugar 3 for. — Ćolig Petar, lugar 1 for.
50 nove. —´Crevar Kuzman, lugar 3 for. — C. kr. namjestničko vjeće
Zadar 5 for. — Ćorak Mate, lugar 3 for. — Copp Franjo, lugar 3 for.Dorčec Gjuro, lugar 1 for. 50 novč. — Dećina Josip, lugar 1 for.
10