DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 47     <-- 47 -->        PDF

.45


Krajiške šume i krajiške željeznice--


Krajiške željeznice, koje toli ziiiiiašno nplivaju na unovčenje
dragocienib šuma za sada tako rekne još neposredno carstvn podložene,
ugarskoj kruni doduše podčinjene, nu raateri zemlji do sada
neutielovljene hrvat. slav. Krajine, postaše opet novim predmetom
razprava.


Kako čujemo, namjerava ugarska vlada prigodom dojdučega
đržaviioga sabora, u kojem neima hrvat. slav. Krajina zastupnika
kao što ni u hrvatskom saboru, vladi podnieti predstavku, o kojoj
žalibože dvojimo, da će se jedva prihvatiti.


j Ta se Tec o tom radi, da u Buda-Pešti o krajiških željenicali
tako odluče, da se upotrebi investiciona zaklada na korist Ugarske,
a iz glavne, u budući životni obstanak zaniašno zasjecajue´e
željeznice da postane razštrkam, trgovinu samo u Ugarsku vodeći,
željeznički ogranak.


Kojim pravcem Krajina željeznicu želi, uvidismo iz lipanjskog
središnjega lista za cielokupno šumarstvo pod člankom »krajiške
šume i krajiška željeznica« najme glavnu prugu Zeiuun-Sisak, a
dajemo ujedno na znanje štovanim čitateljem milostivi odgovor
našega prejasnoga vladara, koji se je, blagoizvolio najmilostivije
izraziti krajiškoj deputaciji dne 6. srpnja pr. g. u Beču, »i moja
je želja, da se osnova o krajiškoj željeznici izvede, nu valja ipak
odnošajim zadovoljiti i k tomu pogodan čas dočekati.«


Ove milostive rieči bijahu dragomast na dugotrajne rane
Krajine, i sa radošću čuli su se glasi, da će već sada ugarska vlada
sama zakonsku osnovu o gradjeuju krajiških željeznica ugarskomu
državnom saboru podnieti.


Nu slušajte pako što Ugarska medju krajiške željeznice broji.


Najprije imala bi se pruga Dalja-Vukovar, onda Vukovar-
Vinkovce, zatim valjda nakon duljega vremena Vinkovce-Brod za
priključak Bosne s Ugarskom sagraditi, a po sagradjenju ovih
pruga,;imala bi se linija Brod-Mitrovica u pretres uzeti.


A gdje pako ostaje ovoj prometnim interesom Ugarske toli
pogodno odgovarajućoj liniji glavna pruga Brođ-Sisak, kao priklučak
k jadranskom moru, a gdje savez sa turskimi željeznicami
pruga Mitrovica-Zemun ?
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 46´/-
Odavle se vidi, da po ugarskih načelih nebi se smjele krajiške
željeznice nijedne druge željezaice ticati, niti prama istoku niti prama
zapadu, nego hi se morale pridružiti na sjeveru Ugarskoj; nu uzev
pako u obzir podugački položaj od zapada k istoku protežuee se
hrvat, slavon. Krajine, nadalje položaj stranih zemalja na zapadu,
koje su za trgovinu sa krajiškimi proizvodi od velike važnosti,
(Franceska, Italija i Engleska), uvidit će se odmah, da će Krajina
sagradjenjem tih po nju nepovoljnih željeznica n svojem životnom
okstanku štetovati, a investiciona zaklada neće biti po nju, nego po
Ugarsku koristna..


Tomu će se pako Krajina na svaki način muževno oprieti i
neće dopustiti, da se investiciona zaklada upotriebi u kojekakove
projekte, koji bi njezinim interesom veliku štetu nanieli.


Nadalje preporuča se, da se šume investicione zaklade odciepe
iz državne uprave i time n koliko moguće izluče od ugarskoga
upliva, što dokazuju pako i razprave, vođjene početkom mjeseca
prosinca 1876 po investicionom povjerenstvu, da se ii njem nalaze
razumni članovi, kojim samo interes Krajine na srcu leži, a čuti
je i nadalje, da će se ove šume u vlastitu upravu poprimiti i za
nje posebno osoblje postaviti.


