DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 3     <-- 3 -->        PDF

«,aP^ ^ ´´´.-.´ M


ŠUMARSKI LIST.


Br. 1. U Zagrebu dne 1. siecnja 1877. Gođ. I.


Izvješće


0 pryoj glavnoj skupštini h´vat. - slavon. šumarskoga druživa^


oMržavanoj dne 14. i 15, listopada 1876 u Zagrebu*).


Dne 14. listopada u 10 sati pr. podne ottori pr. predsjednik
hrT.-slav. šumarskoga dnižtva g. Antun Tomic, c. kr. umirovlj. šuraarnik,
prva sjednicu L glavne skupštine hrv.-slav. šumarskoga
đružtvaj pozdraviv prisutne kratkim i jezgrovitim govorom, kojim
se svim prisutnim zahvali u ime privr. upravljajućega odbora, da
su se njegovom pozivu toli brojno odazvali i potrudili ovamo, da
svetkuju definitivno konstituiranje družtva i da zajedno viećaju
0 važnib pitanjib, kako bi se u nas šumarstvo diglo. Zatim pozvao
je tajnika, da pročita izvješće privr. odbora o njegovom svestranom
djelovanju od 26. ožujka 1876 pa do I. glavne skupštine.


Iz izvješća vadimo, da je odbor za svoje vrieme držao 6
redovitih, i 1 izvanrednu sjednicu; izradjivao je velikom pomnjom
družtvena pravila i nastojao je, da se što prije sazove L glavna
skupština; primio je od delegata po njem imenovana 103 prava
i podnpirajuća člana, nu pouzdano računa, da će đružtvo, kad
će svoj svestrani rad razvijati, brojiti 300 i više članova. Napokon
izvješćuje odbor, da je poticanjem gosp, Ad. Danbelovskoga,
šumarnika preuzv. bar. Prandau-a i delegata družtva obratio se u
predmetu uređjenja zemljarinskoga poreza na vis. kr. zem. vladu
memorandumom, kojega u današnjem listu priobćujemo. Na predlog
g. Virgila Mallina, nadšumara imovne obćine gjurgjevačke, izrazi
skupština priznanje ©dboru i Danbelovskomu.


Posije toga odstupi pr. odbor pa skupština predje na izbor
predsjednika, podpredsjednika, tajnika i 6 odbornika, dočim su iza


*) Eadi prištedjenja prostora dajemo izvješće a ne izvorni zapisaik u
list, nu većim obzirom na razpravu prvoga pitanja.
´ I ´
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 4     <-- 4 -->        PDF

brani na predlog pr. predsjednika u kontrolni odbor za ruko-
Todjenje i proglašenje izbora gg. Antun Šramkovic, c. kr. šum.
ravnatelj; H. Grund, e, kr, šum„ mjernik i Jos. Ettinger, kr. nadšiimar.
Po oieduličnom glasovanju proglasi kontrolni odbor, da su
izabrani:


G, Antun Tomić, c. kr. umirovlj. šumarnik, za predsjednika.


> Hugo Grund, e. kr. šum. mjernik, za podpređsjednika.


> Vladoj Koroškenji, žup. nađšumar, za tajnika.


» Josip Ettinger, kr. nađšumar, za odbornika.


> Gjuro Bayer, vlastel. nađšumar^ za odbornika.


> Franjo Cordašić, izvjestitelj šumarstva kralj. zem. vlade, za


odbornika.


> Mijo Vrbanic, c. kr. nadzornik za krajiške šume, za odbor


nika.


> Franjo Rossipal, vlasteL šumarnik, za odbornika.


> Vlastimii Vihodil, .tajnik brv.-slav. gospodarskoga družtva,


za odbornika.


Izabrani predsjednik, podpredsjednik i tajnik zauzeše svoja
mjesta, zahvaliv se svaki sbodnim govorom na povjerenju, te bude
odmah na predlog tajnikov izabrau za poslovodju g. Virgil. Mallin.


