DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 62     <-- 62 -->        PDF

~ 118 —


2. da normalnu zalihu po poprieenom prirastu drva u uporabnoj
dobi odveć visoko računa.
Te glavne i sve druge mane, s kojili se kamaralna procjena
kudi. jesu u mojoj metodi o šumskoj procjeni, koja spaja način
razdobnog razdielenja površino sa kamaralnom procjenom, ne samo
posve uklonjenCj nego je i valjanost normalnog prihoda podpuno
uvažena; sloga se uadani, da će ova pismena razprava ne samo
šumarskom obćinstvu zadovoljiti, nego i svakom posjedniku šume i
prijatelju Nunuir.siva ugodna biti.


Br. _31588. __


Naredba


kralj, hrvat.-slavon.-đalmat. ;^ema]jske vlade, ocliel za unutarnje
poslove.


IT p r a V1 j a j u ć e m u o d b o r u h rvat s k o-s J a v o n s k o g a
šumarsko g a d r u % i v a
0 v d j e.


Na podnesak upravljajućega odbora od 4. studenoga 1876.,
kojim su ovatno priobonuo resoJucije L glavne skupštino druztva,
dizane dne )4. i 15. ]i,:rtopada u Zagrebu, odpisnje se tomu upravljnjin-
einu odboru, f^to sliedi:


Ađ 1. yto .^e tiče promjejie sadanjega šumskoga zakona neima
kr. zemaljska vlada nišla pj´oti tomu, da se po družtvenih deJegatih
piij^^- .-Niga ,-,abirt´ u tu s\rbu potrebiti materijal, kuji se u svoje
vriem^ o\a]u<) j(ridb)žiti imao. Kr. zemaljska vJada pi´ipi-avna je što
vi-c podupirali odboi´ u tom nastojanju, čega radi ima so isti, gdje
mu so uz vidi pot]-ebito posredovanje kr. zemalj. vlade, ovamo
obratiti.


Ad ´1 i o. Glede ustroja imovnih obćinali. kojimi bi upravljali
od ]i(Hlžnpse, da se ustiojenjo takovih uredah protivi zabmu od 15. studena
1874, ob ustroju političko uprave u ki´aljevini Hr^atskoj i Slavoniji,
po kom KO Kuuar, Lo osoblje podzupanijnm pridii´liti ima, ter sloji
pod nadzorom doličnih podzupanah (tooka 2. (hjihUka k zakouu od


15. ^l^d(-^na iBllr.)- Obzirom na tu z/akonsku ustanovu odpada i
potrebu namještouja posebnili šumskih nadzornikah , pošto će nad
sumarni svake podžupanije \ršiti nadzor podžupaniji pridieijeni šumar