DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 49     <-- 49 -->        PDF

~~ 47 ~ -
Osieka paralizira, koji, shvativ zaiiiašaj stvari sa pravoga gledišta,
svoje iuterese obzirom na geografički položaj s iigarskimi interesi
poistovjećuje i sa petuih žilah nastoji o tom, da dobije »Krajišku
željeznicu«.


Br- 17.265
OKRUŽNICA


kr. hrr.-slav.-dalm. zemaljske Tlađe^ odjela za unutarnje poslove
na sve kralj, podžupaiiije i gradove.


Stare mjere, nalazece se u šumskom zakona od 3. prosinca
1852., koji je cesarskim patentom od 24. lipnja 1857. (zem. vlad.
list 1. dio br, 116.) za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju izdan,
pretvaraju se na temelju zak. članka VIII. 1874. u novu metričku
mjeru, kako sliedi:


1. U §§. 2 i 4. imade se mjesto: >od svakoga doljnoaustrijskoga
jutra« ra^umievati: «od svakih šestdeset arali»;
2. u §. 5. ima se mjesto: «dvadeset bečkih hyatih» razumievati:
«trideset i sedam metarah» ;
3. u prilogu D. šumskoga zakona imade se: u §. 1. mjesto:
«za jedan kubički pedanj samoga drva ili ako su ciene drvah vrlo
malene, i za više peđanjah kubičkih« razumievati: »za jednu ili ako
su ciene drvah vrlo malene, i za više desetinah kubičnoga metra;«
U §. 4. ima zaključna stavka u bnduče glasiti ovako: «Ako
neima stanovitih cienah za koru, ima se za svaki kubični metar
za razne svrhe uporabive kore jedroga (solidnoga) sadržaja ili za
slomke te kolikoče, bila kora oguljena sa stojećega ili sa ležečega
drvlja, uzeti dvostruka vriednost od jednoga kubičnoga metra, odnosno,
od odgovarajućega slomka najbolje kakvoće ogrievnih drvah
dotične vrsti drveća» ;


§. 5. glasit će u buduće kako sliedi:


«Za svaki ar zemljištnoga prostora, na kom se je sgodila
budi kradja, budi ošteta mladicah, imade se, i to pri mladicah do
navršene dvogodišnje dobe u ime odštete platiti ciena od 0*5
kubičnoga metra, pri mladicah preko dvogodišnje do uključno navršene
šestgodišnje dobe ciena OS kubičnoga metra, a pri mladicah,
preko šest godinah ciena od jednoga kubičnoga metra solidne mase ,
srednjega goriva i po tarifi za stojeće drvlje.
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SlOBici od desetine ara (deciara) i slomci od iiovčicaK imadu
se pri tom -azimati kao cjeliue. Ova odšteta ima se jeđuostruko
tiketi, ako mladice lauln ukradene ili oštećene pojedince, ako se zaostaržc
neoštećene mladice nalaze još sveudilj u podobrom sklopa,
i ako gojitba ondje, gdje se je ošteta dogodila, nije prouzročila
nf:običnili troškovak; nasuprot ima se ošteta uzeti poldrugi put
iliti dvostruko, kao što pomennte okolnosti, koje štetu umaljuju,
budu iii samo dielomice obstojale, ili sasvim nianjkale»;


u §. 8. imade se mjesto: «kvadratni hvat zemljišta šuniskoga»
i «kvadratni kvat pašnjaka» raznmievati: «eetvoriii metar zemljišta
šumskoga», odnosno «eetvorni metar pašnjaka^);


u §. 9. ima prva alinea u buduće glasiti:


Za svaki komad živine, koj se bez povlađe ili prekršenjem
ustanovljenoga broja, ustanovljene vrsti, ili dobe ili u zagajena
mjesta i u vrieme zabranjeno utjera u tudje šume, mogu se u ime
odštete iskati sliedeći iznosi:


za konja, mazgu ili osla, koji su barem napolak odrasli 0*25


koja još nije napolak odrasli , . . 0*20


za komad rogate marke, koja je napolak ograsla . . 0´13


koja još nije napolak odrasla O´IO´


za kozu (jarca) bez razlike » 0*06


za svinjče 0*03


za ovcu ´ 0´03


za komad peradi . O´Ol


kubičnoga metra na panju nalazećega se samoga drva od srednje
kakvoće goriva one vrsti drveća, koja je u dotičnoj šumi, ili ako
ima čistinah, koja je u obližuoj šumi pretežnija ili uvaženja dostojnija,
nego pod uvjet, ako rečena ciena drvak nije manja od
pet i pol novčića austrijske vriednote za jednu desetinu kubičnoga
metra jedre (solidne) drvene mase. Ako je ova ciena još manja,
može se mjesto svake desetine kubičnoga metra solidne mase drvne
tražiti u ime odštete pet i pol novčića a. vr.


0 čem se p. p. znanja i ravnanja radi obavješćuje s pozivom,
da po jedan iztisak ove normativne nai´edbe područnomu osobljušumarskomu
za uredovnu porabu dostavi.


U Zagrebu, dne 6. rujna 1876.


Ivan Mažiirani<5 s. r.