Pošto se je družtvo na takav^ način u smislu naredbe vis.
kr. zemaljske, vlade od 4. srpnja 1876 br. 7072 pod burnim povladjivanjem
definitivno konstituiralo, uzeta su u smislu iste visoke
naredbe družtvena pravila u pretres. Pravila budu primljena kako
jih je pr. odbor izradio stom bitnom promjenom, da naslov družtva
ima glasiti: »Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko šumarsko družtvo«,
koje stoji pod zaštitom pokroviteljstva.


Promjenu naslova opravdava skupština, što Dalmacija sačinjava
sa Hrvatskom i Slavonijom zajednička trojednu kraljevinu,
što Dalmaciju povrli narodnosti naravna močna spona Krasa i
Velebita sa Hrvatskom spaja, što ove gore jednaka tla i šumskog
uzgoja zabtievaju jednaki rad, zajedničku skrb i trud kao i primorske
naše gole klisurine, što se neuvidja, zašto da gonimo našu
bracu preko naše zemlje u istriansko šumarsko družtvo, gdje sami
Hrvatsku središtem priznavaju, šiljajuči svoje sinove na križevačko
gospodarsko-šumarsko učilište, napokon što nebi umjestno
bilo, da se samo družtvo ograničuje.


Za pokrovitelja bude jednoglasno izabran prej, knez Masimilian
Maria Lamoral od Thurn Taxis, koji bje zato zamoljen.
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 5     <-- 5 -->        PDF

. . _ 3 — . ´


0 svrhu primanja protektorata obratila se je skupština na
Nj. kr. Visost nasliednu knjeginju udoYu Helenu Carolinu od Thiiru
Taxis, Tojvodkiuju Bavarske u Regensburgu.


Izim jošte njekojili neznatnih primjetaba bude broj odbornika
povišen od 6 na 8 članova i odmah preduzet izbor; dakle su jošte
u odbor izabrani:


Gr. Antun Soretic, kr. šumarnik, izvjestitelj kod kr. zenaalj.


financijalnoga ravnateljstva.
Gr. Gjuro Pichler, c. kr. nadšumar.
Poslie pretresivanja đražtvenih pravila stavljeno bje na dnevni


red pitanje: »Koji su uplivi, što´unas prieče razvitak domaćega šumarstva
i kako bi se isti. odkloniti dali ?« Izvjestitelj: Vladoj Koroškenji.


Izvjestitelj govori u uvodu o stanju našega šumarstva u obće,
kako su se šume prije, preterecene dužno strni a kasn
i j e r a z V i t k 0 m trgovine, p r o b r a i e a napokon veliki prostori
posjekli i zapustili bez obzira na opetno naplodjivanje. Eazlueiv
šume u tri kategorije, naime. na državne, privatne i obcinske;
medju drage broji i šume pravnih osoba, korporacija i manastira,
veli, da je jedina država gojila mladih šuma ondje, gdje je i dok
je imala na razpoložaju radnih sila, nu izvedenjem segragacije osjeća
se pri gojenju dokinuće radnih sila, dočim vlastela vrlo malom iznimkom
ništa u tom pogledu nečiue, niti nikada učinila nisu, dok
su bar mogla kao n. pr. prije 1848. godine. Tako je bivalo s razloga,
što se stranom za šume marilo nije, jer za njeko vrieme nije bilo
drvu ciene ili se je radilo tako radi pohlepe za velikom dobiti,
a stranom što su njekoji priedjeli preobiljevali na šamah, kojih je
valjalo s pomanjkanja dragih gospodarstvenih zemalja krčiti, pa su
takovi predjeli i često zanemarenjem pučanstva i vlastelina odivljali.
Paraliziranjem vlastelinskih šuma sa državnim! zaključuje govornik
osvrčuč se na stanje obč. šuma, koje su od prvijih DO segregaciji odpale,
hvali stanje obć. šuma u razvojačenoj krajini, dočim v^^i, da je
država u provincialu nadzorom na obcinske same zakasnila ondje,
gdje su pojedine občine dobile baš liepih šuma