Ove su mjere opravdane i sa gospodarstvenog gledišta, jerbo
time nenastaju nikakovi veći troškovi za investicionu zakladu.


Glasom previšnje e. k. naredbe dto. Laksenburg, dne 12. kolovoza
1875 ima investiciona zaklada za 30.000 jutara šume u ime
podmirivanja pripadajućih upravnih troškova, poreza i ti´oškova za
uzgajanje jedan postotak dobivena novca državnoj upravi plaćati.


čim se uprava ovih šuma primi pod vlastiti račun, ograničiti
će se ovaj izdatak samo na poi´ez, a još će se i su višak postići.
Krajina pako nebi pod nipošto poprimila željeznice, koja joj nebi
njezinom naravskom bogatstvu, hrastovim šumam, otvorila neposrednji
put prama zapadu k jadranskom mora, na svaki način pako
bila bi prinuždena svoje pravo dosliedno tražiti, pravo, koje se nesmije
nikomu za vrieme uzkratiti, pravo željeznicu sagraditi za
svoje novce u vlastitoj zemlji.


Dočim je Hrvatska pozvana, da i ona upliva glede biagodatih
krajiške željeznice; to bi bilo umjestno, da trgovačke komore
i ostala družtva u zemlji, medju koje spada i sada konstituirano
šumarsko družtvo u Zagrebu, potrebite mjere poprimn o
sagrađjenju krajiške pruge Zemun-Sisak, da time postupak građa
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 49     <-- 49 -->        PDF

~~ 47 ~ -
Osieka paralizira, koji, shvativ zaiiiašaj stvari sa pravoga gledišta,
svoje iuterese obzirom na geografički položaj s iigarskimi interesi
poistovjećuje i sa petuih žilah nastoji o tom, da dobije »Krajišku
željeznicu«.


Br- 17.265
OKRUŽNICA


kr. hrr.-slav.-dalm. zemaljske Tlađe^ odjela za unutarnje poslove
na sve kralj, podžupaiiije i gradove.


Stare mjere, nalazece se u šumskom zakona od 3. prosinca
1852., koji je cesarskim patentom od 24. lipnja 1857. (zem. vlad.
list 1. dio br, 116.) za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju izdan,
pretvaraju se na temelju zak. članka VIII. 1874. u novu metričku
mjeru, kako sliedi:


1. U §§. 2 i 4. imade se mjesto: >od svakoga doljnoaustrijskoga
jutra« ra^umievati: «od svakih šestdeset arali»;
2. u §. 5. ima se mjesto: «dvadeset bečkih hyatih» razumievati:
«trideset i sedam metarah» ;
3. u prilogu D. šumskoga zakona imade se: u §. 1. mjesto:
«za jedan kubički pedanj samoga drva ili ako su ciene drvah vrlo
malene, i za više peđanjah kubičkih« razumievati: »za jednu ili ako
su ciene drvah vrlo malene, i za više desetinah kubičnoga metra;«
U §. 4. ima zaključna stavka u bnduče glasiti ovako: «Ako
neima stanovitih cienah za koru, ima se za svaki kubični metar
za razne svrhe uporabive kore jedroga (solidnoga) sadržaja ili za
slomke te kolikoče, bila kora oguljena sa stojećega ili sa ležečega
drvlja, uzeti dvostruka vriednost od jednoga kubičnoga metra, odnosno,
od odgovarajućega slomka najbolje kakvoće ogrievnih drvah
dotične vrsti drveća» ;


§. 5. glasit će u buduće kako sliedi:


«Za svaki ar zemljištnoga prostora, na kom se je sgodila
budi kradja, budi ošteta mladicah, imade se, i to pri mladicah do
navršene dvogodišnje dobe u ime odštete platiti ciena od 0*5
kubičnoga metra, pri mladicah preko dvogodišnje do uključno navršene
šestgodišnje dobe ciena OS kubičnoga metra, a pri mladicah,
preko šest godinah ciena od jednoga kubičnoga metra solidne mase ,
srednjega goriva i po tarifi za stojeće drvlje.