DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 64     <-- 64 -->        PDF

-- 120 —


Konačno se priol>etije odboru uz svojevremeni povratak zahtievana
mnenja o nacrtu osnove novog šumskog zakona i to kr.
financ. zeMiialj. ravnateljstvu, c. kr. vojnog glavnog zapovjedništva,
gradovah Zagreba i Križuvcu, zatim znpanijah požežke, riečke, virovitičke,
varažđinskej sriemske i križevaeke, od koje potonje priježi
i nacrt osnove zakona.


U Zagreba, dne 23. siečnja 1877.


Za bana
kr. odjelni predstojnik:


Ž i Y k 0 Y i <^.


Br. 3427.


Naredba
kralj, hrvat.-slavon.-dalmat. ziemalj. vlade, ođiel za nnutarnje
j^oslove ^\


U p r a V L j a j u ć e m u o d b o r u li r v a t s k o-s 1 a v o n s k o g a
žuniarskoga đružtva
Ovdj e.


Na tamošnje izviešće od 3. -studena 187G., kojim su ovamo
predložena pravila hrvatsko - slavonsko - dalmatinskoga šumarskoga
družtva ujedno s izvadkom iz zapisnika prve glavne skupštine družtva,
držane dne J4. listopada 187(). u Zagjx-La, odpisuje se upravljajuc´emn
odboru. da od strane ove kr. zemaljske vlade neima
hitnijih prigovorah odobrenju predloženih pj´aviJah do jedinoga navslova,
kojim so je družtvo zakljueiJo zvati.


U smislu ustanovah, sadržanih u pravilih toga družtva, imalo
bi se isto /.vati hrvatsko-slavousko-daimatinskim šumarskim družtvom,
kojega se područje razprostire jednakim načinom na kraljevine
Hrvaisku, Slavoniju i Dalmaciju. U smislu ustanovah tih
pruvilah injali bi nadalje, kako zaključci glavnih skupstinah, tako i
oni u[travljajuće;za družtvenoga odbora, jedmiko obvezatnu moć,
koli za članove i delegat*^ iz Hrvatske i Slavonije, toli za one iz
kraljevine Dalmacije.


=´ U smisUi ovo naredbe jesu društvena pravilii jzpravljeiia i po uprayljaju6em
oJboni viđ. zem, vladi nu potvrdjenje voč podaosotia.
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 65     <-- 65 -->        PDF

~ 121 ~


Ako se međjutim u očigled toga uvaži, da glede đružtvah
postoji u krieposti za Hrvatsku i Slavonija ini (car&ki patent od


26. studena 1852., z. vi. lista godine 1853. razdjel I. br. -1. sti\
25) a za kraljevina Dalmaciju opet ini zakon (Uesetz tiber đas
Vereinsrecht vom 15. November 1867.. Eeiolis-Gesetz-Blalt Sttick
LYIIL Seite 377) ; ako se nadalje uzme u obzir, da glasom sada
navedenih zakonah nadzor nad đružtvi, dakle i nad šumarskimL u
Hrvatskoj i Slavoniji vrši ova kr. zemaljska vlada, a u kraljevini
Dalmaciji c. kr. namjestničtvo; napokon, da Hrvatska i Slavonija
za se, a opet Dalmacija za se sačinjava posebno upravno, jedno od
drugoga neovisno područje: biva očito, da bi se obzirom na iztakuute
sada okolnosti jedva mogla postići onda za razvoj đružtvah.
toli potrebita jedinstvenost i suvislost kako u upravi i nadzoru,
tako i u samu djelovanju družtva, ako bi se pridržaie ustanove pravilah
glede Dalmacije
S razloga toga nalazi odrediti kr. zemaljska vlada, da iz naslova
družtvenoga ima izostati riee „dalmatinsko" u §. 1., i zatim
rieč ,.Dalmaeije" u §. 3. lit, a i napokon u §. 24 lit. c rieč „dalmatinskoe:
a , — a pripušta se družtvu na volju, da se zove budi
„hrvatsko-slavonskim šumarskim družtvom", budi prema genetičkomu
imenu naroda jednostavno „hrvatskim šumarskim družtvom".
Pri tom ipak nesm.eta, da se družtvo, zvalo se ono hrvatsko-slavonskim,
ili naprosto hrvatskim, služi na svom pečatu zemaljskim
grbom, u kom se nalazi takođjer i grb kraljevine Dalmacije.


U ostalom ima primietiti ova kr. zemaljska vlada, da od tud,
jer se rieč „dalmatinsko" izpušta iz družtvenoga naslova, nimalo
nesliedi, da bi hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo bilo nepristupno
šumarom i prijateljem šumarstva iz Dalmacije, dočim niti postojeći
propisi, kako za Hrvatsku i Slavoniju, tako i za Dalmaciju nigdje
nebrane, da nebi u nazočnom slučaju šumari i prijatelji šumarstva
iz Dalmacije mogU biti članovi i delegati hrvatsko-slavonskoga
šumarskoga družtva. Primjera radi npozoruje se upravljajući odbor,
da znanstveno-literarna družtva u Hrvatskoj imadu svojih članovah
i delegatah i po Dalmaciji, akoprem ta družtva nevode takođjer u
naslovu ime „dalmatinsko"-. Sličnim načinom moči će si hrvatskoslavonsko
šumarsko družtvo imenovati delegatah u Dalmaciji i pobrinuti
se za to, da što više članovah u Dalmaciji k sebi prikupi.
Osim naslova družtvenoga imaju se u pravilih preduzeti još slie


deći izpravei: p


9