Zašto šumai*stvo u obče nenapreduje u granicah znanosti, veli,
da su najglavniji uzroci sliedeči:


Što se zakon šumarski od god. 1852* nikada nije strogo izvršivao
a njekoje se ustanove prekasno svom strogošču izvesti
nakaniše, što država po dužnosti nije odredila, gdje imaju biti
zaštitnic e šume, za koje imala bi biti posebna zakonska usta«
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 6     <-- 6 -->        PDF

noYa; što u obce kod nas od pamtiTleka ua šumarsko osoblje u
ob<5e djeluju, pače utiču u upravu po naobrazbi nepozvani organi,
a Telikim dielom vlastela neimaju baš nikakvoga šumarskoga
osoblja do zločestih lugara. Uprava se kod vlastela često povjerava
gospodarstvenim činovnikom, koji snagu tla izcrpljivaju i postupaju
proti načelom umnoga gospodarenja. Još jedan uzrok, zašto nenapređuje
šumarstvo u obće, veli, što šumarsko osoblje u nas nije
primjereno plaćeno, kako bi po naobrazbi biti imalo, što je i uzrok,
da se naši sinovi najboljih kuca odbijaju od šumarske struke, u
narodnom gospodarstvu zauzimajuče vrlo važno mjesto, od koje
pače zavisi i obstanak pučanstva cieiih krajeva Nadalje broji
međju uplive, koji prieče kod nas razvitak domaćega šumarstva,
što su odštete za krađje i za sitnije štete kao za popašnju i t. d.
prenizke, osobito za šume, koje bi imale biti zaštićene ; uz to
je pako kod oblasti odštetni postupak dugotrajan, pače se i riedko
kada provede, dočim ovdje prijave takodjer zastare, napokon što
segregacije i komasacije svagdje izvedene nisu.


Iža toga prelazi govornik na občinske šume. On veli, da je
uprava ovimi sumarni odviš razciepkana i zavisna od različitih
organa, koji, prem pozvani, večim dielom šumarsko osoblje valjano
nepodupiru u izveđenju dužnosti. Instituciji šumara za upravu
občiaskimi šumami više ima neprijatelja nego-li privrženika, jer
se ustrojstvo neslaže idejanii njekojih, koji bi želili, da šumari
polit, oblastim podčinjeni jesu, što nebi imalo nikakove svrhe, jer
ni ove večim dielom nepodupiraju instituciju, kako bi morale.
Osoblje šumarsko i lugarsko neplača se kroz više mjeseci, nii ipak
zahtieva se od njega svestrani i sdušni rad u javnosti, al se nitko
nebrine za njegovo materijalno stanje. Kud se krenu šumari, naiđu
na zaprieke, a kad ove odklone, vee su jim nove priređjene, jer i od
naroda obljubljeni nisu, pošto ovaj većim dielom nije bio privil^inut
na šumski red. Velika zaprieka pri gojenju šuma je, što narodnije
gospodarstveno razvit i drži odviše blaga, koje želi prehranjivati u
šumah osobito ondje, gdje je pašnjački priedjel spojen sa šumskim,
dakle po segregaciji prviji od posliednjega neodieljen; kudi po tom
segregacije i kom.asac)je i veli, da bi se poslieđnjimi, kada bi se
uspješno riešiie, mnogo podpomagalo i gojenju šuma ne samo ob


