DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 53     <-- 53 -->        PDF

_ 51 —


to, Bto Će ga ista uz tajničke i iiredoviie poslove preobteretiti, m) višja
providnost uedosudi, da vidi prvi broj družtveuog or^^auaj da se veseli nad
prvim uspjehom svoga neumornoga truda.


Bivši još Yladoj KOrOškenji šumarom u Slavoniji posta ulauom izpitnog
povjerenstva za šumarsko i Iiigarsko osoblje a to ga ponuka na
sabiranje gradiva, za svoje ,.Obce šumarevo" koje izda godine 1873. u
Zagrebu. Obće šumarstvo prvo je povećo djelo u našoj literaturi, koje obu´
bvaća svo grane šumarstva,^te je namienjtmo onima koji se želi upoznati
sa počeli šumarske znanosti. Da je pokojnik isto pisati mogao jodiao iz
ljubavi prama napredku svoje struke i \z želje, da poniešto ublaži posvemašnju
nestašicu naših strukovnih knjiga, o tom će biti svatko uvjeren,
koj zna kako se u nas izplaćoje pisanje strukovnih knjiga. — Hu uz sve
to sabirao je pokojnik neprestano gradivo, za dakije izdavanje strukovnih
knjiga, kao što mu svjedoče razni nasasti rukopisi.


Kao nadšumar bijaše pokojnik u svojoj praksi vrlo revan i točan u
vršenju svojih dužnosti. Svoje podčinjeno osoblje neprestance bi podticao
na radj te bi mu u svem i svaoom svojim primjerom ])rednjačio. U pitanjih
ticaćih se obćinskog imetka bio je pokojnik uviek na strani puka,
a to m-U pribavi svcobće povjerenje i štovanje. Koliko je bila poznata u
domovini ytručna mu vještina i značajnost, najbolje nam svjedoči to, da
ga je godine 1873. izabralo pukovnijsko vicće gjurgjevačkog puka za svoga
zastupnika kod izlučenja odkupa na uživanje državnih šuma. Tako neprestano
radeč u korist mile si domovine^ snadje ga dne 2. prosinca 1876.
nemila smrt u najboljoj dobi života, na veliku žah)St razcviijene obitelji
i na tugu svih domaćih šumara, keji izgubiše vierna prijatelja i zaslužna
vje štala.
Visoka vlada uvažavajuć rad pokojnikov počastila bi ga više puta
svojim pozivom u anketno sjednice u kojili bi se razpravljali predmeti tičući
se našeg šumarstva, a godine 1872. imenova ga članom odbora za
bečku svjetsku izložbu.


Tko je poznavao Vladoja K-oroškenjia, poznavao je čovjeka krasnih
duševnih vrlina; njegovo strukovno znanje, njegovo mnogostruko izkustvo,
njegova neumorna radinost i postojanost, njegova plemenita iskrenost i njegovo
žarko rodoljublje bijahu mu jedina pomagala, pomoćju kojih osnova
hrv.-slav. šumarsko družtvo.


Šumarstvo gubi u njem jednog od najzaslužnijih i najvrstnijih strukovnjaka,
domovina vierna i odana sina, a križevački zavod jednog od
najmarljivijih pitomaca I


Ime Vladoja Koroškenjia ostati će slavno u našem domaćem šumarstvu,
a hrvat.-slav. šumarsko družtvo slavit će u njem uspomenu svoga
osuovatelja.


Izvještaj 0 trgovini s drvi u Trstu. Docim postojeće ciene za
šumske proizvode na tršćanskom tržištu znamenito upiirajii na naše domaće
šumarsko gospodarstvo, neće biti od gorega, da štovanim čitateljem
našega lista priobćimo izviešće o cienah postojećih za razno drvlje u Trstu,
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 54     <-- 54 -->        PDF

- 52 —
Icoje dojiivljuje .središnji list 2a eioiokupno šiiiDarstvo" od
god. 1876. "11 svojeiii 11. STezoleu.


pL´emda u novije vrieme trgovina u svili granali znatno zapi]ije a Isto
se i n trgovini sa šnmskimi proizvodi pojavljuje ; to se ipak usprkos svih
tili nepogodu godimice izvažajn više miliun;i razne šnniske rol^e iz Trsta u
pojedine evropske knijeve, kao takodjcr i n Aziju i Afrikn.


Najgiavnije trgovaeke tATdke sa aimskimi proizvodi u Trstu jesu:


S. di T. Tedesclii, aiovaaai Stagni, J. di D. Morpiirgo,
Se Iilaepfer i Sieh eri, Isaak i Zaecaria Gavalieri, Griorgio
Mitri. Antonio S. Porenta, Theodor Sirovieh, Gliode et
Oomp., iriorgacopnlo, Maliconi et Comp., Griaeomo Manko
e, E n r i c 0 Fon d a i t. d. a ovi trgnjn imonito sa šumskom robom iz
meMcoo- drva. Za tu trgovinu dolaze osim iz primorsklK predielah na trsćunbdvo
tržište šumski proizvodi takodjer iz Koruške, Kranjske, Štajerske,
Hrvatske, imenito iz gornje Krajine iz bivše otočke i lieke pukovnije. U
najnovije doba dovaža se mnogo piljena mehka tvoriva iz iztoenili stranali
Tirolske i Solnogradske, a bila bi trgovina s drvi u Trstu još zamašnija,
da neprioee ^´isoko c-io^ne, utanačene za izvoz na željezuioah.
l´slied uvedbe nove metarske mjere sastavila je trgovačka komora u
Trstu osnovu 0 načinu, kakovim se u buduće imaju drva za trgovinu izradjivati
pogledom na preinake, prouzrokovane novom mjerom, te tim su
utanačeni trgovački običaji, po kojih će se u buduće kupovati i prodavati
šumski proizvodi.


