DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 64     <-- 64 -->        PDF

-- 120 —


Konačno se priol>etije odboru uz svojevremeni povratak zahtievana
mnenja o nacrtu osnove novog šumskog zakona i to kr.
financ. zeMiialj. ravnateljstvu, c. kr. vojnog glavnog zapovjedništva,
gradovah Zagreba i Križuvcu, zatim znpanijah požežke, riečke, virovitičke,
varažđinskej sriemske i križevaeke, od koje potonje priježi
i nacrt osnove zakona.


U Zagreba, dne 23. siečnja 1877.


Za bana
kr. odjelni predstojnik:


Ž i Y k 0 Y i <^.


Br. 3427.


Naredba
kralj, hrvat.-slavon.-dalmat. ziemalj. vlade, ođiel za nnutarnje
j^oslove ^\


U p r a V L j a j u ć e m u o d b o r u li r v a t s k o-s 1 a v o n s k o g a
žuniarskoga đružtva
Ovdj e.


Na tamošnje izviešće od 3. -studena 187G., kojim su ovamo
predložena pravila hrvatsko - slavonsko - dalmatinskoga šumarskoga
družtva ujedno s izvadkom iz zapisnika prve glavne skupštine družtva,
držane dne J4. listopada 187(). u Zagjx-La, odpisuje se upravljajuc´emn
odboru. da od strane ove kr. zemaljske vlade neima
hitnijih prigovorah odobrenju predloženih pj´aviJah do jedinoga navslova,
kojim so je družtvo zakljueiJo zvati.


U smislu ustanovah, sadržanih u pravilih toga družtva, imalo
bi se isto /.vati hrvatsko-slavousko-daimatinskim šumarskim družtvom,
kojega se područje razprostire jednakim načinom na kraljevine
Hrvaisku, Slavoniju i Dalmaciju. U smislu ustanovah tih
pruvilah injali bi nadalje, kako zaključci glavnih skupstinah, tako i
oni u[travljajuće;za družtvenoga odbora, jedmiko obvezatnu moć,
koli za članove i delegat*^ iz Hrvatske i Slavonije, toli za one iz
kraljevine Dalmacije.


=´ U smisUi ovo naredbe jesu društvena pravilii jzpravljeiia i po uprayljaju6em
oJboni viđ. zem, vladi nu potvrdjenje voč podaosotia.