ćinskih, nego i u. obće.
Poslovodja g.. Virgil. Mallin priznaje važuost ovoga prvoga
pitanja, veleci, da sa uplivi, koji razvitak šumarstva u nas prieče,
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 7     <-- 7 -->        PDF

većinom isti kao što su to i u drugih zemljah. i država bili, stranom
iztekaA^ši iz domaćih zemljištnih I đrnžtvenih odnošaja. I u nas
kao i drngib zemljah davala je šuma do najnovije doba izmedju
svih vrsti zemljištnoga, vlastničtva najmanji dohodak, Velika zaliha
drva naprama lagano rastućem pučanstvu^ pomanjkanje industrije i
obćila moglo je trpiti, da se je šuma sve to više umanjivala, bez
da se je počelo oskudievati. Trebalo je godina izkustva, dok se je
počelo uvidjevati, da lagani poraštaj biljke sa povećanim pučanstvom
i zahtievi, koje povećani obrti i domašaj obćila sve to više na drvo
stavljaju, u starom razmjeru sa šumskim prihodom nestoje. Kaže
da na laganost poraštaja nepazi strastveni nagon čovjeka. »Sume su
prestare prirast davno prekoračile,« svjetovašegospđ. upravitelji svo


jim gospodarom, 3>novaea svagdje treba, gdje uzeti? — od šume.«
Žetva bila je a traje još i danas, to je opravdano, samo je trebalo,
3´a uz žetvu jednakim korakom napreduje i sjetva,,.


Pita sada, da-li se može opravdati vrhovno pravo kontrole
države nad privatnimi sumarni i koje imaju biti niedje ovog vrhovnog
prava, t. j . stege prava vlastničtva? Može li se država u nas
ograničiti samo na unapredjivanje šumarstva naučnimi sredstvi i
pobndjivanjem gojenja?


Govornik veli, da bismo mogli ovo pravo državi odreći, da
ga nezagovaraju baš u nas uzorita načela obćega zdravlja, plodnosti
zemlje i narodnoga blagostanja Medje ograničivanja vrhovnoga
prava na kontrolu označiti imade šumarska statistika, za koju
imati će družtvo brigovati i na njezinom temelju ustanoviti razmjer
budućih šuma, koji se osnivati ima na: geografičnom položaju
naših kraljevina obzirom na močvarne i gorske prieđjele, na zbiljnoj
potriebi pučanstva sa mogućim obzirom na surogate i na razmjerju
trgovine, obzirom na pomorski položaj Hrvatske i Dalmacije u pogledu
oskudice južnih europejskih zemalja Italije, Španjolske, Francezke
na obrtnom, tekničkom i brodarskom drvetn, za koje su
hrastovi naših šuma najsposobniji. Ovlmi obziri ustanovljeni razmjeri
imali bi dići i uzdržavati vriednost drvu, poticati vlastnike
na gojenje šuma a priučiti pučanstvo na štednju.


Drugi težki obeeniti upliv na napredak šumarstva je nizki
stepen naobraženja našega pučanstva^ u čem je uzrok, da puk
nepoznavajući uporavnu vriednost drva, isto razsiplje i to tim
više, što je navikao gledati, kako šuma bez ulaganja truda raste.
Nizko naobraženje je uzrokom, da narod, pošto su šume kasno u
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 8     <-- 8 -->        PDF

-^6 ^


priTatBo vlasiničtTo kručexie, smatra clopitane vlastelom kroz segregaciju
mme iisurpacijom sveobćeg prava rlastiiičtva na šnine,
a na tom osvjedočenju temelji se izvanredni nagon našega puka
za krađjn drva i pustošenje šuma. Ovaj nagon je tim strastveniji,
što se čini, da đopitani urb. obcinam đielovi šuma nestoje u pravom
razmjeru naprama zbiljnoj potrebi puka.


Kao obcenita sredstva, kako da se slome ubitačni uplivi na
šumarstvo, navađja govornik, jesu: da se pronađje razmjerom potrebna
količina šuma, da se zakon šumski strogo vrši i izvedenje
njegovo kroz namještene organe nadzire, da bude uzorno gojenje
i gospodarenje državnih šuma kao primjer vlasteli i da bude porez
što nižji osobitim obzirom na občinske šume, đočim ove neimaju
merkantilnih svrha. Napokon imaju i šumari nastojati da poprave
ono, što je pokvareno i zaostalo.


