DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 62     <-- 62 -->        PDF

~ 118 —


2. da normalnu zalihu po poprieenom prirastu drva u uporabnoj
dobi odveć visoko računa.
Te glavne i sve druge mane, s kojili se kamaralna procjena
kudi. jesu u mojoj metodi o šumskoj procjeni, koja spaja način
razdobnog razdielenja površino sa kamaralnom procjenom, ne samo
posve uklonjenCj nego je i valjanost normalnog prihoda podpuno
uvažena; sloga se uadani, da će ova pismena razprava ne samo
šumarskom obćinstvu zadovoljiti, nego i svakom posjedniku šume i
prijatelju Nunuir.siva ugodna biti.


Br. _31588. __


Naredba


kralj, hrvat.-slavon.-đalmat. ;^ema]jske vlade, ocliel za unutarnje
poslove.


IT p r a V1 j a j u ć e m u o d b o r u h rvat s k o-s J a v o n s k o g a
šumarsko g a d r u % i v a
0 v d j e.


Na podnesak upravljajućega odbora od 4. studenoga 1876.,
kojim su ovatno priobonuo resoJucije L glavne skupštino druztva,
dizane dne )4. i 15. ]i,:rtopada u Zagrebu, odpisnje se tomu upravljnjin-
einu odboru, f^to sliedi:


Ađ 1. yto .^e tiče promjejie sadanjega šumskoga zakona neima
kr. zemaljska vlada nišla pj´oti tomu, da se po družtvenih deJegatih
piij^^- .-Niga ,-,abirt´ u tu s\rbu potrebiti materijal, kuji se u svoje
vriem^ o\a]u<) j(ridb)žiti imao. Kr. zemaljska vJada pi´ipi-avna je što
vi-c podupirali odboi´ u tom nastojanju, čega radi ima so isti, gdje
mu so uz vidi pot]-ebito posredovanje kr. zemalj. vlade, ovamo
obratiti.


Ad ´1 i o. Glede ustroja imovnih obćinali. kojimi bi upravljali
od ]i(Hlžnpse, da se ustiojenjo takovih uredah protivi zabmu od 15. studena
1874, ob ustroju političko uprave u ki´aljevini Hr^atskoj i Slavoniji,
po kom KO Kuuar, Lo osoblje podzupanijnm pridii´liti ima, ter sloji
pod nadzorom doličnih podzupanah (tooka 2. (hjihUka k zakouu od


15. ^l^d(-^na iBllr.)- Obzirom na tu z/akonsku ustanovu odpada i
potrebu namještouja posebnili šumskih nadzornikah , pošto će nad
sumarni svake podžupanije \ršiti nadzor podžupaniji pridieijeni šumar


ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 63     <-- 63 -->        PDF

~ 119 -


ski činovnici. Bio se tiče saino^-a Ubli-oja iiuoMiih obćinali. pokazuje
izknstvo u bivšoj vojnoj ki-ajiiii. (h ta uredba veliki trošak zabtirva,
koji obćine u gradjan&koj Hivat^koj i Slavoniji iinajncH obieuo ne«
znatan žumski i povrh toga jos los [)o^jc(l. mbi nooiti mogle,
makar bi se i vise urba!´E,kili, pače i političkih obćmali .sJozih) u
jednu iuiovnu obćinu. V ostalom vrlo je dvojbeno, da li bi se spojitba
više obćinali u j(-dnu iz\cs1i (!.da. ako ,^e uvaži okoliiost. da
kod mnogih olK´inab. sto ])i .se najsjit) Inijr 8|)ojiti nsuglo u jednu
imovnu olu-iim, nestoji šumski posjed jedne obeiue prania drugoj
u nikakovu razmjorju, koja bi okolnost bez d\ojbe bila najvećom
zaprekom ustrojenju imovnih šumskih obeinah.


Ad 4- Šio se tiče segregacije i koma ;acije zciulji^ah primjećuje
se, da se dolična osnova zakona u i´azpravi uaiazi i ima izgleda,
da će skorim doći na usia\no [ircLrcsivarijc u sihoru.


Ad 5. Predlog, da >{) radi sirjo naobrazbe sumarah osnuje u
Zagrebu šumarska akademija, od])ada lim. .sto je po lahoru jur
prihvaćen i na previšnju sankciju već podnesen zakon o preustrojstvu
kr. gospod.iisko-šuniarskoga nćiiista u Križevcih, po kom nauk
za šumare traje, ne kao dosele dvif \eć ti i godine, pa jo pit´Uia
tomu i naukovua o.^nova znamenito razMrenu. Otiui loga piimj^^ćuje
se. da je proračunom zenuiljskioj (tsiguian i Jedan štipendij za
šumarsku struku o kom se bpo.-.obni mladn:! na vi.okit ueevnih
zavodih naobrazuju u svojoj struci.


Ad 6. Zaključak glavne skup^tinf^ da hrvat-slavonsko dru/ivo
ima voditi šumarsku ,^tlU!^tiku podjumo si-´ odobi ava i kr. zeujalj.
vlada spicmna jo di´užf\u ići n,\ i´uku, gdje bi god bilo j)ofrcbno
njezino ]>osrcdo\anje kod abiranja službcnili podatakah. btn ,p tiće
podpoi´O iz zemaljskih srodstvah, dvoji se da bi kod sabiranja
statističkih podatakah nH)gio biti ikakovih povećih troškovah, a ako
m\h]\ druztvo da bi mu trebalo podpoie za izdanje Matislike. primjećuje
SM, (1,1 b" abfani mateiijal može predali stati tićkomu
uredu ove zemalj. vlade, koji ć´^ laj materijal uredili, ter ga u .b-\om
godišnjem Ijetopi ai o zemaljskom trošku izdati.


Ad 7. Hlo se tiće nodboru kr zcni. kuliuLuoga \i(ća lusde po ji^tlan ^unrar,
primjećuje fe, da je za !,< već pro\idjei!i) lainim /akon-un ob ustroju
\ieća za zemalj. kulturu. k<*je .e u mislu g ´2. z ikona iuia sastojali
IZ ^ti ulvo\njakah za bVe grano go4)odaibtva i šamarbt\a.