DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1877 str. 5     <-- 5 -->        PDF

- 61 —
Tulimo ja^no vla je iik()\o pnotndio ^rijedauko u/i\aii]´´" i^iiialj.
i poJjerliiji <>->(aiak s[e(lo\ jO(h(>i:ia icMidalizum , koji ]o duiju oue
piosk)sti ()(li2ahne\a Moduoai i lobodiat sinioiadino t poiedDioi´H iel]adcta ikoja
dopusta aiuo one /akiale ko]e su pie]Huo1>iiiiu (ab^olulniiu) lUjelom
olrstauka Ijud-kujnu diaži\ui (UžaM, ili kujun so pojeduici sami
podvi^]iiL d}ago\o])j.o udj i]ži\ M^ i\t\ ^e la« 4]u i^ospodarbkih jjodh^atž.


Po s\eni [om izdaze uekiive i MO oWa ti uasih kra^kdi piiedjoki
pit^mfld )0 IMS o\al)(^ oua.ka \ehuiia obiijiske zemlje i opustosbc
ko|0) ]e kmo oboe pia\o f]t^an-ilIil i pase najpodobui]a Irila
ohonij 0(1 kiUiddunii dizan [e \^odjam i ii(»^iocem ja\aoga mmen]a
ob ob(e!ido| suHuo u neli psanub iojma


Ali \iatiuu^ ^e ])0\iedo1i ptmei ])umoiudvo^a kiasa, ko]oj smo
le/aUale u uekti juko uuajuied mueh iia ^jdjeio


Kad 0 |e na i opaka leuuje^´a \uka luuod slao NCema iiase-
Ijivali po piiuioi^ko) \ojiioj K!,!!iui, ^d^ i/iin nekojih miesla ua obali
Ulje bdo _>olo\o m /no dn.L onda danasof] kms m]e bio Goletan
^ec ](^ \\A iijfm kako \\ d(ika/ano bila ponajMso sama i dopirala je
dielonme \y\ do juoi.ke ol)aie


No\oseo(i, Kiscauski uskoi i \i Tiu ke, bijahu kao i staiosidioci
smo\ a mpoAlo jjeiluzaii paMudn iiaiod ´ TaK\) HI iah t poda jer
ili nitko iu]e sdio, da se su)tbojak bijaci s Tiun koji su s>e}ediiako ua\al]i\ah k smjernu moiu.
ne mogoše be piduatih latalst^ i, ^e( ih s\e ]}iilike naguaše, da se
poglavito bave stoi´ai^t\oiu i da o njem/avu Po godišnjih dobah doduše
mienjajući pa^išta, moiahuipak ti 4ocaa pna piimoiju, položitu prema inom, na današiijem prunoibkoni kiasu,
gd]e je MA posječene bjelogonee poiiaiasla bujna lra\a i gdje je sa
blažije^a podnebja dulje tiajala pa^a, docira jt^ ]ta<,a jfo visočnuli u
gustoj, tankoMtoj (inogoiici samo ljeti uiediLi moiahu ondje boiavih,
jei un jc valjala inoiska obala, ck´i mogu zamjenjivati svoje jedine
pioli^vode, stoku, kožu i ne^to di^a za žito i za takove stvari,
kojih si iiiesu sgotavljali sami; napokon morahu ondje boraviti, jer
se na obali niesu bojali navalž hajduka \z Turske, štono onda bješe
ucevStala..


Da je medju stokom već u prvi mah najviše koza bilo, tomu
bijaše povodom sama narav pašišta, poglavito grič i šimia, gdje koze
najbolje napreduju brsteć pupoljke i lišće te iduć i penjuć se za tom
krmom ma koli daleko i visoko.