DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 51     <-- 51 -->        PDF

49


Razne viesti


Vlađoj K(>r6škeiiji.


"J" Osmrtnica. Svaki od nas je se si^urao više ptita raztužio,
slusaJTić skoro danomice, gdje nam crna sudba trga vi naše sredine muževe
, koji posvetiv se ovoj ili onoj struci, z.avriediše svojim neumornim
plodonosnim radom priznanje svojih sustrukovnjaka i sveobće štovanje. Koliko
vise moradosmo se raztužiti čuvši, da šumarska struka izgubi Yladoja
Koroškenjia, nadšumara županije zagrebačke i tajnika hrvat.-slav. šumarskog
družtvaj jednog od najvrstnijih i najmarljivijih strukovnjaka, koj
posvetiv sav svoj život struci šumarskoj, te radeći neumorno u istoj, nastojaše,
pun žarkog rodoljublja, da podigne blagostanje puka i da promakne
naš kulturni razvoj. Život i rad Vladoja Koroškenjia uzko je skopčan
s uređjeujem našeg domaćeg šumarstva, sa početci naše strukovne literature
i s osnivanjem brvat.-slav. šumarskog družtva, stoga budi nam dozvoljeno
osvrnuti se nanj u nekoliko kratkih crtah.


Vladoj Koroškenji, drugi sin Antuna Koroškenji-a, umirovljenoga
blagajnika županije varaždinske, i matere si Vjekoslave, rodi se 1. rujna
godine 1845. na svom obiteljskom dobru Vidovec, nedaleko Varaždina.
Svoju djetinsku dobu probavi u krugu milih si roditelja te svršiv glavnu
učionu podje na Varaždinski gimnazij, gdje´, bivši u četvrtom razredu, oplaka
smrt promile si majke. Već tada probudi se u njom osobita ljubav k prirodi
, s česa uzžell odabrati si životnim ciljem takovu struku, kojom bi
si mogao zadovoljiti mladjabnoj žudnji, što bi .uzrokom, da je svršiv gimnazialne
nauke, odlučio posvetit se šumarstvu te podje godine 1862. na
novo ustrojeno više gospodarsko-šumarsko učilište u Križevac. Ovdje i^robaviv
kod brata Br. V. Koroškenjia, koj nastojaše bratinskoni ljubavi i
otčinskom njegom oko njegova uzgoja, tri godine, svrši 1864. gospodarstvo
i šumarstvo vrlo dobrim uspjehom. Svršiv nauke, proputova veći dio Slavonije
, da se upozna sa raznimi ondje vladajućimi okoluostmi šumarenja
te posta još iste godine mjeseca listopada šuinarakiin vjožJtonikom kod }iliholjačkog
vlastelinstva baruna Prandau-a. Zasvjedočiv svojim radom podpunu
sposobnost i stekav si ponašanjem naklonost svojih predpostavljenih,
bude tri mjeseca kasnije imenovan šumarom u Cađjavici, što bi kasuije
zamienjeno sa Šljivošovci. Kao šumaru miholjačkog vlastelinstva pruži mu
se zgodna prilika obćiti sa svojim šumarnikom glasovitim Adolfoju Danhelowsky-
cm, koji opaziv u Korošlcenji-u mladića puna oduševljenja za odabranu
si struku, u veliko ga obljubi, te stane, podučavajuć ga u svih
strukah šumarstva, nastojati oko njegovog strukovnog usavršivanja, s česa
mu posta drugim učiteljem, kojega se pokojnik vazda osobitim štovanjem


zahvalnošću sjećao. Eadećl i stručno se izobražavajuć, osta pokojnik
kod miholjačkog vlastelinstva sve do godine 1871., kad no se u nas
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 52     <-- 52 -->        PDF

