DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 124 "
Tako je to živince razbojnika već dan prije slučajno na bnkvu pritisnulo,
te ga izprvice iz straha, a kašnje usljed porodivšega se boja,
više pustilo nije, i time zasvjedočilo, da je i vol kadkada kadar pobjediti
vuka.


U Kovoj G-radiški, mjeseca veljače 1877. ,


f.
Zikmnndovskj,
nadšnmar.
Književnosl Eadšumar djakovačkog vlastelinstva gosp. Vatroslav
E a č k i napisao je na lirvatskom jeziku dva dielca u maloj osmini, jedno
,jO sječi i naravnom pomiadjivanju štima" a drugo^OjJumarsko
j lućbi" . Obadva ova dielca sastavio je pisac osobitom mar-
Ijivoscu točno i svakomu razumljivo, te se preporučuju šumarom i prijateljem
šumarske struke za nabavljeaje, jer će u njib dosta poučna "i teoretična
i praktična naći, Ciena je svakomu dielcu 50 nov., a- tko jih želi
imati, neka se izvoli obratiti na gospodina pisca u Djakovo.


ITadalje javljamo p. n. šumarskom obćinstvu, da smo od koruškog
šumarskog družtva iz Cjelovca na slovenskom jeziku dvadeset primjeraka,
„kazala za določenje telesuine okroglega, obtesanega i
rez a ne ga lesa, potem oglarskili kop v metrični meri"
dobili na razpačanje. Te toli potrebne skrižaljke u šumarskoj praksi daju
nam u diepom razgovietnom tisku kockovni sadržaj šumarskih proizvoda
u metarskoj mjeri, te nemožemo propustiti^ da jih svakomu nepreporučimo.
Mogu se dobiti kod upravijajućeg odbora a ciena je 80 nov. a. v. po
komadu.


Konačno se opaža, da je upravljajući odbOr po članu i delegatu gosp.
kralj, šumaru Germanu u Kntjevu zamoljen, naš družtveni list uz zamienu
uredničtvu češkog šumarskog lista „Haj " t^Iv. Doležal u Kranovi kod Pardubicah
u Oeskoj) priposlati, što je odmah i učinjeno. Ujedno nam je gospdelegat
German priobcio, da uredničtvo pomenutog strukovnog lista namierava
„Deset zapoviedi šumarstva" u ukrašenom aračnom formatu s
njemačkim i češkim tekstom komad po 1 for. 50. nov. izdati, a bilo bi
pripravno, ako se 100 naših članova na „Deset zapoviedi´´ predbroji, iste
takodjer i s hrvatskim tekstom izdati i uz obaljenu cienu po 1 for. (u
kojem mu drago tekstu) po komadu prepustiti.


Ona p, n. gospoda članovi, želeći se predbrojiti na „Deset zapoviedi
šumarstva", neka se izvole obratiti na gospodina družtvenog
delegata kralj, šumara Cermaua u Kutjevo.


— Ukinuće slobodna lova u hrvat.-slavon. Krajini. Glasom
cesarske naredbe od 31. svibnja 1874., kojom je hrvat.-slavon.dalm.
zakonski članak XYlll. od godine 1870. o lovu i za hrvat.-slavon.
Krajinu valjanim postao, ukinut je u tom predielu naše domovine dosada
bivši slobodan lov.
Po 2. i 3. §, tog zakonskog članka stiče se pravo lova samo dozvolom,
a ovlašteni su ga izvršivati posjednici vlastitog skopčanoga spoja
zemljišta od najmanje 200 katastralnih jutara ili obćine na prostoru, koji
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 126 ^
nije pridržan prije rečenim posjednikom. Premda je taj zakon s nova uveden;
može so ipak kazati, da se je do sada lov prilično povoljno iznajmio.


U 6 krajiških okružjib. izlnćena sn mjestnim obćinam nknpno 439
lovišta s površinom od 2,004.678 jntara a od tih sn svega 404 lovišta
s 1,894.399 jutara uz godišnji iznos od 2307 stot. 79"5 novčića iznajmljena.


TJ 7 gradskih ohćinah izlnčeno je 8 lovišta s 39.704 jutra, od tih
7 s 35.250 jutara je nz godišnji najam od 323 stot. zakupljeno.


jSTadaljo posjeduju 7 imovnih ohćink 208 lovišfea s 302.950 jutara,
a tih je 83 s 167.530 jutara uz godišnji zakup od 521 stot, 79
nove. iznajmljeno.


Sume, stojeće pod državnom upravom, podieljene su na 252 lovišta
i obsižu 717.263 jutra. TJ svemu je 180 lovišta s 471.138 jutara
zakupljeno uz godišnju, najamninu od 729 stoi i 95 nov. Godišnja zakupnina
iznaša popriečno po lovištu 4 stot. 5 nov. a na 1 jutro odpada
0i 5 novč. najamnine.


— Promjene u šumarskom osoblju. Gospodin obćinski šumar
llilan Turdelja naimenovan je kralj, šumskim procjeni), povjerenikom kod
zemlj. katastra za sisački kotar. Za šumare su naimenovani sliedeća gospoda
: Rennor Ante kod IL hanske imovne obćihe, Bezvoda Josip kod Sisačke
ohcine, Antel Milan kod gradskog poglavarstva u Zagrehu. Gospodin c. k. umirovljeni
šumar Tauber Josip postavljen je opet u službu i dodieljen glavnom
zapovjedničtvu u Zagrebu kao kraj. zem. upravnoj oblasti odielu za šumarstvo.
Umro je: šumar Dragutin Moravetz kod kralj. šum. ureda u Belovaru.
— Pismo nadšumara Rackija, uvršteno u Primorcu broj 39
od I. "travnja t. g. Za pobliže razjasnenje tog Usta smatra si ovaj odbor
za dužnost p. n. gospodi članovom i čitateljem našeg organa sliedeće u
kratko priobćiti: -
Pošto je šumarsko družtvo u svojoj zadnjoj glavnoj skupštini većinom
glasova zaključilo, šumarsk i lis t na hrvatski i njemački izdavati,
što je i gospodinu Eačkiju dobro poznato, nije umjestno bilo nakon
6 mjesecih proti izdavanju lista u njemačkom jeziku u javnom glasilu
post fešta niekim načinom prosvjedovati. Gospodin Rački mogao je to
svrsi shodnije prigodom dojduce glavne skupštine motiviranim predlogom
podnesti, a ne sada. Ako mu je pako tomu povod dao upravljajući odbor,
zamoliv ga naj uljudnije za prevod njegove za šumarski list pri poslane
razprave na njemački jezik, to se moramo tomu upravo čuditi.
Gospodi članovom će biti poznato, da naše mladjano družtvo materijalno
dobro ne stoji, te s toga obavlja odbor sa sjedinjenimi silami sve poslove
redakcije i administracije našeg lista bezplatn o a to je i bio
glavni uzrok što je odbor ponukalo pomenutog gospodina zamoliti, da njegovu
razpravu na njemački prevede, im.ajuć nuz ostalo i materijalni pravac
družtva pred očima, a odbor nije si niti pomisliti mogao,, da će se
toga radi gosp. Rački uvriedjen naći. Ako je u ostalom gosp. Rackiju
nemoguće bilo razpravu na njemački prevesti te da nam ju je neprevedenu
priposlao, bio bi se odbor´ uzprkos nagomilanih vlastitih poslova
(u odboru su većim dielom državni šumarski činovnici, koji su u