G. Prokic, šumar imovne občine petrovaradinske, priznaje, da
su to važni uzroci, zašto nenapreduje domaće šumarstvo, nu mnije,
da su ipak najglavniji uzroci izpušteni, dočim su principi dosadanjega
šumarenja stajali u. protivnosti sa novim gospodarenjem.
U današnjem vremenu, gdje se je trgovina različitimi vrsti drva velikim
prolazom razvijala, imali bi i mi trgovački postupati. U prošlom
stoljeću pa do nedavna uzeo se je obzir samo na drva za ogriev,
doeim se u tu svrhu druge države posluživaju surogati, koji bi se
imali i u nas uvadjati, pa više zadovoljavati trgovinskim zahtievom.
Dokazuje računi, daje luksus gojiti drva za ogriey, dočim zato imamo
ugljena i slično. U dalnjem govoru scieni uzrokom umanjivanju
šuma i njihovu preobraženju u neplodna zemljišta, što je za ova
porez neznatan, s toga imao bi se porez na zapuščena neplodna
zemljišta povisiti, da se postigne njihovo naplodjenje. Izvjestitelj
veli, da odštete za popašnje nisu prenizke, da se za takove slučaje
nerabi samo §. 9. prii. D. š z., nego i §* 5.
G. Josip Šmidinger, žup nadšumar, podupire prvašnje pred-
govornike te naglašnje u govoru osobito, da je velika zaprieka u
gojenju šuma jošte steljarenje, naime n gorskih priedjelih obcinskih
šuma, u kojih imao bi se ovaj uzgredni užitak a takodjer
n vlastelinskih šumah sasvim zabraniti. On zagovara predlog predgovornika
u pogledu surogata kao osobito važan za gospodarenje
obcinskimi sumarni, koje nedosižu za podmirivanje nuždnih potriebština
žiteljskih.


ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 9     <-- 9 -->        PDF

G. Eđmunđ Wietlie, kr- šninarnik, pristaje u% pređgovornike
Teled, da je krivnja današnjemu staiiju šumar, što se nije zakon
Ttšio a tvrđi za više slučajeva, da su odštete po prilogu D. š. z.
posve primjerene.
G. Milan Wurđelja, kot. šumar, slaže se u svoje i u ime


Vatroslava Germana, kot., šumara, od koga je pri}xiio po odboru
razpravu u ovom pitanju, da ga zastupa. .


Izvjestitelj u zaključnom govoru pobija i odbija muienja o
§. 9. priloga. D. k z, želi, da se, ako je moguće i dopustljivo, uvjek
uzme kod gojenja šuma veći obzir na trgovinske zahtieve, pri čem
se moraju i drva za ogriev gojiti, hvali naše hrastove od osobite
merkantilne vriednosti; glede surogata veli, da će s vremenom zauzeti
svoje mjesto dok pučanstvo naraste, inđustrijalni zavodi se
nastanjuju a obrt i trgovina obćili se razgranjuju.


Ovime dovršena je glavna debata, zatim sliedila je specialna,
u kojoj govorili su mal ne svi članovi skupštine. — Primljene su
pako na predlog izvjestitelja slieđeće resolucije ^) vrhu unapredjivanja
domaćega šumarstva:


L Sadanji šumarski zakon od god. 1852 imade se promieniti u
njekojih ustanovah, kako će odgovarati našim odnošajom i potriebam
a odštetni postupci imadu se što jeftinije i bržje provesti.