; - 50 -; , ; ´


poče uvađjati institut županijskih nadšumara. Zaželiv si i OD, da svojim
znanjem i iskustvom posluži miloj domovini i da svoj trud uloži u
sveobču korist, bnde iste godine, uslied eminentne preporuke svoga samarnika
odlikovan imenovanjem od 12, srpnja god, 1871. za nadšumara, u
županiji zagrebačkoj. Postavši Vladoj KOroškenji uadšumarom, preuze time
čast, s kojom bijahu skopčane velike i tegotne dužnosti tim više, što ja
onda tek počelo uredjivanje obćinskih šuma, koje su putem segregacije
postajale pravom imovinom puka. Bez ikakvog šumarskog osoblja, osamljen
, uz pomanjkanje skoro svih potrebitih sredstva, započe pokojnik
svoju djelatnost te boreć se s razuimi nepredvidjenimi zapriekami položi
u svom području temelj budućem razvitku našeg ´šumarstva. ^ S vremenom
buda postavljeni kotarski šumari a naše domaće šumarstvo poče se sve pomalo
razvijati. Znajuć pokojnik kolika bi to korist bila, da se svi domaći
šumari sjedine, zamisli sa drugom si Yatroslavom liačkiem osnovati
dotično obnoviti bivše šumarsko družtvo, što se već u godini 1874.
bilo konstituiralo brojeć u OQO doba preko 90 Članova u kojem bi se svi
domaći šumari sakupili, da uzmognu medjusobnim poticanjem i uzajamnim
dogovorom uspiešuije raditi oko unapredjenja svoje strake. Dva puta sasta
se mekt)licina šumara u tu svrhu u Križevcih, nu oba puta kan da im
posluzi slaba sreća. Prigodom tog drugog sastanka izabran bi odbor, komu
bi zadaćom, sve pripraviti, što bi za osnivanje šumarskog družtva potrebno
bilo. Izabrani odbor zadovolji se time, da Izabran a ideja osnovanja šumarskog
družtva malo da nepade u zaborav. Tideći Korćiškenji, da se tim
postupkom nemože daleko doći, odluči, uslied neprestanog poticanja svog
sadruga Eačkia, čitav odborski rad sam preuzeti. Nagovarajuć neprestano ustmeno
i pismeno svoje sustrukovnjake nastojaše, da ih zadobije za svoju
najmiliju ideju; nijedno ua sudruga upravljeno pismo neode da nebi
u njem štogod natuknuo o osnivanju šumarskoga družtva,, nijedan posjetivši
ga sustrukovnjak neode, a da se nebi riec povela o istom. Tako
rađeć kroz čitave tri godine razposla gndiue 1875. pozive, u kojih iztiće
važnost osnivanja šumarskog družlva^ te pozva sve, kojima je stalo do napredka
našeg domaćeg šumarstva, da se skupe u jedno kolo. Ovaj poziv
bude svestrano poprimljen, te se na temelju istog sakupi sliedoće godine
dne 27. veljače iiop broj domaćih šumara u prostorijah hrv.-slav. gospodarskog
družtva. Tu bude iznova izabran odbor^ komu bi povjereno poprimiti
sve predradnje, da se u govoru stojeće družtvo osnuje. Izabrani
odbor pod predsjedničtvom obće štovanog šumarnika starine A. Tomiča uz
sudjelovanje svih vriednih članova odborskih rieši svoj zadatak na sveobće
zadovoljstvo tako, da se još iste godino dno 18. i 19. listopada mogla
držati prva velika skupština, kojoj je pokojnik izvjestiteljem bio. Da je
veći dio resolucija, prihvaćenih u glavnoj skupštini naročito o samostalnosti
i nezavislosti šum_arskih ureda od političkih oblasti zatim ob ustrojenju
šumarsko akademije u Zagrebu iz pera pokojnikova potekla razumije
se samo po sebi te bi suvišno bilo njegove zasluge o tom spominjati.
Prva velika skupši.ina, znajuć cieniti velike zasluge pokojnikove po
družtvu, izabra ga jednoglasno t;ijnikom istog te mu povjeri uredjivanje
svog organa, koju potonju dužnost preuze pokojnik bezplatno^ nemareć za