DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 65     <-- 65 -->        PDF

~ 121 ~


Ako se međjutim u očigled toga uvaži, da glede đružtvah
postoji u krieposti za Hrvatsku i Slavonija ini (car&ki patent od


26. studena 1852., z. vi. lista godine 1853. razdjel I. br. -1. sti\
25) a za kraljevina Dalmaciju opet ini zakon (Uesetz tiber đas
Vereinsrecht vom 15. November 1867.. Eeiolis-Gesetz-Blalt Sttick
LYIIL Seite 377) ; ako se nadalje uzme u obzir, da glasom sada
navedenih zakonah nadzor nad đružtvi, dakle i nad šumarskimL u
Hrvatskoj i Slavoniji vrši ova kr. zemaljska vlada, a u kraljevini
Dalmaciji c. kr. namjestničtvo; napokon, da Hrvatska i Slavonija
za se, a opet Dalmacija za se sačinjava posebno upravno, jedno od
drugoga neovisno područje: biva očito, da bi se obzirom na iztakuute
sada okolnosti jedva mogla postići onda za razvoj đružtvah.
toli potrebita jedinstvenost i suvislost kako u upravi i nadzoru,
tako i u samu djelovanju družtva, ako bi se pridržaie ustanove pravilah
glede Dalmacije
S razloga toga nalazi odrediti kr. zemaljska vlada, da iz naslova
družtvenoga ima izostati riee „dalmatinsko" u §. 1., i zatim
rieč ,.Dalmaeije" u §. 3. lit, a i napokon u §. 24 lit. c rieč „dalmatinskoe:
a , — a pripušta se družtvu na volju, da se zove budi
„hrvatsko-slavonskim šumarskim družtvom", budi prema genetičkomu
imenu naroda jednostavno „hrvatskim šumarskim družtvom".
Pri tom ipak nesm.eta, da se družtvo, zvalo se ono hrvatsko-slavonskim,
ili naprosto hrvatskim, služi na svom pečatu zemaljskim
grbom, u kom se nalazi takođjer i grb kraljevine Dalmacije.


U ostalom ima primietiti ova kr. zemaljska vlada, da od tud,
jer se rieč „dalmatinsko" izpušta iz družtvenoga naslova, nimalo
nesliedi, da bi hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo bilo nepristupno
šumarom i prijateljem šumarstva iz Dalmacije, dočim niti postojeći
propisi, kako za Hrvatsku i Slavoniju, tako i za Dalmaciju nigdje
nebrane, da nebi u nazočnom slučaju šumari i prijatelji šumarstva
iz Dalmacije mogU biti članovi i delegati hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva. Primjera radi npozoruje se upravljajući odbor,
da znanstveno-literarna družtva u Hrvatskoj imadu svojih članovah
i delegatah i po Dalmaciji, akoprem ta družtva nevode takođjer u
naslovu ime „dalmatinsko"-. Sličnim načinom moči će si hrvatskoslavonsko
šumarsko družtvo imenovati delegatah u Dalmaciji i pobrinuti
se za to, da što više članovah u Dalmaciji k sebi prikupi.
Osim naslova družtvenoga imaju se u pravilih preduzeti još slie


deći izpravei: p


9