Do sastavljenja novoga šumskoga zakona imade se sadanji
strogo držati a odštetni postupci po oblasti bržje i strožije provadjati.
Delegati imati će u njihovom- području iztraživati obzii´om
na teritorialne šumske odnošaje zlo uplivajuće ustanove zakona,
predložiti odboru valjana načela i sredstva, kojimi bi se mogao
zakon na zadovoljstvo provesti i pronaći, koja su obćila potrehna,
da se razmjerno jednakomu uživanju šuma temelj položi. — Kada
odbor ovaj materijal sakupio bude, imati će ga predložiti u svrhu
pretresivanja novoga šumskoga zakona budućoj glavnoj skupštini.


2 Uprava obćinskimi sumarni u provincijalu ima se povjeriti
kao kod imovnih obćina razvojačene krajine u ruke samostalnih i
od pol. oblasti nezavisnih gospodarskih ureda. Ovi uredi imaju biti
neposredno podčinjeni narodno-gospodarstvenoni odielu visoke kr.
zemaljske vlade. Ustrojstvo takovih ureda mora biti jednostavno,
jeftino i svrsi shodno.


*) .Resolucije ´ podnesene su po upravljajućemu odboru zemaljskoj vladi
na uvazenje.
ŠUMARSKI LIST 1/1877 str. 10     <-- 10 -->        PDF

3, Državni žumsko-Tedarstveni nadzor i^vršiva vis. kr. zemaljska
vlada vrhu svit bez razlike šuma preko posebno n. tu svrha uamještenib
šumarskili nadzornika.


i. Segraeije i po mogućnosti komasacije imadu se što bržje
provesti, pa makar se iste i ureda radi odredile.
5. 17 svrhu širje naobrazbe šumara, koji imaju biti za samostalno
vodjenje šumarskoga gospodarstva, ima se ustrojiti posebna
šumarska akademija u Zagrebu.
6. Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko družtvo imalo bi zamoliti
pođporu iz zemaljskih sredstva
7. U svakom podžupanijskom odboru kr. zemaljskog kulturnog
vieća ima biti po mogućnosti jedan, šumar, koji ee u njem
mnenje šu:a2arskoga družtva zastupati.
Iza ovih zaključaka pretresivao se je proračun za god. 1877.
Proračun osnovan je na slutljivom prihodu od 1111 for. 48 nč.
Pošto se skupština uvjeri, da prihod pretjeran, nije, to je votirala
1105 for. za podmirivanje troškova uprave. Glede troškova za družtveni
časopis »Šumarski list« nije skupština primila privr. upravlj.
odbord. predlog, po kojem imao bi ovaj izlaziti´ svakoga mjeseca
na IV2 arku, već je zaključila, da družtveni organ ima izlaziti
kao četvrt´godišnjak n hrvatskom i u njemačkom jeziku. Dočim
su postali troškovi ovim zaključkom znatno veći, to je prepustila
skupština ustanovljenje ciene lista upravljaj u čemu odboru.
Za vidiranje računa pr, upravlj. odbora izabrala je skupština
gg, Perd. Zikmundovskoga, nadšumara imovne obćine gradiške i
Virg, Mallina.


Za buduću redovitu glavun skupštinu izabrala je skupština
Osjek a za poslovodju iste g. Josipa Aue-a, žtip. nadšumara.
Za ovjerovljenje skupštinskoga zapisnika izabrana su gg. V.
Kiseljak, profesor, i Antun Benaković, c. kr. nadšumar.


Poslie obavljenoga viećanja, koje je trajalo kroz tri sjednice,
imali su Članovi skupštine 15 u 27^ sata poslie podne banket u
prostorijah gradjanske strieljane, gdje je vladalo najveće oduševljenje
i srdačnost


Urečeno predavanje, koje bi bio imao držati g. profesor J.
Kišpatić 0 koristi vapnenjaka za šumsko drvlje i razprava 0
drugom pitanju: »kakova vrst odgoja preporuča se za obćinske
sume i malih šuma posjednike, i koja vrst drveća imade se izabrati
obzirom na narodno-gospodarstvene odnošaje?« nisu se mogli sta