Na ove trgovačke običaje, koji su u broju 212. i 214. „Triesfcer
Zeitung " od godino 1876. potanko obilježeni, upozorujemo svakoga, jer
se trgovci u Trstu toga strogo drže, pa bi mogao kupac i prodavaoc, ako
nebi na to pazio, labko šfcetovati.


0 cienab, kako sada u Trstu postoje, bilježimo samo glede važnijih
drva sliedeće : po kockast, metar u
a) hrastovo drvo u oblom (Piloten) . . . od 20 do 30 stot.
b) crnogorica u oblom — omorika i jela — „ 8 „ 30 n
c) otesano hrastovo ravno drvo za brodovlje „ 32 „ 40 T)
d) „ „ krivasto „ „ „ 38 „ 40 )5
e) arižove grede od -%2 cm. i Auše , . . „36 „ 38
f) otesane jelove i omoiikove grede (borduuali) od


^73, cm. i više 15 . 17
g) na isti način otesane grede (po trgovačkom običaju
^ izradjeno) „ 11 „ 12
h) omorikovB piljeniee 26—32 cm. široke, ciste od


smogora, 100 kom.ada , 90 , 9´2


fdovažaju se iz Koruške i Tirolske)
i) jelove piljeniee po 100 kom., iz Štajerske i Kranjske „ 60 „ 74
k) piljeniee za b]anja fsourette) najbolje fele 100 kom. „ 65 „ 70
1) isto fcakove piljeniee iz Štajerske i Kranjske . . „4 8 „ 52
m) gredice, podnice iplatnice od BV^ do 5 ^^ cm. de


bele, 100 komada


110 112
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 53 (
Ovdje se mora opaziti, da iz senjske i riecke luke ranogo robe tesane
i piljene iz melika drva prolazi ii Trsfc, a to se drvo sječe n šiimah
otočke i ogulinske pukovnije, u šumah gospoštine fnžinskc i kneginje
Thurn-Taksis u gospoštinah Brod-Grrobnik.j


— U šumi Žeravinac, nedaleko od sela StroSince u petrovaradinskora
okružju, ubijen je u mjeseca prosincu 1876 divlji nerast (divlji prasac)
od neobične veličine. Dug jo 2´12 metara a težak 400 kilograma. Mnogo
je hitaca trebalo, dakle je mrtav pao. Lovci stajabu u zaklonu iza jedne
ograde te pucahu na otu neobičnu zvier. Kada ju prvo tane p^fgodi,
otrese se samo, te poće velikom brzinotn nasrćivati na lovce, koji medjutim
jos njekoliko pušaka na nju opališo i tim ju smaknušo. Ta u ovih
predielih neobična zvier je tamno-smedje boje i ima dugačku Cetinu uz
grobenicu. Slanina joj je sasvim tvrda i nemože se upotrobiti a kutnji
zubi sklapaju se kao makaze; oslobodi bože svakoga ovakovom nerastu
pod zub doći. G-ornji katuji zubi mjere 12 cm. a dolnji lij cm. Ovaj
nerast je jamačno iz susjedne Bosne preplivao Sava i ovamo a n-M kraj
u žirovinu došao, nu srećom ovdje i zaglavio.
Zubi ovog nerasta nalaze se, kako čajemo, kod c. kr. šamara Drag.
Broučeka u Jamini a nadamo se, da će jib čim prije priposlati ovdašnjem
zemaljskom muzeumn i time naravoslovnu zbirku pomaožati.


Novi-Izbor zastupstva, U brodskom okružju obavljen je tečajem
mjeseca prosinca 1876 novi izbor zastupstva brodske imovne obćine, iz
kojega sredine će izabran biti gospodarstveni odbor. Nadamo se, da će
zastupstvo pomenute imovne obćiue zrelo uvažiti dielokrug gospodarstvenog
odbora 1 tu službu povjeriti, naobražeuim, razboritim i poštenim
Ijudem iz svoje sredine. U" ostalom upozoruje se i dotični vladin povjerenik,
koji će tomu izboru predsjedati, da prije izbora važnost gospodarstvenoga
odbora cielokupnom zastupstva potanko obrazloži; jer zbilja
samo od naobražena i razborita odbora može se nadati dobromu uapredku
cieloj imovnoj obćini.


Šumska segpezaoija u hrvat.-slavon. Krajini dobro napreduje.
Od godine 1872, od kako je segrezacija započela, podielene su šume već
u bivšoj petrovaradinskoj, brodskoj, gradiškoj, varaždinsko-križevačkoj i
gjurgjevačkoj* (belovarska županija) I, i II. banskoj, onda u sluujskoj
pukovniji medju erarom i obćinami. U bivšoj ogulinskoj i otočkoj pukovniji
rade već godinu dana mjestna povjerenstva, postavljena za diobu
suma, na dotičnim diobnim operatim, nadamo se pako, da će ove olradve
bivše pukovnije još tečajem buduće jeseni segregiraue biti.


U bivšoj ličkoj pukovniji provadja se još za sada šumska procjena,
a čim nastane liepše vrieme u dojdućem proUeću, započeti odmah
mjestno povjerenstvo za diobu šamah i u ovoj pukovniji svoj rad. Godine
1879 biti će po prilici sve krajiške šume medju erarom i obćiuami
razdieljene; zbilja ogromni posao u dosta kratko vrieme gotov.


Pobliže 0 dosada provedenoj segregaciji sliedit će u budućem
svezku.